de desembre 22, 2016

de desembre 12, 2016

Inauguració de la Exposició de Nadales

Aquí teniu unes imatges de la inauguració de la Exposició de Nadales que es realitzà el passat dissabte 10 de desembre.
Aqui tneis unas imagenes de la inauguración de la Exposición de felicitaciones de Navidad que se realizó el pasado sabado 10 de diciembre.

Here you can see a few images from the opening event of the X-mas cards Exhibition, that we held last saturday, december 10th.

de desembre 04, 2016

Centenari de Joan Alemany i Moyà

Aquest any es celebra el centenari del naixement de musicòleg vilanoví Joan Alemany i Moyà.
Alemany començà els seus estudis musicals de ben jove, però la Guerra Civil i la Postguerra li impediren continuar. No obstant, el seu interès per la música no minvà i es convertí en comentarista musical, publicant articles a diferents diaris. En podem trobar alguns a “La Defensa” (1936), al “Diario de Villanueva y Geltrú” (a partir de 1943) i a “L’Hora del Garraf”. Moltes d’aquelles cròniques musicals les signava amb el pseudònim "Scherzo".
Va mantenir una estreta amistat amb artistes vilanovins, com ara els músics i compositors Eduard Toldrà, Francesc Montserrat i Leonora Milà, el ballarí i coreògraf Joan Magrinyà, els pintors Alexandre de Cabanyes i Martí Torrents, i el pintor i gravador Enric Cristòfol Ricart, entre d'altres. Sovint organitzava tertúlies, trobades artístiques i vetllades musicals a casa seva on molts d’aquests personatges locals assistien.
El seu interès per la música el portà a ser el president de la secció musical del Centre d'Estudis de la Biblioteca Balaguer de Vilanova i la Geltrú entre el 1956 i el 1974, i durant aquells anys va ser la memòria i l'ànima musical de la ciutat: va organitzar concerts a la Biblioteca, al Foment Vilanoví i els de l'Orquestra Municipal de Barcelona. Va col·laborar a la creació de la Banda Municipal i de l'Escola Municipal de Música. I va ser l'artífex perquè Toldrà pogués tornar a Vilanova a dirigir uns concerts al Teatre Bosc.
Per tota la seva trajectòria en benefici de la música hem cregut oportú demanar a Correus un segell personalitzat que recordi l’efemèride i pugui contribuir a divulgar una figura tant important en la cultura musical tant vilanovina com catalana.
Hem d’agrair al arxiu del Diari de Vilanova que ens ha facilitat la fotografia (foto Ruth) que il·lustra el segell.
Aquest segell estarà disponible en el nostre local a partir del dia 10 de desembre de 2016.Este año se celebra el centenario del nacimiento des musicólogo local Joan Alemany i Moyà.
Alemany comenzó sus estudios musicales muy joven, pero la Guerra Civil i la postguerra le impidieron continuar. No obstante, su interés por la música no disminuyó y se convirtió en comentarista musical, publicando artículos en diferentes periódicos. Podemos encontrar algunos en “La Defensa” (1936), en el “Diario de Villanueva y Geltrú” (a partir de 1943) i en “L’Hora del Garraf”. Muchas de aquellas crónicas musicales las firmaba con el pseudónimo “Scherzo”.
Mantuvo una estrecha amistad con artistas locales, como los músicos y compositores Eduard Toldrà, Francesc Montserrar y Leonora Milà, el bailarín y coreógrafo Joan Magrinyà, los pintores Alexandre de Cabanyes y Martí Torrents, y el pintor y grabador Enric Cristòfol Ricart, entre otros. A menudo organizaba tertulias, encuentros artísticos y veladas musicales en su casa donde muchos de estos personajes asistían.
Su interés por la música lo llevó a ser el presidente de la sección musical del Centro de Estudios de la Biblioteca Balaguer de Vilanova i la Geltrú del 1956 al 1974, y durante esos años fue la memoria i el alma musical de la ciudad: organizó conciertos den la Biblioteca, en el Foment Vilanoví, y los conciertos de la Orquestra Municipal de Barcelona. Colaboró en la creación de la Banda Municipal y en la Escuela Municipal de Música. Y fue el artífice de que Toldrà pudiese volver a Vilanova a dirigir unos conciertos en el Teatre Bosc.
Por toda su trayectoria en beneficio de la música, hemos creído oportuno pedir a Correos un sello personalizado que recuerde la efeméride y pueda contribuir a divulgar una figura tan importante en la cultura musical tanto local como catalana.
Hemos de agradecer al archivo del “Diari de Vilanova” que nos ha facilitado la fotografía (foto Ruth) que ilustra el sello.
Este sello estará disponible en nuestro local social a partir del día 10 de diciembre de 2016.


This year marks the centenary of the birth of local musicologist Joan Alemany i Moyà.
Alemany began his musical studies very young, but the Civil War and the post-war prevented him to continue. Nevertheless, his interest in music did not diminish and he became a musical commentator, publishing articles in different newspapers. We can find some in "La Defensa" (1936), in "Diario de Villanueva y Geltrú" (from 1943) and in "L'Hora del Garraf". Many of those musical chronicles signed them with the pseudonym "Scherzo".
He maintained a close friendship with local artists such as the musicians and composers Eduard Toldrà, Francesc Montserrar and Leonora Milà, the dancer and choreographer Joan Magrinyà, the painters Alexandre de Cabanyes and Martí Torrents, and the painter and engraver Enric Cristòfol Ricart, among others. He often organized gatherings, art meetings and musical evenings in his house where many of these celebrities attended.
His interest in music led him to be the president of the musical section of the Center of Studies of the Balaguer Library of Vilanova i la Geltrú from 1956 to 1974, and during those years was the memory and the musical soul of the city: he organized concerts at the Balaguer Library, at the Foment Vilanoví, and the concerts of the Municipal Orchestra of Barcelona. He collaborated in the creation of the Municipal Band and in the Municipal School of Music. And he made possible that Toldrà could return to Vilanova to direct a concerts at Bosc Theater.
Throughout his career for the benefit of music, we have considered it appropriate to ask Correos for a personalized stamp that remembers the anniversary and can contribute to disseminate such an important figure in the local and Catalan musical culture.
We have to thank the archive of the "Diari de Vilanova" that has provided us with the photograph (photo Ruth) illustrating the stamp.
This stamp will be available in our social offices from December 10th, 2016.

de desembre 02, 2016

Exposició de Nadales

El proper dissabte dia 10 de desembre, a les set de la tarda, inaugurarem, en el nostre local social, una exposició dedicada a les Nadales com a objecte de col·lecció.
El que us presentem en aquesta exposició, que hem volgut plantejar oberta a tots el socis i col·leccionistes d’aquest tema, és una mostra d’aquests impresos o postals que es trameten com a felicitació de Nadal, costum generalitzat abans i que encara avui es manté en certa mesura. Hi ha diverses modalitats d’aquetes “Nadales” i,  a tall d’exemple, podem citar les de diferents oficis que repartien els treballadors per obtenir un petit “aguinaldo” en aquestes dates: el carter, el repartidor, el vigilant, el sereno o l’escombriaire, son de les més conegudes. També mereix un especial esment les il·lustrades per artistes, locals o forans, així com les que es venen de forma general al comerç. No podem oblidar que la nostra Societat utilitza, des de fa uns anys, aquest element, en format de punt de llibre, per felicitar les festes a tots els socis i amics. En resum, un objecte que no per extens està exempt d’un atractiu innegable i que és sense dubte un element col·leccionable en totes les seves diferents versions.
Per presentar-nos aquesta exposició tindrem la col·laboració de la senyora Teresa Costa Gramunt, ella mateixa poetessa i autora de Nadales, que ens donarà la seva versió del significat d’aquests impresos que porten els nostres millors desitjos especialment en aquest temps de Nadal i cap d’Any. Així mateix esperem que també ens pugui acompanyar en aquest acte la senyora Teresa Llorens, regidora de Cultura del nostre Ajuntament.
L’exposició es podrà visitar fins el dia 8 de gener de 2017 en els horaris habituals de la Societat. Feiners de 6 a 8 del vespre i diumenges d’ 11 a 13,30.

Nota: Els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1 i 6 de gener, el local social estarà tancat)El próximo sábado día 10 de diciembre, a las siete de la tarde, inauguraremos, en nuestro local social, una exposición dedicada a las tarjetas de Navidad como objeto de colección.
Lo que os presentamos en esta exposición, que hemos querido plantear abierta a todos los socios y coleccionistas de este tema, es una muestra de estos impresos o postales que se transmiten como felicitación de Navidad, costumbre antes generalizada y que todavía hoy se mantiene en cierta medida. Hay diversas modalidades de estas tarjetas de Navidad y, a modo de ejemplo, podemos citar las de diferentes oficios que repartían los trabajadores para obtener un pequeño aguinaldo en estas fechas: el cartero, el repartidor, el vigilante, el sereno o el barrendero, son de las más conocidas. También merecen especial mención las ilustradas por artistas locales o foráneos, así como las que se venden de forma general en los comercios. No podemos olvidar que nuestra Sociedad usa, desde hace unos años, este elemento en forma de punto de libro, para felicitar las fiestas a todos los socios y amigos. En resumen, un objeto que no por extenso esta exento de un atractivo innegable y que es sin duda un elemento coleccionable en todas sus diferentes versiones.
Para presentarnos esta exposición tendremos la colaboración de la señora Teresa Costa Gramunt, ella misma poeta y autora de tarjetas de Navidad, que nos dará su versión del significado de estos impresos que llevan nuestros mejores deseos especialmente en estas fechas navideñas y de fin de año. Así mismo esperamos que también nos pueda acompañar en este acto la señora Teresa Llorens, regidora de cultura de nuestro ayuntamiento.
La exposición se podrá visitar hasta el día 8 de enero de 2017 en los horarios habituales de la sociedad: laborables de 6 a 8 de la tarde, i domingos de 11 a 13.30 del mediodía.

Nota: Los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero, el local social permanecerá cerrado.Next Saturday, December 10th, at 19 h,. we will inaugurate an exhibition dedicated to Christmas cards as an object of collection in our social offices.
What we present to you in this exhibition, which we wanted to have it open to all members and collectors of this theme, is a sample of these printed or postcards that are transmitted as a Christmas greeting, a custom that was previously widespread and still remains in a certain measure. There are various forms of these Christmas cards and, for example, we can mention those that workers distributed to obtain a small Christmas bonus in these dates: the postman, the deliveryman, the watchman, the serene or the sweeper are some of the most known. Also worthy of mention are those illustrated by local or foreign artists, as well as those sold generally in shops. We cannot forget that our Society has used, for some years, this element in the form of a bookmark, to send our wishes to all members and friends. In short, an object that is not exempt of an undeniable attractiveness and certainly is a collectible element in all its different versions.
To present this exhibition we will have the collaboration of Mrs. Teresa Costa Gramunt, herself poet and author of Christmas cards, who will give us her version of the meaning of these objects that carry our best wishes especially in these Christmas and New Year's dates. Also we hope that we will have the company of Mrs. Teresa Llorens, culture delegate of our city council.
The exhibition can be visited until January 8th 2017 at the usual times of society: work days from 6 to 8 pm, and Sundays from 11 to 13.30 pm.

Note: On December 24th, 25th, 26th and 31st, and January 1st and 6th, the social offices will be closed.

de novembre 19, 2016

1a Fira del Col·leccionisme

El passat dissabte 12 de novembre, la Penya Filatèlica va participar a la 1a Fira del Col·leccionisme, que es celebrà al Museu del Ferrocarril de Catalunya, dins dels actes de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú.
Aquí teniu un parell d'imatges de l'acte i el punt de llibre numero 30 de la nostra col·lecció, que vam publicar per aquest esdeveniment.El pasaddo 12 de noviembre, la Penya Filatélica partició en la 1a Feria del Coleccionismo, que se celebró en el Museo del Ferrocarril de Catalunya, dentro de los actos de la Feria de Noviembre de Vilanova i la Geltrú.
Aquí teneis un par de imagenes del acto y el punto de libro numero 30 de nuestra colección, que publicamos para este suceso.


On 12 November, the Penya Filatelica participated in the 1st Collecting Fair, held in the Catalonia Railway Museum, in the events of the November Fair in Vilanova i la Geltrú. 
Here you have a couple of images of the event and the bookmark number 30 of our collection, which we publish for this event.

de novembre 18, 2016

19a Trobada d’intercanvi de Taps Corona

El diumenge dia 27 de novembre de 10 a 13 hores, tindrà lloc en el nostre local social (carrer Albert Virella i Bloda 15), la 19a Trobada de Col·leccionistes de Taps Corona.
Us esperem a tots.El domingo 27 de noviembre, de 10 a 13 horas, tendrá lugar en nuestro local social (c/ Albert Virella i Bloda 15), el 19o Encuentro de Coleccionistas de tapones corona. Os esperamos a todos.

On Sunday November 27th, 10 to 13 hours, will take place at our offices (15, Albert Virella i Bloda street), the 19th Meeting of crown caps Collectors. We expect you all.

de novembre 07, 2016

La Penya a la 1a Fira de Col·leccionisme

El 12 de novembre de 2016 (dissabte de la Fira) està previst que s’organitzi en el Museu del Ferrocarril, la 1a Fira de Col·leccionisme de Catalunya.
Hem decidit que la nostra Societat ha de ser-hi present tot mostrant els seus elements de col·lecció (segells, sobres commemoratius, plaques de cava, punts de llibre, goigs, etc.), els quals hem anat editant com a record de les nostres exposicions i activitats col·leccionistes.
Pensem que és una bona ocasió per promocionar el col·leccionisme. Us esperem a tots.


El 12 de noviembre de 2016 (sábado de Feria) está previsto que se organice en el Museo del Ferrocarril, la 1a Feria de Coleccionismo de Catalunya.
Hemos decidido que nuestra sociedad ha de estar presente mostrando sus elementos de colección (sellos, sobres conmemorativos, placas de cava, puntos de lectura, gozos, etc.), los cuales hemos ido editando como recuerdo de nuestras exposiciones y actividades coleccionistas.
Pensamos que es una buena ocasión para promocionar el coleccionismo. Os esperamos a todos.


On November 12, 2016 (Saturday of November’s Fair) is planned to organize in the Railway Museum, the 1st Catalonia Collectors Fair.
We have decided that our society must be present showing their collection items (stamps, commemorative envelopes, cava plates, bookmarks, “goigs”, etc.), which have been edited as a memento of our exhibitions and activities.
We think it is a good opportunity to promote collectors activities. We invite everybody.

d’octubre 31, 2016

Dues noves efemèrides vilanovines

Aquest any 2016 es compleixen el 75 aniversari de la inauguració del Mercat Central de Vilanova i la Geltrú i acaba la commemoració del 75 aniversari de l’establiment de la escola pública a la ciutat. Totes dues efemèrides tenen com a element principal l’obra de l’arquitecte vilanoví Josep M. Miró i Guibernau, del que també aquest any es compleixen els 50 anys de la seva mort.
L’any 2014 ja vam incloure Miró i Guibernau en la nostra sèrie de segells personalitzats tot recordant la seva faceta d’arquitecte municipal i també les seves facetes de filatelista, així com el recolzament que va donar a la nostra societat, fins i tot, abans de constituir-se. Per aquest suport, en la I Exposició Filatèlica organitzada l’any 1952 fou nomenat President d’Honor de la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú.
Per celebrar els dos aniversaris i recordar el seu arquitecte, hem demanat a Correus dos nous segells personalitzats. Com no podia ser d’altra manera, ambdós duen imatges dels edificis de Miró i Guibernau: el mercat Central i el Grup Escolar, actualment Escola Pompeu Fabra.
A tots aquells interessats, aquests segells ja estan disponibles a la nostra societat.

Este año 2016 se cumplen el 75 aniversario de la inauguración del mercado Central de Vilanova i la Geltrú, y termina la conmemoración del 75 aniversario del establecimiento de la escuela pública en la ciudad. Las dos efemérides tienen como elemento principal la obra del arquitecto villanovés Josep M. Miró i Guibernau, del que también este año se cumplen los 50 años de su muerte.
El año 2014 ya incluimos a Miró i Guibernau en nuestra serie de sellos personalizados, recordando sus facetas de arquitecto municipal y filatelista, así como el apoyo que dio a nuestra sociedad antes de constituirse siquiera. Por este apoyo, en la 1a Exposición Filatélica organizada en 1952 fue nombrado Presidente de Honor de la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú.
Para celebrar los dos aniversarios mencionados y recordar a su arquitecto, hemos pedido a correos dos nuevos sellos personalizados. Como no podía ser de otra manera, los dos tienen imágenes de los edificios de Miró i Guibernau: el Mercado Central y el Grupo Escolar, actualmente la Escuela Pompeu Fabra.
Todos los que estén interesados ya tienen estos sellos disponibles en nuestra sociedad.

This year 2016, the 75th anniversary of the inauguration of the Central Market of Vilanova, and the ends the commemorations of the 75th anniversary of the establishment of public schools in the city are met. The two ephemeris have a common element: the work of local architect Josep M. Miró i Guibernau, which also this year marks the 50th anniversary of his death.
In 2014 we included Miró i Guibernau in our series of personalized stamps, recalling its facets of municipal architect and philatelist, and support he gave to our society before was even formed. For this support, in the 1st Philatelic Exhibition organized in 1952 he was appointed Honorary President of the Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú.
To celebrate these two anniversaries and remind their architect, we have requested two new custom post stamps. And it could not be otherwise, the two have pictures of buildings by Miró i Guibernau: the Central Market and “Grup Escolar”, actually the Pompeu Fabra School.
All who are interested already have these stamps available in our society.

d’octubre 20, 2016

1ra Trobada de Numismàtics

El 29 d’octubre, a partir de les 5 de la tarda, s’inicia la 1a Trobada de Numismàtics a la Penya Filatèlica.
Aquesta trobada és impulsada per un grup de socis col·leccionistes de monedes que volen fomentar, divulgar i promoure aquesta modalitat de col·leccionisme. La seva intenció és fer trobades periòdiques a la societat com ja fan altres modalitats.
Des de la Penya només ens cal dir que esteu tots convidats a participar-hi.


El 29 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, se inicia el 1r Encuentro Numismático en la Penya Filatèlica.
Este encuentro es impulsado por un grupo de socios coleccionistas de monedas que quieren fomentar, divulgar y promover esta modalidad de coleccionismo. Su intención es hacer encuentros periódicos en la sociedad como ya hacen otras modalidades.
Des de la Penya solo nos queda decir que estáis todos invitados a participar.


On October 29, starting at 5 pm , begins the 1st Meeting Philatelic Numismatic in Penya.
This meeting is driven by a group of coins collectors who want to promote this type of collecting. His intention is to make regular meetings in the society and other types of collectors already do.
From the Penya we can only say that you are all invited to participate.

d’octubre 07, 2016

Presentació del segell de Salvador Samà

Aquí teniu un parell d'imatges de l'acte de presentació del segell especial dedicat a Salvador Samà. Durant l'acte es va presentar el video "Salvador Samà i Martí, més enllà del seu testament" de Jordi Carrillo, i vam comptar amb les paraules de Paquita Roig, estudiosa local.

L'actual marqués de Samà a la primera fila del públic asistent.

A la taula, Paquita Roig (estudiosa), Josep Ferrer (president de la Penya), Ariadna Llorens (regidora de l'Ajuntament) i Jordi Carrillo (director del curtmetratge).


Aquí tenéis un par de imágenes del acto de presentación del sello especial dedicado a Salvador Samà. Durante el acto se presentó el vídeo "Salvador Samà i Martí, más allá de su testamento" de Jordi Carrillo, y contamos con las palabras de Paquita Roig, estudiosa local.

Here are a few images of the presentation of the special stamp dedicated to Salvador Samà. During the event the video "Salvador Samà i Martí, beyond his will" Jordi Carrillo, and we had the words of Paquita Roig, local researcher.

de setembre 23, 2016

7a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre

El diumenge dia 9 d’octubre, de 10,30 a 13,30 hores en el nostre local social, tindrà lloc la 7a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre.
En motiu de la trobada, s’editarà el punt de llibre número 29 de la nostra col·lecció amb una il·lustració de l’artista vilanoví Jordi Santacana que aquí teniu reproduït.
Us esperem a tots.

El domingo día 9 de octubre, de 10.30 a 13.30 horas en nuestro local social, tendrá lugar el 7º encuentro de coleccionistas de puntos de libro.
Con motivo del encuentro se editará el punto de libro número 29 de nuestra colección, con una ilustración del artista local Jordi Santacana, que aquí tenéis reproducido.
Os esperamos a todos.

On Sunday October 9th, in our offices from 10.30 to 13.30 hours, we will held the 7th meeting of bookmarks collectors.
On the occasion we will publish the 29th bookmark in the society’s collection, with an illustration by local artist Jordi Santacana, that you can see here
We expect you all.

de setembre 20, 2016

Dos socis de la Penya a la EXFILNA 2016

A la Exposició Nacional Espanyola “EXFILNA 2016”, celebrada a Saragossa del 14 al 18 de setembre han tornat a participar amb notables resultats dos dels socis de la nostra Penya Filatèlica.
En Vicente Pastor Perdiguero  ha tornat ha presentat la seva col·lecció “Vuelos catapultados” que ha merescut, segons valoració del jurat, 87 punts, per tant, una medalla d’Or.
En Roger Callao Sánchez amb la seva col·lecció “The Penny 1840-1864”, aquest cop ja l’ha pogut presentar ampliada a vuit quadres, ha merescut, segons opinió del jurat, una puntuació de 82 punts, per tant, una medalla de Vermeil Gran.
Des d’aquí la nostra felicitació a tots dos.


En la Exposición Nacional Española EXFILNA 2016, celebrada en Zaragoza del 14 al 18 de septiembre han vuelto a participar con notables resultados dos de los socios de nuestra sociedad.
Vicente Pastor perdiguero ha vuelto a presentar su colección “Vuelos catapultados” que ha merecido, según valoración del jurado, 87 puntos y por tanto, una medalla de oro.
Roger Callao Sánchez volvió con su colección “The Penny 1840-1864”, esta vez ampliada a ocho cuadros, y según valoración del jurado, una puntuación de 82 puntos y por tanto, una medalla Vermeil Gran.
Desde aquí nuestra felicitación a los dos.


Two members of our society participated with remarkable results in the2016 Spanish National Exhibition EXFILNA, held in Zaragoza from September 14th to 18th.
Vicente Pastor Perdiguero has resubmitted his collection "catapulted flights" which has earned, according to evaluation of the jury, 87 points and therefore a gold medal.
Roger Callao Sanchez returned with his collection "The Penny 1840-1864", this time extended to eight frames, and according to evaluation of the jury, a score of 82 points and therefore a Grand Vermeil medal.
The society wants to congratulate both of them.

de setembre 16, 2016

150è aniversari de la mort de Salvador Samà Martí

Aquest any s’escau el 150è aniversari de la mort, a La Havana, del vilanoví Salvador Samà Martí, personatge que va contribuir destacadament en diverses obres i realitzacions a Vilanova i la Geltrú. La més coneguda és potser la creació d’un col·legi de segon ensenyament regentat pels pares escolapis, que avui encara porta el seu nom i que ha estat part de la vida de molts de nosaltres.
Com sabeu, és voluntat de la nostra Societat fer-nos ressò de les efemèrides locals, no tant sols per donar-les a conèixer, sinó per contribuir a que quedin documentades i recordades amb algun objecte de col·lecció. Volem que aquests actes serveixin per divulgar la nostra història arreu i per fer-ho, hem decidit, recollint la proposta que ens va fer un dels nostres socis, fer un acte diferent als que hem organitzat fins ara.
Per això, el dia 1 d’octubre a les set de la tarda realitzarem un acte de presentació del nou segell personalitzat que hem demanat a Correus. Per acompanyar l’acte, projectarem un vídeo documental de Jordi Carrillo sobre Salvador Samà i el seu llinatge. Pensem que és una activitat de nou format per nosaltres però també adient pel nostre propòsit.
A més, per parlar-nos del personatge comptarem també amb les paraules de la senyora Paquita Roig Galceràn, estudiosa de nissagues vilanovines, i esperem ens pugui acompanyar la Regidora de Cultura del nostre Ajuntament, senyora Teresa Llorens.


Este año se sucede el 150 aniversario de la muerte, en la Havana, del vilanovés Salvador Samà Martí, personaje que contribuyó destacadamente con varias obras y construcciones en Vilanova i la Geltrú. La más conocida puede que sea la creación del colegio de segunda enseñanza regentado por los padres escolapios, que hoy todavía lleva su nombre y que ha sido parte de la vida de muchos de nosotros.
Como sabemos, es voluntad de nuestra sociedad hacernos eco de las efemérides locales, no tan solo para darlos a conocer, sino para contribuir a que queden documentadas y recordadas con algún objeto de colección. Queremos que estos actos sirvan para divulgar nuestra historia y para hacerlo, hemos decidido, recogiendo la propuesta que nos hizo uno de nuestros socios, hacer un acto diferente a los organizados hasta ahora.
Por eso, el día 1 de octubre a las siete de la tarde, realizaremos un acto de presentación del nuevo sello personalizado que hemos solicitado a Correos. Para acompañar el acto, proyectaremos el video documental de Jordi Carrillo sobre Salvador Samà y su linaje. Pensamos que es una actividad de nuevo formato para nosotros pero también adecuado a nuestro propósito.
Además, para hablarnos del personaje contaremos con las palabras de la señora Paquita Roig Galceràn, estudiosa de linajes villanoveses, y esperamos que nos pueda acompañar la regidora de cultura de nuestro ayuntamiento, la señora Teresa Llorens.

This year marks the 150th anniversary of the death in the Havana, the Vilanova citizen Salvador Samà Martí, a person who contributed outstandingly with several works and buildings in the city. The best known, may be the creation of a secondary school run by the “Escolapios” Fathers, which today still bears his name and has been part of life for many of us.
As you know, our society will echo the local ephemeris, not only to make them known, but to contribute to that they are documented and remembered with some collectible. We want these actions serve to publicize our history and to do so, we have decided, picking up the proposal made by one of our partners, make a different act to the ones organized so far.
Therefore, on October 1st, at seven o'clock, we will make a presentation of the new custom stamp that we have requested to “Correos”. To accompany the act, we will project the video documentary by Jordi Carrillo about Salvador Samà and his lineage. We think it is a new format activity for us but also suitable for our purpose.
Also, to tell us things about the character will have the words of Mrs. Paquita Roig Galceràn, studious of Vilanova lineages, and we hope that we can have the company of the culture councilor of our town, Mrs. Teresa Llorens.

d’agost 23, 2016

La biblioteca de la Penya: joguines

Una de les eines més importants per els col·leccionistes és, sens dubte, la informació. És per això que tenim el propòsit d’anar engrandint la biblioteca de la Societat amb tota la varietat possible de llibres, catàlegs i materials que parlin de els objectes que son objecte de col·lecció.
És per això que recentment hem incorporat a la nostra biblioteca dos nous títols dedicats: un al món del joguet en general, i un altre als soldadet. Seguidament us posem les referencies dels dos llibres:
* José Corredor-Matheos. “El Juguete en España”. Espasa.
* Norman Joplin. “Soldaditos de juguete, guia del coleccionista para identificar, comprar y disfrutar de los soldaditos de juguete”. Edimat.
Des d’ara aquests dos nous llibres estan a la disposició de tots els socis interessats y encuriosits per aquest tema de col·leccionisme.


Una de las herramientas más importantes para los coleccionistas, es sin duda la información, Es por eso que tenemos el propósito de ir aumentando la biblioteca de la sociedad con la mayor variedad posible de catálogos i materiales que hablen de los objetos que son motivo de colección,
Es por eso que recientemente hemos incorporado en nuestra biblioteca dos nuevos títulos, uno dedicado a los juguetes en general y el otro a los soldaditos. Seguidamente os ponemos las referencias de los dos libros.
* José Corredor-Matheos. “El Juguete en España”. Espasa.
* Norman Joplin. “Soldaditos de juguete, guía del coleccionista para identificar, comprar y disfrutar de los soldaditos de juguete”. Edimat.
Desde ahora, estos dos nuevos libros están a disposición de todos los socios interesados y curiosos sobre este tema de colecionsimo.


One of the most important tools for collectors, is undoubtedly the information. For this reason we intend to gradually increase the library of our society with the widest possible range of catalogs i materials that speak of collectible objects.
We recently have incorporated into our library two new titles, one dedicated to toys in general and the other to toy soldiers. These are the references of the two books:
* José Corredor-Matheos. "Toys in Spain". Espasa.
* Norman Joplin. "Toy Soldiers, collectors guide to identify, buy and enjoy the toy soldiers." Edimat.
From now on, these two new books are available to all partners interested and curious about this collectibles topic.

d’agost 22, 2016

Butlletí núm. 47

Acaba de sortir una nova edició del nostre Butlletí.
El seu contingut és:

* Portada: Xerrada de l'exposició "Recordant dos vilanovins: Josep F. Ràfols Fontanals i Joan Rius Vila"
* Una mostra d'història postal actual (redacció)
* Per començar  (Josep Ferrer Serra)
* 2015-2016, resum d'activitats (redacció)
* Ases de Claudio I (Josep Anton Moreno-Bedmar)
* Les meves dèries. Una història personal, 1. (Jordi Baiges)
* Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes: Consell de Sanitat de Guerra (CSG) (Enric Jerez)
* Joaquim Mir, el paisatge i la geografia (Mireia Rosich)
* El nostre Carnaval i el col·leccionisme (Bienve Moya)
* El meu Joan Rius i Vila (Albert Tubau)
* Signatures, números de sèrie i marques de seca a la primera sèrie de bitllets d'euro (Enric Francès i Soler)
* El fons de la nostra biblioteca, "TF" Temas Filatelicos
* Segells del Penedès (redacció)
* Notes breus (redacció)Contenidos:
* Portada: Charla de la exposición "recordando a dos villanoveses: Josep F. Rafols Fontanals y Joan Rius Vila"
* Una muestra de historia postal actual (redacción)
* Para empezar (Josep Ferrer Serra)
* 2015-1016, resumen de actividades (redacción)
* Ases de Claudio I (Josep A. Moreno Bedmar)
* Mis manías. Una historia personal, 1 (Jordi Baiges)
* Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas: Consell de Sanitat de Guerra (CSG) (Enric Jerez)

* Joaquim Mir, el paisaje y la geografia (Mireia Rosich)
* Nuestro Carnaval y el coleccionísmo (Bienve Moya)
* Mi Joan Rius Vila (Albert Tubau)
* Firmas, números de serie y marcas de seca en la primera serie de billetes de euro (Enric Francès i Soler)
* El fondo de nuestra biblioteca: "TF" Temas Filatélicos (redacción)
* Sellos del Penedés (redacción)
* Notas breves (redacción)Contents:
* Home: presentation of the exhibition "Remembering two local figures: Josep F. Rafols Fontanals and Joan Rius Vila"
* A sample of current postal history (staff)
* To begin with (Josep Serra Ferrer)
* 2015-1016, summary of activities (staff)
* Claudio I Aces(Josep A. Moreno Bedmar)
* My hobbies. A personal story, 1 (Jordi Baiges)
* Notes on the Spanish Civil War and cartoons: "Consell de Sanitat de Guerra (CSG)" (Enric Jerez)

* Joaquim Mir, the landscape and the geography (Mireia Rosich)
* Our Carnival and Collectibles (Bienve Moya)
* My Joan Rius Vila (Albert Tubau)
* Signatures, serial numbers and dry marks in the first series of euro banknotes (Enric Francès i Soler)
* Our library: "TF" Philatelic Topics (staff)
* Penedés Stamps (staff)
* Brief notes (staff)


d’agost 05, 2016

Vacances d'estiu!

Marxem uns dies de vacances. Bon estiu a tothom!
El local social estarà tancat del 4 al 21 d'agost.


Marchamos unos dias de vacaciones. ¡Buen verano a todos!
El local social estara cerrado del 4 al 21 de agosto.

We leave a few days for vacations. All have a nice summer!
Our offices will be closed from august 4th to 21th.

de juny 13, 2016

El blog de la Penya

El dia 23 de setembre de 2005 la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú estrenava blog a Internet
(http://penyafilatelicavng.blogspot.com.es/).

Hem celebrat ja el desè aniversari d’aquest blog i per això volem que totes les notícies relacionades amb la Penya i altres entitats, que vam referenciar en el seu moment, estiguin en la memòria de tots els socis i sòcies de la sociedad. I hem pensat que la millor manera, es recollir-
les en una sèrie d’opuscles en format digital, que si es vol es podran imprimir en format paper, i que anirem editant. Així podreu llegir i rellegir els esdeveniments de la societat quan us vingui de gust. També tindrem una còpia a l’arxiu i fons documental de la societat.

Tots el que n’estigueu interessats en tenir-los, us agrairiem ens ho féssiu saber per poder facilitar-vos la possibilitat de que ho tingueu a l’abast. Podeu fer-ho per correu electrònic o passant per el local de la Penya.


El día 23 de septiembre de 2005, la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú estrenaba blog en internet.
Hemos celebrado ya el décimo aniversario de este blog i por eso queremos que todas la noticias relacionadas con la Penya y otras entidades que hemos ido mencionando en su momento, estén en la memoria de todos los socios y socias de la sociedad. Hemos pensado que la mejor manera es recogerlas en una serie de opúsculos en formato digital, que si se quiere se podrán imprimir en formato papel, y que iremos editando. Así podréis leer y releer los sucesos de la sociedad cuando os apetezca. También tendremos una copia en el archivo y fondo documental de la sociedad.
Todos los que estéis interesados en conseguirlos, os agradeceríamos que nos lo hicieseis saber para poder facilitaros una copia de dicho opúsculo. Podéis hacerlo en este correo electrónico o pasando por el local social de la Penya.On September 23rd 2005, the Penya Filatèlica of Vilanova i la Geltrú made its debut on the internet with its blog.
We have already celebrated the tenth anniversary of this blog, but we want all the news related with the Penya and other local societies that we had been mentioning, to be in the memory of all partners and members of the society. We thought that the best way is to collect them in a series of booklets in digital format, that will be able to be printed on paper, and that we will be editing. That way you will be able to read and reread the events of the society when you want. We will also have a copy of the booklets in the society archive.
All who are interested in acquiring them, please let us know so we will be able to facilitate you a copy of the booklet. You can do it in this email or through the local office of the Penya.


de juny 12, 2016

Inauguració de la exposició sobre la Bicicleta

Ahir dissabte 11 de Juny, vam inaugurar la exposició dedicada a la Bicicleta com a motiu de col·leccionsme. Aqui teniu algunes imatges de l'acte.
Ayer 11 de junio inauguramos la exposición dedicada a la Bicicleta como motivo de colecionismo. Aquí teneis algunas imagenes del acto.

Yesterday July 11th, we opened the exhibition about the Bicicle as a collectionism motive. Here you have some imatges of the event.

de juny 03, 2016

La bicicleta, tema de col·leccionisme

El dissabte dia 11 de juny a les set de la tarda inaugurarem en el nostre local social l’exposició “La bicicleta, tema de col·leccionisme”.
La importància de la bicicleta i la seva evolució ha donat molts elements diferents que han convertit en especialitat pels àvids col·leccionistes interessats en aquest mitjà de transport. D’una banda tenim la màquina física amb tot el seguit de peces i dispositius que la conformen i que al llarg del temps han anat variant i modificant-se. Aquest aspecte serà representat per part de la col·lecció etnològica del amic i soci Francesc Pujadas Altero.
De l’altra hi ha els materials que serveixen per divulgar-la tant en l’aspecte de transport com en l’esportiu, i en aquest apartat hi podem trobar tota classe de publicacions i materials impresos. Per representar aquesta vessant tindrem, entre altres materials, una col·lecció de postals de la “Volta a Catalunya” del company de Sant Feliu de Llobregat Pere Marti Guasch, i també altres materials de propaganda i difusió integrants en els materials que col·lecciona la Victòria Canyelles i Pastó.
També hi ha modalitats de col·leccionisme tradicionals com la filatèlia, entre d’altres, que han tingut la bicicleta com a motiu important a representar mitjançant la especialitat de filatèlia temàtica. Podem veure una d’aquestes col·leccions d’en Jordi Quintana Compte on reunint segells, mata-segells, marques i documents es mostra l’estudi de l’evolució d’aquest mitjà de transport i d’esport.
L’exposició podrà ser visitada, fins el 3 de juliol, en el horari habitual de la Societat; feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges d’11 a 14 hores.


El sábado día 11 de junio a las siete de la tarde, inauguraremos en nuestro local social la exposición “La bicicleta, tema de coleccionismo”. La importancia de la bicicleta y su evolución han dado muchos elementos diferentes que se han convertido en especialidad para los ávidos coleccionistas interesados en este medio de transporte. De un lado tenemos la maquina física con todas las piezas y dispositivos que la conforman y que a lo largo del tiempo han ido variando y modificándose. Este aspecto será representado por parte de la colección etnológica del amigo y socio Francesc Pujadas Altero. Por otro lado hay materiales que sirven para divulgarla tanto en el aspecto de medio de transporte como en el deportivo, y en este apartado podemos encontrar toda clase de publicaciones y materiales impresos. Para representar esta categoría tendremos, entre otros, una colección de postales de la “Volta a Catalunya” del compañero de Sant Feliu de Llobregat Pere Martí Guasch, y también materiales de propaganda y difusión integrantes en la colección de Victoria Canyellas i Pastó. También hay modalidades de coleccionismo tradicionales, como la filatelia, que han tenido la bicicleta como motivo importante de representar mediante la especialidad de filatelia temática. Podemos ver una de estas colecciones en la que Jordi Quintana Compte ha reunido sellos, mata-sellos, marcas y documentos donde se ve un estudio de la evolución de este medio de transporte y deporte. La exposición podrá ser visitada hasta el 3 de julio, en el horario habitual de la sociedad: laborables de 18 a 21 horas, sábados de 17 a 21 horas, y domingos de 11 a 14 horas.


On Saturday June 11th at seven o'clock at our offices, we will open the exhibition "The bike, collectibles theme". The importance of the bicycle and its evolution have given many different elements that have become desired items for avid collectors interested in this transport. On one side we have the physical machine with all its parts and devices and that over time have varied and changed. This aspect will be represented by the ethnological collection of our friend and partner Francesc Pujadas Altero. On the other hand there are materials that serve to show it as a way of transport and in sports, and in this section we find all sorts of publications and printed materials. To represent this category we have, among others, a collection of postcards of the "Volta a Catalunya" from our Sant Feliu de Llobregat companion, Pere Martí Guasch, and propaganda materials and broadcast leaflets from the collection of Victoria Canyellas i Pastó. There are also traditional methods of collecting, like philately, which have had the bicycle as a major source of specialty represented by the thematic philately. We can see one of these collections in which Jordi Quintana Compte has collected stamps, postmarks, marks and documents that show the evolution of this transport and sport. The exhibition can be visited until July 3rd, at the usual time of our society offices: working from 18 to 21 hours, Saturday from 17 to 21 hours, and Sundays from 11 to 14 hours.

de maig 21, 2016

Antoni Virgili Garrido

Lamentem comunicar que el nostre soci i promotor de les trobades de taps corona i punts de llibre, Antoni Virgili Garrido ha mort el 21 de maig de 2016.

La Penya Filatèlica i tots els seus socis i companys expressem el nostre condol per aquests pèrdua.

La cerimònia de comiat es realitzarà el 22 de maig, a les 10 hores (matí), al Tanatori de Vilanova i la Geltrú

de maig 20, 2016

6a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre

El diumenge dia 29 de maig, de 10 a 13 hores en el nostre local social, tindrà lloc la 6a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre.
En motiu de la trobada, s’editarà el punt de llibre número 28 de la nostra col·lecció amb una il·lustració de l’artista vilanoví Josep M. Also que aquí teniu reproduït.
Us esperem a tots.El domingo día 29 de mayo, de 10 a 13 horas, en nuestro local social, tendrá lugar el 6º Encuentro de coleccionistas de puntos de libro. Con motivo de este encuentro se editará el punto de libro número 28 de nuestra colección con una ilustración del artista local Josep M. Also que aquí tenéis reproducido. Os esperamos a todos.

On Sunday May 29th, from 10 to 13 hours, in our offices will take place on 6th meeting of bookmarks collectors. On the occasion of this meeting, we will publish bookmark number 28 of our collection that you can see an image here, with an illustration by local artist Josep M. Also. We hope everyone can come.

d’abril 20, 2016

Inauguració de servei postal

El passat 19 d'abril es va inaugurar el servei de recollida de correspondència al Museu del Ferrocarril de Catalunya, a Vilanova i la Geltrú, amb la col·locació d'una bústia de correus. Tota la correspondència dipositada en aquesta bústia serà cancel·lada amb el mata-segells turístic de la ciutat.

Paraules de la directora del museu, Pilar García.

Els assistents a l'acte, voluntaris del museu i col·leccionistes.

D'esquerra a dreta: Ernest García (secretari de FECAFIL), Jesús Tomé (sots-cap de la oficina de correus), Josep Ferrer (president de la Penya Filatèlica), Jordi Campderrós (Cercle Filatèlic de Barcelona), José M. Tortolero (Societat Filatèlica Sta. Coloma de Gramanet), Pilar García (directora del Museu) i Ana Grande (responsable de comunicació del Museu).

Jesús Tomé usant el mata-segells turístic en els targetons commemoratius i la primera correspondència.

Targetó commemoratiu de l'acte.

El pasado 19 de abril se inauguró el servicio de recogida de correspondéncia en el Museo del Ferrocarril de Catalunya, en Vilanova i la Geltrú, com la colocación de un buzón de correos. Toda la correspondéncia dipositada en este buzón sera cancelada con el matasellos turístico de la ciudad.

On April 19 the Catalunya Railway Museum in Vilanova started to offer mail service, placing a new mailbox. All correspondence left in this mailbox will be canceled with the city special tourism postmark.


d’abril 18, 2016

19a Trobada de Col·leccionistes de Taps Corona

El diumenge dia 24 d'abril, de 10 a 13 hores, tindrà lloc en el nostre local social del carrer Albert Virella i Bloda 15, la 19a Trobada de Col·leccionistes de Taps Corona.
Us esperem a tots.El domingo día 24 de abril, de 10 a 13 horas, tendrá lugar en nuestro local social (c/Albert Virella i Bloda, 15), el 19º Encuentro de coleccionistas de tapones corona. Os esperamos a todos.

This Sunday,April 24th, from 10 am to 13 pm, we will hold in our social offices (15th Albert Virella i Bloda Street), the 19th Meeting of crown caps Collectors. We hope to see you there.

d’abril 17, 2016

Ràfols i Rius Vila, dos vilanovins estimats

Ahir dissabte 16 d'abril vam inaugurar la mostra documental sobre dos vilanovins il·lustres: Josep Francesc Ràfols i Joan Rius Vila. La sala de la societat es va omplir per recordar aquests dos homes encara molt estimats.
Aquí teniu algunes imatges de l'acte.

La sala plena.

 La regidora de Cultura, la Teresa Llorens, inaugurant l'acte.


Després de les paraules d'Albert Tubau, en Josep Maria Ràfols va usar el projector per comentar algunes anecdotes.

Una de les taules amb la documentació exposada.


Ayer sábado 16 de abril inauguramos la muestra documental sobre dos vilanovines ilustres: Josep Francesc Ràfols y Joan Rius Vila. La sala de la sociedad se llenó para recordar estos dos hombres aún muy queridos.
Aquí teneis algunas imágenes.

Yesterday April 16th we opened the new exhibition about two distinguished citizens: Josep Francesc Ràfols and Joan Rius Vila. The society show room got full of people to remember those still very loved men.
Here you have some pictures of the event.

d’abril 07, 2016

Correus al Museu del Ferrocarril de Catalunya

El dimarts dia 19 d’abril s’iniciarà el servei de recollida de correspondència al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. Amb aquest servei es potenciarà la utilització del mata-segells turístic permanent que, amb el motiu del Museu del Ferrocarril, disposa la oficina de Correus de Vilanova i la Geltrú.
A les onze del matí es col·locarà oficialment, per part del representant de l’oficina postal de Vilanova i la Geltrú, una bústia de Correus a les dependències del Museu, a on es podrà dipositar tota la correspondència que es vulgui i a la que li serà aplicat el dit mata-segells per cancel·lar el franqueig.
A partir d’aquesta data el Museu donarà la possibilitat al visitants d’utilitzar aquest servei per rebre a casa seva un document postal record de Vilanova i el Museu. En motiu d’aquest acte també s’editarà una targeta record en la que s’estamparà el dit mata-segell.


El martes día 19 se iniciara el servicio de recogida de correspondencia en el Museo del Ferrocarril de Catalunya en Vilanova i la Geltrú. Con este servicio se potenciara la utilización del matasellos turístico permanente que, con motivo del Museo del Ferrocarril, dispone la oficina de Correos de Vilanova i la Geltrú. A las once de la mañana se colocara oficialmente, por parte de un representante de la oficina postal de Vilanova i la Geltrú, un buzón de Correos en las dependencias del Museo, donde se podrá depositar toda la correspondencia que se quiera y a la que le será aplicado el dicho matasellos para cancelar el franqueo. A partir de esta fecha, el Museo dará la posibilidad a los visitantes de usar este servicio para recibir en casa un documento postal recuerdo de Vilanova y el Museo. En motivo de este acto también se editará una tarjeta recuerdo en la que se estampara el dicho matasellos.


On Tuesday 19th the Railway Museum of Catalunya in Vilanova starts a new mail collection service. With this service, the use of the tourist postmark (with a Railway Museum motive), hold at the Vilanova post office, should be strengthened. At 11 am, a representative of the post office Vilanova will place a mailbox on the Museum building, where all visitors will be able to deposit all correspondence. The tourist postmark will be applied to this mail. From this date, the Museum will give visitors the possibility to use this service to receive at home a postal document memory of Vilanova and Museum. On the occasion of this, a commemorative postcard will be edited and stamped with the mentioned postmark.

d’abril 04, 2016

Dos personatges vilanovins

El dissabte dia 16 d’abril a les set de la tarda, en el nostre local social, inaugurarem una nova “Mostra Documental i Gràfica” dedicada en aquesta oportunitat a recordar a dos personatges vilanovins.
El primer: en Josep F. Ràfols i Fontanals, del qui l’any passat es compliren 50 anys de la seva mort, fou realment polifacètic i multiciplinar. Fundador de la revista “Themis”, reconegut pintor, historiador de l’art català, professor, escriptor i arquitecte (algunes de les seves obres les podem veure a Vilanova). El seu diccionari d’artistes catalans és avui encara una obra fonamental.
El segon: en Joan Rius Vila que encara que nascut a Igualada s’establí a Vilanova l’any 1941. La seva tasca de professor és encara recordada per molts vilanovins que foren els seus alumnes. L’any 1945 obrí la seva llibreria a on no solament es venien llibres sinó que també fou la seu d’una tertúlia d’artistes i lletraferits locals. El món del llibre el portà a ser editor i també escriptor. Aquest any es compleixen els 30 anys de la seva mort.
En l’acte inaugural comptarem amb la col·laboració d’en Josep M. Ràfols que ens parlarà de Josep F. Ràfols; i en Albert Tubau que ens parlarà d’en Joan Rius Vila. Editarem un díptic, com ens es habitual i hem demanat a correus l’edició de dos segells personalitzats.
La mostra es podrà visitar fins el 15 de maig en el horari habitual de la nostra Societat: feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges d’ 11 a 14 hores.


El sábado día 16 de abril a las siete de la tarde, en nuestro local social, inauguraremos una nueva “Muestra documental i gráfica” dedicada en esta ocasión a recordar dos personajes locales.
El primero: Josep F. Ràfols i Fontanals, de quien el año pasado se cumplieron los 50 años de su muerte, fue realmente polifacético y multidisciplinar. Fundador de la revista “Themis”, reconocido pintor, historiador del arte catalán, profesor, escritor y arquitecto (algunas de sus obras las podemos ver en Vilanova). Su diccionario de artistas catalanes es aún hoy una obra fundamental.
El segundo: Joan Rius Vila que nació en igualada pero se estableció en Vilanova en 1941. Su labor como profesor es aún hoy recordada por muchos vilanovines que fueron sus alumnos. El año 1945 abrió su librería donde no solo se vendían libros sino que también fue la sede de una tertulia de artistas i literatos locales. El mundo del libro lo llevó a ser editor y escritor. Este año se cumplen los 30 años de su muerte.
En el acto de inauguración contaremos con la colaboración de Josep M. Ràfols que nos hablará de Ràfols i Fontanals; y de Albert Tubau que nos hablará de Rius Vila. Editaremos un díptico, como nos es habitual, y hemos pedido a correos la edición de dos sellos personalizados.
La muestra se podrá visitar hasta el 15 de mayo en el horario habitual de nuestra sociedad: laborables de 18 a 21 horas, sábados de 17 a 21 horas y domingos de 11 a 14 horas.On Saturday April 16th at 7 pm at our offices, we will inaugurate a new "Documental and graphic Exhibition" dedicated this time to remember two local characters.
The first: Josep F. Ràfols i Fontanals, who last year was the 50 anniversary of his death, he was really multifaceted and multidisciplinary. Founder of the magazine "Themis", renowned painter, historian of Catalan art, teacher, writer and architect (some of his works we can see in Vilanova). His Catalan artists’ dictionary is still a fundamental work.
The second: Joan Vila Rius was born in Igualda but established in Vilanova in 1941. His work as a teacher is still remembered by many vilanovins who were his students. In 1945 he opened his bookstore not only where books were sold but also where he hosted a gathering of artists and local literati. The book world led him to become editor and writer. This year marks the 30th anniversary of his death.
In the opening event we will count with the collaboration of Josep M. Ràfols who will talk about Ràfols i Fontanals; and Albert Tubau who will talk about Rius Vila. We edit a diptych, as we usually do, and we have asked to Correos the edition of two custom post stamps.
The exhibition will be open until May 15th at the usual times of our society: working days from 18 to 21 hours, Saturday from 17 to 21 hours and Sundays from 11 to 14 hours.


de març 14, 2016

Assemblea General ordinària

Us recordem que el proper dia 19 de març, a les 18h, al nostre local social, celebrarem la preceptiva Assemblea General Ordinària de Socis.
És important la vostra assistència.


Os recordamos que el proximo dia 19 de marzo, a las 18h., en nuestro local social, celebraremos la preceptiva Asamblea General Ordinaria de Socios.
Es importante vuestra asisténcia.

de febrer 05, 2016

ATENCIÓ

Lamentem informar que la Penya Filatèlica suspèn el Sopar de Coros que tradicionalment feiem al local social el Dilluns de Carnaval.
La resta d'activitats es realitarán tal i com estaven programades.
Per més informació, podeu dirigir-vos al local social en l'horari habitual.

Sentim les molèsties que això pugui ocasionar.

de febrer 01, 2016

Inauguració de "El nostre Carnaval al s.XIX"

Aquí teniu algunes imatges de la inauguració de la Exposició "El nostre Carnaval al s.XIX", que vam celebrar el passat dissabte.
Aquí teneis algunas imagenes de la inauguración de la Exposición "Nuestro Carnaval en el s.XIX", que celebramos el pasado sabado.

Here you can see some pictures from the opening of the Exhibition "Our Carnival in the XIX century", that we hold last saturday.

de gener 21, 2016

Exposició: El Carnaval de Vilanova al segle XIX

L’any 2011, coincidint amb el 60è aniversari de la nostra Societat i amb les dates de celebració del Carnaval, vam organitzar una mostra documental amb el títol de “El nostre Carnaval, Tema de col·leccionisme” en la que vam poder tenir una visió del nostre Carnaval des de la meitat del segle passat fins als nostres dies.
Aquest any volem anar una mica més enrere i donar a conèixer una nova visió del nostre Carnaval, el del segle XIX. Un conjunt de programes, sermons (o discursos tal com es deia abans) i testaments del Rei, son el que integren aquest conjunt de documents i que ens permeten descobrir y constatar que el nostre Carnaval ve de lluny i que, en el fons, no ha canviat massa.
És també gràcies al col·leccionisme que podem tenir aquesta oportunitat, potser única, de transportar-nos en el temps tot gaudint de la festa del Carnaval. I és gràcies a un fons familiar que va estar aplegat i ara és conservat gràcies a la voluntat i dedicació del nostre consosi i amic Josep Oriol Puig Vidal, que podem tenir reunits en el nostre local tots aquest documents. No tenen l’atractiu dels colors amb els que identifiquem aquestes festes però si que traspuen encant d’una època ja passada i en la que també el nostre Carnaval era molt gran.
Inaugurarem l’exposició el divendres dia 29 de gener a les set de la tarda en el nostre local social en un acte en el que el senyor Benvingut “Bienve” Moya Domènech, conegut estudiós local de la festa, ens farà la xerrada de presentació i en la que esperem ens pugui acompanyar també la senyora Teresa Llorens, regidora de Cultura del nostre Ajuntament. Com a record de l’exposició editem una edició facsímil del programa de Carnaval de 1899 que tenia la particularitat d’estar totalment il·lustrat per Joan Llaverias i Labró, pintor vilanovi del que l’any passat es complí el 150 aniversari del seu naixement, efemèride que la nostra Societat ja va recordar.
L’exposició estarà oberta fins el 20 de febrer i es podrà visitar en l’horari habitual de la Societat: feiners de 6 a 9 del vespre, dissabtes de 5 a 9 del vespre i diumenges d’11 a 2 de la tarda.


El año 2011, coincidiendo con el 60 aniversario de nuestra sociedad y con las fechas de celebración del Carnaval, organizamos una muestra documental con el título “Nuestro Carnaval, tema de coleccionismo” en la que pudimos tener una visión de nuestro Carnaval desde la mitad del siglo pasado hasta nuestros días.
Este año queremos ir un poco más atrás y dar a conocer una nueva visión de nuestro Carnaval, el del s.XIX. Un conjunto de programas, sermones (o discursos tal y como se decía entonces) y testamentos del Rey, son los que integran este conjunto de documentos y que nos permiten descubrir y constatar que nuestro carnaval viene de lejos y que, en el fondo, no ha cambiado demasiado.
Es también gracias al coleccionismo que podemos tener esta oportunidad, puede que única, de transportarnos a ese tiempo disfrutando de la fiesta del Carnaval. Y es gracias a un fondo familiar que ahora es conservado gracias a la voluntad y dedicación de nuestro amigo y consocio Josep Oriol Puig Vidal, que podemos tener reunidos en nuestro local todos estos documentos. No tienen el atractivo de los colores que identificamos con estas fiestas, pero si que transmiten el encanto de una época pasada en la que también nuestro Carnaval era grande.
Inauguraremos la exposición el viernes 29 de enero a las 7 de la tarde en nuestro local social, en un acto en el que el señor Benvingut “Bienve” Moya Domènech, conocido estudioso local de la fiesta nos hará una charla de presentación y en la que esperamos nos pueda acompañar la señora Teresa Llorens, regidora de Cultura de nuestro ayuntamiento. Como recuerdo de la exposición editamos una edición facsímil del programa de Carnaval de 1899 que tenía la particularidad de estar totalmente ilustrado por Joan Llaverias i Llabró, pintor local de quien el año pasado se cumplieron los 150 años de su nacimiento, efeméride que nuestra sociedad ya recordó.
La exposición estará abierta hasta el 20 de febrero y se podrá ver en el horario habitual de la sociedad: laborables de 6 a 9 de la tarde, sábados de 5 a 9 de la tarde y domingos de 11 de la mañana a 2 de la tarde.


In 2011, coinciding with the 60th anniversary of our society and the dates of the Carnival, we organized a documentary exhibition entitled "Our Carnival, theme of collecting" in which we could have a vision for our Carnival since the mid-last century to today.
This year we go a little further back and provide a new vision for our Carnival, the nineteenth century. A set of programs, sermons (or speeches as then named) and wills of the king, are integrating this set of documents and allow us to discover and find that our carnival comes from afar and, at bottom, no It has changed too.
It is also thanks to collecting that we can have this opportunity, it may only, to transport us to that time enjoying the celebration of Carnival. And it is thanks to a family legacy that is now preserved thanks to the will and dedication of our friend and fellow member Josep Oriol Vidal Puig, that all these documents can be seen in our offices. They don’t have the attractive colours that we usually identify with thecarnival, but they convey the charm of a bygone era when our Carnival was also great.
We inaugurate the exhibition on Friday, January 29th at 7pm at our headquarters in a ceremony in which Mr. Benvingut "Bienve" Moya Domenech, known local scholar of folklore, will give a lecture presentation and where, We hope, Mrs. Teresa Llorens, Councillor for Culture of our council will be able to join as well. As a souvenir of the exhibition, we edited a facsimile edition of the Carnival of 1899, that has the distinction of being fully illustrated by Joan Llaverias i Llabró, local painter who last year marked the 150th anniversary of his birth, an event that our society recalled.
The exhibition runs until February 20th and will be open in the regular schedule of the society: working days from 6 to 9pm, Saturday from 5 to 9pm and Sunday from 11am to 2pm.

de gener 18, 2016

Programa del Carnaval 2016

Aquest any 2016 ens trobem que les dates es tiren al damunt i el temps és insuficient per tot el que es voldria fer. Malgrat que hem reduït alguna activitat, volem continuar celebrant i participant en el nostre Carnaval.
Seguidament un detallem el programa:

Divendres, 29 de gener de 2016. A les set de la tarda inauguració al local social de l’exposició “El Carnaval de Vilanova al segle XIX”. Xerrada de presentació a càrrec del senyor Bienve Moya.

Dissabte, 6 de febrer de 2016. Acte esportiu pels carrers de Vilanova, molt probablement a la tarda-nit.

Diumenge, 7 de febrer de 2016. A partir de les nou del matí, “Les Comparses” amb una bandera de la Penya Filatèlica.

Dilluns, 8 de febrer de 2016. Coros d’en Carnestoltes de la Penya Filatèlica. A les 21,30 hores, Sopar de Coros al local social.
Menú:
- Corona d’escalivada amb bacallà, salmó fumat i creixents
- Calamars farcits amb bolets
. Coca de Vilabella
- Pa, aigua, vi i cava
Preu 26€ per persona
Les places son limitades i s’atendran les inscripcions per rigorós ordre d’arribada fins a completar l’aforament.

Dimarts, 9 de febrer de 2016. Tornem a tenir la intenció de que surti una bandera de la Penya Filatèlica al Vidalot. L’any passat ho vam aconseguir. Ho tornarem a aconseguir aquest any?