de setembre 27, 2008

Nou segell personalitzat

El tercer segell personalitzat de la Penya correspon a la commemoració del 200 aniversari del naixement del poeta Manel de Cabanyes i Ballester (Vilanova i la Geltrú 1808-1833).

A les darreries de 1832, Manel de Cabanyes completà els “preludios de mi lira”, petita col·lecció de dotze poesies que s’han convertit en la seva obra de referència. Escrivia sempre en castellà, llengua que no li era pròpia, bàsicament poesia encara que també va escriure prosa. Morí jove i la seva obra no va ser extensa però si prou important per perdurar en el temps.

El segell, del qual s'han editat 450 exemplars, reprodueix un retrat de Manel de Cabanyes dibuixat per Pelegrí Clavé i Roqué (Barcelona 1811-1880). Clavé fou un pintor format a l'Escola de la Llotja de Barcelona i deixeble del pintor Salvador Mayol. Va ser format en el camp del retrat a Roma com a deixeble de Tommaso Minardi. El quadre utilitzat pel segell prové de la col·lecció pictòrica de la família del poeta, està actualment dipositat a la Masia Cabanyes, i fou amablement facilitat pel Consell Comarcal del Garraf, qui té la custodia.


El tercer sello personalizado de la “Penya Filatèlica” corresponde a la conmemoración del 200 aniversario del nacimiento del poeta Manuel de Cabanyes i Ballester (Vilanova i la Geltrú 1808-1833). A finales de 1832, Manuel de Cabanyes completó los “Preludios de mi lira”, pequeña colección de doce poesías que se han convertido en su obra de referencia. Escribía siempre en castellano, lengua que no le era propia, básicamente poesía pero también prosa. Murió joven i su obra, si bien no extensa, es suficientemente importante para perdurar en el tiempo. El sello, del cual se han editado 450 ejemplares, reproduce un retrato de Manuel de Cabanyes dibujado por Pelegrí Clavé i Roqué (Barcelona 1811-1880). Clavé fue un pintor formado en a Escuela de la Lonja de Barcelona i discípulo del pintor Salvador Mayol. Fue formado en el campo del retrato en Roma como alumno de Tommaso Minardi. El cuadro usado para este sello provee de la colección pictórica de la familia del poeta y esta actualmente depositado en la Masia Cabanyes, y ha sido amablemente facilitado por el Consell Comarcal del Garraf, quien tiene la custodia.

Penya Filatélica’s third custom stamp refers to the commemoration of the 200th anniversary of the birth of the poet Manuel de Cabanyes i Ballester (Vilanova i la Geltrú 1808 – 1833). At the end of 1832, Manuel de Cabanyes finished the “Preludios de mi lira” (Preludes of my lire), a group of twelve poems that have become his most prominent work. Besides prose, he also wrote poetry and always in Spanish, a language that he didn’t felt as his own. He died young and his work, despite not being very large, is important enough to last in time. The stamp, of which 450 units have been made, bears a portrait of Manuel de Cabanyes, drawn by Pelegrí Clavé i Toqué (Barcelona 1811 – 1880). Clavé was a painter who studied in the school of the “Llotja de Barcelona”. He was one of Tommazo Minardi's disciples. The portrait used in the stamp is from the poet's family's personal collection and is currently stored at the Masia Cabanyes. It was kindly lent to us by the Consell Comarcal del Garraf, who has its custody.