de juny 03, 2016

La bicicleta, tema de col·leccionisme

El dissabte dia 11 de juny a les set de la tarda inaugurarem en el nostre local social l’exposició “La bicicleta, tema de col·leccionisme”.
La importància de la bicicleta i la seva evolució ha donat molts elements diferents que han convertit en especialitat pels àvids col·leccionistes interessats en aquest mitjà de transport. D’una banda tenim la màquina física amb tot el seguit de peces i dispositius que la conformen i que al llarg del temps han anat variant i modificant-se. Aquest aspecte serà representat per part de la col·lecció etnològica del amic i soci Francesc Pujadas Altero.
De l’altra hi ha els materials que serveixen per divulgar-la tant en l’aspecte de transport com en l’esportiu, i en aquest apartat hi podem trobar tota classe de publicacions i materials impresos. Per representar aquesta vessant tindrem, entre altres materials, una col·lecció de postals de la “Volta a Catalunya” del company de Sant Feliu de Llobregat Pere Marti Guasch, i també altres materials de propaganda i difusió integrants en els materials que col·lecciona la Victòria Canyelles i Pastó.
També hi ha modalitats de col·leccionisme tradicionals com la filatèlia, entre d’altres, que han tingut la bicicleta com a motiu important a representar mitjançant la especialitat de filatèlia temàtica. Podem veure una d’aquestes col·leccions d’en Jordi Quintana Compte on reunint segells, mata-segells, marques i documents es mostra l’estudi de l’evolució d’aquest mitjà de transport i d’esport.
L’exposició podrà ser visitada, fins el 3 de juliol, en el horari habitual de la Societat; feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges d’11 a 14 hores.


El sábado día 11 de junio a las siete de la tarde, inauguraremos en nuestro local social la exposición “La bicicleta, tema de coleccionismo”. La importancia de la bicicleta y su evolución han dado muchos elementos diferentes que se han convertido en especialidad para los ávidos coleccionistas interesados en este medio de transporte. De un lado tenemos la maquina física con todas las piezas y dispositivos que la conforman y que a lo largo del tiempo han ido variando y modificándose. Este aspecto será representado por parte de la colección etnológica del amigo y socio Francesc Pujadas Altero. Por otro lado hay materiales que sirven para divulgarla tanto en el aspecto de medio de transporte como en el deportivo, y en este apartado podemos encontrar toda clase de publicaciones y materiales impresos. Para representar esta categoría tendremos, entre otros, una colección de postales de la “Volta a Catalunya” del compañero de Sant Feliu de Llobregat Pere Martí Guasch, y también materiales de propaganda y difusión integrantes en la colección de Victoria Canyellas i Pastó. También hay modalidades de coleccionismo tradicionales, como la filatelia, que han tenido la bicicleta como motivo importante de representar mediante la especialidad de filatelia temática. Podemos ver una de estas colecciones en la que Jordi Quintana Compte ha reunido sellos, mata-sellos, marcas y documentos donde se ve un estudio de la evolución de este medio de transporte y deporte. La exposición podrá ser visitada hasta el 3 de julio, en el horario habitual de la sociedad: laborables de 18 a 21 horas, sábados de 17 a 21 horas, y domingos de 11 a 14 horas.


On Saturday June 11th at seven o'clock at our offices, we will open the exhibition "The bike, collectibles theme". The importance of the bicycle and its evolution have given many different elements that have become desired items for avid collectors interested in this transport. On one side we have the physical machine with all its parts and devices and that over time have varied and changed. This aspect will be represented by the ethnological collection of our friend and partner Francesc Pujadas Altero. On the other hand there are materials that serve to show it as a way of transport and in sports, and in this section we find all sorts of publications and printed materials. To represent this category we have, among others, a collection of postcards of the "Volta a Catalunya" from our Sant Feliu de Llobregat companion, Pere Martí Guasch, and propaganda materials and broadcast leaflets from the collection of Victoria Canyellas i Pastó. There are also traditional methods of collecting, like philately, which have had the bicycle as a major source of specialty represented by the thematic philately. We can see one of these collections in which Jordi Quintana Compte has collected stamps, postmarks, marks and documents that show the evolution of this transport and sport. The exhibition can be visited until July 3rd, at the usual time of our society offices: working from 18 to 21 hours, Saturday from 17 to 21 hours, and Sundays from 11 to 14 hours.