de febrer 26, 2007

Carnaval de Vilanova

Com és habitual, el Dilluns de Carnaval, la Penya Filatèlica va rebre al seu local social els Coros d'en Carnestoltes. Els coros van obsequiar els assistents amb diverses cançons satíriques sobre els esdeveniments de l’any.

Como es habitual, el Lunes de Carnaval, la Penya Filatèlica recibió en su local social a los Coros de Carnestoltes. Los coros obsequiaron a los asistentes con diversas canciones satíricas sobre lo sucedido durante el año.

As usual, the Monay of Carnival, the Penya Filatèlica received the Carnestoltes (King of the Carnival) choruses. The choruses sing various satiric songs about the events of the year.

Coros dels bordegassos


Coros de la Pitonga i el Foment Vilanoví


Coros de l'Agupació de Balls Populars


Coros dels Borregos


Coros de la Medusa

de febrer 14, 2007

La participació al Carnaval de Vilanova

Aquest any, queda limitada al sopar del dilluns del Carnaval (19-02-2007), en que, com es tradició, es rebran els Coros d’en Carnestoltes, que surten aquest dia. Aquest any, el menú és de la empresa de càtering Caserco, i consisteix en:
- Amanida de rap i gambes amb salsa rosa
- Jarret de vedella amb bolets
- Púding de fruits secs
- Pa. Vi, aigua, cava
Les inscripcions per el sopar s’han de fer prèviament en el nostre local social. Esperem comptar amb la presència d’una bona quantitat de socis per disfrutar junts de aquesta alegre vetllada.


Este año queda limitada a la cena del lunes de Carnaval (19-02-2007), en que como es tradicional, se espera la visita de los Coros de Carnestoltes que salen ese día. Este año el menú lo sirve la empresa de catering Caserco y esta compuesto de:
- Ensalada de rape y gambas con salsa rosa
- Jarrete de ternera con setas
- Pudín de frutos secos
- Pan, vino, agua, y cava
Las inscripciones para la cena han de hacerse con antelación en nuestro local social.
Esperamos contar con la presencia de un buen número de socios para disfrutas juntos de esta alegre velada.This year the activities will only consist on a dinner which will take place on Monday during the Carnival. As usual, the “Coros d’en Carnestoltes” will pay us a visit. This year Caserco will be the company supplying the menus, which will consist in:
- Monkfish and prawn salad with pink sauce
- Veal with mushrooms
- Nut pudding
- Bread. Wine, water, cava
Inscriptions for the dinners will have to be done in our society’s facilities. We hope to have a good level of attendance to enjoy this fun event.

de febrer 11, 2007

Assemblea General Ordinària de socis

El passat 27 de gener es va celebrar la preceptiva Assemblea General Ordinària anual amb els socis.
L’ordre del dia incloïa, als punts ja establerts de cada any, un punt addicional “informe de la presidència”. Amb aquest punt, el president té el propòsit de donar a conèixer l’actualitat i els projectes de futur de la societat, així com els programes dels actes i activitats que es faran durant el any en curs.
En l’apartat econòmic, el tresorer presentà el balanç econòmic de l’any 2006 i el pressupost pel 2007, que foren aprovats per unanimitats. També es va informar sobre l’estat de les obres d’adequació del local a la normativa vigent dictaminada per el Ajuntament de Vilanova, i de la subvenció rebuda de la Generalitat per fer les obres.
És voluntat d’aquesta Junta Directiva seguir treballant amb voluntat de futur, mantenint el prestigi de la Societat guanyat durant els 55 anys d’esforç i dedicació. Un dels elements essencials es poder aconseguir una major participació dels socis en la vida i les activitats de la societat. Durant la Assemblea, la Junta va dir que qualsevol soci pot suggerir o proposar activitats per a realitzar en el local social, i que la Junta les recolzarà i ajudarà en tot el que sigui possible.
I en l’apartat d’activitats, s’apuntaren com activitats mes importants pel proper any 2007, la realització de la 36a Exposició Filatèlica en commemoració de la 125é aniversari de l’Exposició Regional de Vilanova i el 4t Memorial Joan Serra Figueras.


El pasado 27 de enero se celebró la correspondiente Asamblea anual ordinaria con los socios. La orden del día incluía, aparte de los puntos de cada año, un punto adicional “informe de la presidencia”. En este punto, el presidente tiene la intención de dar a conocer la actualidad y los proyectos de futuro de la sociedad, así como las programaciones de actos i actividades que se realizarán durante el año en curso. En el apartado económico, el tesorero presentó el balance económico del año 2006 y el presupuesto del 2007, que fueron aprobados por unanimidad. También se informó sobre el estado de las obras de adecuación del local a la normativa vigente dictaminada por el Ayuntamiento de Vilanova, y de la subvención recibida de la Generalitat para las obras. Es voluntad de esta Junta Directiva seguir trabajando con voluntad de futuro manteniendo el prestigio de la Sociedad adquirida durante los 55 años de esfuerzo y dedicación. Uno de los elementos esenciales es poder conseguir una mayor participación de los socios en la vida de la sociedad. Durante la Asamblea, la Junta dijo que cualquier socio puede sugerir o proponer actividades para realizar en el local social, y que la Junta les dará apoyo y ayudará en todo lo que sea posible. En el apartado de actividades, se apuntan como las más importantes para este año 2007 la realización de la 36º Exposición Filatélica conmemorando la 125º exposición Regional de Vilanova y el 4º Memorial de Serra Figueras.


Last January 27th the annual Meeting of members took place. Besides the usual points of discussion, this time another issue was put forth: the “president report”. With this report the president of the society wants to make known the current state of affairs and all future projects, together with all activities that will take place during the current year. Regarding the financial state of the society, the treasurer presented the economical balance of the year 2006 and the budget for 2007, which were unanimously approved. A report about the progress made with the refurbishment of the society’s facilities to comply with the current legislation passed by Vilanova’s Town Hall and about the grant given by the Generalitat to fund this refurbishment. This Board of Members is willing to keep on working to uphold the prestige that the society has got throughout 55 years of work and dedication. One of the cornerstones of this effort is the active participation of the society’s members in the society’s everyday life and activities. During the meeting it was pointed out that any member can suggest new activities to be held in the society’s facilities, and that the Board will support to the full extent of its capabilities. Regarding the activities that will take place, the most remarkable ones are the 36th Philatelic Exposition, which will commemorate the 125th anniversary of Vilanova’s Regional Exposition and the 4th Joan Serra Figueras Memorial.