d’agost 23, 2016

La biblioteca de la Penya: joguines

Una de les eines més importants per els col·leccionistes és, sens dubte, la informació. És per això que tenim el propòsit d’anar engrandint la biblioteca de la Societat amb tota la varietat possible de llibres, catàlegs i materials que parlin de els objectes que son objecte de col·lecció.
És per això que recentment hem incorporat a la nostra biblioteca dos nous títols dedicats: un al món del joguet en general, i un altre als soldadet. Seguidament us posem les referencies dels dos llibres:
* José Corredor-Matheos. “El Juguete en España”. Espasa.
* Norman Joplin. “Soldaditos de juguete, guia del coleccionista para identificar, comprar y disfrutar de los soldaditos de juguete”. Edimat.
Des d’ara aquests dos nous llibres estan a la disposició de tots els socis interessats y encuriosits per aquest tema de col·leccionisme.


Una de las herramientas más importantes para los coleccionistas, es sin duda la información, Es por eso que tenemos el propósito de ir aumentando la biblioteca de la sociedad con la mayor variedad posible de catálogos i materiales que hablen de los objetos que son motivo de colección,
Es por eso que recientemente hemos incorporado en nuestra biblioteca dos nuevos títulos, uno dedicado a los juguetes en general y el otro a los soldaditos. Seguidamente os ponemos las referencias de los dos libros.
* José Corredor-Matheos. “El Juguete en España”. Espasa.
* Norman Joplin. “Soldaditos de juguete, guía del coleccionista para identificar, comprar y disfrutar de los soldaditos de juguete”. Edimat.
Desde ahora, estos dos nuevos libros están a disposición de todos los socios interesados y curiosos sobre este tema de colecionsimo.


One of the most important tools for collectors, is undoubtedly the information. For this reason we intend to gradually increase the library of our society with the widest possible range of catalogs i materials that speak of collectible objects.
We recently have incorporated into our library two new titles, one dedicated to toys in general and the other to toy soldiers. These are the references of the two books:
* José Corredor-Matheos. "Toys in Spain". Espasa.
* Norman Joplin. "Toy Soldiers, collectors guide to identify, buy and enjoy the toy soldiers." Edimat.
From now on, these two new books are available to all partners interested and curious about this collectibles topic.

d’agost 22, 2016

Butlletí núm. 47

Acaba de sortir una nova edició del nostre Butlletí.
El seu contingut és:

* Portada: Xerrada de l'exposició "Recordant dos vilanovins: Josep F. Ràfols Fontanals i Joan Rius Vila"
* Una mostra d'història postal actual (redacció)
* Per començar  (Josep Ferrer Serra)
* 2015-2016, resum d'activitats (redacció)
* Ases de Claudio I (Josep Anton Moreno-Bedmar)
* Les meves dèries. Una història personal, 1. (Jordi Baiges)
* Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes: Consell de Sanitat de Guerra (CSG) (Enric Jerez)
* Joaquim Mir, el paisatge i la geografia (Mireia Rosich)
* El nostre Carnaval i el col·leccionisme (Bienve Moya)
* El meu Joan Rius i Vila (Albert Tubau)
* Signatures, números de sèrie i marques de seca a la primera sèrie de bitllets d'euro (Enric Francès i Soler)
* El fons de la nostra biblioteca, "TF" Temas Filatelicos
* Segells del Penedès (redacció)
* Notes breus (redacció)Contenidos:
* Portada: Charla de la exposición "recordando a dos villanoveses: Josep F. Rafols Fontanals y Joan Rius Vila"
* Una muestra de historia postal actual (redacción)
* Para empezar (Josep Ferrer Serra)
* 2015-1016, resumen de actividades (redacción)
* Ases de Claudio I (Josep A. Moreno Bedmar)
* Mis manías. Una historia personal, 1 (Jordi Baiges)
* Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas: Consell de Sanitat de Guerra (CSG) (Enric Jerez)

* Joaquim Mir, el paisaje y la geografia (Mireia Rosich)
* Nuestro Carnaval y el coleccionísmo (Bienve Moya)
* Mi Joan Rius Vila (Albert Tubau)
* Firmas, números de serie y marcas de seca en la primera serie de billetes de euro (Enric Francès i Soler)
* El fondo de nuestra biblioteca: "TF" Temas Filatélicos (redacción)
* Sellos del Penedés (redacción)
* Notas breves (redacción)Contents:
* Home: presentation of the exhibition "Remembering two local figures: Josep F. Rafols Fontanals and Joan Rius Vila"
* A sample of current postal history (staff)
* To begin with (Josep Serra Ferrer)
* 2015-1016, summary of activities (staff)
* Claudio I Aces(Josep A. Moreno Bedmar)
* My hobbies. A personal story, 1 (Jordi Baiges)
* Notes on the Spanish Civil War and cartoons: "Consell de Sanitat de Guerra (CSG)" (Enric Jerez)

* Joaquim Mir, the landscape and the geography (Mireia Rosich)
* Our Carnival and Collectibles (Bienve Moya)
* My Joan Rius Vila (Albert Tubau)
* Signatures, serial numbers and dry marks in the first series of euro banknotes (Enric Francès i Soler)
* Our library: "TF" Philatelic Topics (staff)
* Penedés Stamps (staff)
* Brief notes (staff)


d’agost 05, 2016

Vacances d'estiu!

Marxem uns dies de vacances. Bon estiu a tothom!
El local social estarà tancat del 4 al 21 d'agost.


Marchamos unos dias de vacaciones. ¡Buen verano a todos!
El local social estara cerrado del 4 al 21 de agosto.

We leave a few days for vacations. All have a nice summer!
Our offices will be closed from august 4th to 21th.