d’agost 22, 2016

Butlletí núm. 47

Acaba de sortir una nova edició del nostre Butlletí.
El seu contingut és:

* Portada: Xerrada de l'exposició "Recordant dos vilanovins: Josep F. Ràfols Fontanals i Joan Rius Vila"
* Una mostra d'història postal actual (redacció)
* Per començar  (Josep Ferrer Serra)
* 2015-2016, resum d'activitats (redacció)
* Ases de Claudio I (Josep Anton Moreno-Bedmar)
* Les meves dèries. Una història personal, 1. (Jordi Baiges)
* Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes: Consell de Sanitat de Guerra (CSG) (Enric Jerez)
* Joaquim Mir, el paisatge i la geografia (Mireia Rosich)
* El nostre Carnaval i el col·leccionisme (Bienve Moya)
* El meu Joan Rius i Vila (Albert Tubau)
* Signatures, números de sèrie i marques de seca a la primera sèrie de bitllets d'euro (Enric Francès i Soler)
* El fons de la nostra biblioteca, "TF" Temas Filatelicos
* Segells del Penedès (redacció)
* Notes breus (redacció)Contenidos:
* Portada: Charla de la exposición "recordando a dos villanoveses: Josep F. Rafols Fontanals y Joan Rius Vila"
* Una muestra de historia postal actual (redacción)
* Para empezar (Josep Ferrer Serra)
* 2015-1016, resumen de actividades (redacción)
* Ases de Claudio I (Josep A. Moreno Bedmar)
* Mis manías. Una historia personal, 1 (Jordi Baiges)
* Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas: Consell de Sanitat de Guerra (CSG) (Enric Jerez)

* Joaquim Mir, el paisaje y la geografia (Mireia Rosich)
* Nuestro Carnaval y el coleccionísmo (Bienve Moya)
* Mi Joan Rius Vila (Albert Tubau)
* Firmas, números de serie y marcas de seca en la primera serie de billetes de euro (Enric Francès i Soler)
* El fondo de nuestra biblioteca: "TF" Temas Filatélicos (redacción)
* Sellos del Penedés (redacción)
* Notas breves (redacción)Contents:
* Home: presentation of the exhibition "Remembering two local figures: Josep F. Rafols Fontanals and Joan Rius Vila"
* A sample of current postal history (staff)
* To begin with (Josep Serra Ferrer)
* 2015-1016, summary of activities (staff)
* Claudio I Aces(Josep A. Moreno Bedmar)
* My hobbies. A personal story, 1 (Jordi Baiges)
* Notes on the Spanish Civil War and cartoons: "Consell de Sanitat de Guerra (CSG)" (Enric Jerez)

* Joaquim Mir, the landscape and the geography (Mireia Rosich)
* Our Carnival and Collectibles (Bienve Moya)
* My Joan Rius Vila (Albert Tubau)
* Signatures, serial numbers and dry marks in the first series of euro banknotes (Enric Francès i Soler)
* Our library: "TF" Philatelic Topics (staff)
* Penedés Stamps (staff)
* Brief notes (staff)