d’abril 30, 2015

Trobada d'intercanvi de taps corona

Com estava anunciat, el cap de setmana passat es realitzà la 17a trobada d'intercanvi de taps corona. Els entusiastes d'aquesta modelitat de col·leccioniste ompliren les nostres taules.Como estaba anunciado, el pasado fin de semana se realizó el 17º encuentro de intercambio de tapones corona. Los entusiastas de esta modalidad de coleccionismo llenaron nuestas mesas.

As was announced, last weekend we held the 17th crown caps exchange meeting. The fans of this mode of collecting filled our tables.

d’abril 26, 2015

Exposició sobre Albert Virella

Aquí teniu algunes imatges de l'acte d'inauguració de la exposició sobre Albert Virella i Bloda, realitzada al local de Penya. L'acte comptà amb una xerrada a càrrec de l'histriador local Albert Tubau.

Per la ocasió també s'edità un punt de llibre commemoratiu, el número 23 dins la col·lecció de la Penya.


Aqui teneis algunas imagenes del acto inaugural de la exposición sobre Albert Virella i Bloda, realizada en el local de la Penya. El acto contó con los comentarios  del historiador local Albert Tubau. Para la ocasión también se editó un punto de lectura conmemorativo, el numero 23 dentro de la col·lección de la Penya.

Here you have some images of the opening ceremony of the exhibition on Albert Virella i Bloda held in the Penya office. The event included comments from local historian Albert Tubau. For the occasion a commemorative bookmark was also published, the number 23 in the collection of the Penya.

d’abril 21, 2015

Presentació del llibre "Vilanova, entre la història i la llegenda"

El passat dilluns 20 d'abril, vam realitzar la presentació del llibre "Vilanova i la Geltrú, entre la història i la llegenda", de Miquel Altadill i amb pròleg de Francesc X. Puig Rovira.
L'acte comptà amb la presidència de Josep Ferrer (president de la Penya), Francesc X. Puig Rovira (historiador), Gerard Figueres (regidor de l'Ajuntament de Vilanova), l'autor Miquel Altadill, i Queti Vinyals (filòloga).
Com podeu veure en les seguents imatges, la sala s'omplí de públic interessat per aquesta nova obra d'en Miquel Altadill.El pasado lunes 20 de abril, realizamos la presentación del libro "Vilanova i la Geltrú, entre la història i la llegenda", de Miquel Altadill y con prologo de francesc X. Puig Rovira. El acto contó con la presidència de Josep Ferrer (presidente de la Penya), Francesc X. Puig Rovira (historiador), Gerard Figueres (regidor del ayuntamiento de Vilanova), el autor Miquel Altadill y Queti Vinyals (filologa). Como podeis ver en las siguientes imagenes, la sala se llenó de público interesado por esta nueva obra de Miquel Altadill.

On Monday April 20th, we held the launch of "Vilanova, between llegend and history" by Miquel Altadill and prefaced by Francesc X. Puig Rovira. The event had the presidency of Josep Ferrer (president of the Penya), Francesc X. Puig Rovira (historian), Gerard Figueres (alderman of Vilanova City Council), the author Miquel Altadill and Queti Vinyals (philologist). As you can see in the following images, the room was filled with public interested in this new work of Miquel Altadill.

d’abril 12, 2015

17a Trobada d’intercanvi de Taps Corona

El diumenge dia 26 d’abril de 10 a 13 hores, tindrà lloc en el nostre local social del carrer Albert Virella i Bloda 15, la 17a Trobada de Col·leccionistes de Taps Corona.
Us esperem a tots.El domingo 26 de Abril, de 10 a 13 horas, tendrá lugar en nuestro local social de la calle Albert Virella i Bloda 15, el 17 Encuentro de coleccionistas de tapones Corona. Os esperamos a todos.

On Monday April 26th, from 10am to 13 pm in our local offices at 15th Albert Virella i Bloda street, we will held the 17th Meeting of Crown Caps Collectors. You are all invited to come.

d’abril 11, 2015

Centenari d’Albert Virella i Bloda

Albert Virella i Bloda va néixer a Vilanova el 21 de novembre de 1915, i per tant aquest any es compleix el centenari del seu naixement. La nostra Societat, com ja és tradicional, no vol deixar de recordar aquest esdeveniment i per fer-ho ha previst dues activitats dintre de l’àmbit del col·leccionisme.

La primera és una exposició en la que podem veure una mostra de la seva extensa producció bibliogràfica i documental que, encara que coneguda, creiem pot fer tornar a descobrir el personatge, sobretot en la seva faceta d’estudiós local
Al llarg de molts anys, Virella es va dedicar a l’estudi del passat de la nostra ciutat per afecció. La seva contribució al coneixement de la historia de Vilanova ha estat notable reprenent uns estudis històrics que feia temps havien estat abandonats, ja que les històries de Vilanova publicades del pare Garí i per Josep Coroleu tenien més de cent anys.
L’exposició serà inaugurada el dissabte dia 25 d’abril a les set de la tarda i ens acompanyaran: Albert Tubau Garcia (historiador local) que  ens donarà la seva visió del personatge, i Marijó Riba (regidora de cultura). En el mateix acte presentarem l’edició d’un segell personalitzat que hem demanat a correus i que integrarà, des de ara, la seva figura dintre de la col·lecció de personatges vilanovins i a la vegada servirà per divulgar-lo en el món de la filatèlia. També s'editarà un punt de llibre i un díptic explicatiu de l’exposició.
L’exposició es podrà visitar en el nostre local del carrer Albert Virella i Bloda 15 (antic c/ Marqués del Duero), fins el 15 de maig en l’horari habitual de la societat: feiners de 18 a 21 hores, dissabte de 17 a 21 hores i diumenges de 11 a 13,30 hores.

La segona serà l’Exposició Filatèlica bianual, que encara estem preparant i de la que us informarem puntualment quant tinguem informació.
Projecte del Segell

Albert Virella i Bloda nació en Vilanova el 21 de noviembre de 1915, y por tanto este año se cumple el centenario de su nacimiento. Nuestra sociedad, como ya es tradicional, no quiere dejar de recordar este hecho y para hacerlo ha previsto dos actividades en el ámbito del coleccionismo.

La primera de ellas es una exposición en la que podremos ver una muestra de su extensa producción bibliográfica y documental que, a pesar de ser conocida, creemos que puede hacer descubrir al personaje, sobretodo en su faceta de estudioso local.
A lo largo de los años, Virella se dedicó al estudio del pasado de nuestra ciudad como afición. Su contribución al conocimiento de la historia de Vilanova ha sido notable, retomando unos estudios históricos que hacia tiempo habían sido abandonados, ya que las historias de Vilanova publicadas por el padre Garí y por Josep Coroleu tenían más de cien años.
La exposición será inaugurada el sábado 25 de abril a las siete de la tarde y nos acompañaran: Albert Tobau Garcia (historiador local) que nos dará su visión del personaje, y Marijó Riba (regidora de cultura). En el mismo acto presentaremos la edición de un sello personalizado que hemos pedido a correos y que integrará desde ahora su figura dentro de la colección de personajes de Vilanova, y a la vez servirá para divulgarlo en el mundo de la filatelia. También se editaa un punto de lectura y un díptico explicativo de la exposición.
La exposición se podrá visitar en nuestro local social de la calle Albert Virella i Bloda 15 (antes c/ Marqués del Duero), hasta el 15 de mayo en el horario habitual de la sociedad: laborables de 18 a 21h, sábados de 17 a 21h, y domingos de 11 a 13.30h.

La segunda actividad será la Exposición Filatélica bianual, que todavía estamos preparando y de la que os informaremos puntualmente cuando tengamos información.Albert Virella i Bloda was born in Vilanova November 21th 1915, and so this year marks the centenary of his birth. Our society, as is customary, does not fail to remember this and to doso has planned two activities in the area of collecting.

The first one is an exhibition where we can see a sample of his extensive bibliographical production, that despite being known, we think interesting to discover the character, especially in his role as local scholar.
Over the years, Virella was devoted to the study of the past of our city as a hobby. His contribution to the knowledge of the history of Vilanova has been remarkable, retaking some historical studies that were long been abandoned because Vilanova stories published by Father Garí and Josep Coroleu had more than one hundred years.
The exhibition will be inaugurated on Saturday April 25th at 7 pm and we will have the company of: Tobau Albert Garcia (local historian) who will give us his vision of the character, and Marijó Riba (councilor for culture). During the same event we will present the edition of a custom stamp that we have asked to Correos, which will integrate this figure in the collection of characters from Vilanova, and also serve to spread it in the world of philately. We will publish as well a bookmark and an explanatory leaflet of the exhibition.
The exhibition will remain open at our offices, at 15th Albert Virella i Bloda Street  (formerly Marqués del Duero st.), until May 15th at the usual opening times: working days from 18 to 21h, Saturdays from 17 to 21h and Sundays from 11 to 1:30 p.m.

The second activity is the biannual Philatelic Exhibition, that we are still preparing and which will inform you promptly when we have information.

d’abril 10, 2015

Nou llibre de Miquel Altadill

El dilluns 20 d’abril a les 19 hores el nostre amic i consoci Miquel Altadill Giner presentarà en el nostre local social el seu últim llibre que porta per títol “Vilanova i la Geltrú, entre la historia i la llegenda”.
A l’acte de presentació acompanyaran a l’autor: en Francesc Xavier Puig Rovira (enginyer industrial i historiador) i la senyora Queti Vinyals Florenciano (filòloga i membre de l’executiva de ERC a Vilanova i la Geltrú).

El lunes 20 de abril, a las 19 horas, nuestro amigo y consocio Miquel Altadill Giner presentará en nuestro local social su último libro que lleva por título “Vilanova i la Geltrú, entre la historia y la leyenda”.En el acto acompañaran al autor: Francesc Xavier Puig Rovira (ingeniero industrial y historiador) y Queti Vinyals Florenciano (filóloga y miembro de la ejecutiva de ERC en Vilanova i la Geltrú).

On Monday, April 20th, at 19 am in our clubhouse, our friend and fellow member Miquel Altadill Giner will present his latest book entitled "Vilanova, between history and legend". The event will be held with the company of: Francesc Xavier Puig Rovira (industrial engineer and historian) and Queti Vinyals Florenciano (philologist and member of the executive of ERC in Vilanova i la Geltrú).