d’octubre 30, 2017

Dinar de palmarès de la 40a Exposició Filatèlica

El diumenge dia 29 d’octubre vàrem celebrar el dinar de palmarès de la nostra 40a Exposició Filatèlica. En el dinar ens aplegarem un total de 23 persones, col·leccionistes i acompanyants, en un ambient distès i de fraternitat filatelista.
Aquí teniu algunes imatges i en podeu veure més a l’enllaç seguent:  Blog de la FECAFIL

Taules del dinar amb tots assistents.

Entregant el recordatori de la 40a Exposició al sr. Joan Egea.

Entregant el recordatori de la 40a Exposició al Sr. Josep Anton Plans.

Entregant el recordatori de la 40a Exposició al sr. Ricard Cucurella. Al costat el Sr. Lluís Ibañez.

Entregant el trofeu FECAFIL al sr. Roger Callao, amb el President de la la FECAFIL, Joan Isern, i el President de la Penya, Josep Ferrer.

Entregant el recordatori de la 40 Exposició a Pere Martí.


El domingo día 29 de octubre celebramos la comida de palmares de nuestra 40º Exposición Filatélica. En la comida se juntaron un total de 23 personas, coleccionistas y acompañantes, en un ambiente distendido y de fraternidad filatelista.
Aquí tenéis algunas imágenes y podéis ver más en el enlace de arriba.


On Sunday, October 29th, we celebrated the 40th Philatelic Exhibition award-winning meal. In the event we gathered a total of 23 people, collectors and partners, gathered in a relaxed atmosphere and philatelist fraternity.
Here you have some images and you can see more in the upper link.

d’octubre 20, 2017

140è aniversari del naixement d’Alexandre de Cabanyes i Marquès

Aquest any s’escau el 140è aniversari del naixement, a Barcelona, del pintor vilanoví Alexandre de Cabanyes i Marquès. Coincidint amb aquesta data el nostre Ajuntament i el Consell Comarcal del Garraf van decidir considerar enguany com l’any Cabanyes i fer-li un merescut homenatge tot organitzant una sèrie d’exposicions sobre la seva obra.

La nostra Societat no podia deixar passar la oportunitat d’afegir-se també al homenatge i gràcies al món del col·leccionisme organitzar una mostra documental i gràfica de la seva trajectòria. Com ens és habitual, gràcies als material aplegats per alguns dels nostres socis, podrem veure a la nostra sala un conjunt d’impresos, publicacions, llibres i catàlegs que ens donaran una visió de la seva vida i de la trajectòria de la seva obra. Aquesta mostra serà un bon complement a altres exposicions d’organització institucional en les que podrem veure i admirar diverses de les seves obres.

Inaugurarem la mostra el dissabte dia 4 de novembre a les set de la tarda en un acte, en el nostre local, on el senyor Oriol Pi de Cabanyes, net de l’artista, ens farà la presentació. També editarem un nou punt de llibre de la nostra col·lecció, el número 36, i hem demanat a Correus dos segells personalitzats que reproduiran la imatge del artista i un dels seus quadres dipositat al Museu Balaguer.

La mostra estarà oberta al públic del 4 al 30 de novembre i es podrà visitar en els horaris habituals de la Societat. Feiners i dissabtes de 18 a 20,30 hores i els diumenges d’11 a 13,30 hores.
Este año es el 140 aniversario del nacimiento, en Barcelona, del pintor local Alexandre de Cabanyes i Marquès. Coincidiendo con esta fecha nuestro Ayuntamiento y el Consell Consell del Garraf decidieron considerar este como el año Cabanyes y hacerle un merecido homenaje organizando una serie de exposiciones sobre su obra.
Nuestra sociedad no podía dejar pasar la oportunidad de sumarse al homenaje y gracias al mundo del coleccionismo organizar una muestra documental y gráfica de su trayectoria. Como nos es habitual, gracias a los materiales recogidos por algunos de nuestros socios, podemos ver en nuestra sala un conjunto de impresos, publicaciones, libros y catálogos que nos darán una visión de su vida y de la trayectoria de su obra. Esta muestra será un buen complemento a otras exposiciones de organizaciones institucionales en las que podremos ver y admirar diversas de sus obras.
Inauguramos la muestra el sábado 4 de noviembre a las siete de la tarde en un acto, en nuestro local social, donde el señor Oriol Pi de Cabanyes, nieto del artista, nos hará la presentación. También editaremos un nuevo punto de libro de nuestra colección, el número 36, y hemos pedido a Correos dos sellos personalizados que reproducirán la imagen del artista y uno de sus cuadros depositados en el museo Balaguer.
La muestra estará abierta al público del 4 al 30 de noviembre y se podrá visitar en los horarios habituales de la sociedad. Laborales y sábados de 18 a 20.30 horas y domingos de 11 a 13.30 horas.

This year is the 140th anniversary of the birth, in Barcelona, ??of the local painter Alexandre de Cabanyes i Marquès. Coinciding with this date our City Council and the Consell Consell del Garraf decided to consider this as the “year Cabanyes” and make a well-deserved tribute by organizing a series of exhibitions about his work.
Our society could not pass up the opportunity to join the tribute and thanks to the world of collecting organize a documentary and graphic sample of its trajectory. As usual, thanks to the materials collected by some of our members, we can see in our showroom a set of printed matter, publications, books and catalogues that will give us an insight into his life and the trajectory of his work. This exhibition will be a good complement to other exhibitions of institutional organizations in which we can see and admire his works.
We inaugurated the show on Saturday, November 4th, at seven in the afternoon in an event, in our social offices, where Mr. Oriol Pi de Cabanyes, grandson of the artist, will make the presentation. We will also publish a new book item in our collection, number 36, and we have asked Correos two personalized stamps that will reproduce the artist's image and one of his paintings deposited in the Balaguer Museum.
The exhibition will be open to the public from November 4th to 30th and can be visited in the normal times of society. Week days and Saturdays, from 18 to 20.30 hours and Sundays from 11 to 13.30 hours.

d’octubre 01, 2017

9a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre

El diumenge dia 8 d’octubre, de 10.30 a 13.30 hores en el nostre local social, tindrà lloc la 9a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre.
En motiu d’aquesta trobada s’editarà el punt de llibre número 35 de la nostra col·lecció amb una il·lustració de l’artista Josep M. Pinyol que aquí teniu reproduït.
Us esperem a tots.El domingo día 8 de octubre, de 10.30 a 13.30 horas en nuestro local social, tendrá lugar el 9º encuentro de coleccionistas de puntos de libro.
En motivo de este encuentro se editará el punto de libro numero 35 de nuestra colección, con una ilustración del artista Josep M. Pinyol que aquí tenéis reproducido.
Os esperamos a todos.


On Sunday October 8th, from 10.30 to 13.30 h. in our social offices, the 9th bookmarks collectors meeting will take place. 
To celebrate this meeting we will publish the bookmark number 35 of our collection, with an illustration of the artist Josep M. Pinyol that we reproduce it here.
We wait for all.