de desembre 21, 2014

Bon Nadal

La Penya Filatèlica us desitja un bon Nadal i un millor Any nou 2015.La Penya Filatèlica os desea Feliz Navidad y un mejor Año nuevo 2015.

Penya Filatèlica wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year 2015.

de desembre 19, 2014

Inauguració de la exposició de Ex-libris

El passat cap de setmana vam inaugurar la exposició de "ex-libris", de la col·lecció de Marià Casas. Aqui teniu unes imatges.

El pasado fin de semana inauguramos la exposición de "ex-libris", de la colección de Marià Casas. Aquí teneis algunas imágenes.

Last weekend we opened the "ex-libris" exhibitions, from Marià Casas collection. Here you can see some images


de desembre 12, 2014

Medalla de la ciutat per Francesc Xavier Puig Rovira

La Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú ha donat suport, com a entitat, a la concessió de la medalla de la ciutat per part del nostre Ajuntament al nostre consoci Francesc Xavier Puig Rovira.
L’acte d’entrega de la medalla es farà dilluns 15 de desembre a les 19h a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.


La Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú ha apoyado como entidad la concesión de la medalla de la ciudad, por parte de nuestro Ayuntamiento, a nuestro consocio Francesc Xavier Puig Rovira. El acto de entrega de la medalla se realizará el lunes 15 de diciembre a las 19h, en la Biblioteca Museu Victor Balaguer.

The Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú has supported as entity to grant the medal of the city, by our City Council, to our fellow member Francesc Xavier Puig Rovira. The presentation of the medal will be held on Monday December 15 at 19h, in the Biblioteca Museu Victor Balaguer.

de desembre 03, 2014

Exposició d’ex-Libris xilogràfics: Col·lecció Marià Casas

Per finalitzar les activitats d’aquest any, la nostra Societat ha volgut continuar el nostre viatge a través del col·leccionisme i hem cregut que tornava a ser l’hora dels ex-libris. Materialment parlant l’ex-libris és una estampa de petites dimensions impresa per procediments tradicionals o actualment també per les noves tecnologies. Aquesta expressió defineix bàsicament un signe de propietat, en aquest cas d’un llibre, i la seva existència es justifica en el temps des de que s’escrivia “hic liber est meus”, “aquest llibre es meu” en la solapa dels llibres.

Per poder gaudir d’aquestes petites obres d’art que son en si mateixes un excel·lent i preuat objecte de col·lecció i poder aprofundir en el coneixement d’aquesta especialitat col·leccionista inaugurarem el dissabte 13 de desembre, en el nostre local social, a les 6 de la tarda, una exposició amb una mostra dels ex-libris. Aquests formen part de la extensa col·lecció de Marià Casas Hierro, actualment President de l’Associació Catalana d’Ex-libristes, Societat que va nàixer ara fa 25 anys.

Els exemplars que es podran veure en la nostra exposició son tots impresos per un dels procediments més tradicionals: la xilografia. Entre ells hi ha una molt bona representació de dissenyats per artistes catalans i algun de vilanoví. Agraïm molt la col·laboració del senyor Marià Casas que no només ens deix una part de la seva col·lecció per aquesta mostra, sinó que també ens introduirà una mica més en aquest món del Ex-libris amb la xerrada que ens oferirà el dia de la inauguració. Comptarem també amb la presència de la senyora Marijó Riba regidora de Cultura del nostre Ajuntament.

Per l’ocasió i com és habitual en les nostres exposicions, editarem també un tríptic i un punt de llibre el número 21 de la nostra col·lecció.

L’exposició podrà ser visitada fins el dia 31 de desembre en els horaris habituals: feiners de sis a nou del vespre, dissabtes de cinc de la tarda fins a les nou del vespre i diumenges d’onze del mati a dues de la tarda.
Para finalizar las actividades de este año, nuestra sociedad ha querido continuar el viaje a través del coleccionismo y hemos creído que volvía a ser el momento de los ex-libris. Materialmente hablando, el ex-libris es una estampa de pequeñas dimensiones impresa por procedimientos tradicionales o actualmente también por las nuevas tecnologías. Esta expresión define básicamente un signo de propiedad en este caso de un libro, y su existencia se justifica en el tiempo desde que se escribía “hic liber est meus”, “este libro es mío” en la solapa de los libros.
Para poder disfrutar de estas pequeñas obras de arte que son en si mismas un excelente y preciado objeto de colección, y profundizar en el conocimiento de esta especialidad coleccionista, inauguraremos el sábado 13 de diciembre en nuestro local social, a las 6 de la tarde, una exposición con una muestra de ex-libris. Estos forman parte de la extensa colección de Marià Casas Hierro, actualmente presidente de la Asociación Catalana de Ex-libristas, sociedad que nació hace 25 años.
Los ejemplares que se podrán ver en nuestra exposición son todos impresos por uno de los procedimientos más tradicionales: la xilografia. Entre ellos hay una buena representación de diseñados por artistas catalanes y algunos de Vilanova. Agradecemos mucho la colaboración del señor Marià Casas que no solo nos ha dejado parte de su colección para la muestra, sino que nos introducirá un poco más en este mundo de los ex-libris con una charla que nos ofrecerá el mismo día de la inauguración. Contaremos también con la presencia de la señora Marijó Riba, regidora de Cultura de nuestro ayuntamiento.
Para la ocasión y como es habitual en nuestras exposiciones, editaremos también un tríptico y un punto de libro, el numero 21 de nuestra colección.
La exposición podrá ser visitada hasta el 31 de diciembre en los horarios habituales: laborables de seis de la tarde a nueve de la noche, sábados de cinco de la tarde a nueve de la noche, y domingos de once de la mañana a dos de la tarde.


To end the activities of this year, our society wanted to continue the journey through collecting and thought that the time of ex-libris was back. Materially speaking, ex-libris is a small picture printed by traditional procedures or nowadays also by new technologies. This expression basically defines a sign of property, in this case a book, and its existence is justified in the time since was written " hic liber est meus", "this book is mine" on the lapel of books.
To enjoy these small works of art that are in themselves an excellent and valuable collectible, and deepen the knowledge of this specialty collector, we will inaugurate on Saturday December 13th at our offices, at 6 pm, an exhibition with a sample of ex-libris. These are part of the extensive collection of Marià Casas Hierro, currently president of the Catalan Association of Ex-libristas, a society born 25 years ago.
The objects that will be viewed in our showroom are all printed by one of the more traditional methods: the woodcut. Among them are a good representation designed by Catalan artists and some from Vilanova. We appreciate the cooperation of Mr. Marià Casas, not only allowing us to show part of his collection, but also he will introduce us a little more in this world of bookplates with a talk that will offer the same day of the inauguration. Also we will have the presence of Mrs. Marijo Riba, Councillor for Culture of our council.
For the occasion and as usual in our exhibitions, we will edit a brochure and a bookmark, the number 21 in our collection.
The exhibition can be visited until December 31 at the usual hours: weekdays from 18:00 to 21:00, Saturdays from 17:00 to 21:00, and Sundays from 11:00 to 2:00 in the later.

de novembre 05, 2014

Josep M. Miró Guibernau, nou segell personalitzat

És voluntat de la nostra Societat anar integrant a la nostra sèrie de segells personalitzats de correus els personatges, vilanovins o forans, que hagin destacat significativament en diferents activitats i facetes en la història de la nostra ciutat.
Fins ara els personatges apareguts en els nostres segells personalitzats tenien com a justificació la commemoració d’algun aniversari significatiu però des d’avui volem també integrar a altres sense esperar a aquesta circumstància.
Hem volgut dedicar aquest nou segell personalitzat al reconegut arquitecte Josep M. Miró Guibernau. Va exercir d’Arquitecte Municipal de la ciutat des de 1917 fins la seva jubilació. El Pòsit de Pescadors, les Escoles Graduades (avui col·legi Pompeu Fabra), el Mercat Públic, Can Pahissa o la casa Renard son solament alguns exemples d’edificis que porten la seva firma.
No podem oblidar tampoc la seva faceta de filatelista i el suport moral i material que va donar a la nostra Societat fins i tot abans de constituir-se. Per aquest motiu en la I Exposició Filatèlica organitzada l’any 1952 fou nomenat President d’Honor de la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú.
Per tot això creiem molt merescut aquest segell de correus que el recorda.

Es voluntad de nuestra sociedad el ir integrando en nuestra serie de sellos personalizados de correos los personajes, vilanoveses o foráneos, que hayan destacado significativamente en diferentes actividades y facetas en la historia de nuestra ciudad. Hasta ahora los personajes aparecidos en nuestros sellos personalizados tenían como justificación la conmemoración de algún aniversario significativo, pero desde hoy queremos también integrar a otros sin esperar esta circunstancia. Hemos querido dedicar este nuevo sello personalizado al reconocido arquitecto Josep M.Miró Guibernau. Este ejerció de Arquitecto Municipal de la ciudad desde 1917 hasta su jubilación. El Pósito de de Pescadores, las Escuelas Graduadas (hoy colegio Pompeu Fabra), el Mercado Público, Can Pahissa o la casa Renard son solamente algunos ejemplos de edificios que llegan su firma. No podemos olvidar tampoco su faceta de filatelista y el apoyo moral y material que dio a nuestra sociedad desde antes de su constitución. Por este motivo en la I Exposición Filatélica organizada en 1952 fue nombrado Presidente de Honor de la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú. Por todo este creemos muy merecido este sello de correos que lo recuerda.

Is our society, we want to fully integrate in our series of personalized postal stamps characters, both from Vilanova and foreign, who have excelled in different activities and aspects of the history of our city.
So far the characters that appeared in our custom stamps had been justified by the celebration of a significant birthday but today we also integrate other without waiting for those special ocasions. We have dedicated this new personalized stamp to the renowned architect Josep M. Miró Guibernau. He worked as Municipal Architect of the city from 1917 until his retirement. The Fishermen Guild, The Graduates Schools (now Pompeu Fabra College), the Public Market, Can Pahissa and the House Renard are just some examples of buildings that bear his signature. We also can not forget his role as philatelist and the material and moral support he gave to the society even before constituted. For this reason, during the 1st Philatelic Exhibition organized in 1952, he was appointed Honorary President of the Penya Filatèlica de Vilanova. Therefore we believe that this is a well-deserved stamp.

d’octubre 30, 2014

16a Trobada d'intercanvi de Taps Corona

El diumenge dia 9 de novembre de 10 a 13 hores, tindrà lloc en el nostre local social del carrer Marques del Duero 15, la 1aa Trobada de col·leccionistes de Taps Corona.
Us esperem a tots.

El domingo 9 de noviembre, de 10 a 13 horas, tendrá lugar el 16º Encuentro de coleccionistas de Tapón Corona, en nuestro local social de la calle Marques del Duero nº 15. Os esperamos a todos.

Sunday November 9th 2014, from 10 to 13 hours, we will hold the 16th Crown Cap collectors Meeting in our offices (15th Marqués del Duero street). We are waiting you all.

d’octubre 06, 2014

3a trobada de col·leccionistes de Punts de Llibre

El diumenge 19 d’octubre, de 10 a 13 hores, tindrà lloc al nostre local social la 3a trobada de col·leccionistes i d’intercanvi de Punts de Llibre. Per aquesta ocasió editarem un nou punt de llibre, el núm. 20 de la nostra col·lecció, obra de l’artista geltrunenc Salvador Pascual. Confiem que la continuïtat d’aquestes trobades vagin consolidant el col·leccionisme d’aquest interessant i popular objecte. Us esperem.El domingo 19 de octubre, de 10 a 13 horas, tendrá lugar en nuestro local social el 3r encuentro de coleccionistas e intercambio de Puntos de Lectura. Para esta ocasión editaremos un nuevo punto de lectura, el número 20 de nuestra colección, obra del artista de la Geltrú, Salvador Pascual. Confiamos que la continuidad de estos encuentros vayan consolidando el coleccionismo de este interesante y popular objeto. Os esperamos.

On Sunday October 19, from 10 to 13 hours, will take gather at our offices for the 3rd collectors and interchange Bookmarks meeting. To celebrate this occasion we edit a new bookmark, the number 20 of our collection, with art by Salvador Pascual, a Geltrú artist. We hope that these meetings will continue consolidating the collecting of this interesting and popular subject. We look forward to meet you there.

de setembre 21, 2014

Butlletí núm. 45

Ja tenim en les nostres mans una nova edició del nostre Butlletí.
El seu contingut es:

Portada: fotografia del Carnestoltes amb les seves concubines, amb la bandera de la Penya
Projecte assolit (redacció)
Per començar  (Josep Ferrer Serra)
Un any més d'activitats de la Penya (redacció)
Crónica del Congresound, una nova apotació dels joves de la Penya (redacció)
Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes “Socors Roig" (Enric Jerez)
Diners de Jaume I el Conqueridor (1213-1276) de la seca de Barcelona (Josep Anton Moreno-Bedmar)
La importància cultural del col·leccionisme (Xavier Solà de Andrés)
El fons de la nostra biblioteca, els llibres de la col·lecció "La Corneta" (redacció)


Portada: fotografía del Carnestoltes con sus concubinas, con la bandera de la Penya
Proyecto conseguido (redacción)
Para empezar (Josep Ferrer Serra)
Un año màs de actividades de la Penya (redacción)
Cronica del Congresound, una nueva aportación de los jovenes de la Penya (redacción)
Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas “Socorro Rojo” (Enric Jerez)
Dineros de Jaime I el Conquistdor (1213-1276) de la seca de Barcelona (Josep A: Moreno Bedmar)
La importancia cultural del coleccionismo (Xavier Solà de Andrés)
El fondo de nuestra biblioteca, los libros de la colección "La Corneta" (redacción)

Cover: picture with the Carnival King with his concubines, with the Penya Flag
Project goal reached (staff)
To start with (Josep Serra Ferrer)
One more year of activities of the Penya (staff)
Chronicle of Congresound, a new contribution from the youth of the Penya (staff)
Notes on the Spanish Civil War and the cartoons "Red Aid" (Enric Jerez)
Monies of James I the Conquistador (1213-1276) of Barcelona timberhouse (Josep A: Moreno Bedmar)
The cultural importance of collecting (Xavier Solà de Andrés)
Our library, the books from "La Corneta" series (staff)

de juliol 20, 2014

Nous catàlegs numismàtics

Amb la incorporació dels catàlegs “Worl Coins” de 1601-1700 i 1701-1800 la nostra biblioteca numismàtica disposa aquesta obra de referència completa. Els col·leccionistes numismàtics ja la tenen al seu abast per consultar les emissions de monedes mundials des de 1601 a l’actualitat. Hem d’agrair al nostre consoci Josep Moreno Bedmar per la seva continuada col·laboració en la actualització de la nostre biblioteca numismàtica.Con la incorporación de los catálogos “World Coins” de 1601-1700 i 1701-1800 nuestra biblioteca numismática dispone esta obra de referencia completa. Los coleccionistas numismáticos ya la tienen a su alcance para consultar las emisiones de monedas mundiales desde 1601 hasta la actualidad. Tenemos que agradecer a nuestro consocio José Moreno Bedmar por su continuada colaboración en la actualización de nuestra biblioteca numismática.

With the addition of catalogs "World Coins" from 1601-1700 and 1701-1800 our numismatic library has this comprehensive reference work complete. Numismatists and collectors has it at their disposal to check global currencies emissions from 1601 to the present. We have to thank our fellow member José Moreno Bedmar for their continued cooperation in updating our numismatic library.

de juny 29, 2014

Segell personalitzat commemoratiu dels fets de 1714

Aquest és l’any del Tricentenari dels fets de 1714 que van culminar amb la caiguda de la ciutat de Barcelona davant de les tropes de Felip V, l’onze de setembre. Vilanova també va viure aquella guerra i la vila fou saquejada i incendiada, en la seva major part, per les tropes que assetjaven Barcelona.
Per la importància d’aquesta efemèride hem volgut dedicar un nou segell personalitzat de Correus a recordar aquell any i aquells fets. La imatge que l’il·lustra mostra el “Portal del Nin”, únic vestigi que ens queda de la muralla que envoltava Vilanova en aquell temps, segons l’artista geltrunenc Salvador Pascual. Aquest dibuix va ser fet l’any 1995 per il·lustrar la portada del número vuit de la revista vilanovina “Reembres”.
Aquest segell és l’aportació de la nostra Societat als actes organitzats per la Comissió del Tricentenari, creada per l’Ajuntament i de la que formem part.


Este es el año del Tricentenario de los hechos de 1714 que culminaron con la caída de la ciudad de Barcelona frente a las tropas de Felipe V, el once de septiembre. Vilanova también vivió aquella guerra y la villa fue saqueada e incendiada, en su mayor parte, por las tropas que sitiaban Barcelona. Por la importancia de esta efeméride hemos querido dedicar un nuevo sello personalizado de Correos para recordar ese año y esos hechos. La imagen que lo ilustra muestra el “Portal del Nin”, único vestigio que nos queda de la muralla que envolvía Vilanova en aquel tiempo, según el artista de la Geltrú Salvador Pascual. Este dibujo se realizó el año 1995 para ilustrar la portada del número 8 de la revista local “Reembres”. Este sello es la aportación de nuestra sociedad a los actos organizados por la Comisión del Tricentenario, creada por el ayuntamiento y de la que formamos parte.

This is the year of the Tricentenary of the 1714 events that led to the fall of the city of Barcelona against the troops of Philip V, on September 11th. Vilanova also lived the war and the town was sacked and burned, for the most part, by the troops besieging Barcelona. Given the importance of this event we wanted to dedicate a new custom postage stamp to remember that year and those events. The picture shown illustrates the "Portal of Nin", the only remains of the wall that surrounded Vilanova at the time, by the local artist Salvador Pascual. This drawing was made in 1995 to illustrate the cover of the local magazine "Reembres", number 8. This stamp is our society's contribution to the events organized by the Tricentenary Commission, created by the Town Hall, from which we are part.

de juny 27, 2014

Presentació del llibre de Jaume Brichfeus

Algunes fotografies de l'acte de presentació del llibre "Racons de Montserrat" de Jaume Brichfeus, el passat 26 de juny.

La taula amb (d'esquerra a dreta): Salvador Pascual (regidor de l'ajuntament de Canyelles), Josep Ferrer (president de la Penya), Rosa Huguet (alcaldessa de Canyelles), Marijo Riba (regidora de cultura de Vilanova), Jaume Brichfeus (l'artista autor del llibre) i Raül Maigí (auxiliar de direcció del Museu de Montserrat).

Teresa Costa Gramunt llegint una selecció de textos editats en el llibre.

La sala plena de gent.


Algunas fotos del acto de presentación del libro "Racons de Montserrat" de Jaume Brichfeus, el pasado 26 de junio.
Some pictures from the book presentation event of "Racons de Montserrat" by Jaume Brichfeus, last june 26th.

de juny 24, 2014

15a Trobada de col·leccionistes de Taps Corona

El diumenge dia 29 de juny de 10 a 13 hores, tindrà lloc en el nostre local social del carrer Marques del Duero 15, la 15a Trobada de col·leccionistes de Taps Corona.
Us esperem a tots.

El domingo 29 de Junio, de 10 a 13 horas, tendrá lugar el 15º Encuentro de coleccionistas de Tapón Corona, en nuestro local social de la calle Marques del Duero nº 15. Os esperamos a todos.

Sunday June 29th 2014, from 10 to 13 hours, we will hold the 15th Crown Cap collectors Meeting in our offices (15th Marqués del Duero street). We are waiting you all.

de juny 19, 2014

Presentació de llibre de Jaume Brichfeus

Presentació de llibre de Jaume Brichfeus:


Presentación de libro de Jaume Brichfeus.
Book presentation of Jaume Brichfeus.

de juny 13, 2014

Josep “Pep” Ventura Caberdós, nou segell personalitzat

Aquest any s’escau també el centenari del naixement de Josep Ventura Caberdós. Va néixer a Guantánamo (Cuba) i el 1918 vingué a Catalunya. S’afincà a Vilanova on va desenvolupar la seva trajectòria artística fins la seva mort l’any 2012.
Home polifacètic, es dedicà tant a la pintura com al dibuix (va fer la seva primera exposició individual l’any 1977 a Galeria Prisma), també a la poesia i als escacs.
En el seu art de caire autodidacta podem trobar molts dibuixos a llapis. Entre ells destaca la seva galeria d’homes il·lustres de Vilanova, que avui decoren la Casa Olivella, seu de la regidoría de Cultura. Un altre tema destacat són els seus arbres de branques nues de marcat esperit simbòlic, representant l’amor, la solitud i la unió de l’home amb la natura.
Va ser col·laborador amb la nostra Societat Penya Filatèlica. El cas més destacat és la reproducció d’un dels seus retrats en un segell personalitzat que vam demanar a Correus en motiu de la commemoració del 150è aniversari del naixement de Francesc Macià i posat en circulació durant la nostra Exposició Filatèlica de Catalunya que en la seva 6a edició vàrem organitzar en la nostra ciutat l’any 2009.
Per la seva trajectòria artística i la vinculació amb la nostra Societat mereix que sigui recordat en un nou segell personalitzat, que ja està disponible en el nostre local i integrat en la nostra col·lecció de homes i efemèrides vilanovines.
Nou segell de Pep Ventura

Segell del 2009 amb dibuix de Pep Ventura


Este año también se celebra el centenario del nacimiento de Josep Ventura Caberdós. Nació en Guantánamo (Cuba) i en 1918 vino a Catalunya. Se afincó en Vilanova donde desarrolló su trayectoria artística hasta su muerte el año 2012. Hombre polifacético, se dedicó tanto a la pintura como al dibujo (realizó su primera exposición individual el año 1977 en la Galería Prisma), también la poesía i el ajedrez. En su arte de talante autodidacta podemos encontrar muchos dibujos a lápiz. Entre ellos destaca su galería de hombres ilustres de Vilanova, que hoy decoran la Casa Olivella, sede de la regiduría de Cultura. Otro tema destacado son sus árboles de ramas desnudas de marcado sentido simbólico, representando el amor, la soledad y la unión del hombre con la naturaleza. Fue colaborador de nuestra sociedad Penya Filatèlica. El caso más destacado es la reproducción de uno de los retratos en un sello personalizado que pedimos a Correos en motivo de la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Francesc Macià, y puesto en circulación durante nuestra Exposición Filatélica de Catalunya, que en su 6a edición la organizamos en nuestra ciudad en 2009. Por su trayectoria artística y la vinculación con nuestra sociedad, merece que sea recordado en un nuevo sello personalizado, que ya está disponible en nuestro local e integrado en nuestra colección de hombres y efemérides de Vilanova.

This year is also the centenary of the birth of Joseph Ventura Caberdós. He was born in Guantanamo (Cuba) and in 1918 he came to Catalonia. He came to live at Vilanova where he developed his artistic career until his death in 2012. Versatile man, he worked in both painting and drawing (he made his first solo exhibition in 1977 at Prisma Gallery), also poetry and chess. In his self-taught art we can find many pencil drawings. Among them, the gallery of illustrious Vilanova men is very important. Those drawings now decorate the “Olivella House”, headquarters of the Town Hall Department of Culture. Another prominent theme is its bare branches trees, with a very symbolic spirit, representing love, loneliness and the union of man with nature. He collaborated with our Penya Filatèlica Society. The most notable case is the reproduction of one of his portraits in a custom stamp we asked Correos to commemorate the 150th anniversary of the birth of Francesc Macia and it circulated throughout our Philatelic Exhibition of Catalonia in its 6th edition that we organized in our city in 2009. For his career and relationship with our society, he deserves to be remembered in a new personalized stamp that is available in our local integrated in our collection of important men and events of Vilanova.

de maig 18, 2014

Punt de llibre num.19

En motiu de la exposició "Detalls arquitectónics de Vilanova i la Geltrú" amb dibuixos de Pau Roig i Estradé, la Penya hem editat un Punt de llibre commemoratiu, el 19 de la nostra col·lecció.

Con motivo de la exposición "Detalles arquitectónicos de Vilanova i la Geltrú" con dibujos de Pau Roig i Estradé, la Penya hemos editado un Punto de lectura conmemorativo, el 19 de nuestra colección.

To celebrate the exhibition "Architectonic details from Vilanova i la Geltrú" with drawings by Pau Roig i Estradé, the Penya has published a commemorative bookmark, the 19th in our collection.

Inauguració

El dissabte 17 de maig vam inaugurar la exposició de "Detalls arquitectònics de Vilanova i la Geltrú" amb dibuixos inèdits d'en Pau Roig i Estradé, en el marc de la celebració del centenari del seu naixement. Aquí teniu algunes imatges.
El sabado 17 de mayo, inauguramos la exposición "Detalles aquitectónicos de Vilanova i la Geltrú" con dibujos ineditos de Pau Roig i Estradé, en el marco de la celebración del centenario de su nacimiento. Aqui teneis algunas imagenes.

Saturday May 17th we opened the exhibition "Architectonic details from Vilanova i la Geltrú" with inedit drawings by artist Pau Roig i Estradé, as part of the 100th years of his birthday celebrations. Here you can see some images.

de maig 12, 2014

Canvi

La inauguració a la exposició sobre Pau Roig i Estradé es realitzarà a les 20 hores del dissabte 17 de maig. Lamentem els inconvenients que això pugui ocasionar.


d’abril 28, 2014

Centenari del naixement de Pau Roig Estradé

Aquest any 2014, tant ple de simbolisme pel país, s’esdevé també el centenari del naixement de l’artista vilanoví Pau Roig Estradé. Deixeble de Joaquim Mir, amb la influència de Alexandre de Cabanyes i del seu amic Enric Cristòfor Ricart, va anar conformant la seva personalitat artística i la seva obra, extensa i plural, que es desenvolupà principalment al voltant de Vilanova i la Geltrú i dels seus paisatges.
Al setembre de 1953, dos anys després de la fundació de la nostra Societat, fou quan Pau Roig, soci des de els primers temps, acceptà l’encàrrec de dibuixar l’escut o, com diem ara, el logotip de la en aquell temps “Peña Filatélica”. Per fer-ho va triar la imatge del campanar de l’Església de Sant Antoni coronat per l’àngel que llavors hi mancava des de la desfeta de la Guerra Civil. Va ser una obra petita però singular, amb indubtable influència ricartiana, i amb referents a la vila i a la filatèlia. Aquest escut nascut amb voluntat de definitiu ha estat i és, ara amb el text catalanitzat, el signe d’identitat de la nostra Societat.
No podem deixar passar aquest 2014, sense recordar també el 20è aniversari de la seva mort el 1994, però celebrant principalment el centenari del seu naixement. Ho fem amb una exposició en la que mostrarem, gràcies a la col·laboració del Museu Víctor Balaguer, un conjunt de dibuixos de detalls i indrets vilanovins mai exposats fins ara. La complementem amb diverses fotografies, documents, catàlegs de les seves exposicions, materials diversos, i l’edició especial d’un tríptic, dos segells personalitzats i un punt de llibre.
La inauguració serà el dissabte dia 17 de maig a les set de la tarda, en el nostre local social del carrer Marques del Duero 15. Comptarem amb la xerrada de presentació que ens farà en Pere Marsé Ferrer, arquitecte i president dels amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, que ens donarà la seva visió del personatge i de la seva obra. També ens acompanyarà la Regidora de Cultura, la senyora Marijó Riba. L’exposició es podrà visitar, fins a meitat de juny, en els horaris habituals de la nostra Societat (feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges d’11 a 13,30 hores).
Este año 2014, tan lleno de simbolismo para el país, se conmemora el centenario del nacimiento del artista villanovés Pau Roig Estradé. Discípulo de Joaquim Mir, con la influencia de Alexandre de Cabanyes y de su amigo Enric Cristòfor Ricart, fue conformando su personalidad artística y su obra, extensa y plural, que se desarrolló principalmente en las cercanías de Vilanova i la Geltrú y de sus paisajes.
En Septiembre de 1953, dos años después de la fundación de nuestra Sociedad fue cuando Pau Roig, socio desde los primeros tiempos, aceptó el encargo de dibujar el escudo de la en aquel tiempo “Peña Filatélica”. Para hacerlo escogió la imagen del campanario de la Iglesia de San Antonio coronado por el ángel, que en aquellos tiempos faltaba a causa de la Guerra Civil. Fue ser una obra pequeña pero singular, llena de simbolismo referente a la villa y a la filatelia. Este escudo nacido con voluntad de definitivo ha sido y es, ahora con el texto en catalán, el signo de identidad de nuestra Sociedad.
No podemos dejar pasar este 2014, sin recordar también el 20 aniversario de su muerte el 1994, pero celebrando principalmente el centenario de su nacimiento. Lo hacemos con una exposición en la que mostraremos, gracias a la colaboración del Museu Víctor Balaguer, un conjunto de dibujos de detalles y lugares de la ciudad, nunca expuestos hasta ahora. La complementaremos con diversas fotografías, documentos, catálogos de sus exposiciones, materiales diversos, y la edición especial de un tríptico, dos sellos personalizados y un punto de lectura.
L’inauguración será el sábado día 17 de mayo a les siete de la tarde, en nuestro local social de la calle Marques del Duero 15. Contaremos con la charla de presentación que hará el señor Pere Marsé Ferrer, arquitecto y presidente de los “Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer”, que nos dará su visión del personaje y su obra. También nos acompañara la Regidora de Cultura, la señora Marijó Riba. La exposición se podrá visitar, hasta mediados de Junio, en los horarios habituales de nuestra Sociedad (laborables de 18 a 21, sábados de 17 a 21 y domingos d’11 a 13,30 horas).


This year 2014, so full of symbolism for the country, we commemorate the centenary of the birth of local artist Pau Roig Estradé. Disciple of Joaquim Mir, with the influence of Alexandre de Cabanyes and his friend Enric Ricart Cristòfor,  all those were shaping his artistic personality and his work, extensive and plural, which was developed mainly near Vilanova and its landscapes.
In September 1953, two years after the founding of our Society, Pau Roig (member since society early days) accepted the comision to draw the Society Crest for the “Peña Filatélica”. To do so, he chose the image of the bell tower of the Church of Saint Anthony topped by an angel, who at that time was missing because of the Civil War. Was a small but unique piece of art, full of symbolism regarding the city and the philately. This crest, born with the will to be permanent, was and still is (now with the text in catalan) the sign of identity of our Society.
We can not let pass this 2014, without remembering the 20th anniversary of his death on 1994, but mostly celebrating the centenary of his birth. To do it, we open an exhibition that shows, thanks to the collaboration of the Museu Victor Balaguer, a set of drawings of details and parts of the city never exposed so far. It will be complemented with various photographs, documents, catalogs of its art exhibitions, various materials, and the special edition of a triptych, two custom stamps and a bookmark.
The opening will be on Saturday May 17th at 7 pm, in our offices at 15 Marques del Duero Street. We will count with the lecture presentation from Mr. Pere Marsé Ferrer, architect and president of the "Friends of the Museu Victor Balaguer", where he will give us his vision of the character and work. We will also count with the presence of City Councillor of Culture, Mrs. Marijo Riba. The exhibition will be open until mid-June, at the usual hours of our Society (weekdays from 18 to 21, Saturdays and Sundays 17 to 21 d 11 to 13.30 hours).

d’abril 16, 2014

2a trobada de col·leccionistes de Punts de Llibre

El diumenge 4 de maig, de 10 a 13.30 hores, tindrà lloc al nostre local social la 2a trobada de col·leccionistes i d’intercanvi de Punts de Llibre. Confiem que la continuïtat d’aquestes trobades vagin consolidant el col·leccionisme d’aquest interessant i popular objecte. Us esperem .

El domingo 4 de Mayo, de 10 a 13.30 horas, tendrá lugar en nuestro local social el 2º  encuentro de coleccionistas y de intercambio de Puntos de Libro. Confiamos que la continuidad de estos encuentros vayan consolidando el coleccionismo de este interesante y popular objeto. Os esperamos.

On Sunday May 4th, from 10am to 13.30pm, we will held in our club headquarters the 2nd bookmarks collectors meeting. We hope that keeping doing these meetings we will contribute to consolidate this popular item collection. See you all.

de març 04, 2014

Imatges del Carnaval 2014

Aquí teniu algunes imatges del Carnaval de la Penya Filatèlica 2014. Fotografies de la Penya i de la Maite Gomà Farràs.
 Xatonada al local social

 Arrivo de sa Majestat Carnestoltes


 Trobada de banderes i visita als mercats municipals


Sopar amb la visita dels Coros d'en Carnestoltes

Aqui teneis algunas imagenes del Carnaval de la Penya Filatèlica 2014
Here you can see some pictures from our society Carnival 2014.


Per més imatges podeu visitar / Para mas imagenes podeis visitar / For more images you can visit:
https://www.facebook.com/secciojovepf
http://www.flickr.com/photos/91746399@N02/sets/72157632781065734/
http://www.canalblau.cat/


de febrer 15, 2014

Programa del Carnaval 2014

Fa 25 anys, la Penya va organitzar l'Arrivo d'en Carnestoltes, i aquest any i tornem. Per celebrar aquest aniversari hem editat el programa del Carnaval amb totes les activitats de la societat. Els socis el rebran per correu d’aquí uns dies.


Hace 25 años, la Penya organizó el Arrivo del Rey del Carnaval, i este año volvemos a hacerlo. Para celebrar este aniversario hemos editado el programa del Carnaval con todas las actividades de la sociedad. Los socios lo recibirán por correo en unos días.

25 years ago, the Penya organized the Carnival’s King Arrival (the “Arrivo”), and this year we are doing it again. To celebrate this anniversary we published the Carnival’s program with all the society activities. Our society member will receive it by mail in a few days.

de febrer 01, 2014

Programació del Carnaval 2014

La Penya Filatèlica torna aquest any, després de 25 anys, a agafar la responsabilitat d’organitzar l’Arrivo del Rei Carnestoltes. Estem segurs que amb l’empenta i la il·lusió dels nostres joves serà un esdeveniment de “nivell”. A més a més de l’Arrivo la nostra Societat participarà en pràcticament tots els actes del Carnaval i seguidament us detallem el programa:

Dijous Gras, dia 27 de febrer:
Xatonada Social al local social a les 21,30 h (15 €). Amb l’esperada i probable (o no) visita del secretari de Sa Majestat Carnestoltes.
Menú: Amanida de xató, truites i merengues.

Divendres de Carnaval, dia 28 de febrer:
Arrivo de Sa Majestat el Rei Carnestoltes organitzat per La Penya Filatèlica.

Dissabte de Carnaval, dia 1 de març:
Acte Tonto o Esportiu o ves a saber, pels carrers i places del centre de Vilanova.

Diumenge de comparses, dia 2 de març:
Comparses de la Penya Filatèlica. Sortida a les 9h del matí des del local social.

Dilluns de Coros, dia 3 de març:
Sopar de Coros al local social, a les 21,30 h (25 €). Amb la visita de diversos Coros d’en Carnestoltes.
Menú: Amanida de marisc amb salsa de xató (amanida de bitxos de mar amb salsa de xató), Palpito de llom a la salsa de tòfona amb xampinyons (Tall de bèstia amb salsa acompanyat de productes del bosc), Púding de fruits secs i coca de Vilabella (combinat d’ou de gallina i llet de vaca). Pa, aigua, vi i cava.

*** Preguem fer reserva pels actes al local social el més aviat possible, ja que les places són limitades. ***

de gener 16, 2014

14a trobada de col·leccionistes de Taps Corona

El diumenge dia 26 de gener de 10 a 13 hores, tindrà lloc en el nostre local social del carrer Marques del Duero 15, la 14a Trobada de col·leccionistes de Taps Corona.
Us esperem a tots.

El domingo 26 de Enero, de 10 a 13 horas, tendrá lugar el 14º encuentro de coleccionistas de tapón corona, en nuestro local social (Marques del Duero nº 15). Os esperamos a todos.

Sunday January 26th 2014, from 10 to 13 hours, we will hold the 14th crown cap collectors meeting in our offices (Marqués del Duero 15). We are waiting you all.