de desembre 04, 2016

Centenari de Joan Alemany i Moyà

Aquest any es celebra el centenari del naixement de musicòleg vilanoví Joan Alemany i Moyà.
Alemany començà els seus estudis musicals de ben jove, però la Guerra Civil i la Postguerra li impediren continuar. No obstant, el seu interès per la música no minvà i es convertí en comentarista musical, publicant articles a diferents diaris. En podem trobar alguns a “La Defensa” (1936), al “Diario de Villanueva y Geltrú” (a partir de 1943) i a “L’Hora del Garraf”. Moltes d’aquelles cròniques musicals les signava amb el pseudònim "Scherzo".
Va mantenir una estreta amistat amb artistes vilanovins, com ara els músics i compositors Eduard Toldrà, Francesc Montserrat i Leonora Milà, el ballarí i coreògraf Joan Magrinyà, els pintors Alexandre de Cabanyes i Martí Torrents, i el pintor i gravador Enric Cristòfol Ricart, entre d'altres. Sovint organitzava tertúlies, trobades artístiques i vetllades musicals a casa seva on molts d’aquests personatges locals assistien.
El seu interès per la música el portà a ser el president de la secció musical del Centre d'Estudis de la Biblioteca Balaguer de Vilanova i la Geltrú entre el 1956 i el 1974, i durant aquells anys va ser la memòria i l'ànima musical de la ciutat: va organitzar concerts a la Biblioteca, al Foment Vilanoví i els de l'Orquestra Municipal de Barcelona. Va col·laborar a la creació de la Banda Municipal i de l'Escola Municipal de Música. I va ser l'artífex perquè Toldrà pogués tornar a Vilanova a dirigir uns concerts al Teatre Bosc.
Per tota la seva trajectòria en benefici de la música hem cregut oportú demanar a Correus un segell personalitzat que recordi l’efemèride i pugui contribuir a divulgar una figura tant important en la cultura musical tant vilanovina com catalana.
Hem d’agrair al arxiu del Diari de Vilanova que ens ha facilitat la fotografia (foto Ruth) que il·lustra el segell.
Aquest segell estarà disponible en el nostre local a partir del dia 10 de desembre de 2016.Este año se celebra el centenario del nacimiento des musicólogo local Joan Alemany i Moyà.
Alemany comenzó sus estudios musicales muy joven, pero la Guerra Civil i la postguerra le impidieron continuar. No obstante, su interés por la música no disminuyó y se convirtió en comentarista musical, publicando artículos en diferentes periódicos. Podemos encontrar algunos en “La Defensa” (1936), en el “Diario de Villanueva y Geltrú” (a partir de 1943) i en “L’Hora del Garraf”. Muchas de aquellas crónicas musicales las firmaba con el pseudónimo “Scherzo”.
Mantuvo una estrecha amistad con artistas locales, como los músicos y compositores Eduard Toldrà, Francesc Montserrar y Leonora Milà, el bailarín y coreógrafo Joan Magrinyà, los pintores Alexandre de Cabanyes y Martí Torrents, y el pintor y grabador Enric Cristòfol Ricart, entre otros. A menudo organizaba tertulias, encuentros artísticos y veladas musicales en su casa donde muchos de estos personajes asistían.
Su interés por la música lo llevó a ser el presidente de la sección musical del Centro de Estudios de la Biblioteca Balaguer de Vilanova i la Geltrú del 1956 al 1974, y durante esos años fue la memoria i el alma musical de la ciudad: organizó conciertos den la Biblioteca, en el Foment Vilanoví, y los conciertos de la Orquestra Municipal de Barcelona. Colaboró en la creación de la Banda Municipal y en la Escuela Municipal de Música. Y fue el artífice de que Toldrà pudiese volver a Vilanova a dirigir unos conciertos en el Teatre Bosc.
Por toda su trayectoria en beneficio de la música, hemos creído oportuno pedir a Correos un sello personalizado que recuerde la efeméride y pueda contribuir a divulgar una figura tan importante en la cultura musical tanto local como catalana.
Hemos de agradecer al archivo del “Diari de Vilanova” que nos ha facilitado la fotografía (foto Ruth) que ilustra el sello.
Este sello estará disponible en nuestro local social a partir del día 10 de diciembre de 2016.


This year marks the centenary of the birth of local musicologist Joan Alemany i Moyà.
Alemany began his musical studies very young, but the Civil War and the post-war prevented him to continue. Nevertheless, his interest in music did not diminish and he became a musical commentator, publishing articles in different newspapers. We can find some in "La Defensa" (1936), in "Diario de Villanueva y Geltrú" (from 1943) and in "L'Hora del Garraf". Many of those musical chronicles signed them with the pseudonym "Scherzo".
He maintained a close friendship with local artists such as the musicians and composers Eduard Toldrà, Francesc Montserrar and Leonora Milà, the dancer and choreographer Joan Magrinyà, the painters Alexandre de Cabanyes and Martí Torrents, and the painter and engraver Enric Cristòfol Ricart, among others. He often organized gatherings, art meetings and musical evenings in his house where many of these celebrities attended.
His interest in music led him to be the president of the musical section of the Center of Studies of the Balaguer Library of Vilanova i la Geltrú from 1956 to 1974, and during those years was the memory and the musical soul of the city: he organized concerts at the Balaguer Library, at the Foment Vilanoví, and the concerts of the Municipal Orchestra of Barcelona. He collaborated in the creation of the Municipal Band and in the Municipal School of Music. And he made possible that Toldrà could return to Vilanova to direct a concerts at Bosc Theater.
Throughout his career for the benefit of music, we have considered it appropriate to ask Correos for a personalized stamp that remembers the anniversary and can contribute to disseminate such an important figure in the local and Catalan musical culture.
We have to thank the archive of the "Diari de Vilanova" that has provided us with the photograph (photo Ruth) illustrating the stamp.
This stamp will be available in our social offices from December 10th, 2016.