de maig 25, 2017

4a edició de l’exposició “Tot Col·leccionisme”

El dissabte dia 3 de juny, a les set de la tarda, inaugurarem en el nostre local social la 4a edició de l’exposició “Tot Col·leccionisme”. La nostra Societat que va néixer Filatèlica s’ha transformat al llarg dels ja 66 anys de existència en Societat de col·leccionistes. I en aquest nou aspecte de la societat, els protagonistes són els col·leccionistes que, amb les seves aportacions a aquesta exposició, ens transporten a un món ple de sorpreses que solament pot ser comprès des del col·leccionisme en tota l’amplitud del significat de la paraula.
La fem cada dos anys i el material que s’exposa és divers i, encara que sigui difícil, novedós ja que el món del col·leccionisme és realment molt ampli. De tota manera aquesta exposició encara que amplia en especialitats no es exhaustiva, ja que l’objectiu és mostrar un tast de cada especialitat.
Hem de dir que per aquesta exposició comptem amb la col·laboració del senyor Marià Casas Hierro, president de la Societat Catalana d’Ex-libristes, que ens ha dissenyat dos Ex-libris de la Penya Filatèlica que aquí us reproduïm.
També hem editat un punt de llibre, el 34 de la nostra col·lecció, en aquesta oportunitat és obra de l’artista vilanovina Roser Amela.
L’exposició romandrà oberta fins el 30 de juny i es podrà visitar en l’horari habitual de la nostra Societat. De dilluns a dissabtes de 6 a 8,30 de la tarda i els diumenges d’11 a 13,30 del matí.

El sábado 3 de junio a las siete de la tarde, inauguraremos en nuestro local social, la 4a edición de la exposición “Todo Coleccionismo”. Nuestra sociedad nació filatélica pero a lo largo de estos 66 años de existencia se ha transformado en sociedad de coleccionistas. Y en este nuevo aspecto de la sociedad, los protagonistas son los coleccionistas, los cuales con sus aportaciones en esta exposición nos transportan a un mundo lleno de sorpresas que solamente puede ser entendido desde el coleccionismo, en toda la amplitud de significado de la palabra.
La hacemos cada dos años y el material expuesto es diverso y, aunque es difícil, novedoso ya que el mundo del coleccionismo es realmente amplio. De toda manera, esta exposición aunque amplia en especialidades no es exhaustiva, ya que el objetivo es mostrar una cata de cada especialidad.
Hemos de decir que para esta exposición contamos con la colaboración del señor Marià Casas Hierro, presidente de la “Societat Catalana d’Ex-Librises”, quien nos ha diseñado dos ex-libris para la Penya Filatèlica que aquí os reproducimos.
También hemos editado un punto de lectura, el 34 de nuestra colección, que en esta ocasión es obra de la artista local Roser Amela.
La exposición quedará abierta hasta el 30 de junio y se podrá visitar en el horario habitual de nuestra Sociedad. De lunes a sábado de 6 a 8.30 horas de la tarde, y los domingos de 11 a 13.30 de la mañana.

On Saturday, June 3rd, at seven in the afternoon, we will inaugurate the 4th edition of the exhibition "All Collecting" in our social offices. Our society was born philatelic, but throughout these 66 years of existence it has become a society of collectors. And in this new aspect of the association, the protagonists are the collectors, who with their contributions in this exhibition transport us to a world full of surprises that can only be understood from collecting, in all the breadth of meaning of the word.
We do it every two years and the material exposed is diverse and, although difficult, novel since the world of collecting is really wide. This exhibition although extensive in specialties is not exhaustive, since the objective is to show a tasting of each specialty.
We have to say that for this exhibition we have the collaboration of Mr. Marià Casas Hierro, president of the "Societat Catalana d'Ex-Librises", who has designed two ex-libris for the Penya Filatèlica which we reproduce here.
We have also edited a bookmark, the 34rd in our collection, which this time is the work of the local artist Roser Amela.
The exhibition will be open until June 30th and can be visited in the normal time of our Society offices: Monday to Saturday from 6 to 8.30 in the afternoon, and on Sundays from 11 to 13.30 in the morning.

de maig 18, 2017

8a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre

El diumenge dia 28 de maig, de 10:30 a 13:30 hores en el nostre local social, tindrà lloc la 8a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre.
En motiu d’aquesta trobada s’editarà el punt de llibre número 33 de la nostra col·lecció amb una il·lustració de l’artista Tòfol Almirall que aquí teniu reproduït.
Us esperem a tots.El domingo día 28 de mayo, de 10:30 a 13:30 horas en nuestro local social, tendrá lugar el 8º Encuentro de coleccionistas de puntos de lectura.
Con motivo de este encuentro se editará el punto de lectura número 33 de nuestra colección con una ilustración del artista Tòfol Almirall, que aquí tenéis reproducido.
Os esperamos a todos.

On Sunday, May 28, from 10:30 a.m. to 1:30 p.m. in our social offices, the 8th Meeting of collectors of bookmarks will take place.
On the occasion of this meeting will be published the bookmark number 33 of our collection with an illustration by the artist Tòfol Almirall, which you have reproduced here.
We wait for you all.

de maig 14, 2017

Acte de presentació del video dels 150 anys de l'Ajuntament

Aquí teniu unes imatges de l'acte de presentació del video sobre els 150 aniversari de l'establiment del nou l'Ajuntamnent de Vilanova al seu emplaçament actual, a la plaça de la Vila.
A primera fila, junt amb el president de la Penya, el sr. Gerard Llobet, representant de l'Ajuntament

Manel Claver, Paquita Roig i Jordi Carrillo


Aqui tenéis unas imagenes del acto de presentación del video sobre el 150 aniversario del establecimiento del nuevo ayuntamiento de Vilanova en su emplazamiento actual en la Plaça de la Vila.

Here you have some images of the video presentation on the 150th anniversary of the establishment of the new Vilanova Town Hall in its current location in Plaça de la Vila.

de maig 04, 2017

150 aniversari de l’establiment del nou Ajuntament

Seguint la tradició d’emmarcar les nostres activitats en les efemèrides i esdeveniments que es van succeint a la ciutat no podíem deixar passar el fet que el 6 d’abril de 1867, ara fa 150 anys, es va celebrar la primera sessió de la corporació municipal de l’Ajuntament a l’actual edifici de  la Plaça de la Vila.
Per fer-nos ressò d’aquesta commemoració ho volem fer també de la forma especial que vàrem encetar l’any passat: mitjançant la projecció del documental que el periodista local Jordi Carrillo ha fet per donar a conèixer aquest aniversari. Ell ha titulat el seu treball com “150 anys del viratge de la centralitat de Vilanova i la Geltrú, 1867-2017”.
La projecció es farà el dissabte dia 13 de maig a les set de la tarda en el nostre local social. Comptarem amb les paraules de la senyora Paquita Roig Galceran, estudiosa local, i del senyor Manel Claver Roso, coneixedor del nostre patrimoni, que ens donaran una visió més ampla del període i de l’efemèride que commemorem. També esperem comptar amb representació del nostre Ajuntament.
Aquesta projecció ens permetrà conèixer una mica més la nostra història i, gràcies al col·leccionisme, recordar-la i divulgar-la. Per aquest motiu hem editat un díptic i hem demanat a correus un segell personalitzat que ens permetrà recordar l’aniversari i donar-lo a conèixer arreu per mitjà dels filatelistes i del correu.Siguiendo la tradición de enmarcar nuestras actividades en las efemérides y eventos que se suceden en la ciudad, no podíamos dejar pasar el hecho que el 6 de abril de 1867, ahora hace 150 años, se celebró la primera sesión de la corporación municipal del Ayuntamiento en el actual edificio de la Plaça de la Vila.
Para hacernos eco de esta conmemoración  lo haremos con la misma forma especial que iniciamos el año pasado: con la proyección de un documental que el periodista local Jordi Carrillo ha realizado para dar a conocer este aniversario. Él ha titulado su trabajo como “150 años del viraje a la centralidad de Vilanova i la Geltrú, 1867-2017”
La proyección se realizará el sábado 13 de mayo a las siete de la tarde en nuestro local social. Contaremos con las palabras de la señora Paquita Roig Galceran, estudiosa local, y del señor Manel Claver Roso, conocedor de nuestro patrimonio, los cuales nos darán una visión más amplia del periodo y de la efeméride que conmemoramos. También esperamos contar con representación de nuestro ayuntamiento.
Esta proyección nos permitirá conocer un poco más nuestra historia y, gracias al coleccionismo, recordarla y divulgarla. Por este motivo hemos editado un díptico y hemos pedido a Correos un sello personalizado que nos permitirá recordar el aniversario y darlo a conocer por medio de filatelistas i correspondencia.Following the tradition of framing our activities in the events that take place in the city, we could not miss the fact that on April 6, 1867, 150 years ago, the first session of the municipal corporation of the City Council was held in the current building of Plaça de la Vila.
To echo this commemoration we will do it with the same special form that we started last year: with the screening of a documentary that the local journalist Jordi Carrillo has made to announce this anniversary. He has titled his work as "150 years of the turning to the centrality of Vilanova i la Geltrú, 1867-2017"
The screening will take place on Saturday, May 13 at seven in the afternoon in our social offices. We will have the words of Mrs. Paquita Roig Galceran, a local scholar, and of Mr. Manel Claver Roso, knowledgeable about our heritage, which will give us a broader view of the period and the anniversary that we commemorate. We also hope to have representation from our town hall.
This projection will allow us to know our history a little more and, thanks to collecting, to remember it and to spread it. For this reason we have edited a diptych and have asked Correos a personalized stamp that will allow us to remember the anniversary and make it known through philatelists and correspondence.