de juliol 09, 2011

Ha sortit el Butlletí núm. 42

Ja tenim en les nostres mans una nova edició del nostre Butlletí.
El seu contingut es:

Millores a la seu social
Renovació de Junta
Per començar (Josep Ferrer Serra)
Recull de activitats d’aquest any (redacció)
Jaume Brichfeus, constància amb l’art (Xavier Capdet)
Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les Vinyetes OCEAR (Enric Jerez)
Aquest any la 37a Exposició Filatèlica (redacció)
El Carnaval a la Penya (secció carnaval)
Col·leccionisme Vilanoví, una interessant troballa (Josep Maria Jorba Cremades)
El fons de la nostra biblioteca – 11 (redacció)
Arxiu, realitat i propòsit (redacció)


Ya tenemos en nuestras manos una nueva edición de nuestro Boletín
Su contenido es:

Mejoras en la sede social

Renovación de la Junta Directiva
Para comenzar (Josep Ferrer Serra)
Resumen de las actividades de este año (redacción)

Jaume Brichfeus, constancia con el arte (Xavier Capdet)

Notas sobre la Guerra Civil Española y las Viñetas OCEAR (Enric Jerez)

Este año la 37a Exposición Filatélica (redacció)

El Carnaval a la Penya (sección carnaval) Coleccionismo Vilanoves.
Un interesante descubrimiento (Josep Maria Jorba Cremades)

El fondo de biblioteca – 11 (redacción)

Archivo, realidad y propósito (redacción)


A new issue of out bulletin is out.
The contents are:

Our headquarters update

Directive board new members

To begin with (Josep Ferrer Serra)

Summary of the year’s activities (staff)
Jaume Brichfeus, constancy in art (Xavier Capdet)

Notes about the Spanish Civil War and the OCEAR vignettes (Enric Jerez)

This year, the 37th. Stamps exhibition (staff)

The Carnival to the Penya (carnival section)
Vilanova collections. An interesting discovery (Jose Maria Jorba Cremades)

Our library – 11 (staff)

Our archive, reality and proposal (staff)

de juliol 04, 2011

La Penya prepara la 37enà Exposició Filatèlica

La 37a Exposició Filatèlica s’emmarca en el 150è aniversari de la canalització de l'aigua a la ciutat i té com a tema d'honor l'aigua. L'exposició, com en edicions anteriors, és competitiva i està oberta a tots els filatelistes federats de qualsevol societat filatèlica integrada en la FECAFIL/FESOFI (federació catalana i espanyola de Societats Filatèliques). El reglament i la butlleta d’inscripció s’enviaran a tots els nostres socis, les societats filatèliques catalanes i filatelistes interessats..
Inaugurarem l'exposició el divendres 23 de setembre, en el nostre local social del carrer Marques del Duero 15, a les set de la tarda.
El dissabte 24 de setembre, de deu del matí a dues, tindrem instal·lada en el nostre local una estafeta temporal de correus on es podrà dipositar tota la correspondència ordinària que es vulgui i que serà cancel·lada amb el mata-segells especial que hem demanat a Correus per l'ocasió (us presentem aquí el prototip del mata-segell). Com a record de l'exposició editarem un sobre commemoratiu i un segell del tipus personalitzat "Tu sello" amb validesa de franqueig d'una carta ordinària fins a 20 grams i a tot el territori de l'Estat espanyol.
L'exposició es podrà visitar fins el 30 de setembre en els horaris habituals de la nostra entitat.

La 37º Exposición Filatélica se enmarca en el 150º aniversario de la canalización del agua en la ciudad de Vilanova y tiene como tema de honor el agua. La exposición, como en ediciones anteriores, es competitiva y podrán participar todos los filatelistas federados de cualquier sociedad integrada en FECAFIL/FESOFI (federación catalana y española de sociedades filatélicas). El reglamento y la boleta de inscripción se enviaran a todos nuestros socios, las sociedades filatélicas catalanas y filatelistas interesados.

Inauguraremos la exposición el viernes 23 de septiembre a las 19 horas, en nuestro local social de la calle Marques del Duero 15.

El sábado día 24 de setiembre, de 10 a 14 horas, tendremos instalada en nuestro local una estafeta temporal de correos donde se podrá depositar toda la correspondencia ordinaria que se quiera y que será cancelada con un matasellos especial que hemos pedido a Correos para la ocasión (os presentamos aquí un dibujo del mismo). Como recuerdo de la exposición editaremos un sobre conmemorativo y un sello del tipo personalizado “Tu sello” valido para el franqueo de una carta ordinaria de hasta 20 gramos y en todo el territorio español.

La exposición se podrá visitar hasta el 30 de septiembre en los horarios habituales de nuestra sociedad.

The 37th Philatelic Exhibition will commemorate the 150th anniversary of the water pipes of the city of Vilanova and its theme of honour is water. As in previous editions, the exhibitions will be competitive and open to all the federated collectors, members of any philatelic society integrated in FECAFIL and FESOFI (the Catalan and Spanish federations of philatelic societies). The rules and the inscription form will be sent to all our members and the philatelic societies and collectors that are interested in the exhibition

The exhibition will be opened on Friday September 23rd, at our offices of Marques del Duero Street nº15, at 19h.

Saturday September 24th, from 10h to 14h a temporal post office will be set up at the exhibition, where all normal mail can be deposited and will be stamped with the special postmark that we have requested Correos for the event (the design of the special postmark is included with this post). As a memento of the exhibition we will edit a special envelop and a custom stamp “Tu Sello”, valid for a regular letter up to 20 grams to be sent within Spain.

The exhibition will remain open to the public up to September 30th during our office’s regular hours.