de desembre 30, 2015

Inauguració de l'exposició sobre el pintor Mir

El 18 de desembre vàrem inaugurar la mostra documental, de la col·lecció de Xavier Capdet Soler, en homenatge al pintor Joaquim Mir Trinxet al commemorar-se aquest any el 75 aniversari de la seva mort.
La presentació va anar a càrrec de la senyora Mireia Rosich, directora del museu Victor Balaguer que ens donà una visió del artista i la seva època. Així mateix comptàrem amb la Regidora de Cultura senyora Teresa Llorens que presidí l’acte.
L’exposició estarà oberta al públic, en el nostre local social, fins el 23 de gener en el horari habitual de la Societat: feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges d’11 a 14 hores
Seguidament trobareu unes imatges  del dia de la inauguració

El 18 de diciembre inauguramos la muestra documental, de la colección de Xavier Capdet Soler, en homenaje al pintor Joaquim Mir Trinxet, al conmemorarse este año el 75 aniversario de su muerte. La presentación fue a cargo de la Sra. Mireia Rosich, directora del Museo Víctor Balaguer, que nos dio una visión del artista y de su época. Así mismo contamos con la regidora de Cultura, la Sra Teresa Llorens que presidió el acto. La exposición estará abierta al público, en nuestro local social, hasta el 23 de enero, en el horario habitual de la sociedad: laborables de 18 a 21 horas, sábados de 17 a 21 horas, y domingos de 11 a 14 horas. Seguidamente encontrareis unas imágenes del día de la inauguración.

On December 18th we inaugurated the documentary exhibition, collection Xavier Capdet Soler, in tribute to the painter Joaquim Mir Trinxet, to commemorate this year the 75th anniversary of his death. The opening presentation was in charge of Ms. Mireia Rosich, director of the Museum Victor Balaguer, who gave us an insight into the artist and his era. We also had the Councillor for Culture, Mrs. Teresa Llorens who presided over the ceremony. The exhibition is open to the public in our offices until January 23th, at the usual time of society: working days 18 to 21 hours, Saturday from 17 to 21 hours and Sundays from 11 to 14 hours. Following here you will find some pictures of the opening day.

de desembre 20, 2015

de desembre 17, 2015

Mata-segells turístic per Vilanova i la Geltrú

A partir d'avui la oficina postal de Correus de Vilanova i la Geltrú disposa d'un mata-segells dels anomenats turístics. Aquests mata-segells son iniciativa de Correus  i el seu objectiu és promocionar l’ús dels servei postal i, a la vegada, donar a conèixer els diferents atractius dels ciutats del Estat Espanyol.
El motiu escollit pel mata-segells de Vilanova és el Museu del Ferrocarril de Catalunya , imatge que aquí us reproduïm.
Aquest mata-segells s'utilitzarà, si així es demana, per cancel·lar tota la correspondència que surti a partir d'ara de la oficina de Correus de Vilanova.
És una molt bona notícia per la ciutat i la seva promoció exterior.
A partir de hoy la oficina postal de Correos de Vilanova i la Geltrú dispone de un matasellos de los llamados turísticos. Estos matasellos son iniciativa de Correos y su objetivo es promocionar el uso de los servicios postales y, a la vez, dar a conocer los diferentes atractivos de las ciudades del Estado Español.
El motivo escogido para el matasellos de Vilanova es el Museo del Ferrocarril de Cataluña, imagen que reproducimos aquí.
Este matasellos se utilizará, si así se pide, para cancelar toda la correspondencia que salga a partir de ahora de la oficina de Correos de Vilanova.
Es una muy buena noticia para la ciudad y su promoción exterior.

Starting today, Vilanova’s Post office has a special Tourist Postmark. These postmarks are made by “Correos” initiative and aims to promote the use of postal services and, simultaneously, to present the different attractions of the cities of the Spanish State.
The topic chosen for Vilanova’s postmark is Catalonia Railway Museum, image reproduced here.
The postmark will be used, if requested so, to cancel all correspondence from now on at the post office in Vilanova.
It is very good news for the city and its promotion abroad.

de desembre 13, 2015

Joaquim Mir Trinxet, 75è aniversari de la seva mort

Aquest any s’esdevé el 75è aniversari de la mort del pintor Joaquim Mir Trinxet, artista molt vinculat a la nostra ciutat tant artística com familiarment. Tot i que va néixer a Barcelona, el considerem molt nostre, ja que gran part de la seva obra paisatgística es desenvolupà a Vilanova i les seves rodalies.
Per tal de no deixar passar aquesta oportunitat, hem organitzat una mostra documental i gràfica que recull diferents moments i aspectes de l’artista. Ho podem fer gràcies a la continuada dedicació col·leccionista del company Xavier Capdet Soler, qui ha anat replegat tota aquesta important sèrie de documents gràfics.
Volem també significar la relació de la nostra Societat amb el pintor, la qual es remunta a l’any 1972 amb la VIII Exposició Filatèlica i Numismàtica, que va tenir com a tema d’honor la Pintura en record i homenatge al pintor Joaquim Mir. En aquella ocasió es va editar un cuidat butlletí amb una reproducció d’un dels seus quadres i amb una semblança de l’artista a càrrec de Teresa Basora Sugranyes, en aquell any Directora de la Biblioteca Balaguer. També amb motiu d’aquella exposició s’edità un sobre commemoratiu i Correus va concedir un mata-segell especial.
Aquest 2015 volem també deixar un record filatèlic de l’aniversari editant un nou segell personalitzat que hem demanat a Correus. Portarà la imatge del pintor segons un dels seus autoretrats. Aquí us presentem el projecte del segell.


Així mateix també editem un punt de llibre que reprodueix una de les seves pintures i que, a més de recordar l’aniversari, serà la nadala amb que la nostra Societat vol felicitar les Festes de Nadal.
La inauguració de la mostra serà el proper divendres dia 18 de desembre a les set de la tarda en el nostre local Social i comptarem amb la senyora Mireia Rosich, actual directora del Museu Balaguer, que ens parlarà de l’artista i de la seva obra.
La mostra es podrà visitar fins a primers d’any en els horaris habituals de la Societat; feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges de 11 a 14 hores.


Este año es el 75º aniversario de la muerte del pintor Joaquim Mir Trinxet, artista muy vinculado a nuestra ciudad tan artística como familiarmente. A pesar de que nació en Barcelona, lo consideramos muy nuestro, ya que desarrolló gran parte de su obra paisajista en Vilanova y sus cercanías.
Para no cejar pasar esta oportunidad, hemos organizado una muestra documental y gráfica que recoge diferentes momentos y aspectos del artista. Lo podemos hacer gracias a la continuada dedicación coleccionista de nuestro compañero Xavier Capdet Soler, quien ha ido agrupando toda esta importante serie de documentos gráficos.
Queremos también significar la relación de nuestra sociedad con el pintor, la cual se remonta al año 1972 con la VIII Exposición Filatélica y Numismática, que tuvo como tema de honor la pintura en recuerdo y homenaje al pintor Joaquim Mir. En aquella ocasión se editó un cuidado boletín con una reproducción de uno de sus cuadros y un texto sobre el artista, a cargo de Teresa Basora Sugranyes, en aquel año directora de la Biblioteca Balaguer. También con motivo de aquella exposición se editó un sobre conmemorativo y Correos concedió un matasellos especial.
Este 2015 queremos dejar también un recuerdo filatélico del aniversario editando un nuevo sello personalizado que hemos pedido a correos. Llevará la imagen del pintor según uno de sus autorretratos. Aquí os presentamos la imagen del proyecto del sello.
Así mismo también editaremos un punto de libro que reproduce una de sus pinturas y que, además de recordar el aniversario, será la felicitación con la que nuestra Sociedad quiere felicitar las Fiestas de Navidad.
La inauguración de la muestra será el próximo viernes 18 de diciembre a las siete de la tarde en nuestro local social, y contaremos con la sra. Mireia Rosich, actual directora del Museo Balaguer, quien nos hablará del artista y de su obra.
La muestra se podrá visitar hasta primeros de año en los horarios habituales de la sociedad: laborables de 18 a 21 horas, sábados de 17 a 21horas y domingos de 11 a 14 horas.


This year is the 75th anniversary of the death of the painter Joaquim Mir Trinxet, closely linked to our city as artistic as familiarly artist. Although born in Barcelona, we consider it very ours, as it developed much of his landscape work in Vilanova and its vicinity.
We cannot let this opportunity pass, so we have organized a documentary and graphic exhibition that collects different moments and aspects of the artist. We can do it thanks to the continued dedication of our fellow collector Xavier Capdet Soler, who has been gathering all this important series of graphics documents.
Moreover the relationship of our society on the painter dates back to 1972 with the VIII Philatelic and Numismatic Exhibition, which had the “painting art” as honor theme of honor in memory and homage to the painter Joaquim Mir. On that occasion was published a beautiful edited bulletin with a reproduction on one of his paintings and a text on the artist by Teresa Basora Sugranyes. Those years director of the Balaguer Library. Also on the occasion of that exhibition the society edited a commemorative special stamp granted by Correos.
This 2015 we also want to leave a philatelic souvenir about this anniversary by editing a new custom stamp that we requested to Correos. It will show the image of the painter according to one of his self-portraits. Here you can see the image project of that stamp.
Likewise we also edit a bookmark with one of his paintings, that will work as the Christmas greeting card of our society
The opening of the exhibition will be next Friday, December 18th at 7pm at our offices, and we will count with Ms. Mireia Rosich, current director of the Balaguer Museum, who will talk about the artist and his work.
The exhibition will be open till earlier next year at the usual hours of society: working for 18-21 h, Saturdays from 17 to 21h. and Sundays from 11-14 h.

de desembre 07, 2015

5a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre

El diumenge dia 13 de desembre, de 10 a 13 hores en el nostre local social, tindrà lloc la 5a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre.
En motiu de la trobada, s’editarà el punt de llibre número 26 de la nostra col·lecció amb una il·lustració de l’artista vilanoví Ferran Ferrer Margalef que aquí teniu reproduït.
Us esperem a tots.El domingo dia 13 de diciembre, de 10 a 13 horas, en nuestro local social, tendrà lugar el 5º Encuentro de coleccionistas de puntos de libro. Con motivo de este encuentro se editará el punto de libro numero 26 de nuetra colección con una ilustración del artista local Ferran Ferrer Margalef que aqui teneis reproducido. Os esperamos a todos.


On Sunday December 13th, from 10 to 13 hours, in our offices will take place on 5th meeting of bookmarks collectors. On the occasion of this meeting, we will publish bookmark number 26 of our collection that you can see an image here, with an illustration by local artist Ferran Ferrer Margalef.
We hope everyone can come.