de desembre 22, 2016

Bon Nadal i Feliç Any Nou

Bon Nadal i Feliç Any Nou


Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo

Merry Christmas and Happy New Yearde desembre 12, 2016

Inauguració de la Exposició de Nadales

Aquí teniu unes imatges de la inauguració de la Exposició de Nadales que es realitzà el passat dissabte 10 de desembre.
Aqui tneis unas imagenes de la inauguración de la Exposición de felicitaciones de Navidad que se realizó el pasado sabado 10 de diciembre.

Here you can see a few images from the opening event of the X-mas cards Exhibition, that we held last saturday, december 10th.

de desembre 04, 2016

Centenari de Joan Alemany i Moyà

Aquest any es celebra el centenari del naixement de musicòleg vilanoví Joan Alemany i Moyà.
Alemany començà els seus estudis musicals de ben jove, però la Guerra Civil i la Postguerra li impediren continuar. No obstant, el seu interès per la música no minvà i es convertí en comentarista musical, publicant articles a diferents diaris. En podem trobar alguns a “La Defensa” (1936), al “Diario de Villanueva y Geltrú” (a partir de 1943) i a “L’Hora del Garraf”. Moltes d’aquelles cròniques musicals les signava amb el pseudònim "Scherzo".
Va mantenir una estreta amistat amb artistes vilanovins, com ara els músics i compositors Eduard Toldrà, Francesc Montserrat i Leonora Milà, el ballarí i coreògraf Joan Magrinyà, els pintors Alexandre de Cabanyes i Martí Torrents, i el pintor i gravador Enric Cristòfol Ricart, entre d'altres. Sovint organitzava tertúlies, trobades artístiques i vetllades musicals a casa seva on molts d’aquests personatges locals assistien.
El seu interès per la música el portà a ser el president de la secció musical del Centre d'Estudis de la Biblioteca Balaguer de Vilanova i la Geltrú entre el 1956 i el 1974, i durant aquells anys va ser la memòria i l'ànima musical de la ciutat: va organitzar concerts a la Biblioteca, al Foment Vilanoví i els de l'Orquestra Municipal de Barcelona. Va col·laborar a la creació de la Banda Municipal i de l'Escola Municipal de Música. I va ser l'artífex perquè Toldrà pogués tornar a Vilanova a dirigir uns concerts al Teatre Bosc.
Per tota la seva trajectòria en benefici de la música hem cregut oportú demanar a Correus un segell personalitzat que recordi l’efemèride i pugui contribuir a divulgar una figura tant important en la cultura musical tant vilanovina com catalana.
Hem d’agrair al arxiu del Diari de Vilanova que ens ha facilitat la fotografia (foto Ruth) que il·lustra el segell.
Aquest segell estarà disponible en el nostre local a partir del dia 10 de desembre de 2016.Este año se celebra el centenario del nacimiento des musicólogo local Joan Alemany i Moyà.
Alemany comenzó sus estudios musicales muy joven, pero la Guerra Civil i la postguerra le impidieron continuar. No obstante, su interés por la música no disminuyó y se convirtió en comentarista musical, publicando artículos en diferentes periódicos. Podemos encontrar algunos en “La Defensa” (1936), en el “Diario de Villanueva y Geltrú” (a partir de 1943) i en “L’Hora del Garraf”. Muchas de aquellas crónicas musicales las firmaba con el pseudónimo “Scherzo”.
Mantuvo una estrecha amistad con artistas locales, como los músicos y compositores Eduard Toldrà, Francesc Montserrar y Leonora Milà, el bailarín y coreógrafo Joan Magrinyà, los pintores Alexandre de Cabanyes y Martí Torrents, y el pintor y grabador Enric Cristòfol Ricart, entre otros. A menudo organizaba tertulias, encuentros artísticos y veladas musicales en su casa donde muchos de estos personajes asistían.
Su interés por la música lo llevó a ser el presidente de la sección musical del Centro de Estudios de la Biblioteca Balaguer de Vilanova i la Geltrú del 1956 al 1974, y durante esos años fue la memoria i el alma musical de la ciudad: organizó conciertos den la Biblioteca, en el Foment Vilanoví, y los conciertos de la Orquestra Municipal de Barcelona. Colaboró en la creación de la Banda Municipal y en la Escuela Municipal de Música. Y fue el artífice de que Toldrà pudiese volver a Vilanova a dirigir unos conciertos en el Teatre Bosc.
Por toda su trayectoria en beneficio de la música, hemos creído oportuno pedir a Correos un sello personalizado que recuerde la efeméride y pueda contribuir a divulgar una figura tan importante en la cultura musical tanto local como catalana.
Hemos de agradecer al archivo del “Diari de Vilanova” que nos ha facilitado la fotografía (foto Ruth) que ilustra el sello.
Este sello estará disponible en nuestro local social a partir del día 10 de diciembre de 2016.


This year marks the centenary of the birth of local musicologist Joan Alemany i Moyà.
Alemany began his musical studies very young, but the Civil War and the post-war prevented him to continue. Nevertheless, his interest in music did not diminish and he became a musical commentator, publishing articles in different newspapers. We can find some in "La Defensa" (1936), in "Diario de Villanueva y Geltrú" (from 1943) and in "L'Hora del Garraf". Many of those musical chronicles signed them with the pseudonym "Scherzo".
He maintained a close friendship with local artists such as the musicians and composers Eduard Toldrà, Francesc Montserrar and Leonora Milà, the dancer and choreographer Joan Magrinyà, the painters Alexandre de Cabanyes and Martí Torrents, and the painter and engraver Enric Cristòfol Ricart, among others. He often organized gatherings, art meetings and musical evenings in his house where many of these celebrities attended.
His interest in music led him to be the president of the musical section of the Center of Studies of the Balaguer Library of Vilanova i la Geltrú from 1956 to 1974, and during those years was the memory and the musical soul of the city: he organized concerts at the Balaguer Library, at the Foment Vilanoví, and the concerts of the Municipal Orchestra of Barcelona. He collaborated in the creation of the Municipal Band and in the Municipal School of Music. And he made possible that Toldrà could return to Vilanova to direct a concerts at Bosc Theater.
Throughout his career for the benefit of music, we have considered it appropriate to ask Correos for a personalized stamp that remembers the anniversary and can contribute to disseminate such an important figure in the local and Catalan musical culture.
We have to thank the archive of the "Diari de Vilanova" that has provided us with the photograph (photo Ruth) illustrating the stamp.
This stamp will be available in our social offices from December 10th, 2016.

de desembre 02, 2016

Exposició de Nadales

El proper dissabte dia 10 de desembre, a les set de la tarda, inaugurarem, en el nostre local social, una exposició dedicada a les Nadales com a objecte de col·lecció.
El que us presentem en aquesta exposició, que hem volgut plantejar oberta a tots el socis i col·leccionistes d’aquest tema, és una mostra d’aquests impresos o postals que es trameten com a felicitació de Nadal, costum generalitzat abans i que encara avui es manté en certa mesura. Hi ha diverses modalitats d’aquetes “Nadales” i,  a tall d’exemple, podem citar les de diferents oficis que repartien els treballadors per obtenir un petit “aguinaldo” en aquestes dates: el carter, el repartidor, el vigilant, el sereno o l’escombriaire, son de les més conegudes. També mereix un especial esment les il·lustrades per artistes, locals o forans, així com les que es venen de forma general al comerç. No podem oblidar que la nostra Societat utilitza, des de fa uns anys, aquest element, en format de punt de llibre, per felicitar les festes a tots els socis i amics. En resum, un objecte que no per extens està exempt d’un atractiu innegable i que és sense dubte un element col·leccionable en totes les seves diferents versions.
Per presentar-nos aquesta exposició tindrem la col·laboració de la senyora Teresa Costa Gramunt, ella mateixa poetessa i autora de Nadales, que ens donarà la seva versió del significat d’aquests impresos que porten els nostres millors desitjos especialment en aquest temps de Nadal i cap d’Any. Així mateix esperem que també ens pugui acompanyar en aquest acte la senyora Teresa Llorens, regidora de Cultura del nostre Ajuntament.
L’exposició es podrà visitar fins el dia 8 de gener de 2017 en els horaris habituals de la Societat. Feiners de 6 a 8 del vespre i diumenges d’ 11 a 13,30.

Nota: Els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1 i 6 de gener, el local social estarà tancat)El próximo sábado día 10 de diciembre, a las siete de la tarde, inauguraremos, en nuestro local social, una exposición dedicada a las tarjetas de Navidad como objeto de colección.
Lo que os presentamos en esta exposición, que hemos querido plantear abierta a todos los socios y coleccionistas de este tema, es una muestra de estos impresos o postales que se transmiten como felicitación de Navidad, costumbre antes generalizada y que todavía hoy se mantiene en cierta medida. Hay diversas modalidades de estas tarjetas de Navidad y, a modo de ejemplo, podemos citar las de diferentes oficios que repartían los trabajadores para obtener un pequeño aguinaldo en estas fechas: el cartero, el repartidor, el vigilante, el sereno o el barrendero, son de las más conocidas. También merecen especial mención las ilustradas por artistas locales o foráneos, así como las que se venden de forma general en los comercios. No podemos olvidar que nuestra Sociedad usa, desde hace unos años, este elemento en forma de punto de libro, para felicitar las fiestas a todos los socios y amigos. En resumen, un objeto que no por extenso esta exento de un atractivo innegable y que es sin duda un elemento coleccionable en todas sus diferentes versiones.
Para presentarnos esta exposición tendremos la colaboración de la señora Teresa Costa Gramunt, ella misma poeta y autora de tarjetas de Navidad, que nos dará su versión del significado de estos impresos que llevan nuestros mejores deseos especialmente en estas fechas navideñas y de fin de año. Así mismo esperamos que también nos pueda acompañar en este acto la señora Teresa Llorens, regidora de cultura de nuestro ayuntamiento.
La exposición se podrá visitar hasta el día 8 de enero de 2017 en los horarios habituales de la sociedad: laborables de 6 a 8 de la tarde, i domingos de 11 a 13.30 del mediodía.

Nota: Los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero, el local social permanecerá cerrado.Next Saturday, December 10th, at 19 h,. we will inaugurate an exhibition dedicated to Christmas cards as an object of collection in our social offices.
What we present to you in this exhibition, which we wanted to have it open to all members and collectors of this theme, is a sample of these printed or postcards that are transmitted as a Christmas greeting, a custom that was previously widespread and still remains in a certain measure. There are various forms of these Christmas cards and, for example, we can mention those that workers distributed to obtain a small Christmas bonus in these dates: the postman, the deliveryman, the watchman, the serene or the sweeper are some of the most known. Also worthy of mention are those illustrated by local or foreign artists, as well as those sold generally in shops. We cannot forget that our Society has used, for some years, this element in the form of a bookmark, to send our wishes to all members and friends. In short, an object that is not exempt of an undeniable attractiveness and certainly is a collectible element in all its different versions.
To present this exhibition we will have the collaboration of Mrs. Teresa Costa Gramunt, herself poet and author of Christmas cards, who will give us her version of the meaning of these objects that carry our best wishes especially in these Christmas and New Year's dates. Also we hope that we will have the company of Mrs. Teresa Llorens, culture delegate of our city council.
The exhibition can be visited until January 8th 2017 at the usual times of society: work days from 6 to 8 pm, and Sundays from 11 to 13.30 pm.

Note: On December 24th, 25th, 26th and 31st, and January 1st and 6th, the social offices will be closed.