d’octubre 20, 2016

1ra Trobada de Numismàtics

El 29 d’octubre, a partir de les 5 de la tarda, s’inicia la 1a Trobada de Numismàtics a la Penya Filatèlica.
Aquesta trobada és impulsada per un grup de socis col·leccionistes de monedes que volen fomentar, divulgar i promoure aquesta modalitat de col·leccionisme. La seva intenció és fer trobades periòdiques a la societat com ja fan altres modalitats.
Des de la Penya només ens cal dir que esteu tots convidats a participar-hi.


El 29 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, se inicia el 1r Encuentro Numismático en la Penya Filatèlica.
Este encuentro es impulsado por un grupo de socios coleccionistas de monedas que quieren fomentar, divulgar y promover esta modalidad de coleccionismo. Su intención es hacer encuentros periódicos en la sociedad como ya hacen otras modalidades.
Des de la Penya solo nos queda decir que estáis todos invitados a participar.


On October 29, starting at 5 pm , begins the 1st Meeting Philatelic Numismatic in Penya.
This meeting is driven by a group of coins collectors who want to promote this type of collecting. His intention is to make regular meetings in the society and other types of collectors already do.
From the Penya we can only say that you are all invited to participate.

d’octubre 07, 2016

Presentació del segell de Salvador Samà

Aquí teniu un parell d'imatges de l'acte de presentació del segell especial dedicat a Salvador Samà. Durant l'acte es va presentar el video "Salvador Samà i Martí, més enllà del seu testament" de Jordi Carrillo, i vam comptar amb les paraules de Paquita Roig, estudiosa local.

L'actual marqués de Samà a la primera fila del públic asistent.

A la taula, Paquita Roig (estudiosa), Josep Ferrer (president de la Penya), Ariadna Llorens (regidora de l'Ajuntament) i Jordi Carrillo (director del curtmetratge).


Aquí tenéis un par de imágenes del acto de presentación del sello especial dedicado a Salvador Samà. Durante el acto se presentó el vídeo "Salvador Samà i Martí, más allá de su testamento" de Jordi Carrillo, y contamos con las palabras de Paquita Roig, estudiosa local.

Here are a few images of the presentation of the special stamp dedicated to Salvador Samà. During the event the video "Salvador Samà i Martí, beyond his will" Jordi Carrillo, and we had the words of Paquita Roig, local researcher.

de setembre 23, 2016

7a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre

El diumenge dia 9 d’octubre, de 10,30 a 13,30 hores en el nostre local social, tindrà lloc la 7a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre.
En motiu de la trobada, s’editarà el punt de llibre número 29 de la nostra col·lecció amb una il·lustració de l’artista vilanoví Jordi Santacana que aquí teniu reproduït.
Us esperem a tots.

El domingo día 9 de octubre, de 10.30 a 13.30 horas en nuestro local social, tendrá lugar el 7º encuentro de coleccionistas de puntos de libro.
Con motivo del encuentro se editará el punto de libro número 29 de nuestra colección, con una ilustración del artista local Jordi Santacana, que aquí tenéis reproducido.
Os esperamos a todos.

On Sunday October 9th, in our offices from 10.30 to 13.30 hours, we will held the 7th meeting of bookmarks collectors.
On the occasion we will publish the 29th bookmark in the society’s collection, with an illustration by local artist Jordi Santacana, that you can see here
We expect you all.

de setembre 20, 2016

Dos socis de la Penya a la EXFILNA 2016

A la Exposició Nacional Espanyola “EXFILNA 2016”, celebrada a Saragossa del 14 al 18 de setembre han tornat a participar amb notables resultats dos dels socis de la nostra Penya Filatèlica.
En Vicente Pastor Perdiguero  ha tornat ha presentat la seva col·lecció “Vuelos catapultados” que ha merescut, segons valoració del jurat, 87 punts, per tant, una medalla d’Or.
En Roger Callao Sánchez amb la seva col·lecció “The Penny 1840-1864”, aquest cop ja l’ha pogut presentar ampliada a vuit quadres, ha merescut, segons opinió del jurat, una puntuació de 82 punts, per tant, una medalla de Vermeil Gran.
Des d’aquí la nostra felicitació a tots dos.


En la Exposición Nacional Española EXFILNA 2016, celebrada en Zaragoza del 14 al 18 de septiembre han vuelto a participar con notables resultados dos de los socios de nuestra sociedad.
Vicente Pastor perdiguero ha vuelto a presentar su colección “Vuelos catapultados” que ha merecido, según valoración del jurado, 87 puntos y por tanto, una medalla de oro.
Roger Callao Sánchez volvió con su colección “The Penny 1840-1864”, esta vez ampliada a ocho cuadros, y según valoración del jurado, una puntuación de 82 puntos y por tanto, una medalla Vermeil Gran.
Desde aquí nuestra felicitación a los dos.


Two members of our society participated with remarkable results in the2016 Spanish National Exhibition EXFILNA, held in Zaragoza from September 14th to 18th.
Vicente Pastor Perdiguero has resubmitted his collection "catapulted flights" which has earned, according to evaluation of the jury, 87 points and therefore a gold medal.
Roger Callao Sanchez returned with his collection "The Penny 1840-1864", this time extended to eight frames, and according to evaluation of the jury, a score of 82 points and therefore a Grand Vermeil medal.
The society wants to congratulate both of them.

de setembre 16, 2016

150è aniversari de la mort de Salvador Samà Martí

Aquest any s’escau el 150è aniversari de la mort, a La Havana, del vilanoví Salvador Samà Martí, personatge que va contribuir destacadament en diverses obres i realitzacions a Vilanova i la Geltrú. La més coneguda és potser la creació d’un col·legi de segon ensenyament regentat pels pares escolapis, que avui encara porta el seu nom i que ha estat part de la vida de molts de nosaltres.
Com sabeu, és voluntat de la nostra Societat fer-nos ressò de les efemèrides locals, no tant sols per donar-les a conèixer, sinó per contribuir a que quedin documentades i recordades amb algun objecte de col·lecció. Volem que aquests actes serveixin per divulgar la nostra història arreu i per fer-ho, hem decidit, recollint la proposta que ens va fer un dels nostres socis, fer un acte diferent als que hem organitzat fins ara.
Per això, el dia 1 d’octubre a les set de la tarda realitzarem un acte de presentació del nou segell personalitzat que hem demanat a Correus. Per acompanyar l’acte, projectarem un vídeo documental de Jordi Carrillo sobre Salvador Samà i el seu llinatge. Pensem que és una activitat de nou format per nosaltres però també adient pel nostre propòsit.
A més, per parlar-nos del personatge comptarem també amb les paraules de la senyora Paquita Roig Galceràn, estudiosa de nissagues vilanovines, i esperem ens pugui acompanyar la Regidora de Cultura del nostre Ajuntament, senyora Teresa Llorens.


Este año se sucede el 150 aniversario de la muerte, en la Havana, del vilanovés Salvador Samà Martí, personaje que contribuyó destacadamente con varias obras y construcciones en Vilanova i la Geltrú. La más conocida puede que sea la creación del colegio de segunda enseñanza regentado por los padres escolapios, que hoy todavía lleva su nombre y que ha sido parte de la vida de muchos de nosotros.
Como sabemos, es voluntad de nuestra sociedad hacernos eco de las efemérides locales, no tan solo para darlos a conocer, sino para contribuir a que queden documentadas y recordadas con algún objeto de colección. Queremos que estos actos sirvan para divulgar nuestra historia y para hacerlo, hemos decidido, recogiendo la propuesta que nos hizo uno de nuestros socios, hacer un acto diferente a los organizados hasta ahora.
Por eso, el día 1 de octubre a las siete de la tarde, realizaremos un acto de presentación del nuevo sello personalizado que hemos solicitado a Correos. Para acompañar el acto, proyectaremos el video documental de Jordi Carrillo sobre Salvador Samà y su linaje. Pensamos que es una actividad de nuevo formato para nosotros pero también adecuado a nuestro propósito.
Además, para hablarnos del personaje contaremos con las palabras de la señora Paquita Roig Galceràn, estudiosa de linajes villanoveses, y esperamos que nos pueda acompañar la regidora de cultura de nuestro ayuntamiento, la señora Teresa Llorens.

This year marks the 150th anniversary of the death in the Havana, the Vilanova citizen Salvador Samà Martí, a person who contributed outstandingly with several works and buildings in the city. The best known, may be the creation of a secondary school run by the “Escolapios” Fathers, which today still bears his name and has been part of life for many of us.
As you know, our society will echo the local ephemeris, not only to make them known, but to contribute to that they are documented and remembered with some collectible. We want these actions serve to publicize our history and to do so, we have decided, picking up the proposal made by one of our partners, make a different act to the ones organized so far.
Therefore, on October 1st, at seven o'clock, we will make a presentation of the new custom stamp that we have requested to “Correos”. To accompany the act, we will project the video documentary by Jordi Carrillo about Salvador Samà and his lineage. We think it is a new format activity for us but also suitable for our purpose.
Also, to tell us things about the character will have the words of Mrs. Paquita Roig Galceràn, studious of Vilanova lineages, and we hope that we can have the company of the culture councilor of our town, Mrs. Teresa Llorens.

d’agost 23, 2016

La biblioteca de la Penya: joguines

Una de les eines més importants per els col·leccionistes és, sens dubte, la informació. És per això que tenim el propòsit d’anar engrandint la biblioteca de la Societat amb tota la varietat possible de llibres, catàlegs i materials que parlin de els objectes que son objecte de col·lecció.
És per això que recentment hem incorporat a la nostra biblioteca dos nous títols dedicats: un al món del joguet en general, i un altre als soldadet. Seguidament us posem les referencies dels dos llibres:
* José Corredor-Matheos. “El Juguete en España”. Espasa.
* Norman Joplin. “Soldaditos de juguete, guia del coleccionista para identificar, comprar y disfrutar de los soldaditos de juguete”. Edimat.
Des d’ara aquests dos nous llibres estan a la disposició de tots els socis interessats y encuriosits per aquest tema de col·leccionisme.


Una de las herramientas más importantes para los coleccionistas, es sin duda la información, Es por eso que tenemos el propósito de ir aumentando la biblioteca de la sociedad con la mayor variedad posible de catálogos i materiales que hablen de los objetos que son motivo de colección,
Es por eso que recientemente hemos incorporado en nuestra biblioteca dos nuevos títulos, uno dedicado a los juguetes en general y el otro a los soldaditos. Seguidamente os ponemos las referencias de los dos libros.
* José Corredor-Matheos. “El Juguete en España”. Espasa.
* Norman Joplin. “Soldaditos de juguete, guía del coleccionista para identificar, comprar y disfrutar de los soldaditos de juguete”. Edimat.
Desde ahora, estos dos nuevos libros están a disposición de todos los socios interesados y curiosos sobre este tema de colecionsimo.


One of the most important tools for collectors, is undoubtedly the information. For this reason we intend to gradually increase the library of our society with the widest possible range of catalogs i materials that speak of collectible objects.
We recently have incorporated into our library two new titles, one dedicated to toys in general and the other to toy soldiers. These are the references of the two books:
* José Corredor-Matheos. "Toys in Spain". Espasa.
* Norman Joplin. "Toy Soldiers, collectors guide to identify, buy and enjoy the toy soldiers." Edimat.
From now on, these two new books are available to all partners interested and curious about this collectibles topic.

d’agost 22, 2016

Butlletí núm. 47

Acaba de sortir una nova edició del nostre Butlletí.
El seu contingut és:

* Portada: Xerrada de l'exposició "Recordant dos vilanovins: Josep F. Ràfols Fontanals i Joan Rius Vila"
* Una mostra d'història postal actual (redacció)
* Per començar  (Josep Ferrer Serra)
* 2015-2016, resum d'activitats (redacció)
* Ases de Claudio I (Josep Anton Moreno-Bedmar)
* Les meves dèries. Una història personal, 1. (Jordi Baiges)
* Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes: Consell de Sanitat de Guerra (CSG) (Enric Jerez)
* Joaquim Mir, el paisatge i la geografia (Mireia Rosich)
* El nostre Carnaval i el col·leccionisme (Bienve Moya)
* El meu Joan Rius i Vila (Albert Tubau)
* Signatures, números de sèrie i marques de seca a la primera sèrie de bitllets d'euro (Enric Francès i Soler)
* El fons de la nostra biblioteca, "TF" Temas Filatelicos
* Segells del Penedès (redacció)
* Notes breus (redacció)Contenidos:
* Portada: Charla de la exposición "recordando a dos villanoveses: Josep F. Rafols Fontanals y Joan Rius Vila"
* Una muestra de historia postal actual (redacción)
* Para empezar (Josep Ferrer Serra)
* 2015-1016, resumen de actividades (redacción)
* Ases de Claudio I (Josep A. Moreno Bedmar)
* Mis manías. Una historia personal, 1 (Jordi Baiges)
* Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas: Consell de Sanitat de Guerra (CSG) (Enric Jerez)

* Joaquim Mir, el paisaje y la geografia (Mireia Rosich)
* Nuestro Carnaval y el coleccionísmo (Bienve Moya)
* Mi Joan Rius Vila (Albert Tubau)
* Firmas, números de serie y marcas de seca en la primera serie de billetes de euro (Enric Francès i Soler)
* El fondo de nuestra biblioteca: "TF" Temas Filatélicos (redacción)
* Sellos del Penedés (redacción)
* Notas breves (redacción)Contents:
* Home: presentation of the exhibition "Remembering two local figures: Josep F. Rafols Fontanals and Joan Rius Vila"
* A sample of current postal history (staff)
* To begin with (Josep Serra Ferrer)
* 2015-1016, summary of activities (staff)
* Claudio I Aces(Josep A. Moreno Bedmar)
* My hobbies. A personal story, 1 (Jordi Baiges)
* Notes on the Spanish Civil War and cartoons: "Consell de Sanitat de Guerra (CSG)" (Enric Jerez)

* Joaquim Mir, the landscape and the geography (Mireia Rosich)
* Our Carnival and Collectibles (Bienve Moya)
* My Joan Rius Vila (Albert Tubau)
* Signatures, serial numbers and dry marks in the first series of euro banknotes (Enric Francès i Soler)
* Our library: "TF" Philatelic Topics (staff)
* Penedés Stamps (staff)
* Brief notes (staff)