de febrer 12, 2017

Inauguració Expo del Carnaval

Ahir dissabte 11 de febrer vam inaugurar la exposició "Més de cent anys del nostre Carnaval", que restarà oberta fins al 5 de març. L'acte comtà amb les paraules de Joan Ignasi Gómez (periodista i membre de la Penya Jove) i la presència de la regidora Ariadna Llorens.
Com és habitual, per recordar l'acte, la Penya ha editat un punt de llibre (el num. 32 de la col·lecció) i un tríptic.
Ayer sabado 11 de febrero inauguramos la exposición "Más de cien años de nuestro Carnaval", que estará abierta hasta el 5 de marzo. El acto contó con las palabras de Joan Ignasi Gómez (periodista y miembro de la Penya Jove) y la presència de la regidora Ariadna Llorens.
Como es habitual, para recordar el acto, la Penya ha editado un punto de lectura (el nº 32 de la colección) y un trìptico.

Yesterday, Saturday February 11th, we inaugurated the exhibition "More than one hundred years of our Carnival", which will be open until March 5th. The event had the words of Joan Ignasi Gómez (journalist and member of the Penya Jove) and the presence of the Townhall councilor Ariadna Llorens. As usual, to remember the event, the Penya has edited a bookmark (no. 32 of the collection) and a triptych.

de febrer 03, 2017

Més de cent anys de Carnaval

Un any més arriba la festa del Carnaval a la ciutat i un any més volem que el col·leccionisme sigui també protagonista en aquests dies. Per aquest motiu la Penya Filatèlica inaugurarà el proper dissabte dia 11 de febrer, a les set de la tarda, una nova exposició documental i gràfica amb el títol “Mes de cent anys de Carnaval”. Serà l’oportunitat de poder veure, gràcies a la col·laboració de diferents socis de l’entitat que ens presentaran una part de les seves col·leccions, els diferents objectes de col·lecció (programes, sermons, llibres i altres) relacionats amb el nostre Carnaval des de el 1901 fins al present.
Per fer la presentació comptarem amb el senyor Joan Ignasi Gómez Barrera, periodista i membre de la Secció Jove de la nostra Societat que amb tota seguretat ens podrà donar una bona perspectiva del nostre Carnaval. També esperem tenir representació Municipal en aquest acte al que em convidat la Regidora de Cultura.
En motiu d’aquesta exposició editarem un tríptic informatiu i un punt de llibre que serà el núm. 32 de la nostra col·lecció.
L’exposició es podrà visitar lliurament fins el dia 5 de març en el horari habitual de la Societat, feiners i dissabtes de 6 a 8,30 hores de la tarda i diumenges al matí d’11 a 14 hores.Un año más llega la fiesta del Carnaval a la ciudad y un año más queremos que el coleccionismo sea el protagonista estos días. Por este motivo, la Penya Filatèlica inaugurara el próximo sábado día 11 de febrero, a las siete de la tarde, una nueva exposición documental i grafica con el título “Más de cien años de Carnaval”. Sera la oportunidad de ver, gracias a la colaboración de diferentes socios de la entidad que nos presentaran parte de sus colecciones, los diferentes objetos de colección (programas, sermones, libros y otros) relacionados con nuestro carnaval desde 1901 hasta el presente.
Para la presentación contaremos con el señor Joan Ignasi Gómez Barrera, periodista y miembro de la Sección Joven de nuestra sociedad que con toda seguridad nos podrá dar una buena perspectiva de nuestro Carnaval. También esperamos contar con representación municipal en este acto, al que hemos invitado a la Regidora de Cultura.
Con motivo de esta exposición editaremos un tríptico informativo y un punto de lectura que será el nº 32 de nuestra colección.
La exposición se podrá visitar libremente hasta el 5 de marzo en el horario habitual de la sociedad, laborables y sábados tardes de 6 a 8.30 horas, y domingos mañanas de 11 a 14 horas.


One more year the Carnival festivities arrive to the city and one more year we want collecting to be the protagonist these days. For this reason, the Penya Filatèlica will inaugurate next Saturday, February 11th, at seven in the afternoon, a new documentary exhibition with the title "More than one hundred years of Carnival". It will be the opportunity to see, thanks to the collaboration of different partners of the entity that presented us with part of their collections, the different objects of collection (programs, sermons, books and others) related to our Carnival from 1901 to the present.
For the presentation we will have Mr. Joan Ignasi Gómez Barrera, journalist and member of the Young Section of our society that will surely give us a good perspective of our Carnival. We also hope to have municipal representation in this event, to which we have invited the Culture Councilor.
On the occasion of this exhibition we will publish an informative triptych and a bookmark that will be the number 32 of our collection.
The exhibition can be visited freely until March 5th at the usual time of the society offices, weekdays and Saturdays evenings from 6 to 8.30 hours, and Sunday mornings from 11 to 14 hours.

de gener 29, 2017

Acte de presentació de llibre

Ahir dissabte vam presentar el llibre “Cartes a Puerto Príncipe – Oriol Puig Ivern i les tres Vilanoves del XIX" de l’historiador vilanoví Albert Tubau García.

La taula: Josep Ferrer (president de la Penya), Albert Tubau (autor), Quico mestres (editor). 
Al fons, retrat de Oriol Puig Ivern.
El sábado presentamos el libro  “Cartes a Puerto Príncipe – Oriol Puig Ivern i les tres Vilanoves del XIX" del historiador local Albert Tubau García.

Last saturday we held the presentation of the book “Cartes a Puerto Príncipe – Oriol Puig Ivern i les tres Vilanoves del XIX" by local historian Albert Tubau García.

de gener 23, 2017

Presentació literària

El dissabte dia 28 de gener a les set de la tarda es presentarà, en el nostre local del carrer Albert Virella i Bloda 15, el llibre editat per l’editorial El Cep i la Nansa “Cartes a Puerto Príncipe – Oriol Puig Ivern i les tres Vilanoves del XIX” del que n’és autor l’historiador vilanoví Albert Tubau García. Aquest llibre és fruit de l’abundant documentació de la família del nostre soci Oriol Puig Vidal, rebesnét de l’Oriol Puig Ivern, que va ser posada a disposició del autor.
En l’acte de presentació intervindran Francesc de Paula Mestres, responsable de l’editorial del llibre, i el seu autor Albert Tubau García que ens parlaran del llibre i de la història que explica.
Tots hi sou convidats.El sábado día 28 de enero a las siete de la tarde se presentará, en nuestro local de la calle Albert Virella i Bloda 15, el libro editado por la editorial El Cep i la Nansa “Cartes a Puerto Príncipe – Oriol Puig Ivern i les tres Vilanoves del XIX” del que es autor el historiador local Albert Tubau García. Este libro es fruto de la abundante documentación de la familia de nuestro socio Oriol Puig Vidal, rebisnieto de Oriol Puig Ivern, que fue puesta a disposición del autor.
En el acto de presentación intervendrán Francesc de Paula Mestres, responsable de la editorial del libro, y su autor Albert Tubau García, los cuales hablaran del libro y de la historia que cuenta.
Estáis todos invitados.

On Saturday, January 28th at 7:00 pm, the book published by the publisher El Cep i la Nansa "Cartes a Port-Principe - Oriol Puig Ivern i les tres Vilanoves del XIX" will be presented at our offices at 15th Albert Virella i Bloda street, by the local historian and author Albert Tubau García. This book is the result of the abundant documentation of the family of our partner Oriol Puig Vidal, descendant of Oriol Puig Ivern, which was made available to the author.
Francesc de Paula Mestres, responsible for the book's editorial, and its author Albert Tubau García, will speak about the book and the story that it tells.
You are all invited.

de desembre 22, 2016

de desembre 12, 2016

Inauguració de la Exposició de Nadales

Aquí teniu unes imatges de la inauguració de la Exposició de Nadales que es realitzà el passat dissabte 10 de desembre.
Aqui tneis unas imagenes de la inauguración de la Exposición de felicitaciones de Navidad que se realizó el pasado sabado 10 de diciembre.

Here you can see a few images from the opening event of the X-mas cards Exhibition, that we held last saturday, december 10th.

de desembre 04, 2016

Centenari de Joan Alemany i Moyà

Aquest any es celebra el centenari del naixement de musicòleg vilanoví Joan Alemany i Moyà.
Alemany començà els seus estudis musicals de ben jove, però la Guerra Civil i la Postguerra li impediren continuar. No obstant, el seu interès per la música no minvà i es convertí en comentarista musical, publicant articles a diferents diaris. En podem trobar alguns a “La Defensa” (1936), al “Diario de Villanueva y Geltrú” (a partir de 1943) i a “L’Hora del Garraf”. Moltes d’aquelles cròniques musicals les signava amb el pseudònim "Scherzo".
Va mantenir una estreta amistat amb artistes vilanovins, com ara els músics i compositors Eduard Toldrà, Francesc Montserrat i Leonora Milà, el ballarí i coreògraf Joan Magrinyà, els pintors Alexandre de Cabanyes i Martí Torrents, i el pintor i gravador Enric Cristòfol Ricart, entre d'altres. Sovint organitzava tertúlies, trobades artístiques i vetllades musicals a casa seva on molts d’aquests personatges locals assistien.
El seu interès per la música el portà a ser el president de la secció musical del Centre d'Estudis de la Biblioteca Balaguer de Vilanova i la Geltrú entre el 1956 i el 1974, i durant aquells anys va ser la memòria i l'ànima musical de la ciutat: va organitzar concerts a la Biblioteca, al Foment Vilanoví i els de l'Orquestra Municipal de Barcelona. Va col·laborar a la creació de la Banda Municipal i de l'Escola Municipal de Música. I va ser l'artífex perquè Toldrà pogués tornar a Vilanova a dirigir uns concerts al Teatre Bosc.
Per tota la seva trajectòria en benefici de la música hem cregut oportú demanar a Correus un segell personalitzat que recordi l’efemèride i pugui contribuir a divulgar una figura tant important en la cultura musical tant vilanovina com catalana.
Hem d’agrair al arxiu del Diari de Vilanova que ens ha facilitat la fotografia (foto Ruth) que il·lustra el segell.
Aquest segell estarà disponible en el nostre local a partir del dia 10 de desembre de 2016.Este año se celebra el centenario del nacimiento des musicólogo local Joan Alemany i Moyà.
Alemany comenzó sus estudios musicales muy joven, pero la Guerra Civil i la postguerra le impidieron continuar. No obstante, su interés por la música no disminuyó y se convirtió en comentarista musical, publicando artículos en diferentes periódicos. Podemos encontrar algunos en “La Defensa” (1936), en el “Diario de Villanueva y Geltrú” (a partir de 1943) i en “L’Hora del Garraf”. Muchas de aquellas crónicas musicales las firmaba con el pseudónimo “Scherzo”.
Mantuvo una estrecha amistad con artistas locales, como los músicos y compositores Eduard Toldrà, Francesc Montserrar y Leonora Milà, el bailarín y coreógrafo Joan Magrinyà, los pintores Alexandre de Cabanyes y Martí Torrents, y el pintor y grabador Enric Cristòfol Ricart, entre otros. A menudo organizaba tertulias, encuentros artísticos y veladas musicales en su casa donde muchos de estos personajes asistían.
Su interés por la música lo llevó a ser el presidente de la sección musical del Centro de Estudios de la Biblioteca Balaguer de Vilanova i la Geltrú del 1956 al 1974, y durante esos años fue la memoria i el alma musical de la ciudad: organizó conciertos den la Biblioteca, en el Foment Vilanoví, y los conciertos de la Orquestra Municipal de Barcelona. Colaboró en la creación de la Banda Municipal y en la Escuela Municipal de Música. Y fue el artífice de que Toldrà pudiese volver a Vilanova a dirigir unos conciertos en el Teatre Bosc.
Por toda su trayectoria en beneficio de la música, hemos creído oportuno pedir a Correos un sello personalizado que recuerde la efeméride y pueda contribuir a divulgar una figura tan importante en la cultura musical tanto local como catalana.
Hemos de agradecer al archivo del “Diari de Vilanova” que nos ha facilitado la fotografía (foto Ruth) que ilustra el sello.
Este sello estará disponible en nuestro local social a partir del día 10 de diciembre de 2016.


This year marks the centenary of the birth of local musicologist Joan Alemany i Moyà.
Alemany began his musical studies very young, but the Civil War and the post-war prevented him to continue. Nevertheless, his interest in music did not diminish and he became a musical commentator, publishing articles in different newspapers. We can find some in "La Defensa" (1936), in "Diario de Villanueva y Geltrú" (from 1943) and in "L'Hora del Garraf". Many of those musical chronicles signed them with the pseudonym "Scherzo".
He maintained a close friendship with local artists such as the musicians and composers Eduard Toldrà, Francesc Montserrar and Leonora Milà, the dancer and choreographer Joan Magrinyà, the painters Alexandre de Cabanyes and Martí Torrents, and the painter and engraver Enric Cristòfol Ricart, among others. He often organized gatherings, art meetings and musical evenings in his house where many of these celebrities attended.
His interest in music led him to be the president of the musical section of the Center of Studies of the Balaguer Library of Vilanova i la Geltrú from 1956 to 1974, and during those years was the memory and the musical soul of the city: he organized concerts at the Balaguer Library, at the Foment Vilanoví, and the concerts of the Municipal Orchestra of Barcelona. He collaborated in the creation of the Municipal Band and in the Municipal School of Music. And he made possible that Toldrà could return to Vilanova to direct a concerts at Bosc Theater.
Throughout his career for the benefit of music, we have considered it appropriate to ask Correos for a personalized stamp that remembers the anniversary and can contribute to disseminate such an important figure in the local and Catalan musical culture.
We have to thank the archive of the "Diari de Vilanova" that has provided us with the photograph (photo Ruth) illustrating the stamp.
This stamp will be available in our social offices from December 10th, 2016.