de maig 11, 2018

10a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre

El diumenge dia 27 de maig, de 10.30 a 13.30 hores en el nostre local social, tindrà lloc la 10a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre.
En motiu d’aquesta trobada s’editarà el punt de llibre número 39 de la nostra col·lecció amb una il·lustració d’una de les obres del pintor i gravador vilanoví Enric Cristòfol Ricart que en aquest any es commemora el 125 aniversari del seu naixement.
Aquí el teniu reproduït.
Us esperem a tots.El domingo 27 de mayo, de 10.30 a 13.30 horas en nuestro local social, tendrá lugar el 10º Encuentro de coleccionistas de puntos de lectura.
Con motivo de este encuentro se editará el punto de lectura número 39 de nuestra colección con una ilustración de una de las obras del pintor y grabador local Enric Cristofol Ricart, que este año conmemora el 125 aniversario de su nacimiento.
Aquí lo tenéis reproducido.
Os esperamos a todos.


On Sunday May 27, from 10.30 am to 13.30 pm in our social premises, the 10th Meeting of collectors of bookmarks will take place.
On the occasion of this meeting, we will edit the bookmark number 39 of our collection, with an illustration from the local painter and engraver Enric Cristofol Ricart, which this year commemorates the 125th anniversary of his birth.
Here you have it reproduced.
We wait for you all.

d’abril 01, 2018

Exposició d’Ex-Libris Modernistes i Noucentistes

El proper dissabte dia 7 d’abril, a les set de la tarda en el nostre local social, inaugurarem una nova exposició dedicada als Ex-libris. Novament comptem amb la valuosa col·laboració del senyor Marià Casas Hierro, actual president de l’Associació Catalana d’Ex-libristes, que ens presentarà una altra selecció de la seva col·lecció i ens farà la xerrada de presentació de l’exposició. En aquesta ocasió els Ex-libris presentats es situen cronològicament al voltant de l’any 1900, entre el Modernisme i el Noucentisme. Grans artistes, tant catalans com d’altres llocs, dedicaren part de la seva producció artística dins aquests estils artístics als Ex-libris.
No podem oblidar l’artista referent de casa nostra que fou el pintor i gravador vilanoví Enric Cristòfor Ricart que també va fer quantitat de petites obres d’art dedicades a enriquir el món del Ex-libris, i que també trobarem representat en la mostra que us presentem. Precisament aquest any es compleix el 125è aniversari del seu naixement, i per remarcar aquesta data, el nostre amic i consoci Xavier Capdet Soler ens presentarà una representació del seu fons documental dedicat a Ricart. A més hem demanat a Correus un nou segell personalitzat i editarem un nou punt de llibre (el núm. 38 de la nostra col·lecció).
L’exposició estarà oberta fins el dia 29 d’abril i es podrà visitar en el horari habitual de la nostra Societat; de dilluns a dissabtes de 18 a 20,30 hores i els diumenges d’11 a 13,30 hores.El próximo día 7 de abril, a las siete de la tarde en nuestro local social, inauguraremos una nueva exposición dedicada a los Ex-libris. Nuevamente contamos con la valiosa colaboración del señor Marià Casas Hierro, actual presidente de la Asociación Catalana de Ex-libristas, que nos presentará una selección de su colección y nos hará una charla de presentación sobre la exposición. En esta ocasión los ex-libris presentados se sitúan cronológicamente alrededor del año 1900, entre el Modernismo y el “Noucentisme”. Grandes artistas, tanto catalanes como de otros lugares, dedicaron parte de su producción artística dentro de estos estilos artísticos a los Ex-libris.
No podemos olvidar el artista referente local que fue el pintor y grabador Enric Cristòfor Ricart quien también hizo gran cantidad de pequeñas obras dedicadas a enriquecer el mundo de los Ex-libris, y que también encontraremos representados en la muestra que os presentamos. Precisamente este año se cumple el 125 aniversario de su nacimiento, y para remarcar esta fecha nuestro amigo y consocio Xavier Capdet Soler nos presentará una representación de su fondo documental dedicado a Ricart. Además hemos pedido a Correos un nuevo sello personalizado y editaremos un nuevo punto de libro (el nº 38 de nuestra colección).
La exposición estará abierta hasta el día 29 de abril y se podrá visitar en el horario habitual de nuestra sociedad, de lunes a sábados de 18 a 20.30 horas, y los domingos de 11 a 13.30 horas.Next Saturday, April 7th, at seven in the afternoon at our social office, we will open a new exhibition dedicated to Ex-libris. Again we have the valuable collaboration of Mr. Marià Casas Hierro, current president of the Catalan Association of Ex-Librarians, who will present us another selection of his collection and will give us the talk of presentation of the exhibition. On this occasion, the Ex libris presented are chronologically around the year 1900, between Modernism and “Noucentisme”. Both Catalan and foreign great artists devoted part of their artistic production in these artistic styles to Ex-libris. 
We cannot forget the local reference artist, who was the painter and engraver Enric Cristòfor Ricart, who also made small artworks dedicated to enriching the world of Ex-libris, and those will also be represented in this exhibition. Precisely this year is the 125th anniversary of its birth, and to highlight that date, our friend and associate Xavier Capdet Soler will show a representation of his documentary collection dedicated to Ricart. We have also requested to “Correos” a new custom stamp and we will publish a new bookmark (number 38 of our collection).
The exhibition will be open until April 29th and can be visited in the usual schedule of our Society office: from Monday to Saturday from 6:00 p.m. to 8:30 p.m. and on Sundays from 11:00 a.m. to 1:30 p.m.

de març 03, 2018

Inaugugació de la exposició: "El Tren, un viatge a la temàtica col·leccionista"

Avui dissabte 3 de març hem inaugurant la exposició "El tren, un viatge a la temàtica col·leccionsita" a la nostra seu social. El nostre amic i soci, Miquel Altadill, ens ha fet una xerrada per inaugurar-la.
La exposició estarà oberta en l'horari habitual de la societat fins al 31 de març.


Hoy sábado 3 de marzo hemos inaugurado la exposición "El tren, un viaje a la temática coleccionista" en nuestra sede social. Nuestro amigo y socio, Miquel Altadill, nos ha hecho una charla para inaugurarla.
La exposición estará abierta en el horario habitual de la sociedad hasta el 31 de marzo.


Today March 3rd we opened the exhibition "The train, a travel to a collectors theme" at our social offices.Our friend and society member, Miquel Altadill, did a speech to open it.
The exhibition will be open in the usual office hours till march 31st.

de febrer 25, 2018

21a Trobada d’intercanvi de Taps Corona

El diumenge dia 4 de març de 2018 de 10,30 a 13,30 hores, tindrà lloc en el nostre local social (carrer Albert Virella i Bloda 15), la 21a Trobada de Col·leccionistes de Taps Corona.

Us esperem a tots.El domingo día 4 de marzo de 2018, de 10.30 a 13.30 horas, tendrá lugar en nuestro local social (calle Albert Virella i Bloda 15) el 21º Encuentro de Coleccionistas de Tapones Corona.
Os esperamos a todos.

On Sunday, March 4th 2018, from 10.30 am to 1.30 pm, the 21st Meeting of Collectors of Crown caps will take place in our social offices (Albert Virella i Bloda Street  15).
We wait for you all.

de febrer 19, 2018

El tren, un viatge a la temàtica col·leccionista

El dia 3 de març inaugurarem, a les set de la tarda en el nostre local, una exposició on el protagonista principal és el tema: el tren. I d’aquest us presentem molts objectes i col·leccions sense limitar-nos a cap especialitat. Hi trobareu diferents elements de col·lecció com els bitllets de tren, publicacions, cartells, retalls de premsa, accions, guies, mapes i també segells, entre algunes més.
Els elements que trobareu exposats provenen de la dedicació al tema, al llarg dels anys, de la família del nostre amic i soci, Oriol Puig Vidal. Des de la Penya creiem que tot aquest conjunt és un patrimoni documental apreciable i digne de donar a conèixer. També la filatèlia ha donat multitud de peces relacionades amb el tren i a l’exposició trobareu una molt bona col·lecció filatèlica de temàtica ferroviària del nostre amic i destacat filatelista Ramón Artigues.
Des d’aquí volem agrair a l’Oriol i al Ramón la seva predisposició en deixar-nos veure i apreciar les seves col·leccions. També vull agrair la col·laboració de l’amic i soci, Miquel Altadill, bon coneixedor de tota la temàtica ferroviària, principalment centrada en la nostra ciutat, que ens farà la presentació de l’exposició.
L’exposició es podrà visitar fins el 28 de març en el horaris habituals de la Societat: feiners i dissabtes de 6 a 8,30 del vespre i diumenges d’11 a 13,30 del matí.


El día 3 de marzo inauguraremos, a las siete de la tarde en nuestro local social, una exposición donde el protagonista principal es el tema: el tren. Y de este os presentamos muchos objetos y colecciones sin limitarnos a ninguna especialidad. Encontrareis diferentes elementos de colección como billetes de tren, publicaciones, carteles, recortes de prensa, acciones, guías, mapas y también sellos, entre otros.
Los elementos que encontrareis expuestos provienen de la dedicación al tema, a lo largo de los años, de la familia de nuestro amigo y socio, Oriol Puig Vidal. Desde la Penya creemos que todo este conjunto es un patrimonio documental apreciable y digno de dar a conocer. También la filatelia ha dado multitud de piezas relacionadas con el tren y en la exposición encontrareis una buena colección filatélica de temática ferroviaria de nuestro amigo y destacado filatelista, Ramón Artigues.
Desde aquí queremos agradecer a Oriol y Ramón su predisposición en dejarnos ver y apreciar sus colecciones. También queremos agradecer la colaboración del amigo y socio Miquel Altadill, buen conocedor de toda la temática ferroviaria, principalmente centrada en nuestra ciudad, que nos hará la presentación de la exposición.
La exposición se podrá visitar hasta el 28 de marzo en los horarios habituales de la sociedad: laborables y sábados de 6 a 8.30 de la tarde, y domingos de 11 a 13.30 de la mañana.


On March 3 we will inaugurate, at seven o'clock in the evening in our social offices, an exhibition where the main protagonist is the theme: the train. And from this we present many objects and collections without limiting ourselves to any specialty. You will find different collection items such as train tickets, publications, posters, press clippings, actions, guides, maps and also stamps, among others.
The elements that you will find exposed come from the dedication to the theme, over the years, of the family of our friend and society member, Oriol Puig Vidal. From the Penya we believe that all this set is an appreciable and worthy documentary heritage to make known. Also philately has given many pieces related to the train and in the exhibition you will find a good philatelic collection of railway theme of our friend and prominent philatelist, Ramón Artigues.
From here we want to thank Oriol and Ramón for their willingness to let us see and appreciate their collections. We also want to thank the friend and partner Miquel Altadill for his collaboration, who is well versed in all the railway topics, mainly focused on our city, who will present us the exhibition.
The exhibition can be visited until March 28 in the usual hours of the company: workdays and Saturdays from 6 to 8.30 in the afternoon, and Sundays from 11 to 13.30 in the morning.

de febrer 02, 2018

Carnaval 2018

Un any més, la Penya Filatèlica, a través de la seva branca jove i carnavalera, impulsa la participació en el Carnaval 2018 amb la sortida de la Comparsa i el Coro de la Penya. Aquells joves que alguns d’ells no tenien la majoria d’edat quant vam recuperar la participació de la Societat en el nostre Carnaval, han anat impulsant any rere any, i ja en van vuit, la participació en una de les festes més importants  de la ciutat.

Aquest any el diumenge dia 11 de febrer, a partir de les nou del matí, “les Comparses” amb la bandera de la Penya Filatèlica

El dilluns dia 12 de febrer, Coros d’en Carnestoltes de la Penya FilatèlicaUn año más, la Penya Filatèlica, mediante su sección más joven y Carnavalesca impulsa su participación en el Carnaval 2018. Aquellos jóvenes que algunos no tenían la mayoría de edad cuando recuperamos la participación de la Sociedad en nuestro Carnaval han ido impulsando año tras año, y ya van ocho, la participación en una de las fiestas más importantes de la ciudad.
Este año el domingo día 11 de febrero a partir de las nueve de la mañana, “Les Comparses” con la bandera de la Penya Filatèlica.
El lunes día 12 de febrero, Coros de Carnestoltes de la Penya Filatèlica.


One more year through its youngest and carnivalesque section, the Penya Filatèlica will participate in the Carnival 2018. Those young people, who some were not of legal age when we recovered the participation of the Society in our Carnival, have been organizing year after year, and there are already eight, our participation in one of the most important festivals in the city.
This year on Sunday, February 11th, from nine in the morning, we will have "Les Comparses" with the flag of Penya Filatèlica.
On Monday, February 12th, we will have the Choirs of Carnestoltes de la Penya Filatèlica.

de desembre 31, 2017

Bon any 2018!

Des de la Penya us desitgem un bon any 2018!

Aquí us deixem el punt de llibre, el numero 37 de la nostra col·lecció.
Desde la Penya os deseamos un buen año 2018.
Aquí os dejamos el punto de libro, el numero 37 de nuestra colección.

From the Penya, we wish you a Happy New year 2018!
Here you can see the new bookmark, the number 37th of our collection.