d’agost 23, 2016

La biblioteca de la Penya: joguines

Una de les eines més importants per els col·leccionistes és, sens dubte, la informació. És per això que tenim el propòsit d’anar engrandint la biblioteca de la Societat amb tota la varietat possible de llibres, catàlegs i materials que parlin de els objectes que son objecte de col·lecció.
És per això que recentment hem incorporat a la nostra biblioteca dos nous títols dedicats: un al món del joguet en general, i un altre als soldadet. Seguidament us posem les referencies dels dos llibres:
* José Corredor-Matheos. “El Juguete en España”. Espasa.
* Norman Joplin. “Soldaditos de juguete, guia del coleccionista para identificar, comprar y disfrutar de los soldaditos de juguete”. Edimat.
Des d’ara aquests dos nous llibres estan a la disposició de tots els socis interessats y encuriosits per aquest tema de col·leccionisme.


Una de las herramientas más importantes para los coleccionistas, es sin duda la información, Es por eso que tenemos el propósito de ir aumentando la biblioteca de la sociedad con la mayor variedad posible de catálogos i materiales que hablen de los objetos que son motivo de colección,
Es por eso que recientemente hemos incorporado en nuestra biblioteca dos nuevos títulos, uno dedicado a los juguetes en general y el otro a los soldaditos. Seguidamente os ponemos las referencias de los dos libros.
* José Corredor-Matheos. “El Juguete en España”. Espasa.
* Norman Joplin. “Soldaditos de juguete, guía del coleccionista para identificar, comprar y disfrutar de los soldaditos de juguete”. Edimat.
Desde ahora, estos dos nuevos libros están a disposición de todos los socios interesados y curiosos sobre este tema de colecionsimo.


One of the most important tools for collectors, is undoubtedly the information. For this reason we intend to gradually increase the library of our society with the widest possible range of catalogs i materials that speak of collectible objects.
We recently have incorporated into our library two new titles, one dedicated to toys in general and the other to toy soldiers. These are the references of the two books:
* José Corredor-Matheos. "Toys in Spain". Espasa.
* Norman Joplin. "Toy Soldiers, collectors guide to identify, buy and enjoy the toy soldiers." Edimat.
From now on, these two new books are available to all partners interested and curious about this collectibles topic.

d’agost 22, 2016

Butlletí núm. 47

Acaba de sortir una nova edició del nostre Butlletí.
El seu contingut és:

* Portada: Xerrada de l'exposició "Recordant dos vilanovins: Josep F. Ràfols Fontanals i Joan Rius Vila"
* Una mostra d'història postal actual (redacció)
* Per començar  (Josep Ferrer Serra)
* 2015-2016, resum d'activitats (redacció)
* Ases de Claudio I (Josep Anton Moreno-Bedmar)
* Les meves dèries. Una història personal, 1. (Jordi Baiges)
* Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes: Consell de Sanitat de Guerra (CSG) (Enric Jerez)
* Joaquim Mir, el paisatge i la geografia (Mireia Rosich)
* El nostre Carnaval i el col·leccionisme (Bienve Moya)
* El meu Joan Rius i Vila (Albert Tubau)
* Signatures, números de sèrie i marques de seca a la primera sèrie de bitllets d'euro (Enric Francès i Soler)
* El fons de la nostra biblioteca, "TF" Temas Filatelicos
* Segells del Penedès (redacció)
* Notes breus (redacció)Contenidos:
* Portada: Charla de la exposición "recordando a dos villanoveses: Josep F. Rafols Fontanals y Joan Rius Vila"
* Una muestra de historia postal actual (redacción)
* Para empezar (Josep Ferrer Serra)
* 2015-1016, resumen de actividades (redacción)
* Ases de Claudio I (Josep A. Moreno Bedmar)
* Mis manías. Una historia personal, 1 (Jordi Baiges)
* Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas: Consell de Sanitat de Guerra (CSG) (Enric Jerez)

* Joaquim Mir, el paisaje y la geografia (Mireia Rosich)
* Nuestro Carnaval y el coleccionísmo (Bienve Moya)
* Mi Joan Rius Vila (Albert Tubau)
* Firmas, números de serie y marcas de seca en la primera serie de billetes de euro (Enric Francès i Soler)
* El fondo de nuestra biblioteca: "TF" Temas Filatélicos (redacción)
* Sellos del Penedés (redacción)
* Notas breves (redacción)Contents:
* Home: presentation of the exhibition "Remembering two local figures: Josep F. Rafols Fontanals and Joan Rius Vila"
* A sample of current postal history (staff)
* To begin with (Josep Serra Ferrer)
* 2015-1016, summary of activities (staff)
* Claudio I Aces(Josep A. Moreno Bedmar)
* My hobbies. A personal story, 1 (Jordi Baiges)
* Notes on the Spanish Civil War and cartoons: "Consell de Sanitat de Guerra (CSG)" (Enric Jerez)

* Joaquim Mir, the landscape and the geography (Mireia Rosich)
* Our Carnival and Collectibles (Bienve Moya)
* My Joan Rius Vila (Albert Tubau)
* Signatures, serial numbers and dry marks in the first series of euro banknotes (Enric Francès i Soler)
* Our library: "TF" Philatelic Topics (staff)
* Penedés Stamps (staff)
* Brief notes (staff)


d’agost 05, 2016

Vacances d'estiu!

Marxem uns dies de vacances. Bon estiu a tothom!
El local social estarà tancat del 4 al 21 d'agost.


Marchamos unos dias de vacaciones. ¡Buen verano a todos!
El local social estara cerrado del 4 al 21 de agosto.

We leave a few days for vacations. All have a nice summer!
Our offices will be closed from august 4th to 21th.

de juny 13, 2016

El blog de la Penya

El dia 23 de setembre de 2005 la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú estrenava blog a Internet
(http://penyafilatelicavng.blogspot.com.es/).

Hem celebrat ja el desè aniversari d’aquest blog i per això volem que totes les notícies relacionades amb la Penya i altres entitats, que vam referenciar en el seu moment, estiguin en la memòria de tots els socis i sòcies de la sociedad. I hem pensat que la millor manera, es recollir-
les en una sèrie d’opuscles en format digital, que si es vol es podran imprimir en format paper, i que anirem editant. Així podreu llegir i rellegir els esdeveniments de la societat quan us vingui de gust. També tindrem una còpia a l’arxiu i fons documental de la societat.

Tots el que n’estigueu interessats en tenir-los, us agrairiem ens ho féssiu saber per poder facilitar-vos la possibilitat de que ho tingueu a l’abast. Podeu fer-ho per correu electrònic o passant per el local de la Penya.


El día 23 de septiembre de 2005, la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú estrenaba blog en internet.
Hemos celebrado ya el décimo aniversario de este blog i por eso queremos que todas la noticias relacionadas con la Penya y otras entidades que hemos ido mencionando en su momento, estén en la memoria de todos los socios y socias de la sociedad. Hemos pensado que la mejor manera es recogerlas en una serie de opúsculos en formato digital, que si se quiere se podrán imprimir en formato papel, y que iremos editando. Así podréis leer y releer los sucesos de la sociedad cuando os apetezca. También tendremos una copia en el archivo y fondo documental de la sociedad.
Todos los que estéis interesados en conseguirlos, os agradeceríamos que nos lo hicieseis saber para poder facilitaros una copia de dicho opúsculo. Podéis hacerlo en este correo electrónico o pasando por el local social de la Penya.On September 23rd 2005, the Penya Filatèlica of Vilanova i la Geltrú made its debut on the internet with its blog.
We have already celebrated the tenth anniversary of this blog, but we want all the news related with the Penya and other local societies that we had been mentioning, to be in the memory of all partners and members of the society. We thought that the best way is to collect them in a series of booklets in digital format, that will be able to be printed on paper, and that we will be editing. That way you will be able to read and reread the events of the society when you want. We will also have a copy of the booklets in the society archive.
All who are interested in acquiring them, please let us know so we will be able to facilitate you a copy of the booklet. You can do it in this email or through the local office of the Penya.


de juny 12, 2016

Inauguració de la exposició sobre la Bicicleta

Ahir dissabte 11 de Juny, vam inaugurar la exposició dedicada a la Bicicleta com a motiu de col·leccionsme. Aqui teniu algunes imatges de l'acte.
Ayer 11 de junio inauguramos la exposición dedicada a la Bicicleta como motivo de colecionismo. Aquí teneis algunas imagenes del acto.

Yesterday July 11th, we opened the exhibition about the Bicicle as a collectionism motive. Here you have some imatges of the event.

de juny 03, 2016

La bicicleta, tema de col·leccionisme

El dissabte dia 11 de juny a les set de la tarda inaugurarem en el nostre local social l’exposició “La bicicleta, tema de col·leccionisme”.
La importància de la bicicleta i la seva evolució ha donat molts elements diferents que han convertit en especialitat pels àvids col·leccionistes interessats en aquest mitjà de transport. D’una banda tenim la màquina física amb tot el seguit de peces i dispositius que la conformen i que al llarg del temps han anat variant i modificant-se. Aquest aspecte serà representat per part de la col·lecció etnològica del amic i soci Francesc Pujadas Altero.
De l’altra hi ha els materials que serveixen per divulgar-la tant en l’aspecte de transport com en l’esportiu, i en aquest apartat hi podem trobar tota classe de publicacions i materials impresos. Per representar aquesta vessant tindrem, entre altres materials, una col·lecció de postals de la “Volta a Catalunya” del company de Sant Feliu de Llobregat Pere Marti Guasch, i també altres materials de propaganda i difusió integrants en els materials que col·lecciona la Victòria Canyelles i Pastó.
També hi ha modalitats de col·leccionisme tradicionals com la filatèlia, entre d’altres, que han tingut la bicicleta com a motiu important a representar mitjançant la especialitat de filatèlia temàtica. Podem veure una d’aquestes col·leccions d’en Jordi Quintana Compte on reunint segells, mata-segells, marques i documents es mostra l’estudi de l’evolució d’aquest mitjà de transport i d’esport.
L’exposició podrà ser visitada, fins el 3 de juliol, en el horari habitual de la Societat; feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges d’11 a 14 hores.


El sábado día 11 de junio a las siete de la tarde, inauguraremos en nuestro local social la exposición “La bicicleta, tema de coleccionismo”. La importancia de la bicicleta y su evolución han dado muchos elementos diferentes que se han convertido en especialidad para los ávidos coleccionistas interesados en este medio de transporte. De un lado tenemos la maquina física con todas las piezas y dispositivos que la conforman y que a lo largo del tiempo han ido variando y modificándose. Este aspecto será representado por parte de la colección etnológica del amigo y socio Francesc Pujadas Altero. Por otro lado hay materiales que sirven para divulgarla tanto en el aspecto de medio de transporte como en el deportivo, y en este apartado podemos encontrar toda clase de publicaciones y materiales impresos. Para representar esta categoría tendremos, entre otros, una colección de postales de la “Volta a Catalunya” del compañero de Sant Feliu de Llobregat Pere Martí Guasch, y también materiales de propaganda y difusión integrantes en la colección de Victoria Canyellas i Pastó. También hay modalidades de coleccionismo tradicionales, como la filatelia, que han tenido la bicicleta como motivo importante de representar mediante la especialidad de filatelia temática. Podemos ver una de estas colecciones en la que Jordi Quintana Compte ha reunido sellos, mata-sellos, marcas y documentos donde se ve un estudio de la evolución de este medio de transporte y deporte. La exposición podrá ser visitada hasta el 3 de julio, en el horario habitual de la sociedad: laborables de 18 a 21 horas, sábados de 17 a 21 horas, y domingos de 11 a 14 horas.


On Saturday June 11th at seven o'clock at our offices, we will open the exhibition "The bike, collectibles theme". The importance of the bicycle and its evolution have given many different elements that have become desired items for avid collectors interested in this transport. On one side we have the physical machine with all its parts and devices and that over time have varied and changed. This aspect will be represented by the ethnological collection of our friend and partner Francesc Pujadas Altero. On the other hand there are materials that serve to show it as a way of transport and in sports, and in this section we find all sorts of publications and printed materials. To represent this category we have, among others, a collection of postcards of the "Volta a Catalunya" from our Sant Feliu de Llobregat companion, Pere Martí Guasch, and propaganda materials and broadcast leaflets from the collection of Victoria Canyellas i Pastó. There are also traditional methods of collecting, like philately, which have had the bicycle as a major source of specialty represented by the thematic philately. We can see one of these collections in which Jordi Quintana Compte has collected stamps, postmarks, marks and documents that show the evolution of this transport and sport. The exhibition can be visited until July 3rd, at the usual time of our society offices: working from 18 to 21 hours, Saturday from 17 to 21 hours, and Sundays from 11 to 14 hours.

de maig 21, 2016

Antoni Virgili Garrido

Lamentem comunicar que el nostre soci i promotor de les trobades de taps corona i punts de llibre, Antoni Virgili Garrido ha mort el 21 de maig de 2016.

La Penya Filatèlica i tots els seus socis i companys expressem el nostre condol per aquests pèrdua.

La cerimònia de comiat es realitzarà el 22 de maig, a les 10 hores (matí), al Tanatori de Vilanova i la Geltrú