setembre 21, 2014

Butlletí núm. 45

Ja tenim en les nostres mans una nova edició del nostre Butlletí.
El seu contingut es:

Portada: fotografia del Carnestoltes amb les seves concubines, amb la bandera de la Penya
Projecte assolit (redacció)
Per començar  (Josep Ferrer Serra)
Un any més d'activitats de la Penya (redacció)
Crónica del Congresound, una nova apotació dels joves de la Penya (redacció)
Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes “Socors Roig" (Enric Jerez)
Diners de Jaume I el Conqueridor (1213-1276) de la seca de Barcelona (Josep Anton Moreno-Bedmar)
La importància cultural del col·leccionisme (Xavier Solà de Andrés)
El fons de la nostra biblioteca, els llibres de la col·lecció "La Corneta" (redacció)


Portada: fotografía del Carnestoltes con sus concubinas, con la bandera de la Penya
Proyecto conseguido (redacción)
Para empezar (Josep Ferrer Serra)
Un año màs de actividades de la Penya (redacción)
Cronica del Congresound, una nueva aportación de los jovenes de la Penya (redacción)
Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas “Socorro Rojo” (Enric Jerez)
Dineros de Jaime I el Conquistdor (1213-1276) de la seca de Barcelona (Josep A: Moreno Bedmar)
La importancia cultural del coleccionismo (Xavier Solà de Andrés)
El fondo de nuestra biblioteca, los libros de la colección "La Corneta" (redacción)

Cover: picture with the Carnival King with his concubines, with the Penya Flag
Project goal reached (staff)
To start with (Josep Serra Ferrer)
One more year of activities of the Penya (staff)
Chronicle of Congresound, a new contribution from the youth of the Penya (staff)
Notes on the Spanish Civil War and the cartoons "Red Aid" (Enric Jerez)
Monies of James I the Conquistador (1213-1276) of Barcelona timberhouse (Josep A: Moreno Bedmar)
The cultural importance of collecting (Xavier Solà de Andrés)
Our library, the books from "La Corneta" series (staff)

juliol 20, 2014

Nous catàlegs numismàtics

Amb la incorporació dels catàlegs “Worl Coins” de 1601-1700 i 1701-1800 la nostra biblioteca numismàtica disposa aquesta obra de referència completa. Els col·leccionistes numismàtics ja la tenen al seu abast per consultar les emissions de monedes mundials des de 1601 a l’actualitat. Hem d’agrair al nostre consoci Josep Moreno Bedmar per la seva continuada col·laboració en la actualització de la nostre biblioteca numismàtica.Con la incorporación de los catálogos “World Coins” de 1601-1700 i 1701-1800 nuestra biblioteca numismática dispone esta obra de referencia completa. Los coleccionistas numismáticos ya la tienen a su alcance para consultar las emisiones de monedas mundiales desde 1601 hasta la actualidad. Tenemos que agradecer a nuestro consocio José Moreno Bedmar por su continuada colaboración en la actualización de nuestra biblioteca numismática.

With the addition of catalogs "World Coins" from 1601-1700 and 1701-1800 our numismatic library has this comprehensive reference work complete. Numismatists and collectors has it at their disposal to check global currencies emissions from 1601 to the present. We have to thank our fellow member José Moreno Bedmar for their continued cooperation in updating our numismatic library.

juny 29, 2014

Segell personalitzat commemoratiu dels fets de 1714

Aquest és l’any del Tricentenari dels fets de 1714 que van culminar amb la caiguda de la ciutat de Barcelona davant de les tropes de Felip V, l’onze de setembre. Vilanova també va viure aquella guerra i la vila fou saquejada i incendiada, en la seva major part, per les tropes que assetjaven Barcelona.
Per la importància d’aquesta efemèride hem volgut dedicar un nou segell personalitzat de Correus a recordar aquell any i aquells fets. La imatge que l’il·lustra mostra el “Portal del Nin”, únic vestigi que ens queda de la muralla que envoltava Vilanova en aquell temps, segons l’artista geltrunenc Salvador Pascual. Aquest dibuix va ser fet l’any 1995 per il·lustrar la portada del número vuit de la revista vilanovina “Reembres”.
Aquest segell és l’aportació de la nostra Societat als actes organitzats per la Comissió del Tricentenari, creada per l’Ajuntament i de la que formem part.


Este es el año del Tricentenario de los hechos de 1714 que culminaron con la caída de la ciudad de Barcelona frente a las tropas de Felipe V, el once de septiembre. Vilanova también vivió aquella guerra y la villa fue saqueada e incendiada, en su mayor parte, por las tropas que sitiaban Barcelona. Por la importancia de esta efeméride hemos querido dedicar un nuevo sello personalizado de Correos para recordar ese año y esos hechos. La imagen que lo ilustra muestra el “Portal del Nin”, único vestigio que nos queda de la muralla que envolvía Vilanova en aquel tiempo, según el artista de la Geltrú Salvador Pascual. Este dibujo se realizó el año 1995 para ilustrar la portada del número 8 de la revista local “Reembres”. Este sello es la aportación de nuestra sociedad a los actos organizados por la Comisión del Tricentenario, creada por el ayuntamiento y de la que formamos parte.

This is the year of the Tricentenary of the 1714 events that led to the fall of the city of Barcelona against the troops of Philip V, on September 11th. Vilanova also lived the war and the town was sacked and burned, for the most part, by the troops besieging Barcelona. Given the importance of this event we wanted to dedicate a new custom postage stamp to remember that year and those events. The picture shown illustrates the "Portal of Nin", the only remains of the wall that surrounded Vilanova at the time, by the local artist Salvador Pascual. This drawing was made in 1995 to illustrate the cover of the local magazine "Reembres", number 8. This stamp is our society's contribution to the events organized by the Tricentenary Commission, created by the Town Hall, from which we are part.

juny 27, 2014

Presentació del llibre de Jaume Brichfeus

Algunes fotografies de l'acte de presentació del llibre "Racons de Montserrat" de Jaume Brichfeus, el passat 26 de juny.

La taula amb (d'esquerra a dreta): Salvador Pascual (regidor de l'ajuntament de Canyelles), Josep Ferrer (president de la Penya), Rosa Huguet (alcaldessa de Canyelles), Marijo Riba (regidora de cultura de Vilanova), Jaume Brichfeus (l'artista autor del llibre) i Raül Maigí (auxiliar de direcció del Museu de Montserrat).

Teresa Costa Gramunt llegint una selecció de textos editats en el llibre.

La sala plena de gent.


Algunas fotos del acto de presentación del libro "Racons de Montserrat" de Jaume Brichfeus, el pasado 26 de junio.
Some pictures from the book presentation event of "Racons de Montserrat" by Jaume Brichfeus, last june 26th.

juny 24, 2014

15a Trobada de col·leccionistes de Taps Corona

El diumenge dia 29 de juny de 10 a 13 hores, tindrà lloc en el nostre local social del carrer Marques del Duero 15, la 15a Trobada de col·leccionistes de Taps Corona.
Us esperem a tots.

El domingo 29 de Junio, de 10 a 13 horas, tendrá lugar el 15º Encuentro de coleccionistas de Tapón Corona, en nuestro local social de la calle Marques del Duero nº 15. Os esperamos a todos.

Sunday June 29th 2014, from 10 to 13 hours, we will hold the 15th Crown Cap collectors Meeting in our offices (15th Marqués del Duero street). We are waiting you all.

juny 19, 2014

Presentació de llibre de Jaume Brichfeus

Presentació de llibre de Jaume Brichfeus:


Presentación de libro de Jaume Brichfeus.
Book presentation of Jaume Brichfeus.

juny 13, 2014

Josep “Pep” Ventura Caberdós, nou segell personalitzat

Aquest any s’escau també el centenari del naixement de Josep Ventura Caberdós. Va néixer a Guantánamo (Cuba) i el 1918 vingué a Catalunya. S’afincà a Vilanova on va desenvolupar la seva trajectòria artística fins la seva mort l’any 2012.
Home polifacètic, es dedicà tant a la pintura com al dibuix (va fer la seva primera exposició individual l’any 1977 a Galeria Prisma), també a la poesia i als escacs.
En el seu art de caire autodidacta podem trobar molts dibuixos a llapis. Entre ells destaca la seva galeria d’homes il·lustres de Vilanova, que avui decoren la Casa Olivella, seu de la regidoría de Cultura. Un altre tema destacat són els seus arbres de branques nues de marcat esperit simbòlic, representant l’amor, la solitud i la unió de l’home amb la natura.
Va ser col·laborador amb la nostra Societat Penya Filatèlica. El cas més destacat és la reproducció d’un dels seus retrats en un segell personalitzat que vam demanar a Correus en motiu de la commemoració del 150è aniversari del naixement de Francesc Macià i posat en circulació durant la nostra Exposició Filatèlica de Catalunya que en la seva 6a edició vàrem organitzar en la nostra ciutat l’any 2009.
Per la seva trajectòria artística i la vinculació amb la nostra Societat mereix que sigui recordat en un nou segell personalitzat, que ja està disponible en el nostre local i integrat en la nostra col·lecció de homes i efemèrides vilanovines.
Nou segell de Pep Ventura

Segell del 2009 amb dibuix de Pep Ventura


Este año también se celebra el centenario del nacimiento de Josep Ventura Caberdós. Nació en Guantánamo (Cuba) i en 1918 vino a Catalunya. Se afincó en Vilanova donde desarrolló su trayectoria artística hasta su muerte el año 2012. Hombre polifacético, se dedicó tanto a la pintura como al dibujo (realizó su primera exposición individual el año 1977 en la Galería Prisma), también la poesía i el ajedrez. En su arte de talante autodidacta podemos encontrar muchos dibujos a lápiz. Entre ellos destaca su galería de hombres ilustres de Vilanova, que hoy decoran la Casa Olivella, sede de la regiduría de Cultura. Otro tema destacado son sus árboles de ramas desnudas de marcado sentido simbólico, representando el amor, la soledad y la unión del hombre con la naturaleza. Fue colaborador de nuestra sociedad Penya Filatèlica. El caso más destacado es la reproducción de uno de los retratos en un sello personalizado que pedimos a Correos en motivo de la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Francesc Macià, y puesto en circulación durante nuestra Exposición Filatélica de Catalunya, que en su 6a edición la organizamos en nuestra ciudad en 2009. Por su trayectoria artística y la vinculación con nuestra sociedad, merece que sea recordado en un nuevo sello personalizado, que ya está disponible en nuestro local e integrado en nuestra colección de hombres y efemérides de Vilanova.

This year is also the centenary of the birth of Joseph Ventura Caberdós. He was born in Guantanamo (Cuba) and in 1918 he came to Catalonia. He came to live at Vilanova where he developed his artistic career until his death in 2012. Versatile man, he worked in both painting and drawing (he made his first solo exhibition in 1977 at Prisma Gallery), also poetry and chess. In his self-taught art we can find many pencil drawings. Among them, the gallery of illustrious Vilanova men is very important. Those drawings now decorate the “Olivella House”, headquarters of the Town Hall Department of Culture. Another prominent theme is its bare branches trees, with a very symbolic spirit, representing love, loneliness and the union of man with nature. He collaborated with our Penya Filatèlica Society. The most notable case is the reproduction of one of his portraits in a custom stamp we asked Correos to commemorate the 150th anniversary of the birth of Francesc Macia and it circulated throughout our Philatelic Exhibition of Catalonia in its 6th edition that we organized in our city in 2009. For his career and relationship with our society, he deserves to be remembered in a new personalized stamp that is available in our local integrated in our collection of important men and events of Vilanova.