de desembre 21, 2022

Bones Festes!

La Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú us desitja unes Bones Festes.

Com cada any, tenim punt de llibre especial nadala. Aquest és el número 51 de la col·lecció, amb la il·lustració de Glòria Fort

 

La Penya Filatèlica os desea unas Buenas Fiestas. Como cada año, tenemos un punto de lectura especial navidad. Este es el número 51 de la colección, con una ilustración de Glòria Fort.

The Penya Filatèlica wishes you Happy Holidays. As every year, we have a special X-mas bookmark. This is number 51 in our collection, with an illustration by Glòria Fort.


de novembre 08, 2022

Tres darreres efemèrides de l’any

Seguint la nostra habitual forma de deixar constància de les efemèrides locals hem demanat a Correus tres nous segells personalitats que seran, en principi, els darrers dels editats aquest any 2022. Són tres personatges vilanovins o estretament vinculats amb Vilanova que no podíem oblidar.

Antoni Urgellès Granell
Antoni Urgellès va néixer a Vilanova i la Geltrú el 5 de març de 1845 i hi va morir el 10 de gener de 1897, ara fa 125 anys. Fou violinista, pianista, director i compositor de música. Segons podem trobar en la seva ressenya biogràfica va començar a aprendre música al costat del mestre de capella de Sant Antoni Abad de Vilanova però ben aviat marxà a Barcelona a seguir els seus estudis i començà a tocar el violí amb orquestra. L’any 1865 va assumir la direcció de la orquestra del Teatre Principal de Vilanova, la direcció del cor de “La Unión Villanovesa” i a partir de 1869 es mestre de capella de la parròquia de Mar. En la seva faceta de compositor, la seva tasca més important va ser en la composició de ballables. Tot i així, també va escriure obres simfòniques, sarsueles i música religiosa. El novembre de l’any 1998 l’Ajuntament li va dedicar el volum número 10 de la publicació municipal “Retrats” escrit per Xavier Orriols Sendra.


Guillem Rovirosa Albet

Guillem Rovirosa va néixer a Vilanova el 4 d’agost de 1897, ara fa 125 anys, i va morir a Madrid el 27 de febrer de 1964. Els seus estudis foren d’enginyeria industrial, primer a Madrid i després a Barcelona, i es titulà com a tècnic en electricitat. A partir de 1933 va tenir inquietuds religioses i va esdevenir activista cristià, es lliurà a l’apostolat i va promoure la Internacional Obrera Catòlica. Durant la Guerra Civil fou nomenat pels seus companys president del consell obrer de l'empresa on treballava, per la qual cosa, fou condemnat a dotze anys de presó al final de la guerra. Al 1946 va fundar les Germandats Obreres d’Acció Catòlica (o GOAC, més conegudes per les sigles del seu nom castellà, HOAC) per vincular Església i classe obrera. Pretenia formar militants cristians amb consciència de classe que no se supeditessin als empresaris ni a l'Església oficial vinculada al franquisme, intentant trobar una alternativa al capitalisme i al comunisme. L’Ajuntament li va dedicar el volum número 9 de la publicació municipal “Retrats” escrit per Xavier Garcia Soler.
Teresa Basora Sugranyes
Teresa Basora va néixer a Castellvell del Camp el 5 de novembre de 1922, ara fa 100 anys, i va morir a Barcelona el 28 de juliol de 1998. Malgrat no ser vilanovina de naixement va estar vinculada estretament a la ciutat a la que va arribar el 1949 com a directora de la Biblioteca Museu Victor Balaguer, càrrec que va ocupar fins el 1988 desenvolupant una intensa activitat cultural a la ciutat en una època prou difícil. Cal destacar que fou també promotora i primera presidenta del Institut d’Estudis Penedesencs que engloba, encara avui en dia, als estudiosos de tot l’àmbit del Penedès. No podem oblidar tampoc la seva dedicació a tasques educatives en col·legis vilanovins. La “senyoreta Basora” tal com la anomenava tothom fora del protocol oficial fou aquella dona menuda, seriosa, discreta i decidida que protagonitzà la vida cultural vilanovina al llarg de quasi 40 anys. L’Ajuntament li va dedicar el volum número 36 de la publicació municipal “Retrats” escrit per Montserrat Comas Güell.


Siguiendo nuestra habitual forma de dejar constancia de las efemérides locales hemos pedido a Correos tres nuevos sellos personalidades que serán, en principio, los últimos de los editados este año 2022. Son tres personajes de Vilanova o estrechamente vinculados con Vilanova que no podíamos olvidar.

Antoni Urgellès Granell
Antoni Urgellès nació en Vilanova i la Geltrú el 5 de marzo de 1845 y murió allí el 10 de enero de 1897, hace 125 años. Fue violinista, pianista, director y compositor de música. Según podemos encontrar en su reseña biográfica empezó a aprender música junto al maestro de capilla de San Antonio Abad de Vilanova pero pronto se marchó a Barcelona a seguir sus estudios y empezó a tocar el violín con orquesta. En 1865 asumió la dirección de la orquesta del Teatro Principal de Vilanova, la dirección del corazón de "La Unión Villanovesa" y a partir de 1869 fue maestro de capilla de la parroquia de Mar. En su faceta de compositor, su labor más importante fue en la composición de bailables. Sin embargo, también escribió obras sinfónicas, zarzuelas y música religiosa. En noviembre de 1998 el Ayuntamiento le dedicó el volumen número 10 de la publicación municipal “Retratos” escrito por Xavier Orriols Sendra.

Guillermo Rovirosa Albet
Guillem Rovirosa nació en Vilanova el 4 de agosto de 1897, hace 125 años, y murió en Madrid el 27 de febrero de 1964. Sus estudios fueron de ingeniería industrial, primero en Madrid y después en Barcelona, ??y se tituló como técnico en electricidad. A partir de 1933 tuvo inquietudes religiosas y se convirtió en activista cristiano, se entregó al apostolado y promovió la Internacional Obrera Católica. Durante la Guerra Civil fue nombrado por sus compañeros presidente del consejo obrero de la empresa donde trabajaba, por lo que fue condenado a doce años de cárcel al final de la guerra. En 1946 fundó las Hermandades Obreras de Acción Católica (o GOAC, más conocidas por las siglas de su nombre castellano, HOAC) para vincular a Iglesia y clase obrera. Pretendía formar a militantes cristianos con conciencia de clase que no se supeditaran a los empresarios ni a la Iglesia oficial vinculada al franquismo, intentando encontrar una alternativa al capitalismo y al comunismo. El Ayuntamiento le dedicó el volumen número 9 de la publicación municipal “Retratos” escrito por Xavier Garcia Soler.

Teresa Basora Sugranyes
Teresa Basora nació en Castellvell del Camp el 5 de noviembre de 1922, hace 100 años, y murió en Barcelona el 28 de julio de 1998. A pesar de no ser vilanovina de nacimiento estuvo vinculada estrechamente a la ciudad a la que llegó en 1949 como directora de la Biblioteca Museo Victor Balaguer, cargo que ocupó hasta 1988 desarrollando una intensa actividad cultural en la ciudad en una época bastante difícil. Cabe destacar que fue también promotora y primera presidenta del Instituto de Estudios Penedesenses que engloba, todavía hoy en día, a los estudiosos de todo el ámbito del Penedès. No podemos olvidar tampoco su dedicación a tareas educativas en colegios de Vilanova. La señorita Basora tal como la llamaba todo el mundo fuera del protocolo oficial fue aquella mujer pequeña, seria, discreta y decidida que protagonizó la vida cultural vilanovina a lo largo de casi 40 años. El Ayuntamiento le dedicó el volumen número 36 de la publicación municipal "Retratos" escrito por Montserrat Comas Güell.Following our usual way of documenting local events, we have asked Correus for three new personality stamps that will be the last ones issued this year 2022. They are three characters from Vilanova or closely linked to Vilanova that we could not forget.

Antoni Urgellès Granell
Antoni Urgellès was born in Vilanova i la Geltrú on March 5, 1845 and died there on January 10, 1897, now 125 years ago. He was a violinist, pianist, conductor and music composer. As we can find in his biographical review, he began to learn music with the chapel master of Sant Antoni Abad de Vilanova but soon he left for Barcelona to continue his studies and began to play the violin with an orchestra. In 1865, he assumed the direction of the orchestra of the Teatre Principal de Vilanova, the direction of the choir of "La Unión Villanovesa" and from 1869 he was the chapel master of the parish of Mar. In his facet of composer, his most important task was in the composition of danceables. However, he also wrote symphonic works, zarzuelas and religious music. In November 1998, the City Council dedicated volume number 10 of the municipal publication "Portraits" written by Xavier Orriols Sendra to him.

Guillem Rovirosa Albet
Guillem Rovirosa was born in Vilanova on August 4, 1897, now 125 years ago, and died in Madrid on February 27, 1964. His studies were in industrial engineering, first in Madrid and then in Barcelona, ??and he qualified as an electrical technician. From 1933, he had religious concerns and became a Christian activist, devoted himself to the apostolate and promoted the Catholic Worker International. During the Civil War, his colleagues appointed him as president of the workers' council of the company where he worked, for which he was sentenced to twelve years in prison at the end of the war. In 1946, he founded the Germanats Obreres d'Acció Catòlica (or GOAC, better known by the acronym of its Spanish name, HOAC) to link the Church and the working class. It sought to form Christian militants with class-consciousness who would not be subordinated to businessmen or the official Church linked to Francoism, trying to find an alternative to capitalism and communism. The City Council dedicated volume number 9 of the municipal publication "Portraits" written by Xavier Garcia Soler to him.

Teresa Basora Sugranyes
Teresa Basora was born in Castellvell del Camp on November 5, 1922, now 100 years ago, and died in Barcelona on July 28, 1998. Despite not being from Villanova by birth, she was closely linked to the city in which she arrived in 1949 as director of the Victor Balaguer Museum Library, a position she held until 1988 developing intense cultural activity in the city in a rather difficult time. It should be noted that she was also the promoter and the first president of the Institut d'Estudis Penedesencs, which includes, even today, scholars from all over the Penedès area. Nor can we forget her dedication to educational tasks in Vilanovina schools. The "Miss Basora" as everyone called her outside the official protocol was that petite, serious, discreet and determined woman who starred in the cultural life of Vilanova for almost 40 years. The City Council dedicated her the volume number 36 of the municipal publication "Portraits" written by Montserrat Comas Güell.
d’octubre 29, 2022

Acte d'inauguració de la 42a Exposició Filatèlica

 Aquí teniu algunes imatges de la inauguració de la 42a Exposició Filatèlica.

visitant l'exposició.


Alguns dels panells de l'exposició.


Acte d'inauguració amb la Regidora de Cultura, el President de la FECAFIL i el president de la Penya.Sobre commemoratiu de l'exposició i estafeta temporal de correus amb el matasegells especial.Aquí teneis algunas imagenes de la inauguración de la 42º Exposición Filatélica.

Here you can see a few photos from the 42th Philathelic Exhibition opening event.

d’octubre 12, 2022

42a Exposició Filatèlica

El divendres dia 28 d’octubre, a les sis de la tarda, inaugurarem en el nostre local social la 42a. Exposició Filatèlica que aquest any tindrà caràcter solament d’exhibició per intentar posar en relleu allò que és important: el reconeixement al filatelista que dedica el seu temps d’esbarjo a gaudir de la seva col·lecció. Pensem que és l’oportunitat per què es pugui ensenyar allò que agrada sense més condicionants. L’exposició compta en aquesta oportunitat amb la participació majoritària de filatelistes de la nostra Societat complementada amb col·leccions de filatelistes forans.
No cal dir que l’exposició filatèlica representa un retorn a la nostra base fundacional i a poder mostrar una forma de col·leccionisme, la filatèlia, ja que amb els segells ho podem trobar tot: la història del mon, l’art, la cultura, la gent i tot el que ens envolta i ens fa viure i també somiar. Sempre dedicàvem les nostres exposicions filatèliques a donar relleu a alguna efemèride, i en aquesta oportunitat no podem oblidar el 50è aniversari de la creació de la Federació Catalana de Societats Filatèliques. la “Peña Filatelica de Villanueva y Geltrú” fou una de les Societats fundadores i en la primera Junta Directiva apareixia el Senyor Andreu Sancliment Sancliment, aleshores president de la nostre Societat, com a Secretari General.
Per l’ocasió hem demanat a Correus un mata-segells commemoratiu en el que farem referència a la nostra 42a exposició i a l’aniversari que commemorem. En la documentació presentada hem inclòs un projecte de mata-segell (aquí us posem la imatge) que ha combinat el nostre amic i soci Enric Jerez Manresa amb els logos de la Federació i el de la nostra Societat. El mateix dia 28 tindrem instal·lada l’estafeta filatèlica de Correus, de sis a nou del vespre, on es disposarà del mata-segells esmentat per cancel·lar el documents o correspondència que es presenti. Així mateix tenim previst editar un sobre commemoratiu de l’exposició i un díptic amb la relació dels filatelistes expositors.
L’exposició estarà oberta fins el di 6 de novembre i es podrà visitar, per tothom interessat, en el horari habitual de la nostra Societat; dimecres i dissabtes de 6 a 8 del vespre i diumenges d’11 a 13 hores.El viernes día 28 de octubre, a las seis de la tarde, inauguraremos en nuestro local social la 42a. Exposición Filatélica que este año tendrá carácter solo de exhibición para intentar poner de relieve lo importante: el reconocimiento al filatelista que dedica su tiempo de recreo a disfrutar de su colección. Pensamos que es la oportunidad para que se pueda enseñar lo que gusta sin más condicionantes. La exposición cuenta en esta oportunidad con la participación mayoritaria de filatelistas de nuestra Sociedad complementada con colecciones de filatelistas foráneos.
Ni que decir tiene que la exposición filatélica representa un retorno a nuestra base fundacional y poder mostrar una forma de coleccionismo, la filatelia, ya que con los sellos lo podemos encontrar todo: la historia del mundo, el arte, la cultura, la gente y todo lo que nos rodea y nos hace vivir y también soñar. Siempre dedicábamos nuestras exposiciones filatélicas a dar relieve a alguna efeméride, y en esta oportunidad no podemos olvidar el 50 aniversario de la creación de la Federación Catalana de Sociedades Filatélicas. la “Peña Filatelica de Villanueva y Geltrú” fue una de las Sociedades fundadoras y en la primera Junta Directiva aparecía el Señor Andreu Sancliment Sancliment, entonces presidente de nuestra Sociedad, como Secretario General.
Para la ocasión hemos pedido a Correos un matasellos conmemorativo en lo que haremos referencia a nuestra 42ª exposición y al aniversario que conmemoramos. En la documentación presentada hemos incluido un proyecto de mata-sello (aquí ponemos la imagen) que ha combinado nuestro amigo y socio Enric Jerez Manresa con los logos de la Federación y el de nuestra Sociedad.
El mismo día 28 tendremos instalada la estafeta filatélica de Correos, de seis a nueve de la noche, donde se dispondrá de dicho matasellos para cancelar los documentos o correspondencia que se presente. Asimismo, tenemos previsto editar un sobre conmemorativo de la exposición y un díptico con la relación de los filatelistas expositores. La exposición estará abierta hasta el 6 de noviembre y se podrá visitar, por todo el mundo interesado, en el horario habitual de nuestra Sociedad; miércoles y sábados de 6 a 8 de la tarde y domingos de 11 a 13 horas.On Friday, October 28, at six in the afternoon in our social premises, we will inaugurate the 42nd Philatelic Exhibition, that this year will only be an exhibition to try to highlight what is important: the recognition of the philatelist who dedicates his leisure time to enjoying his collection. We think it is the opportunity to show what you like without further conditioning. In this opportunity, the exhibition has the majority participation of philatelists from our Society complemented by collections from foreign philatelists.
It goes without saying that the philatelic exhibition represents a return to our founding base and to being able to show a form of collecting, philately, since we can find everything in stamps: world history, art, culture, the people and everything that surrounds us and makes us live and also dream.
We always dedicated our philatelic exhibitions to highlight some ephemeris, and on this occasion, we cannot forget the 50th anniversary of the creation of the Catalan Federation of Philatelic Societies. The "Peña Philatelica de Villanueva y Geltrú" was one of the founding Societies and in the first Board of Directors Mr. Andreu Sancliment Sancliment, then president of our Society, appeared as General Secretary.
For the occasion, we have asked Correus for a commemorative stamp cutter in which we will refer to our 42nd exhibition and the anniversary we are commemorating. In the documentation presented, we have included a stamp cutter project (here is the image) that our friend and partner Enric Jerez Manresa has combined with the logos of the Federation and that of our Society.   
On the same day, the 28th, we will have the post office philatelic desk installed, from six to nine in the evening, where the mentioned stamp cutter will be available to cancel the documents or correspondence that is presented. We are also planning to publish a commemorative envelope for the exhibition and a leaflet with the list of exhibiting philatelists. The exhibition will be open until November 6 and can be visited, by anyone interested, during the regular hours of our Society; Wednesdays and Saturdays from 6 to 8 pm and Sundays from 11 am to 1 pm.

de setembre 08, 2022

Ha sortit el butlletí núm. 53

Ja està disponible el butlletí número 53, una mostra de la nostra voluntat de seguir realitzant activitats per difondre la filatèlia i el món del col·leccionisme.


El número 53 d’aquesta última època té el següent contingut:
* Noves efemérides (redacció)
* En el nostre record (redacció)
* Per començar (Josep Ferrer Serra)
* Resum d’activitats 2021/2022. La voluntat de tornar a la normalitat (redacció)
* Els mesos que vindran (redacció)
* Vinyetes de Vilanova i la Geltrú – 4 (Josep Ferrer Serra)
* Exposicions de goigs a Vilanova i la Geltrú (Antoni Sagarra Mas)
* Les meves dèries (7). Participació a Tot-.col·leccionisme (Jordi Baiges)
* Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes. Ajut infantil de reraguarda (Enric Jerez)
* Moneda naufragada (Josep A, Moreno Bedmar)
* El fons de Ciència-Ficció A. Munné Jordà de la Biblioteca Cardona Torrandell (A. Munnè-Jordá)
* En record i homenatge – Monedas y sellos falsos de “época” de España 1850-1934 (Jordi Campderrós Recasens)
* Els copatrons de Catalunya per E. C. Ricart (Ferran Sanz Lou)
* J.M. Subirachs al Garraf: Col·leccionisme immaterial (Isidre Roset i Juan)
* El fons de la nostra biblioteca – 22 (redacció)
* Segell i publicacions penedesenques (redacció)


Ya está disponible el boletín número 53, una muestra de nuestra voluntad de seguir realizando actividades para difundir la filatelia y el mundo del coleccionismo.
El número 53 de esta última época tiene el siguiente contenido:
* Nuevas efemérides (redacción)
* En nuestro recuerdo (redacción)
* Para empezar (Josep Ferrer Serra)
* Resumen de actividades 2021/2022. La voluntad de volver a la normalidad (redacción)
* Los meses que vendrán (redacción)
* Viñetas de Vilanova y la Geltrú – 4 (Josep Ferrer Serra)
* Exposiciones de gozos en Vilanova i la Geltrú (Antoni Sagarra Mas)
* Mis manías (7). Participación en Todo-coleccionismo (Jordi Baiges)
* Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas. Ayuda infantil de retaguardia (Enric Jerez)
* Moneda naufragada (Josep A, Moreno Bedmar)
* El fondo de Ciencia-Ficción A. Munné Jordán de la Biblioteca Cardona Torrandell (A. Munné-Jordá)
* En recuerdo y homenaje – Monedas y sellos falsos de “época” de España 1850-1934 (Jordi Campderrós Recasens)
* Los copatrones de Cataluña por E. C. Ricart (Ferran Sanz Lou)
* J.M. Subirachs en el Garraf: Coleccionismo inmaterial (Isidre Roset y Juan)
* El fondo de nuestra biblioteca – 22 (redacción)
* Sello y publicaciones del Penedès (redacción)The bulletin number 53 is now available, a sign of our willingness to continue carrying out activities to spread philately and the world of collecting.
This number 53 has the following content:
* New anniversaries (staff)
* In our memory (staff)
* To start with (Josep Ferrer Serra)
* Summary of activities 2021/2022. The will to return to normality (staff)
* The months to come (staff)
* Vignettes from Vilanova and la Geltrú – 4 (Josep Ferrer Serra)
* Exhibitions of joys in Vilanova i la Geltrú (Antoni Sagarra Mas)
* My hobbies (7). Participation in “All-collections” (Jordi Baiges)
* Notes on the Spanish Civil War and the vignettes. Child rearguard aid (Enric Jerez)
* Shipwrecked coin (Josep A, Moreno Bedmar)
* The A. Munné Jordán Science-Fiction Fund at the Cardona Torrandell Library (A. Munné-Jordá)
* In remembrance and homage – Counterfeit coins and stamps of the “period” of Spain 1850-1934 (Jordi Campderrós Recasens)
* The co-patrons of Catalonia by E. C. Ricart (Ferran Sanz Lou)
* J.M. Subirachs in Garraf: Intangible Collecting (Isidre Roset and Juan)
* The fund of our library – 22 (staff)
* Seal and publications of Penedès (staff)d’agost 01, 2022

Bon estiu!

Com cada any tancarem el local uns dies del mes d’agost, del 4 al 23, per descansar d’aquest dies de calor.
Que tingueu un molt bon estiu, i fins a la tornada.
Como cada año cerramos el local unos días del mes de agosto, del 4 al 23, para descansar del calor. Esperamos tengáis un buen verano y hasta la vuelta.

As every year, our offices will be closed a few days during august, from the 4th to the 23th, to rest from this heat. We wish you a good summer and we will see you when we will come back.

de juliol 19, 2022

Dues noves efemèrides recordades

Abans de començar les habituals vacances d’agost hem volgut recordar dues efemèrides més que es commemoren aquest any 2022, i deixar el record en forma de dos segells més de la nostra col·lecció que ja tenim disponibles. S’ha de puntualitzà que a partir d’ara disposarem del primer segell dedicat a una dona en la nostra col·lecció.

150 anys de la mort de Magdalena Miró Alegret
Magdalena Miró Alegret va nàixer a Vilanova l’any 1793 i fou la fundadora de la Casa d’Empara que fou creada l’any 1875 per acollir avis i orfes desvalguts. Respecte al funcionament del centre, Na Magdalena Miró va deixar escrit i notificat a través dels seus marmessors, que escollia la “Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül” per encarregar-se de l’acolliment dels avis i ensenyament dels nens. Posteriorment, l’any 1880, ja va començar a funcionar l’escola "La Miraculosa", regida també per les mateixes Filles de la Caritat. Ja en el seu moment, es van signar una sèrie de contractes i escriptures segons les quals tant els Patrons de la Institució com les Filles de la Caritat es farien càrrec del funcionament del centre i desenvoluparien la voluntat de la fundadora. El 4 de desembre de 1909, la Institució fou declarada per Reial Ordre de Beneficència Particular. La “Companyia de les Filles de la Caritat” van deixar la casa el 27 de febrer de 2019 i actualment la Institució segueix estant regida per una Junta de Patronat.

Centenari del naixement de Albert Ferrer Soler
Albert Ferrer, erudit local i arqueòleg, va ser un investigador de la història antiga de la nostra ciutat i voltants. Als vint-i-un anys inicià treballs arqueològics a la masia Nova de Vilanova. Després va treballar en aquest camp de l’arqueologia al Santuari del Vinyet, Adarró, Olèrdola i Calafell. Va publicar els resultats de les seves recerques a la revista “Ampurias” i al “Archivo Español de Arqueologia”. L’any 1946 fou nomenat ajudant de la Comissaria local d’Excavacions Arqueològiques i el 1952 Comissari local. L’any 1950 fou un dels impulsors de la 1a Assemblea Intercomarcal d’estudiosos del Penedès i Conca d’Òdena celebrada a Martorell. El 1951 fou un dels fundadors del Centre d’Estudis de la Biblioteca-Museu Balaguer. Va morir l’any 1954 als 32 anys.Antes de comenzar las habituales vacaciones de agosto, hemos querido recordar dos efemérides más que se conmemoran este año 2022, y dejar el recuerdo en forma de dos sellos más de correos de nuestra colección que ya tenemos disponibles. Hemos de puntualizar que a partir de ahora disponemos del primer sello dedicado a una mujer en nuestra colección.

150 años de la muerte de Magdalena Miró Alegret
Magdalena Miró Alegret nació en Vilanova el año 1793 y fue la fundadora de la Casa de Amparo que fue creada el año 1875 para acoger abuelos y huérfanos desvalidos. Sobre el funcionamiento del centro, Magdalena Miró dejó escrito y notificado a través de sus albaceas que escogía a la “Compañía de las Hijas de la Caridad de Sant Vicenç de Paüll” para encargar-se de los abuelos y de la enseñanza a los niños. Posteriormente en 1880 empezó a funcionar la escuela “La Milagrosa”, regentada también por las mismas Hijas de la Caridad. Ya en su momento, se firmaron una serie de contratos y escrituras según las cuales tanto los patrones de la institución con las Hijas de la Caridad se harían cargo del funcionamiento del centro y desarrollarían la voluntad de la fundadora. El 4 de diciembre de 1909, la institución fue declarada por Real Orden de Beneficencia Particular. La “Compañía de las Hijas de la Caridad” dejaron la casa el 27 de febrero de 2019 i actualmente la institución sigue estando regida por una junta patronal.

Centenario del nacimiento de Albert Ferrer Soler
Albert Ferrer, erudito local y arqueólogo, fue un investigador de la historia Antigua de nuestra Ciudad y alrededores. A los 21 años inició Trabajos arqueológicos en la masía Nova de Vilanova. Después trabajó en este campo de la arqueología en el Santuario del Viñet, Adarró, Olèrdola y Calafell. Publicó los hallazgos de sus búsquedas en la revista “Ampùrias” y “Archivo Español de Arqueología”. El año 1946 fue nombrada ayudante de la Comisaria Local de Excavaciones Arqueológicas, i en 1952 fue Comisario Local. El año 1950 fue uno de los impulsos de la 1a Asamblea Intercomarcal de estudiosos del Penedès y Conca de Òdena, celebrada en Martorell. En 1951 fue uno de los fundadores del Centro de Estudios de la Biblioteca Museo Balaguer. Murió en 1954 a los 32 años.Before starting the usual August holidays, we wanted to remember two more anniversaries that are commemorated this year 2022, and leave the memory in the form of two more postage stamps from our collection that we already have available. We must point out that from now on we have the first stamp dedicated to a woman in our collection.

150 years since the death of Magdalena Miró Alegret
Magdalena Miró Alegret was born in Vilanova in 1793 and was the founder of the Casa de Amparo, which was created in 1875 to take in destitute grandparents and orphans. About the operation of the center, Magdalena Miró left written and notified through her treustee that she chose the "Company of the Daughters of Charity of Sant Vicenç de Paüll" to take care of the grandparents and the teaching of the children. Later, in 1880, the “La Milagrosa” school began to function, also run by the same Daughters of Charity. Already at the time, a series of contracts and deeds were signed according to which both the patrons of the institution and the Daughters of Charity would take charge of the developement of the center and would carry out the will of the founder. On December 4, 1909, the institution was declared by Royal Order of Private Charity. The "Company of the Daughters of Charity" left the house on February 27, 2019, and currently the institution is still governed by a board of directors.

Centenary of the birth of Albert Ferrer Soler
Albert Ferrer, a local scholar and archaeologist, was a researcher of the Ancient history of our city and surroundings. At the age of 21 he began archaeological work in the new farmhouse of Vilanova. Later he worked in this field of archaeology in the Viñet Sanctuary, Adarró, Olèrdola and Calafell. He published the findings of his searches in the magazine “Ampùrias” and “Archivo Español de Arqueología”. In 1946, he was appointed assistant to the Local Commissioner for Archaeological Excavations, and in 1952 he was Local Commissioner. In 1950, he was one of the driving forces behind the 1st Intercomarcal Assembly of scholars from Penedès and Conca de Òdena, held in Martorell. In 1951, he was one of the founders of the Balaguer Library-Museum Study Center. He died in 1954 at the age of 32.