de maig 29, 2022

Inauguració de la expo Tot Col·leccionisme

El dissabte 28 de maig vam inaugurar la Exposició Tot Col·leccionisme 2022 amb la presència de la Regidora de Cultura, Mercè Mateo. Aquí teniu unes fotografies de l'event.

 

El sábado 28 de mayo inauguramos la exposición Todo Coleccionismo 2022 con la presencia de la regidora de Cultura, Mercè Mateo. Aquí teneis algunas fotos del evento.

Saturday May 28th we did the opening of the "All Colections" exhibition 2022, with the presence of the Town Hall Culture representative, Mercè Mateo. Here we have some pictures of the event.

de maig 20, 2022

6na. Exposició Tot Col·leccionisme

El dissabte dia 28 de maig a les set de la tarda inaugurarem, en el nostre local social, la sisena edició de l’Exposició Tot Col·leccionisme. El nostre amic i consoci Francesc Puig Rovira ens farà la presentació tot parlant de alguns aspectes actuals del col·leccionisme.
Aquesta exposició, que recuperem després de dos anys de incertesa, és la manifestació de la realitat del nostre món col·leccionista doncs permet a cada participant donar a conèixer allò que realment és la seva dèria i la seva passió i a la vegada tenir consciència de l’amplitud del que representa ser col·leccionista a traves de les múltiples especialitats que es mostren. Repeteixen participació alguns socis però també n’hi ha de nous que s’han animat. Algunes especialitats col·leccionistes són conegudes per tots però altres són una sorpresa que ens permeten descobrir altres vessants de la nostra afecció. La filatèlia torna a ser-hi present amb la seva versió més tradicional com a font de coneixement de la història del món en cada particular moment. També tenim entre altres: plomes, plaques de cava, banderins, llistes electorals, cromos, publicacions municipals, faixes de cigar, goigs i monedes.
També en aquesta oportunitat volem donar rellevància a una de les efemèrides que commemorem aquest any: el centenari del naixement del guionista i dibuixant de còmic vilanoví i universal Alfons Figueras Fontanals. En aquesta exposició tindrà una vitrina dedicada a mostrar la seva trajectòria artística i també disposarem del segell que hem demanat a Correus per recordar-lo.

Així mateix amb motiu de l’exposició editarem un nou punt de llibre, el núm. 50 de la nostra col·lecció, il·lustrat per Aleix Salvó.

L’exposició estarà oberta a tothom interessat fins el dia 29 de juny en horaris habituals de la Societat, dimecres i dissabtes de 6 a 8 del vespre i diumenges d’11 a 13 hores.El sábado día 28 de mayo a las siete de la tarde inauguraremos en nuestro local social, la sexta edición de la Exposición Todo Coleccionismo. Nuestro amigo y socio Francesc Puig Rovira nos hará la presentación hablando de algunos aspectos actuales del coleccionismo.
Esta exposición, que recuperamos después de dos años de incertidumbre, es la manifestación de la realidad de nuestro mundo coleccionista, pues permite a cada participante dar a conocer aquello que realmente es su manía, su pasión y a la vez tener consciencia de la amplitud de lo que representa ser coleccionista a través de las múltiples especialidades que se muestran. Repiten participación algunos socios, pero también hay nuevos que se han animado a ello. Algunas Especialidades coleccionistas son conocidas por todos pero otras son una sorpresa que no permite descubrir otras facetes de nuestra afición. La filatelia vuelve a estar presente en su versión más tradicional como Fuente de conocimiento de la historia del mundo en cada momento particular. También tenemos entre otros: estilográficas, places de cava, banderines, listas electorales, cromos, publicaciones municipales, fajas de puros, goigs y monedas.
En este evento también queremos dar relevancia a una de las efemérides que conmemoramos este año: el centenario del nacimiento del guionista y dibujante de cómic Alfons Figueras Fontanals. En esta exposición habrá una vitrina dedicada a mostrar su trayectoria artística y también dispondremos de un sello que hemos pedido a correos para recordarlo.
Así mismo, con motivo de la exposición, editaremos un nuevo punto de libro, el núm. 50 de nuestra colección. Ilustrado por Aleix Salvó.
La exposición estará abierta a todos los interesados hasta el día 29 de junio en los horarios habituales de la Sociedad: miércoles y sábado de 6 a 8 de la tarde y domingos de 11 a 13horas.
On Saturday May 28 at 19 hours, we will inaugurate in our social premises, the sixth edition of the All Collecting Exhibition. Our friend and partner Francesc Puig Rovira will introduce us talking about some current aspects of collecting.
This exhibition, which we are recovering after two years of uncertainty, is the manifestation of the reality of our collecting world, as it allows each participant to make known what really is their hobby, their passion and at the same time be aware of the breadth of what that represents being a collector through the multiple specialties that are shown. Some partners repeat participation, but there are also new ones who have been encouraged to do so. Some collecting specialties are known to everyone, but others are a surprise that do allow us to discover other facets of our hobby. Philately is once again present in its most traditional version as a source of knowledge of the history of the world at each particular moment. We also have among others: fountain pens, cava plates, pennants, electoral lists, stickers, municipal publications, cigar bands, goigs and coins.
In this event we also want to give relevance to one of the anniversaries that we commemorate this year: the centenary of the birth of the scriptwriter and comic artist Alfons Figueras Fontanals. In this exhibition there will be a showcase dedicated to showing his artistic career and we will also have a stamp that we have requested from the post office to remember him.
Likewise, on the occasion of the exhibition we will publish a new bookmark, the no. 50 of our collection. It is illustrated by Aleix Salvó.
The exhibition will be open to all interested parties until June 29 at the usual times of the Society: Wednesday and Saturday from 6 to 8pm and Sundays from 11am to 13pm.
de maig 06, 2022

Presentació de "La peceta porpra"

El dissabte 14 de maig a les 19h, realitzarem la presentació del llibre "La peceta porpra" de Joan Munné en el nostre local social. La presentació anirà a càrrec del també escriptor Antoni Munné-Jordà i comptarem amb la presència de l'autor.El sábado 14 de mayo a las 19h realizaremos la presentación del libro "La peceta porpra" de Joan Munné en nuestro local social. La presentación irá a cargo del también escritor Antoni Munné-Jordà y contaremos con la presència del autor.

On Saturday, May 14th at 7:00 p.m. we will present the book "La peceta porpra" by Joan Munné at our social venue. The presentation will be in charge of the also writer Antoni Munné-Jordà and we will have the presence of the author.


d’abril 17, 2022

2022, any d’efemèrides i commemoracions

Aquest any és especialment prolífic en efemèrides i commemoracions, i això fa que la nostra Societat en la seva voluntat de fer-se’n ressò, continuï amb la tasca de deixar-ne constància en elements de col·lecció. En aquest apartat incrementem la nostra col·lecció de segells personalitzats amb els nous exemplars que anem demanant a Correus. Comencem amb els tres primers d’aquest 2022 que ja tenim disponibles.

50 aniversari de la Colla Castellera “Bordegassos de Vilanova”
Que una societat arribi als 50 anys d’activitat continuada ja, de per si, és motiu de satisfacció i de felicitació. Si aquesta Societat és una Colla Castellera a la felicitació han d’afegir-se els sentiments de treball en equip, solidaritat, superació i companyonia que fan millor la nostra societat. Fer castells és una manera d’entendre la vida lluitant i superant-se dia a dia. Des d’aquell debut a la diada de Sant Jordi del 1972 amb aquell quatre de sis descarregat han estat 50 anys que el groc terròs amb els botons negres han representat la ciutat en el món casteller. Enhorabona per l’aniversari.
50 aniversari de la mort de Alexandre de Cabanyes Marqués
No podíem deixar de recordar al pintor vilanoví Alexandre de Cabanyes aquest any en el 50 aniversari de la seva mort. La predilecció de la seva obra van ser els paisatges principalment els de la platja de Vilanova i els que podia contemplar des de casa seva, la masia Cabanyes, així mateix va fer alguns retrats principalment de familiars i de diversos amics també pintors i artistes. La nostra col·lecció de segells ja contava amb els dos que vam promoure, amb la seva imatge i una de les seves marines, l’any 2017 tot recordant el 140 aniversari del seu naixement.

Centenari del naixement de Jaume Carbonell Masip
Jaume Carbonell va ser periodista vocacional i al 1943 va publicar el primer article en l’ara desaparegut setmanari Villanueva y Geltrú. Ben aviat formà part de la redacció, va arribar a ser redactor en cap i el 1962 es convertí en el seu director. Ocupà el càrrec durant la transició i procurà adaptar el setmanari al nou panorama polític, promogué la transformació de l’estructura convertint-la primer en una cooperativa de redactors i més tard en societat limitada. També el canvi de nom i l’edició en llengua catalana i el nom antic de Diari de Vilanova i la Geltrú. L’any 1985 deixà la direcció efectiva i el 1991 li van concedir el títol de director honorari.
Este año es especialmente prolífico en efemérides y conmemoraciones, y esto hace que nuestra sociedad en su voluntad de hacerse eco de elles continúe su labor de dejar constancia en elementos de colección. En este apartado incrementamos nuestra colección de sellos personalizados con los Nuevos ejemplares que hemos pedido a Correos. Empezamos con los tres primeros de este 2022:

50 aniversario de la Colla Castellera “Bordegassos de Vilanova”
Que una Sociedad llegue a los 50 años de actividad continuada es de por si un motivo de satisfacción y felicitación. Si dicha Sociedad es una “colla castellera” a la felicitación hay que sumarle los sentimientos de Trabajo en equipo, solidaridad, superación y compañerismo que hacen mejor nuestra comunidad. Hacer “castells” es una manera de entender la vida luchando y superándose día a día. Desde aquel debut en 1972 con un cuatro de seis descargado han sido 50 años durante los cuales el amarillo tierra con botones negros ha representado a la Ciudad en el mundo de los “castellers”. Enhorabuena por el aniversario.

50 aniversario de la muerte de Alexandre de Cabanyes Marqués
No podíamos dejar de recordar al pintor local Alexandre de Cabanyes este año en el 50 aniversario de su muerte. La predilección de su obra fueron los paisajes, especialmente los de la playa de Vilanova i aquellos que podía contemplar desde su casa en la Masia Cabanyes, así como algunos retratos de familiares y amigos pintores y artistas. Nuestra colección ya contaba con otros dos sellos sobre él, uno con su autorretrato y otro con una marina, ambos del 2017 en motivo del 140 aniversario de su nacimiento.

Centenario del nacimiento de Jaume Carbonell Masip
Jaume Carbonell fue periodista vocacional i en 1943 publicó su primer artículo en el ahora desaparecido semanario “Villanueva y Geltru”. Pronto formó parte de la redacción de la que llegó a ser jefe de redacción, y en 1962 se convirtió en el director. Ocupó el cargo durante la transición y se encargó de adaptar el semanario al nuevo panorama político, y promocionó la transformación de su estructura interna convirtiéndolo primero en una cooperativa de redactores y luego en una Sociedad limitada. También cambió el nombre, la edición en catalán y adopto la Antigua cabecera de “Diari de Vilanova i la Geltrú”. En 1985 dejó la dirección activa y en 1991 se le concedió el título de director honorario.This year is especially prolific in ephemeris and commemorations, and this means that our society, in its desire to echo them, continues its work of leaving a record in collectible items. In this matter, we increase our collection of personalized stamps with the new copies that we have ordered from Correos. We start with the first three of this 2022:

50th anniversary of the Colla Castellera “Bordegassos de Vilanova”
That a society reaches 50 years of continuous activity is in itself a reason for satisfaction and congratulations. If said society is a "colla castellera " to the congratulations, we must add the feelings of teamwork, solidarity, improvement and camaraderie that make our community better. Making “castells” is a way of understanding life fighting and improving day by day. Since its debut in 1972 with a discharged four of six, it has been 50 years during which the earthy yellow with black buttons has represented the City in the world of “castellers”. Congratulations on the anniversary.

50th anniversary of the death of Alexandre de Cabanyes Marqués
We could not help but remember local painter Alexandre de Cabanyes this year on the 50th anniversary of his death. The predilection of his work was landscapes, especially those of Vilanova beach and those that he could see from his house in Masia Cabanyes, as well as some portraits of relatives and friends, painters and artists. Our collection already had two other stamps on him, one with his self-portrait and the other with a marine, both from 2017 on the occasion of the 140th anniversary of his birth.

Centenary of the birth of Jaume Carbonell Masip
Jaume Carbonell was a vocational journalist and in 1943 he published his first article in the now defunct weekly newspaper “Villanueva y Geltru”. He soon became part of the newsroom of which he became editor-in-chief, and in 1962 he became its director. He held the position during the transition and was in charge of adapting the newspaper to the new political landscape, and promoted the transformation of its internal structure, turning it first into an editors' cooperative and then into a Limited Company. He also changed the name, the Catalan edition and adopted the old header of “Diari de Vilanova i la Geltrú”. In 1985 he left the active director position and in 1991 he was awarded the title of honorary director.
de febrer 25, 2022

Carnaval 2022

L’any passat vam haver de celebrar un Carnaval íntim i virtual, obligats per la pandèmia. Tot i les limitacions establertes, la nostra societat (de la mà dels Joves de la Penya) va tenir una reconeguda presència.
Aquest any torna la possibilitat de poder gaudir de la Festa en una quasi plenitud. La voluntat dels nostres Joves és recuperar l’embranzida vital del nostre Carnaval i que la nostra bandera onegi als balcons de la Plaça de la Vila. Faltarà la Merengada i l’Arrivo en el format que era habitual, però tornarem a tenir al Rei Carnestoltes, les Comparses, els Coros i el Vidalot.
Pel que fa al material gràfic que es publicarà, la presència de la nostra societat quedarà reflectida en el programa d’actes del Carnaval i en llibret de les lletres dels Coros.
Esperem poder gaudir d’uns dies de festa i alegria durant nostre reconegut Carnaval. És per això que us desitgem a tots un molt bon i gran i quasi normal Carnaval.


El año pasado tuvimos que celebrar un carnaval íntimo y virtual obligados por la pandemia. A pesar de las limitaciones establecidas, nuestra Sociedad (de a mano de los Jóvenes de la Peña) tuvo una reconocida presencia.
Este año vuelve la posibilidad de poder gozar de la Fiesta en una casi plenitud. La voluntad de nuestros jóvenes es recuperar el empuje vital de nuestro carnaval y que nuestra bandera ondee en los balcones de la Plaza del Ayuntamiento. Faltaran la Merengada y el Arrivo en el formato que era habitual, pero volveremos a tener al Rey Carnestoltes, las Comparsas, los Coros y el Vidalot.
En cuanto al materia grafico que se publicará, la presencia de nuestra Sociedad quedará reflejada en el programa de Actos del Carnaval y en el librito de las letras de los Coros.
Esperamos poder gozar de unos días de fiesta y alegría durante nuestro reconocido Carnaval. Por ello os deseamos a todos un muy buen y grande y casi normal Carnaval.Last year we had to celebrate an intimate and virtual Carnival forced by the pandemic. Despite the established limitations, our Society (thanks to the Youth of the Peña) had a recognized presence.
This year returns the possibility of being able to enjoy the Festival in an almost fullness. The will of our young people is to recover the vital thrust of our Carnival and that our flag waves on the balconies of the Town Square. The Merengada and the Arrivo will be missing in the usual format, but we will once again have King Carnestoltes, the Comparsas, the Choirs and the Vidalot.
Regarding the graphic material that will be published, the presence of our Society will be reflected in the program of Carnival Acts and in the booklet of the lyrics of the Choirs.
We hope to enjoy a few days of celebration and joy during our renowned Carnival. That is why we wish you all a very good and great and almost normal Carnival.

de desembre 26, 2021

de novembre 29, 2021

Inauguració de l'exposició

El passat dissabte 27 de novembre vam inaugurar l'exposició sobre les publicacions d'art de Vilanova. Aquí us deixem algunes imatges.El pasado sábado 27 de noviembre inauguramos la exposición sobre las publicaciones de arte de Vilanova. Aquí os dejamos algunas imágenes.

Last saturday, november 27th, we opened the exhibition about local art publications. Here we post a few images.