d’abril 02, 2021

Efemèrides i nous segells personalitzats

Aquest any 2021 s’escauen diverses efemèrides relacionades amb personatges vilanovins. Des de la Penya Filatèlica volem continuar deixant referència de les mateixes mitjançant nous exemplars de segells del tipus personalitzat que hem demanat a Correus. En aquesta ocasió amb segells de: en Joan Collell Xirau, “Pere Tàpias”, en el 75 aniversari del seu naixement i en Ramon Ferrer Parera “Piular” en el 150 aniversari també del seu naixement. Son molt conegudes les seves biografies però pensem que aquí és bo anotar un petit esbós dels seus trets més destacats.

La personalitat i popularitat de Pere Tàpias es construí durant la seva trajectòria com a músic i cantant, amb la seva etapa de divulgador en el mitjans de comunicació i la seva petjada en el món de la gastronomia. També cal remarcar la seva vessant poètica, obra que ha vist la llum recentment publicada per l’editorial vilanovina “El cep i la nansa”. No es pot oblidar el Joan Collell compromès socialment exercint el càrrec del primer Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú. Se’l podia definir com amant de la conversa i dels plaers de la vida, i tal com es deia en la presentació del seu “Retrat”: “tothom qui el coneixia, sabia que era de Vilanova i la Geltrú, ell en feia gala i n’exercia, com a veí del barri de Mar, però també com a veí d’arreu”.

En Ramon Ferrer Parera era un comercial que havia tombat molt per la península tot i residir sempre a la nostra vila (tenia una targeta on es llegia: Ramon Ferrer Parera, vilanoví cent per cent). La seva labor és reconeguda en activitats locals de caràcter cultural i artístic.  El 1929 participà activament en l’organització de la III Exposició d’Art del Penedès. El 1930 va ser el director de la revista Prisma. I el 1935 fou nominat president de l’Associació de Premsa de Vilanova i la Geltrú. Era també un gran col·leccionista de segells, vitoles, rajoles antigues, i d’una forma especial de tot allò que fes referència a Vilanova. La seva tasca editorial començà el 1947, quant ja tenia complerts els 70 anys, amb la reedició de “Los Misterios de Villanueva”. El 1949 inicià la publicació de “Pairalia”, el 1956 publicà “Artesania Vilanovina”, el 1958 “Poetes versaires i rimadors vilanovins”, el 1959 edità “Preludios de mi lira” i per acabar, el 1960 publicà “El Carnaval de Vilanova”.

Els segells d’aquests dos personatges vilanovins ja estan disponibles per tots els nostres socis i tothom que n’estigui interessat.


Este año 2021 suceden diversas efemérides relacionadas con personajes locales. Des de la Penya Filatèlica queremos continuar dejando referencia de las mismas mediante nuevos ejemplares de sellos de tipo personalizado que hemos pedido a Correos. En esta ocasión con sellos de: Joan Collell Xirau “Pere Tàpias” en el 75 aniversario de su nacimiento, y de Ramón Ferrer Parera “Piular” en el 150 aniversario también de su nacimiento. Son muy conocidas sus biografías, pero pensamos que sería bueno hacer un pequeño borrador de sus elementos más destacados.

La personalidad y popularidad de Pere Tàpias se construyó durante su trayectoria como músico y cantante, con su etapa de divulgador en los medios de comunicación y de su impronta en el mundo de la gastronomía. También cabe destacar su vertiente poética, obra que ha visto la luz recientemente publicada por la editorial local de “El cep i la nansa”. No se puede olvidar el Joan Collel comprometido socialmente ejerciendo el cargo del primer Defensor de la Ciudadanía de Vilanova i la Geltrú. Se lo podía definir como amante de la conversación y de los placeres de la vida, y tal y como se decía en la presentación de su “Retrat”: “todos los que lo conocían sabían que era de Vilanova i la Geltrú, el hacía gala de ello y ejercía como vecino del barrio de mar y también como vecino de todos sitios”.

Ramón Ferrer Parera era un comercial que había dado muchas vueltas por la península a pesar de residir toda la vida en la Ciudad (tenía una tarjeta donde se leía: Ramon Ferrer Parera, “vilanoví” cien por cien). Su labor es reconocida en actividades locales de carácter cultural y artístico. El 1929 participó activamente en la organización de la III Exposición de Arte del Penedés. En 1930 fue el director de la revista Prisma. Y el 1935 fue nombrado presidente de la Asociación de Prensa de Vilanova i la Geltrú. Era también un gran coleccionista de sellos, vitolas, azulejos antiguos, y de manera especial de todo lo que hiciese referencia a la Ciudad. Su labor editorial empezó en 1947, cuando ya tenía cumplidos los 70 años, con la reedición de “Los Misterios de Villanueva”. En 1949 inició la publicación de “Pairalia”, en 1956 publicó “Artesania Vilanovina”, en 1958 “Poetas versadores y rimadores vilanovins”, en 1959 editó “Preludios de mi lira” y, para terminar, en 1960 publicó el “Carnaval de Vilanova”.

Los sellos de estos dos personajes locales ya están disponibles para todos nuestros socios y para todos aquellos que estén interesados.


This year 2021 there are various events related to local characters. From the Penya Filatèlica we want to continue to refer to them by means of new issues of personalized stamps that we have requested from Corres. On this occasion with stamps from: Joan Collell Xirau "Pere Tàpias" on the 75th anniversary of his birth, and Ramón Ferrer Parera "Piular" on the 150th anniversary also of his birth. His biographies are well known, but we think it would be good to make a small draft of their most important elements.

The personality and popularity of Pere Tàpias was built during his career as a musician and singer, with his time as a popularizer in the media and his mark on the world of gastronomy. Also noteworthy is his poetic side, a work that has recently seen the light published by the local publishing house of “El cep i la nansa”. One cannot forget the socially committed Joan Collel exercising the position of the first Ombudsman for the Citizenship of Vilanova i la Geltrú. He could be defined as a lover of conversation and the pleasures of life, and as it was said in the presentation of his "Retrat": "Everyone who knew him knew that he was from Vilanova i la Geltrú, he was proud of this and he worked as a neighbour of the sea-side neighbourhood and also as a neighbour of all places”.

Ramón Ferrer Parera was a salesperson who had been around the peninsula many times despite living in the city all his life (he had a card that read: Ramon Ferrer Parera, “vilanoví” one hundred percent). His work is recognized in local activities of cultural and artistic nature. In 1929, he actively participated in the organization of the III Penedés Art Exhibition. In 1930, he was the director of the magazine Prisma. And in 1935, he was appointed president of the Vilanova i la Geltrú Press Association. He was also a great collector of stamps, vitolas, old tiles, and especially of everything that referred to Vilanova. His editorial work began in 1947, when he was already 70 years old, with the reissue of "Los Misterios de Villanueva". In 1949 he began publishing “Pairalia”, in 1956 he published “Artesania Vilanovina”, in 1958 “Poetas versadores y rimadores vilanovins”, in 1959 he published “Preludes de mi lira” and, finally, in 1960 he published the “Carnaval de Vilanova”.

The stamps of these two local characters are now available to all our partners and to all those who are interested.

de febrer 18, 2021

Carnaval 2021?

S’ha acabat el Carnaval 2021. 

Aquest any 2021 el Carnaval s’ha hagut de realitzar amb la mobilitat limitada, grups reduïts, mascaretes (que no mascarots) i en ambients familiars. I si no fos prou, a més ha coincidit amb la jornada electoral. Amb tot la Penya Jove de la nostra entitat no ha volgut deixar passar aquest dies sense la seva participació en els pocs actes que s’han dut a terme.

En primer lloc s’ha d’esmentar la decoració del carrer Albert Virella amb una col·lecció de “segells” que reproduïen indrets, festes i tradicions vilanovines i alguna que altre referencia al poble veí.


En segon lloc, la participació en el concurs cinematogràfic de la “mascara d’or” amb una paròdia del programa de TV3 “Plats bruts”, la qual va obtenir el premi a la millor actiu per les dues protagonistes: la Neus Llorens (actual cap dels joves de la Penya Jove) i la Aina Abalo.

En tercer lloc mereix especial esment que la nostra bandera va estar exposada, junt amb les de les altres entitats, als balcons de la Plaça de la Vila.

I en darrer lloc, la participació en el “Coros de Carnestoltes” amb una adaptació carnavalera  excel·lentment interpretada del musical “Els Miseràbles”.

Per tots aquests esdeveniments, la Junta de la Penya Filatèlica vol felicitar a tots els joves que han participat i treballat per mantenir el carnaval durant aquest 2021.


Se ha terminado el Carnaval 2021. 

Este año 2021 el Carnaval se ha tenido que realizar con la movilidad limitada, grupos reducidos, mascarillas (que no mascaras) i en ambientes familiares. Y si no había suficiente, además ha coincidido con la jornada electoral. A pesar de todo, la Penya Jove de nuestra entidad no ha dejado pasar estos días sin su participación en los pocos actos que sí se han podido llevar a cabo.

En primer lugar, hay que citar la decoración de la calle Albert Virella con una colección de “sellos” que reproducían lugares, fiestas y tradiciones locales y alguna que otra referencia al pueblo vecino.

En segundo lugar, la participación en el concurso cinematográfico de la “Mascara de Oro” con una parodia del programa de TV3 “Plats Bruts”, la cual obtuvo el premio a la mejor actriz para las dos protagonistas: la Neus Llorens (actual jefa de los jóvenes de la Penya Jove) y la Aina Abalo.

En tercer lugar, merece especial citación el hecho que nuestra bandera estuvo expuesta, junto con las de las otras entidades, en los balcones de la Plaça de la Vila.

I en último lugar, la participación en los “Coros de Carnestoltes” con la adaptación carnavalera excelentemente interpretada del musical “Los Miserables”.

Por todos estos acontecimientos, la Junta de la Penya Filatèlica quiere felicitar a todos los jóvenes que han participado y trabajado para mantener el Carnaval durante este 2021. 


Carnival 2021 has ended. 

This year 2021 the Carnival has had to be carried out with limited mobility, small groups, masks (not the carnival ones) and in family environments. And if there was not enough, it also coincided with electoral day. In spite of everything, the Penya Jove of our entity has not let these days pass without its participation in the few acts that have been carried out.

First of all, we must mention the decoration of Albert Virella street with a collection of "stamps" that reproduced places, local festivals and traditions and the occasional reference to the neighboring town.

Secondly, the participation in the "Golden Mask" film contest with a parody of the TV3 program "Plats Bruts", which won the award for the best actress for the two protagonists: Neus Llorens (current head of the youth of Penya Jove) and Aina Abalo.

Thirdly, the fact that our flag was displayed, along with those of the other entities, on the balconies of Plaça de la Vila deserves special mention.

Lastly, the participation in the “Coros de Carnestoltes” with the excellently performed carnival adaptation of the musical “Les Miserables”.

For all these events, the Junta de la Penya Filatèlica wants to congratulate all the young people who have participated and worked to maintain the Carnival during this 2021.

de desembre 21, 2020

Felicitació de Nadal

 Bon Nadal i feliç any nou.Feliz Navidad y Prospero año nuevo.

Merry Christmas and happy new year.
d’octubre 25, 2020

La Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, Museu d’interès Nacional

Ara fa un any la Generalitat de Catalunya va declarar la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer Museu d’interès Nacional i des de el dia 20 d’aquest octubre la Oficina Postal de Vilanova i la Geltrú disposa del segon mata-segell turístic dedicat en aquest cas a la Biblioteca-Museu.
Des de la Penya Filatèlica volem donar una major projecció als dos fets i per això hem demanat a Correus un nou segell, del tipus personalitzat, dedicat a la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer. Aquest segell es el franqueig bàsic per una carta de fins a 20 grams dirigida a qualsevol destinació del Estat Espanyol, carta que es pot demanar sigui cancel·lada amb l’esmentat mata-segells turístic. Aquí us presentem la imatge del prototip del segell que hem demanat i que ben aviat estarà a disposició de tothom interessat.


Ahora hace un año que la Generalitat de Catalunya declaró la Biblioteca Museo Víctor Balaguer como Museo de Interés Nacional. Y desde el día 20 de octubre, la oficina postal de Vilanova i la Geltrú dispone de un segundo matasellos turístico dedicado en esta ocasión a la Biblioteca Museo.
Des de la Penya Filatélica queremos dar una mayor proyección a los dos hechos y por eso hemos pedido a Correos un nuevo sello de tipo personalizado dedicado a la Biblioteca Museo Víctor Balaguer. Este sello es de franqueo básico para una carta de hasta 20 gramos dirigida a cualquier destino del estado español, la cual se puede pedir que sea cancelada con el citado matasellos turístico. Aquí os presentamos la imagen del prototipo del sello que hemos solicitado y que estará a disposición de todos los interesados.It has now been a year since the Generalitat de Catalunya declared the Víctor Balaguer Library Museum as a Museum of National Interest. In addition, since October 20, the Vilanova i la Geltrú post office has a second tourist postmark dedicated on this occasion to the Library Museum.
From the Penya Filatélica we want to give a greater projection to both events and that is why we have asked the Post Office for a new personalized stamp dedicated to the Víctor Balaguer Library Museum. This stamp is basic postage for a letter of up to 20 grams addressed to any destination in the Spanish state, which can be cancelled with the aforementioned tourist postmark by request. Here we present the image of the prototype of the seal that we have requested and that will be available to all interested parties.d’octubre 07, 2020

2n mata-segell turístic de Vilanova i la Geltrú

Us fem saber que l'oficina postal de Vilanova i la Geltrú disposarà, probablement a partir del dia 20 d'octubre, el 2n mata-segell turístic de la ciutat. Aquest estarà dedicat a la Biblioteca-Museu Victor Balaguer recentment declarat Museu d’Interès Nacional.
Un cop disponible, tota la correspondència que es dipositi, degudament franquejada, en l'oficina postal podrà ser mata-segellada amb aquesta marca si així es sol·licita.
La disponibilitat del mata-segells, amb seguretat, tornarà a portar el nom de Vilanova i la Geltrú i el seu patrimoni arreu.Os hacemos saber que la oficina postal de Vilanova i la Geltrú dispondrá, probablemente a partir del día 20 de octubre, de un 2º matasellos turístico de la Ciudad. Este estará dedicado a la Biblioteca Museo Víctor Balaguer recientemente declarado Museo de Interés Nacional. Una vez disponible, toda la correspondencia que se deposite debidamente franqueada en la oficina postal podrá ser matasellada con esta marca si así se solicita. La disponibilidad del matasellos, con seguridad, volverá a llevar el nombre de la ciudad y de su patrimonio por doquier.

We let you know that the Vilanova i la Geltrú post office will have, probably as of October 20, the 2nd tourist postmark of the City. This will be dedicated to the Víctor Balaguer Library Museum, coinciding with the recently declaration of Museum of National Interest. Once available, the post office will use it if requested in all correspondence deposited and properly franked. The availability of the postmark clearly will once again bear the name of the city and its heritage everywhere.

Tres efemèrides d’art. Mostra documental

Coincidint amb la disposició dels tres segells personalitzats dedicats a Pere Brull Carreras, Joan Magrinyà Sanromà i Carles Albet Olivella tenim ja a la sala de la nostra Entitat una petita mostra documental dedicada als tres personatges. És una bona oportunitat per recordar alguns moments de la trajectòria artística i vital de cada un dels homenatjats.

Es podrà visitar per tothom interessat tot el mes d’octubre dimecres i dissabtes de 18 a 20 hores i diumenges d’11 a 13 hores.
Coincidiendo con la disponibilidad de los tres sellos personalizados dedicados a: Pere Brull Carreras, Joan Magrinyà Sanromà y Carles Albet Olivella, tenemos ya en la sala de nuestra entidad una pequeña muestra documental dedicada a los tres personajes. Esta es una buena oportunidad para recordad algunos momentos de la trayectoria artística y vital de cada uno de los homenajeados. Se podrá visitar por todos aquellos interesados durante todo el mes de octubre, los miércoles y sábados de 18 a 20 horas y los domingos de 11 a 13.


Coinciding with the availability of the three personalized stamps dedicated to Pere Brull Carreras, Joan Magrinyà Sanromà and Carles Albet Olivella, we have a small documentary exhibition dedicated to the three characters in the hall of our entity. This is a good opportunity to remember some moments of the artistic and vital career of each of the honorees. It can be visited by all those interested throughout the month of October, on Wednesdays and Saturdays from 6 to 8 p.m. and Sundays from 11 a.m. to 1 p.m.

de setembre 28, 2020

Punt de llibre d'Alexandre de Riquer

 Aquest any 2020 farà cent anys de la mort a Palma de Mallorca, d’Alexandre de Riquer i Ynglada. Nascut el dia 3 de maig de 1856 a Calaf, comarca de l’Anoia, Alexandre de Riquer va ser un modernista arquetípic, un artista total que va cultivar en paral·lel i de forma qualitativa l’art i la literatura. Al costat de la pintura, el dibuix i el gravat, Riquer va conrear les arts aplicades. Dissenyador de cartells i ex-libris, també va fer de decorador. Com a escriptor, Riquer va escriure poemes, narracions, biografies i textos crítics sobre art i artistes. Home curiós i sensible, va ser un gran bibliòfil i col·leccionista. L’amor pels llibres va dur l’artista a combinar els seus talents en l’elaboració dels llibres propis il·lustrant-los ell mateix.

La nostra amiga Teresa Costa Gramunt, promotora i comissària de l’any Riquer, ens va proposar afegir-nos a la commemoració i ho fem amb l’edició d’un nou punt de llibre de la nostra col·lecció, el número 47, que recorda el centenari i que aquí trobareu reproduit. El punt esta il·lustrat amb un fragment de la aquarel·la d’Alexandre de Riquer que porta per títol “Crisantems”. L’original es propietat del senyor Joan Graells. 


Este año 2020 hará cien años de la muerte den Palma de Mallorca de Alexandre de Riquer Ynglada. Nacido en 3 de mayo de 1856 en Calaf, comarca del Anoia, Alexandre de Riquer fue un modernista arquetípico, un artista total que cultivó en paralelo y de forma cuantitativa el arte y la literatura. Al lado de la pintura, el dibujo y el grabado, Riquer conreó las artes aplicadas. Diseñador de carteles y ex-libris, también fue decorador. Como escritor, Riquer creó poemas, narraciones, biografías y textos críticos sobre arte y artistas. Hombre curioso y sensible, fue un gran bibliófilo y coleccionista. El amor por los libros llevo al artista a combinar sus talentos en la elaboración de sus libros ilustrándolos el mismo.

Nuestra amiga Teresa Costa Gramunt, promotora y comisariadel Año Riquer, nos propuso unirnos a la conmemoración y lo hacemos con la edición de un nuevo punto de libro de nuestra colección, el número 47, que recuerda este centenario y que aquí podéis ver reproducido. El punto está ilustrado con un fragmento de acuarela del mismo Alexandre de Riquer que lleva por título “Crisantemos”. El original es propiedad del señor Joan Graells.


This year 2020 will be 100 years since the death of Alexandre de Riquer Ynglada in Palma de Mallorca. Born on May 3, 1856 in Calaf, Anoia region, Alexandre de Riquer was an archetypal modernist, a total artist who cultivated art and literature in parallel and quantitatively. Alongside painting, drawing and engraving, Riquer worked on the applied arts. A designer of posters and bookplates, he was also a decorator. As a writer, Riquer created poems, narratives, biographies, and critical texts about art and artists. A curious and sensitive man, he was a great bibliophile and collector. The love for books led the artist to combine his talents in the elaboration of his books, illustrating them himself.

Our friend Teresa Costa Gramunt, promoter of the Riquer Year, suggested that we join in the commemoration and we do so with the edition of a new bookmark of our collection, number 47, about this centenary and that you can see reproduced here. The bookmark is illustrated with a fragment of "Chrysanthemums", a watercolor by Alexandre de Riquer. The original is the property of Mr. Joan Graells.


de setembre 25, 2020

Tres efemèrides d’art

Aquest any s’esdevenen tres efemèrides relacionades amb l’art a Vilanova i la Geltrú, i com ens és habitual volem recordar-les i deixar constància en un objecte de col·lecció. En aquet cas, el segell de correus en la seva modalitat de segell personalitzat que hem demanat a Correus.


El primer segell és per la commemoració dels deu anys de la mort del pintor vilanoví Pere Brull Carreras. Brull Carreras era un pintor ben conegut i caracteritzat com un artista molt personal i inquiet. Les seves primeres pintures paisatgístiques son d’influència postimpressionista. Les seves estades a Castella i a Xile en els anys 1970s i els deserts dels Monegros i d’Atacama provocaren canvis en la seva pintura. Cal destacar també les seves investigacions sobre la figura humana sobretot amb rostres que expressen les dificultats de la vida impregnada de dramatisme.
Va ser un bon amic i col·laborador de la nostra Societat. Fruit d’aquesta col·laboració és el punt de llibre-nadala del 2009 i el targetó integrant en la col·lecció que vam editar el 1982 en motiu del centenari de l’Exposició Regional de Vilanova.


El segon segell vol recordar els 25 anys de la mort del ballarí vilanoví Joan Magrinyà Sanromà. Al 1926, Magrinyà ingressà en el cos de ball del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, i al 1932 debutà al Teatre Urquinaona com a solista. Al 1937 fou nomenat primer Ballarí del Liceu, i poc després i fins que es retirà al 1957 exercí de coreògraf. Entre 1966 i 1977 fou el director del Ballet del Liceu, creat com a cos estable de dansa, i durant aquells anys es convertí en el mestre de diverses generacions de ballarins.
El 1983 va rebre la creu de Sant Jordi i el 1990 la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts del Ministeri de Cultura d'Espanya. També va rebre el Premi Nacional Extraordinari de Teatre, Medalla d'Or del Gran Teatre del Liceu de Barcelona i Medalla de Plata de la Ciutat de Vilanova i la Geltrú.
 

El tercer segell és dedicat al 50 aniversari de la mort de l’artista i pintor vilanoví Carles Albet Olivella. Deixeble de Salvador Masana des de la infantesa, l'any 1946 inicià els seus estudis a l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. La seva pintura rebé la influència de l'escola colorista i lluminista de Joaquim Mir i Salvador Masana Mercadé. La seva producció foren principalment paisatges a l'oli, tot i que també treballà com a cartellista. Albet viatjà per França, Anglaterra, Estats Units i Suïssa, i en aquest últim residí per uns anys. Va ser professor de dibuix de l'Institut Nacional d'Ensenyament Mitjà Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú des de la seva fundació l'any 1969. Va presentar exposicions a Vilanova el 1944, 1945, 1952, 1959 i 1961; a Barcelona el 1951 i 1953; i a Nova York el 1966. El 1971 es va fer a Vilanova una exposició pòstuma d’homenatge. 

Coincidint amb l’edició d’aquests tres segells i la seva disponibilitat per a tot el públic, tindrem a la sala de la nostra Societat una petita mostra documental dedicada als tres artistes que podrà ser visitada lliurament per tothom interessat.


Este año se producen tres efemérides relacionadas con el arte en Vilanova i la Geltrú, y como nos es habitual queremos recordarlas y dejar constancia en un objeto de colección. En este caso, el sello de correos en su modalidad de sello personalizado que hemos pedido a Correos. 
El primer sello es para la conmemoración de los diez años de la muerte del pintor local Pere Brull Carreras. Brull Carreras era un pintor bien conocido y caracterizado como un artista muy personal e inquieto. Sus primeras pinturas paisajísticas son de influencia postimpresionista. Sus estancias en Castilla durante los años 1970s y en los desiertos de los Monegros y de Atacama provocaron cambios en su pintura. Cabe destacar también sus investigaciones sobre la figura humana, sobretodo en rostros que expresan las dificultades de la vida impregnada de dramatismo. Fue un buen amigo y colaborador de nuestra Sociedad. Fruto de esta relación son el punto de libro y felicitación de navidad de 2009, y la tarjeta que formó parte de la colección que editamos en 1982 con motivo del centenario de la Exposición regional de Vilanova.
El segundo sello quiere recordar los 25 años de la muerte del bailarín Joan Magrinyà Sanromà. En 1926, Magrinyà ingresó en el cuerpo de baile del Gran Teatro del Liceu de Barcelona, y en 1932 debutó en el Teatro Urquinaona como solista. En 1937 fue nombrado Primer Bailarín del Liceu, y poco después y hasta que se retiró en 1957 ejerció como coreógrafo. Entre 1966 y 1977 fue el director del Ballet del Liceu, creado como cuerpo estable de danza, y durante aquellos años se convirtió en el maestro de diversas generaciones de bailarines. En 1983 recibió la Cruz de Sant Jordi y en 1990 la Medalla de oro al mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura de España. También recibió el premio nacional Extraordinario de Teatro, la Medalla de oro del Gran Teatro del Liceu de Barcelona y la Medalla de plata de la Ciudad de Vilanova i la Geltrú.
El tercer sello está dedicado al 50 aniversario de la muerte del artista y pintor local Carles Albet Olivella. Fue discípulo de Salvador Masana des de la infancia, i en 1946 inició sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Sant Jordi en Barcelona. Su pintura recibió la influencia de la escuela colorista y luminista de Joaquim Mir y Salvador Masana Mercadé. Su producción fue principalmente de paisajes al óleo, a pesar de que también trabajó como cartelista. Albet viajó por Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Suiza, i en este último residió unos años. Fue profesor de dibujo del Instituto Nacional de Enseñanza Media Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú desde su fundación en 1969. Presentó exposiciones en Vilanova en 1944, 1945, 1952, 1959 y 1961; en Barcelona el 1951 y 1953; y en Nova York el 1966. En 1971 se realizó una exposición póstuma de homenaje en Vilanova.

Coincidiendo con la edición de estos tres sellos y de su disponibilidad para todo el público, tendremos en la sala de nuestra Sociedad una pequeña muestra documental dedicada a los tres artistas y que podrá ser visitada libremente por todos aquellos interesados.


This year there are three ephemeris related to art in Vilanova i la Geltrú, and as usual, we want to remember them and leave a record in a collector's item. In this case, the postage stamp in its form of a personalized stamp that we have requested from Correos.
The first stamp is for the commemoration of the ten years of the death of the local painter Pere Brull Carreras. Brull Carreras was a well-known painter and characterized as a very personal and restless artist. His early landscape paintings are of post-impressionist influence. His stays in Castilla during the 1970s and in the deserts of the Monegros and Atacama caused changes in his painting. Also noteworthy is his research on the human figure, especially on faces that express the difficulties of life impregnated with drama. He was a good friend and collaborator of our Society. The result of this relationship is the bookmark and Christmas greeting for 2009, and the card that was part of the collection that we published in 1982 on the centenary of the Vilanova Regional Exhibition.
The second stamp wants to commemorate the 25 years since the death of the dancer Joan Magrinyà Sanromà. In 1926, Magrinyà joined the ballet at the Gran Teatre del Liceu in Barcelona, ??and in 1932 he made his debut at the Urquinaona Theater as a soloist. In 1937, he was appointed First Dancer of the Liceu, and shortly after and until he retired in 1957, he worked as a choreographer. Between 1966 and 1977, he was the director of the Ballet del Liceu, created as a stable dance group, and during those years he became the teacher of several generations of dancers. In 1983, he received the Cross of Sant Jordi and in 1990 the Gold Medal for Merit in Fine Arts from the Ministry of Culture of Spain. He also received the Extraordinary National Theater Award, the Gold Medal from the Gran Teatre del Liceu in Barcelona and the Silver Medal from the City of Vilanova i la Geltrú.
The third stamp is dedicated to the 50th anniversary of the death of the local artist and painter Carles Albet Olivella. He was a disciple of Salvador Masana from childhood, and in 1946 he began his studies at the Sant Jordi School of Fine Arts in Barcelona. The colourist and illuminist school of Joaquim Mir and Salvador Masana Mercadé influenced his paintings. His production was mainly of oil landscapes, although he also worked as a poster artist. Albet travelled through France, England, the United States and Switzerland, and in the latter he lived for a few years. He was a drawing professor at the Manuel de Cabanyes National Institute of Secondary Education in Vilanova i la Geltrú since its foundation in 1969. He presented exhibitions in Vilanova in 1944, 1945, 1952, 1959 and 1961; in Barcelona in 1951 and 1953; and in New York in 1966. In 1971, Vilanova hold a posthumous tribute exhibition.

Coinciding with the edition of these three stamps and their availability to the public, we will have a small documentary exhibition dedicated to the three artists in our Society that can be freely visited by all those interested.