desembre 19, 2014

Inauguració de la exposició de Ex-libris

El passat cap de setmana vam inaugurar la exposició de "ex-libris", de la col·lecció de Marià Casas. Aqui teniu unes imatges.

El pasado fin de semana inauguramos la exposición de "ex-libris", de la colección de Marià Casas. Aquí teneis algunas imágenes.

Last weekend we opened the "ex-libris" exhibitions, from Marià Casas collection. Here you can see some images


desembre 12, 2014

Medalla de la ciutat per Francesc Xavier Puig Rovira

La Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú ha donat suport, com a entitat, a la concessió de la medalla de la ciutat per part del nostre Ajuntament al nostre consoci Francesc Xavier Puig Rovira.
L’acte d’entrega de la medalla es farà dilluns 15 de desembre a les 19h a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.


La Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú ha apoyado como entidad la concesión de la medalla de la ciudad, por parte de nuestro Ayuntamiento, a nuestro consocio Francesc Xavier Puig Rovira. El acto de entrega de la medalla se realizará el lunes 15 de diciembre a las 19h, en la Biblioteca Museu Victor Balaguer.

The Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú has supported as entity to grant the medal of the city, by our City Council, to our fellow member Francesc Xavier Puig Rovira. The presentation of the medal will be held on Monday December 15 at 19h, in the Biblioteca Museu Victor Balaguer.

desembre 03, 2014

Exposició d’ex-Libris xilogràfics: Col·lecció Marià Casas

Per finalitzar les activitats d’aquest any, la nostra Societat ha volgut continuar el nostre viatge a través del col·leccionisme i hem cregut que tornava a ser l’hora dels ex-libris. Materialment parlant l’ex-libris és una estampa de petites dimensions impresa per procediments tradicionals o actualment també per les noves tecnologies. Aquesta expressió defineix bàsicament un signe de propietat, en aquest cas d’un llibre, i la seva existència es justifica en el temps des de que s’escrivia “hic liber est meus”, “aquest llibre es meu” en la solapa dels llibres.

Per poder gaudir d’aquestes petites obres d’art que son en si mateixes un excel·lent i preuat objecte de col·lecció i poder aprofundir en el coneixement d’aquesta especialitat col·leccionista inaugurarem el dissabte 13 de desembre, en el nostre local social, a les 6 de la tarda, una exposició amb una mostra dels ex-libris. Aquests formen part de la extensa col·lecció de Marià Casas Hierro, actualment President de l’Associació Catalana d’Ex-libristes, Societat que va nàixer ara fa 25 anys.

Els exemplars que es podran veure en la nostra exposició son tots impresos per un dels procediments més tradicionals: la xilografia. Entre ells hi ha una molt bona representació de dissenyats per artistes catalans i algun de vilanoví. Agraïm molt la col·laboració del senyor Marià Casas que no només ens deix una part de la seva col·lecció per aquesta mostra, sinó que també ens introduirà una mica més en aquest món del Ex-libris amb la xerrada que ens oferirà el dia de la inauguració. Comptarem també amb la presència de la senyora Marijó Riba regidora de Cultura del nostre Ajuntament.

Per l’ocasió i com és habitual en les nostres exposicions, editarem també un tríptic i un punt de llibre el número 21 de la nostra col·lecció.

L’exposició podrà ser visitada fins el dia 31 de desembre en els horaris habituals: feiners de sis a nou del vespre, dissabtes de cinc de la tarda fins a les nou del vespre i diumenges d’onze del mati a dues de la tarda.
Para finalizar las actividades de este año, nuestra sociedad ha querido continuar el viaje a través del coleccionismo y hemos creído que volvía a ser el momento de los ex-libris. Materialmente hablando, el ex-libris es una estampa de pequeñas dimensiones impresa por procedimientos tradicionales o actualmente también por las nuevas tecnologías. Esta expresión define básicamente un signo de propiedad en este caso de un libro, y su existencia se justifica en el tiempo desde que se escribía “hic liber est meus”, “este libro es mío” en la solapa de los libros.
Para poder disfrutar de estas pequeñas obras de arte que son en si mismas un excelente y preciado objeto de colección, y profundizar en el conocimiento de esta especialidad coleccionista, inauguraremos el sábado 13 de diciembre en nuestro local social, a las 6 de la tarde, una exposición con una muestra de ex-libris. Estos forman parte de la extensa colección de Marià Casas Hierro, actualmente presidente de la Asociación Catalana de Ex-libristas, sociedad que nació hace 25 años.
Los ejemplares que se podrán ver en nuestra exposición son todos impresos por uno de los procedimientos más tradicionales: la xilografia. Entre ellos hay una buena representación de diseñados por artistas catalanes y algunos de Vilanova. Agradecemos mucho la colaboración del señor Marià Casas que no solo nos ha dejado parte de su colección para la muestra, sino que nos introducirá un poco más en este mundo de los ex-libris con una charla que nos ofrecerá el mismo día de la inauguración. Contaremos también con la presencia de la señora Marijó Riba, regidora de Cultura de nuestro ayuntamiento.
Para la ocasión y como es habitual en nuestras exposiciones, editaremos también un tríptico y un punto de libro, el numero 21 de nuestra colección.
La exposición podrá ser visitada hasta el 31 de diciembre en los horarios habituales: laborables de seis de la tarde a nueve de la noche, sábados de cinco de la tarde a nueve de la noche, y domingos de once de la mañana a dos de la tarde.


To end the activities of this year, our society wanted to continue the journey through collecting and thought that the time of ex-libris was back. Materially speaking, ex-libris is a small picture printed by traditional procedures or nowadays also by new technologies. This expression basically defines a sign of property, in this case a book, and its existence is justified in the time since was written " hic liber est meus", "this book is mine" on the lapel of books.
To enjoy these small works of art that are in themselves an excellent and valuable collectible, and deepen the knowledge of this specialty collector, we will inaugurate on Saturday December 13th at our offices, at 6 pm, an exhibition with a sample of ex-libris. These are part of the extensive collection of Marià Casas Hierro, currently president of the Catalan Association of Ex-libristas, a society born 25 years ago.
The objects that will be viewed in our showroom are all printed by one of the more traditional methods: the woodcut. Among them are a good representation designed by Catalan artists and some from Vilanova. We appreciate the cooperation of Mr. Marià Casas, not only allowing us to show part of his collection, but also he will introduce us a little more in this world of bookplates with a talk that will offer the same day of the inauguration. Also we will have the presence of Mrs. Marijo Riba, Councillor for Culture of our council.
For the occasion and as usual in our exhibitions, we will edit a brochure and a bookmark, the number 21 in our collection.
The exhibition can be visited until December 31 at the usual hours: weekdays from 18:00 to 21:00, Saturdays from 17:00 to 21:00, and Sundays from 11:00 to 2:00 in the later.

novembre 05, 2014

Josep M. Miró Guibernau, nou segell personalitzat

És voluntat de la nostra Societat anar integrant a la nostra sèrie de segells personalitzats de correus els personatges, vilanovins o forans, que hagin destacat significativament en diferents activitats i facetes en la història de la nostra ciutat.
Fins ara els personatges apareguts en els nostres segells personalitzats tenien com a justificació la commemoració d’algun aniversari significatiu però des d’avui volem també integrar a altres sense esperar a aquesta circumstància.
Hem volgut dedicar aquest nou segell personalitzat al reconegut arquitecte Josep M. Miró Guibernau. Va exercir d’Arquitecte Municipal de la ciutat des de 1917 fins la seva jubilació. El Pòsit de Pescadors, les Escoles Graduades (avui col·legi Pompeu Fabra), el Mercat Públic, Can Pahissa o la casa Renard son solament alguns exemples d’edificis que porten la seva firma.
No podem oblidar tampoc la seva faceta de filatelista i el suport moral i material que va donar a la nostra Societat fins i tot abans de constituir-se. Per aquest motiu en la I Exposició Filatèlica organitzada l’any 1952 fou nomenat President d’Honor de la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú.
Per tot això creiem molt merescut aquest segell de correus que el recorda.

Es voluntad de nuestra sociedad el ir integrando en nuestra serie de sellos personalizados de correos los personajes, vilanoveses o foráneos, que hayan destacado significativamente en diferentes actividades y facetas en la historia de nuestra ciudad. Hasta ahora los personajes aparecidos en nuestros sellos personalizados tenían como justificación la conmemoración de algún aniversario significativo, pero desde hoy queremos también integrar a otros sin esperar esta circunstancia. Hemos querido dedicar este nuevo sello personalizado al reconocido arquitecto Josep M.Miró Guibernau. Este ejerció de Arquitecto Municipal de la ciudad desde 1917 hasta su jubilación. El Pósito de de Pescadores, las Escuelas Graduadas (hoy colegio Pompeu Fabra), el Mercado Público, Can Pahissa o la casa Renard son solamente algunos ejemplos de edificios que llegan su firma. No podemos olvidar tampoco su faceta de filatelista y el apoyo moral y material que dio a nuestra sociedad desde antes de su constitución. Por este motivo en la I Exposición Filatélica organizada en 1952 fue nombrado Presidente de Honor de la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú. Por todo este creemos muy merecido este sello de correos que lo recuerda.

Is our society, we want to fully integrate in our series of personalized postal stamps characters, both from Vilanova and foreign, who have excelled in different activities and aspects of the history of our city.
So far the characters that appeared in our custom stamps had been justified by the celebration of a significant birthday but today we also integrate other without waiting for those special ocasions. We have dedicated this new personalized stamp to the renowned architect Josep M. Miró Guibernau. He worked as Municipal Architect of the city from 1917 until his retirement. The Fishermen Guild, The Graduates Schools (now Pompeu Fabra College), the Public Market, Can Pahissa and the House Renard are just some examples of buildings that bear his signature. We also can not forget his role as philatelist and the material and moral support he gave to the society even before constituted. For this reason, during the 1st Philatelic Exhibition organized in 1952, he was appointed Honorary President of the Penya Filatèlica de Vilanova. Therefore we believe that this is a well-deserved stamp.

octubre 30, 2014

16a Trobada d'intercanvi de Taps Corona

El diumenge dia 9 de novembre de 10 a 13 hores, tindrà lloc en el nostre local social del carrer Marques del Duero 15, la 1aa Trobada de col·leccionistes de Taps Corona.
Us esperem a tots.

El domingo 9 de noviembre, de 10 a 13 horas, tendrá lugar el 16º Encuentro de coleccionistas de Tapón Corona, en nuestro local social de la calle Marques del Duero nº 15. Os esperamos a todos.

Sunday November 9th 2014, from 10 to 13 hours, we will hold the 16th Crown Cap collectors Meeting in our offices (15th Marqués del Duero street). We are waiting you all.

octubre 06, 2014

3a trobada de col·leccionistes de Punts de Llibre

El diumenge 19 d’octubre, de 10 a 13 hores, tindrà lloc al nostre local social la 3a trobada de col·leccionistes i d’intercanvi de Punts de Llibre. Per aquesta ocasió editarem un nou punt de llibre, el núm. 20 de la nostra col·lecció, obra de l’artista geltrunenc Salvador Pascual. Confiem que la continuïtat d’aquestes trobades vagin consolidant el col·leccionisme d’aquest interessant i popular objecte. Us esperem.El domingo 19 de octubre, de 10 a 13 horas, tendrá lugar en nuestro local social el 3r encuentro de coleccionistas e intercambio de Puntos de Lectura. Para esta ocasión editaremos un nuevo punto de lectura, el número 20 de nuestra colección, obra del artista de la Geltrú, Salvador Pascual. Confiamos que la continuidad de estos encuentros vayan consolidando el coleccionismo de este interesante y popular objeto. Os esperamos.

On Sunday October 19, from 10 to 13 hours, will take gather at our offices for the 3rd collectors and interchange Bookmarks meeting. To celebrate this occasion we edit a new bookmark, the number 20 of our collection, with art by Salvador Pascual, a Geltrú artist. We hope that these meetings will continue consolidating the collecting of this interesting and popular subject. We look forward to meet you there.

setembre 21, 2014

Butlletí núm. 45

Ja tenim en les nostres mans una nova edició del nostre Butlletí.
El seu contingut es:

Portada: fotografia del Carnestoltes amb les seves concubines, amb la bandera de la Penya
Projecte assolit (redacció)
Per començar  (Josep Ferrer Serra)
Un any més d'activitats de la Penya (redacció)
Crónica del Congresound, una nova apotació dels joves de la Penya (redacció)
Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes “Socors Roig" (Enric Jerez)
Diners de Jaume I el Conqueridor (1213-1276) de la seca de Barcelona (Josep Anton Moreno-Bedmar)
La importància cultural del col·leccionisme (Xavier Solà de Andrés)
El fons de la nostra biblioteca, els llibres de la col·lecció "La Corneta" (redacció)


Portada: fotografía del Carnestoltes con sus concubinas, con la bandera de la Penya
Proyecto conseguido (redacción)
Para empezar (Josep Ferrer Serra)
Un año màs de actividades de la Penya (redacción)
Cronica del Congresound, una nueva aportación de los jovenes de la Penya (redacción)
Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas “Socorro Rojo” (Enric Jerez)
Dineros de Jaime I el Conquistdor (1213-1276) de la seca de Barcelona (Josep A: Moreno Bedmar)
La importancia cultural del coleccionismo (Xavier Solà de Andrés)
El fondo de nuestra biblioteca, los libros de la colección "La Corneta" (redacción)

Cover: picture with the Carnival King with his concubines, with the Penya Flag
Project goal reached (staff)
To start with (Josep Serra Ferrer)
One more year of activities of the Penya (staff)
Chronicle of Congresound, a new contribution from the youth of the Penya (staff)
Notes on the Spanish Civil War and the cartoons "Red Aid" (Enric Jerez)
Monies of James I the Conquistador (1213-1276) of Barcelona timberhouse (Josep A: Moreno Bedmar)
The cultural importance of collecting (Xavier Solà de Andrés)
Our library, the books from "La Corneta" series (staff)