de febrer 10, 2024

Carnaval 2024

 Aquest any, la Penya torna a participar al Carnaval de Vilanova.Punt de llibre 54

Aquí podeu veure el punt de llibre numero 54, il·lustrat per Manel Claver, i que vam emprar per felicitar el Nadal a tots els socis.


Aquí podéis ver el punto de libro numero 54, ilustrado por Manel Claver, el cual usamos para felicitar las Navidades a todos los socios.

Here you can see the 54th bookmark, with an illustration from Manel Claver. It was used it to wish Christmas greetings to all members.


de novembre 26, 2023

20 aniversari del Diccionari Biogràfic de Vilanova i la Geltrú

Aquest any fa 20 anys de la publicació del “Diccionari Biogràfic de Vilanova i la Geltrú” obra del nostre amic, consoci i erudit local, Francesc Xavier Puig Rovira.

Aquesta obra és una contribució bàsica pel coneixement de la història local a través dels homes i dones que l’han fet possible. S’ha de destacar que amés de la informació descriptiva, també hi ha una contextualització en el temps i una interpretació de les accions polítiques, socials o cíviques. Es en definitiva una eina bàsica per coneixement de la nostra realitat passada i present.

Hem cregut oportú recordar aquest aniversari amb un nou segell d’iniciativa privada o personalitzat que hem demanat a Correus i que ja està disponible per tots els nostres socis i persones interessades.

Este año se cumplen 20 años de la publicación del “Diccionario Biográfico de Vilanova i la Geltrú” obra de nuestro amigo, consocio y erudito local, Francesc Xavier Puig Rovira. Esta obra es una contribución básica para el conocimiento de la historia local a través de los hombres y mujeres que le han hecho posible. Cabe destacar que además de la información descriptiva, también existe una contextualización en el tiempo y una interpretación de las acciones políticas, sociales o cívicas. Es en definitiva una herramienta básica para el conocimiento de nuestra realidad pasada y presente. Hemos creído oportuno recordar este aniversario con un nuevo sello de iniciativa privada o personalizado que hemos pedido a Correos y que ya está disponible por todos nuestros socios y personas interesadas.


This year marks 20 years since the publication of the "Biographical Dictionary of Vilanova i la Geltrú" by our friend, partner and local scholar, Francesc Xavier Puig Rovira. This work is a basic contribution to the knowledge of local history through the men and women who have made it possible. It should be noted that in addition to descriptive information, there is also a contextualization in time and an interpretation of political, social or civic actions. It is ultimately a basic tool for knowledge of our past and present reality. We thought it appropriate to remember this anniversary with a new private or personalized initiative stamp that we requested from the Post Office and which is now available to all our members and interested parties.

de novembre 04, 2023

Cap el 75 aniversari

L’any 2026 s’esdevindrà el 75 aniversari de la fundació de la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú. És un aniversari que podem celebrar orgullosos al veure la nostra trajectòria al llarg dels anys. La societat va néixer com a Societat Filatèlica, i al llarg dels anys ha anat creixent fins a convertir-se en una Societat de Col·leccionistes on tots son benvinguts.

Durant la celebració d’aquest aniversari volem recordar les persones que al llarg dels anys ho han fet possible, en especial aquelles que han portat les regnes de la societat. Per fer-ho, hem pensat en un objecte col·leccionable com son els segells d’iniciativa particular o personalitzats “Tu sello”. Aquest any hem demanat a Correus els dos primers segells d’una series per recordar el primer i segon dels nostres president.

Joan Serra Figueras: un dels fundador de la Societat i ànima de la mateixa durant molts anys. Fou el primer president en el període 1951 a 1953 i després va repetir entre els anys 1979 a 1993. Aquest últim període va incloure els anys 1980s en la que la Societat va passar per moments difícils que va superar gràcies al seu esforç i dedicació.

Francisco Ferrer Prats: filatelista destacat. Va ser president entre els anys 1953 i 1957, aquest últim també fou el de la seva mort. Era fill d’en Ramón Ferrer Parera “Piular”, també col·leccionista destacat en diferents especialitats. Va ser president en el moment d’assentament de la Societat període que s'inicià amb la celebració de la primera exposició filatèlica de l’any 1952.

Els dos segells ja estan disponibles al nostre local, per tots els socis i interessats.


El año 2026 tendrá lugar el 75 aniversario de la fundación de la Peña Filatélica de Vilanova y la Geltrú. Es un cumpleaños que podemos celebrar orgullosos al ver nuestra trayectoria a lo largo de los años. La sociedad nació como Sociedad Filatélica, y a lo largo de los años ha ido creciendo hasta convertirse en una Sociedad de Coleccionistas en la que todos son bienvenidos.
Durante la celebración de este aniversario queremos recordar a las personas que a lo largo de los años lo han hecho posible, en especial a aquellas que han llevado las riendas de la sociedad. Para ello, hemos pensado en un objeto coleccionable como son los sellos de iniciativa particular o personalizados “Tu sello”. Este año hemos pedido a Correos los dos primeros sellos de una serie para recordar al primero y segundo de nuestros presidentes.
Joan Serra Figueras: uno de los fundadores de la Sociedad y alma de la misma durante muchos años. Fue el primer presidente en el período 1951 a 1953 y después repitió entre los años 1979 a 1993. Este último período incluyó los años 1980s en los que la Sociedad pasó por momentos difíciles que superó gracias a su esfuerzo y dedicación.
Francisco Ferrer Prats: filatelista destacado. Fue presidente entre los años 1953 y 1957, éste último también fue el de su muerte. Era hijo de Ramón Ferrer Parera “Piular”, también coleccionista destacado en diferentes especialidades. Fue presidente en el momento de asentamiento de la Sociedad, periodo que se inició con la celebración de la primera exposición filatélica del año 1952.
Ambos sellos ya están disponibles en nuestro local, para todos los socios e interesados.The year 2026 will be the 75th anniversary of the foundation of the Penya Filatélica de Vilanova i la Geltrú. It is an anniversary that we can celebrate proudly when we see our trajectory over the years. The society was born as a Philatelic Society, and over the years it has grown to become a Society of Collectors where everyone is welcome.
During the celebration of this anniversary, we want to remember the people who over the years have made it possible, especially those who have taken the reins of the society. To do this, we have thought of a collectible object such as the private initiative or personalized "Tu sello" stamps. This year we asked Correus for the first two stamps of a series to remember the first and second of our presidents.
Joan Serra Figueras: one of the founders of the Society and soul of it for many years. He was the first president in the period 1951 to 1953 and then repeated between the years 1979 to 1993. This last period included the 1980s in which the Society went through difficult times that it overcame thanks to its effort and dedication.
Francisco Ferrer Prats: outstanding philatelist. He was president between 1953 and 1957, the latter also being the year of his death. He was the son of Ramón Ferrer Parera “Piular”, also an outstanding collector in different specialties. He was president at the time of the establishment of the Society and it is worth highlighting as initial of this period the celebration of the first philatelic exhibition in 1952.
The two stamps are now available in our premises, for all members and interested parties.d’octubre 29, 2023

Inauguració de l'exposició de punts de llibre

Aquí us deixem algunes fotografies de l'acte d'inauguració de l'exposició col·lectiva de punts de llibre celebrada al local social de la Penya Filatèlica el 28 d'octubre de 2023.

L'acte comptà amb la presència de la regidora de Cultura, Teresa Llorens, i amb la xerrada d'en Domenec Martínez.

Agraïm la col·laboració de Jaume Sendra i Ma. Victoria Canyelles que ens han deixat les seves fotografies.

 
Aquí os dejamos algunas fotografías el acto de inauguración de la exposición colectiva de puntos de libro, celebrada en el local social de la Penya Filatèlica el 28 de octubre de 2023. El acto contó con la presencia de la regidora de cultura, Teresa Llorens, i con la charla de Domenec Martínez. Agradecemos la colaboración de Jaume Sendra i Ma. Victoria Canyelles quienes nos han dejado sus fotografías.

Here we leave you some photographs of the opening ceremony of the collective exhibition of bookmarks, held at the Penya Filatèlica social premises on October 28, 2023. The event was attended by the councilor of culture, Teresa Llorens, i with the talk of Domenec Martínez. We appreciate the collaboration of Jaume Sendra and Ma. Victoria Canyelles who have left us their photographs.

 

d’octubre 09, 2023

Exposició col·lectiva de punts de llibre

El dissabte dia 28 d’octubre a les set de la tarda inaugurarem, en el nostre local, l’Exposició col·lectiva de punts de llibre. En l’acte d’inauguració hem volgut comptar amb el Senyor Domènec Martínez, estudiós i destacat col·leccionista de punts de llibre. Ell ens donarà una millor idea d’aquesta especialitat col·leccionista tot donant-nos a conèixer una mica més el món del punt de llibre.
No és la primera vegada que podem veure punts de llibre exposats a la nostra sala però fa temps que aquest objecte no era el protagonista exclusiu de l’exposició. Per fer-ho possible, la Penya acull un bon nombre de col·leccionistes locals i també alguns reconeguts col·leccionistes forans que han volgut deixar-nos veure una mostra de les seves col·leccions. Hem demanat que aquestes mostres fossin representatives de les diferents maneres d’entendre les col·leccions de punts de llibre i que a la vegada ens permetessin veure exemplars significatius, tant per l’època com per la temàtica.
No podíem tampoc oblidar deixar un record de l’exposició i per fer-ho hem editat un nou punt de llibre de la col·lecció de la Penya Filatèlica (el n. 53). En aquesta ocasió, hem comptat amb la col·laboració d’en F. X. Pascual per il·lustrar-lo.
L’exposició estarà oberta, per tot-hom interessat, del 28 d’octubre al 19 de novembre, en l’horari habitual de la societat: els dimecres i dissabtes de 18 a 20 del vespre i diumenges d’11 a 13 hores.
El sábado 28 de octubre a las siete de la tarde inauguraremos, en nuestro local, la Exposición colectiva de puntos de libro. En el acto de inauguración hemos querido contar con el Señor Domènec Martínez, estudioso y destacado coleccionista de puntos de libro. Él nos dará una mejor idea de esta especialidad coleccionista dándonos a conocer un poco más el mundo del punto de libro.
No es la primera vez que podemos ver puntos de libro expuestos en nuestra sala, pero hace tiempo que este objeto no era el protagonista exclusivo de la exposición. Para hacerlo posible, la Penya acoge a un buen número de coleccionistas locales y también a algunos reconocidos coleccionistas foráneos que han querido dejarnos ver una muestra de sus colecciones. Hemos pedido que estas muestras fueran representativas de las diferentes formas de entender las colecciones de puntos de libro y que a su vez nos permitieran ver ejemplares significativos, tanto por la época como por la temática.
No podíamos tampoco olvidar dejar un recuerdo de la exposición y para ello hemos editado un nuevo punto de libro de la colección de la Penya Filatélica (n. 53). En esta ocasión, hemos contado con la colaboración de F. X. Pascual para ilustrarlo.
La exposición estará abierta, por todo el mundo interesado, del 28 de octubre al 19 de noviembre, en el horario habitual de la sociedad: los miércoles y sábados de 18 a 20 de la tarde y domingos de 11 a 13 horas.


On Saturday, October 28 at seven in the afternoon, we will inaugurate, in our premises, a Collective Exhibition of bookmarks. At the opening ceremony, we wanted to have Mr. Domènec Martínez, scholar and outstanding collector of bookmarks. He will give us a better idea of this collector's specialty while giving us a little more insight into the world of bookmarks.
It is not the first time that we can see bookmarks exhibited in our hall, but it has been a long time since this object was the exclusive protagonist of the exhibition. To make this possible, the Penya welcomes a good number of local collectors and some renowned foreign collectors who wanted to let us see a sample of their collections. We asked for these samples to be representatives of the different ways of understanding bookmark collections and that at the same time allow us to see significant specimens, both for the period and for the subject.
We also could not forget to leave a memory of the exhibition and to do so we have published a new bookmark from the Penya Filatèlica collection (no. 53). On this occasion, we have had the collaboration of F. X. Pascual to illustrate it.
The exhibition will be open to anyone interested, from October 28 to November 19, during the society's regular hours: Wednesdays and Saturdays from 6 to 8 p.m. and Sundays from 11 a.m. to 1 p.m.


de setembre 02, 2023

Ha sortit el butlletí núm. 54

Ja està disponible el butlletí número 54, una mostra de la nostra voluntat de seguir realitzant activitats per difondre la filatèlia i el món del col·leccionisme.

Aquest número té el següent contingut:

* Per començar (Josep Ferrer Serra)

* Resum d’activitats 2022-2023 (redacció)

* L’Arxiu Comarcal del Garraf, un equipament al servei de l’administració i de la ciutadania. Preservem i compartim el nostre patrimoni. (Ingrid Gomez Rodríguez) 

* Un Barret per l’estiu (Bienve Moya Domènech)

* Col·leccionem  Carnavals (Neus Llorens Domingo)

* Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes. Cultura Popular (Enric Jerez)

* Elogi de l’Exlibris i el col·leccionisme (Teresa Costa Gramunt)

* Les meves dèries (8). Col·leccions i emocions (Jordi Baiges)

* El fons de la nostra biblioteca – 23 (redacció)

* Monedas de Fernando VI (Josep A. Moreno Bedmar)

*Els punts de llibre de Jaume Brichfeus i Suau, una col·lecció pictòrica (Aleix Salvó i Rivero)

* Vinyetes de Vilanova i la Geltrú – 5. La “Exposición General Catalana de Vilanova y Geltrú”, un projecte oblidat  (Josep Ferrer Serra)

* El Mapa de las Botigues Noves de Mar de Vilanova i la Geltrú (1822?) (Jordi Ferrer i Pumareta)

*Segells penedesencs (redacció)

*En el nostre record (redacció)Ya está disponible el boletín número 54, una muestra de nuestra voluntad de seguir realizando actividades para difundir la filatelia y el mundo del coleccionismo. Este número tiene el siguiente contenido:

* Para empezar. (Josep Ferrer Serra)

* Resumen de actividades 2022-2023. (redacción)

* El archivo comarcal del Garraf, unes instalaciones al servicio de la administración i de la ciudadanía. Preservamos y compartimos nuestro patrimonio. (Ingrid Gomez Rodríguez)

* Un sombrero para el verano. (Bienve Moya Domènech)

* Coleccionamos Carnavales. (Neus Llorens Domingo)

* Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas. Cultura Popular. (Enric Jerez)

* Elogio de los Exlibris y el coleccionismo. (Teresa Costa Gramunt)

* Mis manías (8). Coleccionismo y emociones. (Jordi Baiges)

* El fondo de nuestra biblioteca – 23. (redacción)

* Monedas de Fernando VI. (Josep A. Moreno Bedmar)

* Los puntos de lectura de Jaume Brichfeus i Suau, una colección pictórica. (Aleix Salvó i Rivero)

* Viñetas de Vilanova i la Geltrú – 5. La “Exposición General Catalana de Vilanova i la Geltrú”, un proyecto olvidado. (Josep Ferrer Serra)

* El mapa de les “Botigues Noves de Mar” de Vilanova i la Geltrú (1822?) (Jordi Ferrer i Pumareta)

* Sellos del Penedés (redacción)

* En nuestro recuerdo (redacción)


Bulletin number 54 is now available, a sign of our willingness to continue carrying out activities to disseminate philately and the world of collecting. This number has the following content:

* For a start. (Josep Ferrer Serra)

* Summary of activities 2022-2023. (staff)

* The Garraf regional archive, some facilities at the service of the administration and citizens. We preserve and share our heritage. (Ingrid Gomez Rodriguez)

* A hat for the summer. (Bienve Moya Domenech)

* We collect Carnivals. (Neus Llorens Sunday)

* Notes on the Spanish Civil War and the cartoons. Popular culture. (Enric Jerez)

* Praise of Exlibris and collecting. (Teresa Costa Gramunt)

* My hobbies (8). Collecting and emotions. (Jordi Baiges)

* The collection of our library – 23. (staff)

* Ferdinand VI’s coins. (Josep A. Moreno Bedmar)

*The reading points of Jaume Brichfeus i Suau, a pictorial collection. (Aleix Salvó i Rivero)

* Vilanova i la Geltrú cartoons – 5. The “Vilanova i la Geltrú General Catalan Exhibition”, a forgotten project. (Josep Ferrer Serra)

* The map of the “Botigues Noves de Mar” of Vilanova i la Geltrú (1822?) (Jordi Ferrer i Pumareta)

* Penedès stamps (writing)

* In our memory (writing)de juliol 07, 2023

75 anys de la recuperació dels gegants pagesos i grossos

 Acostant-nos al període de la Festa Major de la Verge de les Neus hem promogut un nou segell de correus per recordar que fa 75 anys es van recuperar els gegants pagesos i grossos de Vilanova. Aquesta recuperació, com la d’altres entremesos populars de la ciutat, fou possible gràcies a un grup de vilanovins reunits en l’anomenada “Taula del savis” del Foment vilanoví.  Tots ells s’esforçaren per aconseguir que els diferents elements festius del cercavila de la ciutat tornessin a tenir el seu protagonisme després de la Guerra Civil.

El segell reprodueix el logotip que fa esment a la commemoració d’aquest aniversari i que ens ha facilitat la Colla gegantera de la ciutat, fet que molt els hi agraïm.

El segell està ja disponible per tots els nostres socis i persones interessades.


Acercándonos al período de la Fiesta Mayor de la Virgen de las Nieves hemos promovido un nuevo sello de correos para recordar que hace 75 años se recuperaron los gigantes campesinos y grandes de Vilanova. Esta recuperación, como la de otros entremeses populares de la ciudad, fue posible gracias a un grupo de vilanovines reunidos en la llamada “Mesa de los sabios” del Foment vilanoví. Todos ellos se esforzaron por conseguir que los diferentes elementos festivos del pasacalle de la ciudad volvieran a tener su protagonismo después de la Guerra Civil. El sello reproduce el logotipo que hace mención a la conmemoración de este aniversario y que nos ha facilitado la Colla gigantera de la ciudad, hecho que mucho les agradecemos. El sello está ya disponible por todos nuestros socios y personas interesadas.


Approaching the period of the Festa Major de la Verge de les Neus we have promoted a new postage stamp to remember that 75 years ago the giants of Vilanova were remade. This recovery, like that of other popular dancing groups in the city, was possible thanks to a group of Vilanoví residents gathered in the so-called "Table of the Wise" of the Foment Vilanoví. All of them strove to ensure that the different festive elements of the city's parade returned to their prominence after the Civil War. The stamp reproduces the logo that mentions the commemoration of this anniversary and that was provided by the city's giant dancing group members, for which we are very grateful. The stamp is now available to all our partners and interested parties.