de desembre 03, 2014

Exposició d’ex-Libris xilogràfics: Col·lecció Marià Casas

Per finalitzar les activitats d’aquest any, la nostra Societat ha volgut continuar el nostre viatge a través del col·leccionisme i hem cregut que tornava a ser l’hora dels ex-libris. Materialment parlant l’ex-libris és una estampa de petites dimensions impresa per procediments tradicionals o actualment també per les noves tecnologies. Aquesta expressió defineix bàsicament un signe de propietat, en aquest cas d’un llibre, i la seva existència es justifica en el temps des de que s’escrivia “hic liber est meus”, “aquest llibre es meu” en la solapa dels llibres.

Per poder gaudir d’aquestes petites obres d’art que son en si mateixes un excel·lent i preuat objecte de col·lecció i poder aprofundir en el coneixement d’aquesta especialitat col·leccionista inaugurarem el dissabte 13 de desembre, en el nostre local social, a les 6 de la tarda, una exposició amb una mostra dels ex-libris. Aquests formen part de la extensa col·lecció de Marià Casas Hierro, actualment President de l’Associació Catalana d’Ex-libristes, Societat que va nàixer ara fa 25 anys.

Els exemplars que es podran veure en la nostra exposició son tots impresos per un dels procediments més tradicionals: la xilografia. Entre ells hi ha una molt bona representació de dissenyats per artistes catalans i algun de vilanoví. Agraïm molt la col·laboració del senyor Marià Casas que no només ens deix una part de la seva col·lecció per aquesta mostra, sinó que també ens introduirà una mica més en aquest món del Ex-libris amb la xerrada que ens oferirà el dia de la inauguració. Comptarem també amb la presència de la senyora Marijó Riba regidora de Cultura del nostre Ajuntament.

Per l’ocasió i com és habitual en les nostres exposicions, editarem també un tríptic i un punt de llibre el número 21 de la nostra col·lecció.

L’exposició podrà ser visitada fins el dia 31 de desembre en els horaris habituals: feiners de sis a nou del vespre, dissabtes de cinc de la tarda fins a les nou del vespre i diumenges d’onze del mati a dues de la tarda.
Para finalizar las actividades de este año, nuestra sociedad ha querido continuar el viaje a través del coleccionismo y hemos creído que volvía a ser el momento de los ex-libris. Materialmente hablando, el ex-libris es una estampa de pequeñas dimensiones impresa por procedimientos tradicionales o actualmente también por las nuevas tecnologías. Esta expresión define básicamente un signo de propiedad en este caso de un libro, y su existencia se justifica en el tiempo desde que se escribía “hic liber est meus”, “este libro es mío” en la solapa de los libros.
Para poder disfrutar de estas pequeñas obras de arte que son en si mismas un excelente y preciado objeto de colección, y profundizar en el conocimiento de esta especialidad coleccionista, inauguraremos el sábado 13 de diciembre en nuestro local social, a las 6 de la tarde, una exposición con una muestra de ex-libris. Estos forman parte de la extensa colección de Marià Casas Hierro, actualmente presidente de la Asociación Catalana de Ex-libristas, sociedad que nació hace 25 años.
Los ejemplares que se podrán ver en nuestra exposición son todos impresos por uno de los procedimientos más tradicionales: la xilografia. Entre ellos hay una buena representación de diseñados por artistas catalanes y algunos de Vilanova. Agradecemos mucho la colaboración del señor Marià Casas que no solo nos ha dejado parte de su colección para la muestra, sino que nos introducirá un poco más en este mundo de los ex-libris con una charla que nos ofrecerá el mismo día de la inauguración. Contaremos también con la presencia de la señora Marijó Riba, regidora de Cultura de nuestro ayuntamiento.
Para la ocasión y como es habitual en nuestras exposiciones, editaremos también un tríptico y un punto de libro, el numero 21 de nuestra colección.
La exposición podrá ser visitada hasta el 31 de diciembre en los horarios habituales: laborables de seis de la tarde a nueve de la noche, sábados de cinco de la tarde a nueve de la noche, y domingos de once de la mañana a dos de la tarde.


To end the activities of this year, our society wanted to continue the journey through collecting and thought that the time of ex-libris was back. Materially speaking, ex-libris is a small picture printed by traditional procedures or nowadays also by new technologies. This expression basically defines a sign of property, in this case a book, and its existence is justified in the time since was written " hic liber est meus", "this book is mine" on the lapel of books.
To enjoy these small works of art that are in themselves an excellent and valuable collectible, and deepen the knowledge of this specialty collector, we will inaugurate on Saturday December 13th at our offices, at 6 pm, an exhibition with a sample of ex-libris. These are part of the extensive collection of Marià Casas Hierro, currently president of the Catalan Association of Ex-libristas, a society born 25 years ago.
The objects that will be viewed in our showroom are all printed by one of the more traditional methods: the woodcut. Among them are a good representation designed by Catalan artists and some from Vilanova. We appreciate the cooperation of Mr. Marià Casas, not only allowing us to show part of his collection, but also he will introduce us a little more in this world of bookplates with a talk that will offer the same day of the inauguration. Also we will have the presence of Mrs. Marijo Riba, Councillor for Culture of our council.
For the occasion and as usual in our exhibitions, we will edit a brochure and a bookmark, the number 21 in our collection.
The exhibition can be visited until December 31 at the usual hours: weekdays from 18:00 to 21:00, Saturdays from 17:00 to 21:00, and Sundays from 11:00 to 2:00 in the later.