de maig 04, 2017

150 aniversari de l’establiment del nou Ajuntament

Seguint la tradició d’emmarcar les nostres activitats en les efemèrides i esdeveniments que es van succeint a la ciutat no podíem deixar passar el fet que el 6 d’abril de 1867, ara fa 150 anys, es va celebrar la primera sessió de la corporació municipal de l’Ajuntament a l’actual edifici de  la Plaça de la Vila.
Per fer-nos ressò d’aquesta commemoració ho volem fer també de la forma especial que vàrem encetar l’any passat: mitjançant la projecció del documental que el periodista local Jordi Carrillo ha fet per donar a conèixer aquest aniversari. Ell ha titulat el seu treball com “150 anys del viratge de la centralitat de Vilanova i la Geltrú, 1867-2017”.
La projecció es farà el dissabte dia 13 de maig a les set de la tarda en el nostre local social. Comptarem amb les paraules de la senyora Paquita Roig Galceran, estudiosa local, i del senyor Manel Claver Roso, coneixedor del nostre patrimoni, que ens donaran una visió més ampla del període i de l’efemèride que commemorem. També esperem comptar amb representació del nostre Ajuntament.
Aquesta projecció ens permetrà conèixer una mica més la nostra història i, gràcies al col·leccionisme, recordar-la i divulgar-la. Per aquest motiu hem editat un díptic i hem demanat a correus un segell personalitzat que ens permetrà recordar l’aniversari i donar-lo a conèixer arreu per mitjà dels filatelistes i del correu.Siguiendo la tradición de enmarcar nuestras actividades en las efemérides y eventos que se suceden en la ciudad, no podíamos dejar pasar el hecho que el 6 de abril de 1867, ahora hace 150 años, se celebró la primera sesión de la corporación municipal del Ayuntamiento en el actual edificio de la Plaça de la Vila.
Para hacernos eco de esta conmemoración  lo haremos con la misma forma especial que iniciamos el año pasado: con la proyección de un documental que el periodista local Jordi Carrillo ha realizado para dar a conocer este aniversario. Él ha titulado su trabajo como “150 años del viraje a la centralidad de Vilanova i la Geltrú, 1867-2017”
La proyección se realizará el sábado 13 de mayo a las siete de la tarde en nuestro local social. Contaremos con las palabras de la señora Paquita Roig Galceran, estudiosa local, y del señor Manel Claver Roso, conocedor de nuestro patrimonio, los cuales nos darán una visión más amplia del periodo y de la efeméride que conmemoramos. También esperamos contar con representación de nuestro ayuntamiento.
Esta proyección nos permitirá conocer un poco más nuestra historia y, gracias al coleccionismo, recordarla y divulgarla. Por este motivo hemos editado un díptico y hemos pedido a Correos un sello personalizado que nos permitirá recordar el aniversario y darlo a conocer por medio de filatelistas i correspondencia.Following the tradition of framing our activities in the events that take place in the city, we could not miss the fact that on April 6, 1867, 150 years ago, the first session of the municipal corporation of the City Council was held in the current building of Plaça de la Vila.
To echo this commemoration we will do it with the same special form that we started last year: with the screening of a documentary that the local journalist Jordi Carrillo has made to announce this anniversary. He has titled his work as "150 years of the turning to the centrality of Vilanova i la Geltrú, 1867-2017"
The screening will take place on Saturday, May 13 at seven in the afternoon in our social offices. We will have the words of Mrs. Paquita Roig Galceran, a local scholar, and of Mr. Manel Claver Roso, knowledgeable about our heritage, which will give us a broader view of the period and the anniversary that we commemorate. We also hope to have representation from our town hall.
This projection will allow us to know our history a little more and, thanks to collecting, to remember it and to spread it. For this reason we have edited a diptych and have asked Correos a personalized stamp that will allow us to remember the anniversary and make it known through philatelists and correspondence.