de setembre 04, 2012

Actes en motiu de l'Any Toldrà

Aquest any 2012 es compleixen els 50 anys de la mort del músic i compositor vilanoví Eduard Toldrà i Soler. Aquest vilanoví ha estat sempre vinculat a la nostra Societat, primer des de la seva condició de filatelista i segon perquè ha estat sempre present en les activitats de la societat.
Va ser el motiu principal de l’exposició filatèlica al Foment Vilanoví l’any següent de la seva mort, exposició que posteriorment es traslladada al “Circulo Catalán” de Madrid l’any 1966. L’any 1995, any del centenari del seu naixement, va ser el motiu central de la nostra XXXa Exposició Filatèlica. En aquesta es van editar un sobre commemoratiu, una fulla d’àlbum i un butlletí monogràfic, a més del mata-segells especial demanat i concedit per Correus, amb la imatge del músic.
Sempre va existir, principalment promogut pel nostre enyorat Joan Serra Figueras, el desig que es pogués disposar d’un segell de correus dedicat a Toldrà. Malgrat aquest desig, i de preparar el dossier i les demandes de suport, tot va quedar en un intent. Ara que Correus ens permet poder demanar segells d’iniciativa privada hem cregut que no podíem deixar passar l’oportunitat per poder disposar finalment d’un segell de correus dedicat a Toldrà, i no solament un sinó dos seran els segells que recordaran al músic. El primer segell reprodueix un bust de Toldrà tocant el violí i el segon el logotip de l’Any Toldrà.
El proper dia 15 de setembre a les set de la tarda es farà en el nostre local social, l’acte d’inauguració d’una mostra filatèlica dedicada a la música i la presentació oficial dels segells. La mostra filatèlica estarà integrada per una part de les col·leccions especialitzades de dos destacats filatelistes catalans: el Dr. Octavi Aballi Planell i el Sr. Josep Morraja Escala. En aquest acte ens acompanyarà, la Regidora de Cultura del nostre Ajuntament Sra. Marijó Riba i la senyora Maria Lluïsa Muntada, comissaria del “Any Toldrà” que ens glossarà la figura del músic. També esperem poder comptar amb la col·laboració del Conservatori Municipal de Música per posar el toc musical. Aquest acte s’inclou dins del marc del “Any Toldrà”.
Els segells estaran a disposició de tots els col·leccionistes a partir del mateix 15 de setembre i la mostra filatèlica estarà oberta al públic en el nostre local fins al 30 de setembre. Es podrà visitar en horaris normals de la Societat: dies feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 16 a 21 hores i diumenges de 11 a 14 hores.
Este año 2012 se cumplen los 50 años de la muere del músico y compositor villanovés Eduard Toldrà i Soler. Este siempre estuvo vinculado a nuestra sociedad, primero desde su condición de filatelista y segundo porque siempre ha estado presente en las actividades de la sociedad.
Fue el motivo principal de la exposición filatélica en el “Foment Vilanoví” al año de su muerte, exposición que posteriormente se trasladó al “Circulo Catalán” de Madrid el año 1966. El año 1995, año del centenario de su nacimiento, fue el motivo central de nuestra XXXa Exposición Filatélica. En ella se editaron un sobre conmemorativo, una hoja de álbum y un boletín monográfico, además de un matasellos especial pedido y concedido por correos, con la imagen del músico.
Siempre existió, principalmente promovido por nuestro añorado Joan Serra Figueras, el deseo de disponer u sello de correos dedicado a Toldrà. A pesar de este deseo, de preparar el dossier y las peticiones de soporte, todo quedó en un intento. Ahora que correos nos permite poder pedir sellos de iniciativa privada, hemos creído que no podíamos pasar la oportunidad de poder disponer finalmente de un sello de correos dedicado a Toldrà, y no solamente uno sino dos serán los sellos que recordarán al músico. El primero reproduce un busto de Toldrà tocando el violín, y el segundo el logotipo del “Año Toldrà”.
El próximo día 15 de septiembre a las siete de la tarde se hará en nuestro local social, el acto de inauguración de una muestra filatélica dedicada a la música y la presentación oficial de los sellos. La muestra filatélica estará integrada por una parte de las colecciones especializadas de dos destacados filatelistas catalanes: el Dr. Octavi Aballi Planell y el Sr. Josep Morraja Escala. En este acto nos acompañara, además de la Sra. Marijó Riba, Concejal de Cultura de nuestro ayuntamiento, la señora Maria Lluïsa Muntada, comisaria del “Año Toldrà”, quien nos glosará la figura del músico. También esperamos poder contar con la colaboración del Conservatorio Municipal de Música para poner un toque musical. Este acto se incluye en el marco del “Año Toldrà”.
Los sellos estarán a disposición de todos los coleccionistas a partir del mismo 15 de septiembre i la muestra filatélica estará abierta al público en nuestro local hasta el 30 de septiembre. Se podrá visitar en los horarios habituales de la sociedad: días hábiles de 18 a 21 horas, sábados de 16 a 21 horas y los domingos de 11 a 14 horas.This year 2012 marks 50 years of the death of the musician and composer Eduard Toldrà Vilanova i Soler. This Vilanova citizen has always been associated with our association, firstly as philatelist and second because it has always been present in our activities.
He was the main topic for the Philatelic Exhibition at the “Foment Vilanoví”, the following year of his death, which later moved to the “Circulo Catalán” in Madrid in 1966. In 1995, the centenary of his birth, was the central theme of our XXXa Philatelic Exhibition. During this, there was published a commemorative envelope, an album sheet and a newsletter monograph, plus a special postmark requested and granted by “Correos”, with the image of the musician.
Always existed, mainly promoted by our deeply missed Joan Serra Figueras, the wish to have a postage stamp dedicated to Toldrà. Despite this desire, and preparing the dossier and the demands for support, it did not worked out. Now that “Correos” accepts requests for private labels, we believe that we could not pass up the opportunity to finally have a postage stamp dedicated to Toldrà, not only one but two stamps to remember that the musician. The first stamp depicts a bust of Toldrà playing the violin and the second one is the logo of the “Any Toldrà”.
On September 15th at 7pm in our offices, we will do the opening of a philatelic exhibition devoted to the musician and the presentation of the stamps. The philatelic exhibition will comprise some of the specialized collections of two prominent Catalan philatelists: Dr. Octavi Aballi Planell and Mr. Josep Morraja Escala. In this event we will be accompanied, by Mrs. Marijó Riba culture responsible of our City Council, and by Mrs. Maria Lluïsa Muntada, curator of the "Any Toldrà", who will speak about the musician. We also hope to have the support of the Local Conservatory of Music to play some musical touch. This event is included as part of the "Any Toldrà."
The stamps will be available to all collectors from the same September 15th, and the philatelic exhibition will be open to the public on our offices until September 30th. It will be open at our normal hours: weekdays from 18 to 21, Saturdays from 16 to 21 and Sundays from 11 to 14 hours.