de febrer 19, 2018

El tren, un viatge a la temàtica col·leccionista

El dia 3 de març inaugurarem, a les set de la tarda en el nostre local, una exposició on el protagonista principal és el tema: el tren. I d’aquest us presentem molts objectes i col·leccions sense limitar-nos a cap especialitat. Hi trobareu diferents elements de col·lecció com els bitllets de tren, publicacions, cartells, retalls de premsa, accions, guies, mapes i també segells, entre algunes més.
Els elements que trobareu exposats provenen de la dedicació al tema, al llarg dels anys, de la família del nostre amic i soci, Oriol Puig Vidal. Des de la Penya creiem que tot aquest conjunt és un patrimoni documental apreciable i digne de donar a conèixer. També la filatèlia ha donat multitud de peces relacionades amb el tren i a l’exposició trobareu una molt bona col·lecció filatèlica de temàtica ferroviària del nostre amic i destacat filatelista Ramón Artigues.
Des d’aquí volem agrair a l’Oriol i al Ramón la seva predisposició en deixar-nos veure i apreciar les seves col·leccions. També vull agrair la col·laboració de l’amic i soci, Miquel Altadill, bon coneixedor de tota la temàtica ferroviària, principalment centrada en la nostra ciutat, que ens farà la presentació de l’exposició.
L’exposició es podrà visitar fins el 28 de març en el horaris habituals de la Societat: feiners i dissabtes de 6 a 8,30 del vespre i diumenges d’11 a 13,30 del matí.


El día 3 de marzo inauguraremos, a las siete de la tarde en nuestro local social, una exposición donde el protagonista principal es el tema: el tren. Y de este os presentamos muchos objetos y colecciones sin limitarnos a ninguna especialidad. Encontrareis diferentes elementos de colección como billetes de tren, publicaciones, carteles, recortes de prensa, acciones, guías, mapas y también sellos, entre otros.
Los elementos que encontrareis expuestos provienen de la dedicación al tema, a lo largo de los años, de la familia de nuestro amigo y socio, Oriol Puig Vidal. Desde la Penya creemos que todo este conjunto es un patrimonio documental apreciable y digno de dar a conocer. También la filatelia ha dado multitud de piezas relacionadas con el tren y en la exposición encontrareis una buena colección filatélica de temática ferroviaria de nuestro amigo y destacado filatelista, Ramón Artigues.
Desde aquí queremos agradecer a Oriol y Ramón su predisposición en dejarnos ver y apreciar sus colecciones. También queremos agradecer la colaboración del amigo y socio Miquel Altadill, buen conocedor de toda la temática ferroviaria, principalmente centrada en nuestra ciudad, que nos hará la presentación de la exposición.
La exposición se podrá visitar hasta el 28 de marzo en los horarios habituales de la sociedad: laborables y sábados de 6 a 8.30 de la tarde, y domingos de 11 a 13.30 de la mañana.


On March 3 we will inaugurate, at seven o'clock in the evening in our social offices, an exhibition where the main protagonist is the theme: the train. And from this we present many objects and collections without limiting ourselves to any specialty. You will find different collection items such as train tickets, publications, posters, press clippings, actions, guides, maps and also stamps, among others.
The elements that you will find exposed come from the dedication to the theme, over the years, of the family of our friend and society member, Oriol Puig Vidal. From the Penya we believe that all this set is an appreciable and worthy documentary heritage to make known. Also philately has given many pieces related to the train and in the exhibition you will find a good philatelic collection of railway theme of our friend and prominent philatelist, Ramón Artigues.
From here we want to thank Oriol and Ramón for their willingness to let us see and appreciate their collections. We also want to thank the friend and partner Miquel Altadill for his collaboration, who is well versed in all the railway topics, mainly focused on our city, who will present us the exhibition.
The exhibition can be visited until March 28 in the usual hours of the company: workdays and Saturdays from 6 to 8.30 in the afternoon, and Sundays from 11 to 13.30 in the morning.