de març 23, 2015

Els nostres socis a l’EXFILNA 2015

A la passada Exposició Nacional Espanyola “EXFILNA 2015”, celebrada a Avilés del 13 al 21 de març han participat amb notables resultats dos dels socis de la nostra Penya Filatèlica.
En Vicente Pastor Perdiguero ha continuat la seva ja extensa trajectòria de participacions en exposicions filatèliques ja siguin catalanes, espanyoles i internacionals, i ha presentat la seva col·lecció “Vuelos catapultados” que ha merescut segons opinió del jurat 89 punts, per tant, una medalla d’Or.
En Roger Callao Sánchez ha participat per primera vegada amb una exposició d’àmbit estatal amb la seva col·lecció “The Penny 1840-1864”. Aquesta és un estudi exhaustiu de les primeres emissions de segells d’Anglaterra, i ha merescut, segons opinió del jurat, una puntuació de 81 punts, per tant, una medalla de Vermeil Gran. Volem ressaltar aquest molt bon resultat en aquesta primera participació del nostre amic i company en una gran exposició filatèlica.
Des d’aquí la nostra felicitació a tots dos.

Vicente Pastor

En la pasada Exposición Nacional Española “EXFILNA 2015, celebrada en Avilés del 13 al 21 de marzo, participaron con notables resultados dos de los socios de nuestra Penya Filatélica.
Vicente Pastor Perdiguero ha continuado su ya extensa trayectoria de participaciones en exposiciones filatélicas ya sean catalanas, españolas y internacionales, y ha presentado su colección “Vuelos catapultados” que ha perecido según la opinión del jurado 89 puntos, por tanto una medalla de Oro.
Roger Callao Sánchez ha participado por primera vez en una exposición de ámbito estatal con su colección “The Peny 1840-1864”. Esta es un estudio exhaustivo de las primeras emisiones de sellos en Inglaterra, y ha merecido según la opinión del jurado una puntuación de 81 puntos, por tanto una medalla Vermeil Grande. Queremos resaltar este muy buen resultado en la primera participación de nuestro amigo y compañero en una gran exposición filatélica.

Des de aquí nuestra felicitación a los dos.

Roger Callao

In the last National Spanish Exhibition "EXFILNA 2015, held in Avilés from March 13th to the 21st, two of the members of our Penya Filatèlica participated with remarkable. results.
Vicente Pastor Perdiguero has continued his already long career of participations in philatelic exhibitions either Catalan, Spanish and international, and has presented his collection "Catapulted Flights". This was awarded in the opinion of the jury with 89 points, so a gold medal.
Roger Callao Sanchez has participated for the first time in an exhibition at state level with his collection "The Peny 1840-1864". This is a comprehensive study and review of the first issues of England stamps, and has earned in the opinion of the jury a score of 81 points, so a Large Vermeil medal. We highlight this very good result in the first participation of our friend and partner in a large philatelic exhibition.
Our congratulations to both of them.