de maig 06, 2008

Encara hi som

Malgrat que hem estat dos mesos sense notícies al blog, l’activitat de la Penya Filatèlica ha continuat.
Hem celebrat l’Assemblea General Ordinària de socis com era preceptiu, i hem continuat amb les activitats normals de l’entitat (trobades de plaques de cava, intercanvis filatèlics, la subhasta, etc.).
Com a activitat extraordinària que no podem deixar d’esmentar està la visita, el passat 21 de març, a la V Exposició Filatèlica de Societats Federades del Principat de Catalunya, que es va celebrar a Tordera. En aquesta exposició vam poder admirar les col·leccions exposades i compartir el dinar amb els companys del club filatèlic Tordera i altres membres de la Fecafil que actuaven de jurats de l’exposició.


A pesar de haber estado dos meses sin noticias en este blog, la Penya Filatélica ha continuado. Hemos celebrado la Asamblea General Ordinaria de socios como era preceptivo, y hemos continuado las actividades normales de la entidad (encuentros de placas de cava, intercambios filatélicos, la subasta, etc.) Como actividad extraordinaria que no podemos dejar de mencionar esta la visita, el pasado 21 de marzo, a la V Exposición de Sociedades Federadas del principado de Catalunya, que se celebró en Tordera. En esta exposición pudimos admirar las colecciones expuestas y compartimos el almuerzo con los compañeros del club filatélico de Tordera y miembros de la Fecafil que actuaban como jurado de la exposición.


Despite having no updates for two months, the activities of Penya Filatèlica have went on. The General Assembly of Members has taken place as usual and the rest of weekly activities have also taken place (bottlecaps meetings, philatelic trades, the auction, etc.). We cannot forget our visit, last 21st of March, to the V Philatelic Exhibition of Federated Societies of the Principality of Catalonia, which took place in Tordera. In this exhibition we were able to admire the presented collections and have lunch with our colleagues of Club Filatèlic Tordera and other members of Fecafil, who were there as jury for the exhibition.