de desembre 13, 2015

Joaquim Mir Trinxet, 75è aniversari de la seva mort

Aquest any s’esdevé el 75è aniversari de la mort del pintor Joaquim Mir Trinxet, artista molt vinculat a la nostra ciutat tant artística com familiarment. Tot i que va néixer a Barcelona, el considerem molt nostre, ja que gran part de la seva obra paisatgística es desenvolupà a Vilanova i les seves rodalies.
Per tal de no deixar passar aquesta oportunitat, hem organitzat una mostra documental i gràfica que recull diferents moments i aspectes de l’artista. Ho podem fer gràcies a la continuada dedicació col·leccionista del company Xavier Capdet Soler, qui ha anat replegat tota aquesta important sèrie de documents gràfics.
Volem també significar la relació de la nostra Societat amb el pintor, la qual es remunta a l’any 1972 amb la VIII Exposició Filatèlica i Numismàtica, que va tenir com a tema d’honor la Pintura en record i homenatge al pintor Joaquim Mir. En aquella ocasió es va editar un cuidat butlletí amb una reproducció d’un dels seus quadres i amb una semblança de l’artista a càrrec de Teresa Basora Sugranyes, en aquell any Directora de la Biblioteca Balaguer. També amb motiu d’aquella exposició s’edità un sobre commemoratiu i Correus va concedir un mata-segell especial.
Aquest 2015 volem també deixar un record filatèlic de l’aniversari editant un nou segell personalitzat que hem demanat a Correus. Portarà la imatge del pintor segons un dels seus autoretrats. Aquí us presentem el projecte del segell.


Així mateix també editem un punt de llibre que reprodueix una de les seves pintures i que, a més de recordar l’aniversari, serà la nadala amb que la nostra Societat vol felicitar les Festes de Nadal.
La inauguració de la mostra serà el proper divendres dia 18 de desembre a les set de la tarda en el nostre local Social i comptarem amb la senyora Mireia Rosich, actual directora del Museu Balaguer, que ens parlarà de l’artista i de la seva obra.
La mostra es podrà visitar fins a primers d’any en els horaris habituals de la Societat; feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges de 11 a 14 hores.


Este año es el 75º aniversario de la muerte del pintor Joaquim Mir Trinxet, artista muy vinculado a nuestra ciudad tan artística como familiarmente. A pesar de que nació en Barcelona, lo consideramos muy nuestro, ya que desarrolló gran parte de su obra paisajista en Vilanova y sus cercanías.
Para no cejar pasar esta oportunidad, hemos organizado una muestra documental y gráfica que recoge diferentes momentos y aspectos del artista. Lo podemos hacer gracias a la continuada dedicación coleccionista de nuestro compañero Xavier Capdet Soler, quien ha ido agrupando toda esta importante serie de documentos gráficos.
Queremos también significar la relación de nuestra sociedad con el pintor, la cual se remonta al año 1972 con la VIII Exposición Filatélica y Numismática, que tuvo como tema de honor la pintura en recuerdo y homenaje al pintor Joaquim Mir. En aquella ocasión se editó un cuidado boletín con una reproducción de uno de sus cuadros y un texto sobre el artista, a cargo de Teresa Basora Sugranyes, en aquel año directora de la Biblioteca Balaguer. También con motivo de aquella exposición se editó un sobre conmemorativo y Correos concedió un matasellos especial.
Este 2015 queremos dejar también un recuerdo filatélico del aniversario editando un nuevo sello personalizado que hemos pedido a correos. Llevará la imagen del pintor según uno de sus autorretratos. Aquí os presentamos la imagen del proyecto del sello.
Así mismo también editaremos un punto de libro que reproduce una de sus pinturas y que, además de recordar el aniversario, será la felicitación con la que nuestra Sociedad quiere felicitar las Fiestas de Navidad.
La inauguración de la muestra será el próximo viernes 18 de diciembre a las siete de la tarde en nuestro local social, y contaremos con la sra. Mireia Rosich, actual directora del Museo Balaguer, quien nos hablará del artista y de su obra.
La muestra se podrá visitar hasta primeros de año en los horarios habituales de la sociedad: laborables de 18 a 21 horas, sábados de 17 a 21horas y domingos de 11 a 14 horas.


This year is the 75th anniversary of the death of the painter Joaquim Mir Trinxet, closely linked to our city as artistic as familiarly artist. Although born in Barcelona, we consider it very ours, as it developed much of his landscape work in Vilanova and its vicinity.
We cannot let this opportunity pass, so we have organized a documentary and graphic exhibition that collects different moments and aspects of the artist. We can do it thanks to the continued dedication of our fellow collector Xavier Capdet Soler, who has been gathering all this important series of graphics documents.
Moreover the relationship of our society on the painter dates back to 1972 with the VIII Philatelic and Numismatic Exhibition, which had the “painting art” as honor theme of honor in memory and homage to the painter Joaquim Mir. On that occasion was published a beautiful edited bulletin with a reproduction on one of his paintings and a text on the artist by Teresa Basora Sugranyes. Those years director of the Balaguer Library. Also on the occasion of that exhibition the society edited a commemorative special stamp granted by Correos.
This 2015 we also want to leave a philatelic souvenir about this anniversary by editing a new custom stamp that we requested to Correos. It will show the image of the painter according to one of his self-portraits. Here you can see the image project of that stamp.
Likewise we also edit a bookmark with one of his paintings, that will work as the Christmas greeting card of our society
The opening of the exhibition will be next Friday, December 18th at 7pm at our offices, and we will count with Ms. Mireia Rosich, current director of the Balaguer Museum, who will talk about the artist and his work.
The exhibition will be open till earlier next year at the usual hours of society: working for 18-21 h, Saturdays from 17 to 21h. and Sundays from 11-14 h.