d’octubre 20, 2015

La nostra biblioteca creix

Tal com ja hem comentat en alguna oportunitat la nostra voluntat es anar fent creixer la nostra biblioteca, no solament actualitzant l’oferta de catàlegs filatèlics i numismàtics, sinó també amb la incorporació d’altres obres complementaries que permetin anar aprofundint en les diverses modalitats del col·leccionisme.
Recentment hem incorporat el llibre “Trens de postal” del que n’és autor el conegut col·leccionista de postals Lluis Miquel Tuells Moreno. Val a recordar que l’any 2006 va col·laborar amb la nostra Societat en una exposició de postals ferroviàries en motiu del 125 aniversari de l’arribada del tren a Vilanova. A través de les seves pàgines podem realitzar un viatge pel paisatge ferroviari de Catalunya i veure la seva evolució gràcies a una selecció de les postals que formen la seva extensa col·lecció.
Així mateix volem agrair la col·laboració de Oriol Puig Vidal, Joan Egea Isern i Josep Maria Jorba Cremades, socis de la nostra Societat que ens ha donat diversos catàlegs especialitzats i obres sobre numismàtica i que també hem incorporat a la nostra biblioteca.

Tal como hemos comentado en alguna ocasión, nuestra voluntad es ir haciendo crecer nuestra biblioteca no solamente actualizando la oferta de catálogos filatélicos  y numismáticos, sino también con la incorporación de otras obras complementarias que permitan ir profundizando en las diversas modalidades de coleccionismo.
Recientemente hemos adquirido el libro “Trenes de postal”, del que es autor el conocido coleccionista de postales Lluis Miquel Tuells Moreno. Cabe recordar que en el 2006 colaboró con nuestra sociedad en una exposición de postales ferroviarias en motivo del 125 aniversario de la llegada del tren a Vilanova. A través de sus páginas podemos realizar un viaje por el paisaje ferroviario de Catalunya y ver su evolución gracias a una selección de postales que forman su extensa colección.
Así mismo queremos agradecer la colaboración de Oriol Puig Vidal, Joan Egea Isern y Josep Maria Jorba Cremades, socios de nuestra sociedad que nos han donado diversos catálogos especializados y obras sobre numismática, las cuales también hemos incorporado a nuestra biblioteca.


As we have said on many occasions, our will is growing our library, not only upgrading the number of philatelic and numismatic catalogs, but also with the addition of other complementary works that allow to go deeper into other forms of collecting.
We recently acquired the book "Postcard trains", its author is the well-known collector of postcards Lluis Miquel Tuells Moreno. It is worth to recall that in 2006 he contributed with our society in an exhibition of railway postcards to commemorate the 125th anniversary of the arrival of the train to Vilanova. Through the pages of this volume we can take a trip to the rail landscape of Catalonia and its evolution through a selection of postcards from Tuells extensive collection.
Also we want to thank the collaboration of Oriol Puig Vidal, Joan Egea Isern and Josep Maria Jorba Cremades, members of our society who have donated various specialized catalogs and books on numismatics, which have also been added to our library.