d’agost 02, 2015

Butlletí núm. 46

Acaba de sortir una nova edició del nostre Butlletí.
El seu contingut es:

* Portada: Presentació de la exposició del centenari del naixement d'Albert Virella i Bloda
* Els nostres socis a la EXFILNA 2015 (redacció)
* Per començar  (Josep Ferrer Serra)
* 2014-2015, recull d'un altre any d'activitats (redacció)
* Els mesos que vindrán (redacció)
* Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes: Estat Català (Enric Jerez)
* Ardites de Felipe IV falsos de época (Josep Anton Moreno-Bedmar)
* Classificació i catalogació dels goigs (Antoni Sagarra i Mas)
* El fons de la nostra biblioteca: la placa de cava clàssica (redacció)
* Notes breus
* Efemèrides locals de 1915: ara fa cent anys (Francesc Xavier Puig Rovira)

Com a novetat en aquesta edició, comptem amb el text de les xerrades que es van realitzar durant dues de les exposicions d'aquest any. Donem les gràcies a l'Albert Tubau i a en Jaume Bertrán per haver-nos facilitat els seus texts i notes.
* Una aproximació a l'Albert Virella (Albert Tubau. Presentació de la exposició del centenari del naixement d'Albert Virella. 25 abril 2015)
* Remembrança del amic: l'Armand Cardona Torrandell (Jaume Bertrán Carbonell. Presentació de la exposició del 20 aniversari de la mort de l'Armand Cardona. 30 maig 2015)
Contenidos:
* Portada: presentación de la exposición del centanario del nacimiento de de Albert Virella i Bloda
* Nuestros socios en la EXFILNA 2015 (redacción)
* Para empezar (Josep Ferrer Serra)
* 2014-1015, compendio de otro año de actividades (redacción)
* Los meses que vendrán (redacción)
* Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas: Estat Català (Enric Jerez)
* Ardites de Felipe IV falsos de epoca (Josep A. Moreno Bedmar)
* clasificación y catalogación de gozos (Antoni Sagarra i Mas)
* El fondo de nuestra biblioteca: la placa de cava clasica (redacción)
* Notas breves
* Efemérides locales de 1915: ahora hace cient años (Francesc Xavier Puig Rovira)

Como novedad en esta edición contamos con el texto de las charlas que se realizaron en dos de las exposiciones de este año. Damos las grácias a Albert tubau y a Jaume Bertrán por havernos facilitado sus textos y notas.
* Una aproximación a Albert Virella (Albert Tubau. Presentación de la exposición del centenario del nacimiento de albert Virella. 25 abril 2015)
* Remembranza del amigo: Armand Cardona Torrandell (Jaume Bertrán Carbonell. Presentación de la exposición del 20 aniversario de la muerte de Armand Cardona. 30 mayo 2015)Contents:
* Home: presentation of the exhibition of Albert Virella i Bloda 100 years birth
* Our partners in the EXFILNA 2015 (staff)
* To begin with (Josep Serra Ferrer)
* 2014-1015, a compendium of another year of activities (staff)
* The months to come (staff)
* Notes on the Spanish Civil War and cartoons: "Estat Català" (Enric Jerez)
* Ardites of Felipe IV original fakes (Josep A. Bedmar Moreno)
* Classification and cataloging of joys (Antoni Sagarra i Mas)
* Our library: the classical cava plate (staff)
* Brief notes
* Local Ephemeris 1915: 100 years ago (Francesc Xavier Puig Rovira)

New in this edition we have the text of the speechs that were held in two exhibitions this year. We thank Albert Tubau and Jaume Bertran to have provided their texts and notes.
* An approach to Albert Virella (Albert Tubau. Presentation of the exhibition of the centenary of the birth of Albert Virella. April 25, 2015)
* Friend's Remembrance: Armand Cardona Torrandell (Jaume Bertran Carbonell. Presentation of the exhibition of the 20th anniversary of the death of Armand Cardona. May 30, 2015.)