de març 19, 2011

PENYA FILATÈLICA, en el seu 60è aniversari, convoca l’exposició TOT COL·LECCIONISME a celebrar entre els dies 14 y 31 de maig 2011

OBJECTIUS.- Com s‘indica pel seu nom, pretenem homenatjar l’extens món del col·leccionisme, que és la raó d’ésser de la Penya Filatèlica i la guia constant de les nostres activitats.

MATERIALS A EXPOSAR.- Tota mena d’objectes de col·lecció. Per aconseguir la màxima variació s’acceptarà una sola aportació de cada tipus de material.En el cas de col·leccionismes molt diversificats, pot estudiar-se més d’una inscripció si hi han diferències importants conceptual o visualment.

VOLUM DE LES APORTACIONS.- Limitat. No es tracta d’exhibir tot el que tenim, sinó de posar-hi una mostra representativa. L’organització té a disposició dels participants diferents models de vitrines i espais d’exhibició adequats a cada format de col·lecció.

INFORMACIÓ:

· Límit d’inscripcions: 30 d’abril

· Muntatge: del 9 al 13 de maig

· Inauguració: dissabte 14 de maig a les 7 de la tarda

· Participants: socis de Penya Filatèlica

MATASEGELLS ESPECIAL

El dissabte 14 de maig de 10 a 14 h, a la nostra seu social, funcionarà una estafeta de Correus extraordinària, que disposarà d’un matasegells especial de l’exposició i del 60è aniversari.

Hi haurà també un sobre il·lustrat i un segell personalitzat.

PENYA FILATÈLICA, en su 60º aniversario, convoca la exposición

TOT COL·LECCIONISME

a celebrarse entre los días 14 y 31 de mayo 2011

OBJECTIVOS.- Como se indica por el título de la exposición, pretendemos homenajear el extenso mundo del coleccionismo, que es la razón de ser de la Penya Filatèlica y la guía constante de nuestras actividades.

MATERIALES A EXPONER.- Toda clase de objetos de colección. Para conseguir la máxima variación se aceptará una sola aportación de cada tipo de material.En el caso de coleccionismos muy diversificados, podemos estudiar la posibilidad de más de una inscripción si hay diferencias importantes conceptuales o visuales.

VOLUMEN DE LAS APORTACIONES.- Limitado. No se trata de exhibir todo lo que tenemos, sino de poner una muestra representativa. La organización tiene a disposición de los participantes diferentes modelos de vitrinas y espacios de exhibición adecuados a cada formato de colección.

INFORMACIÓN:

· Límite de inscripciones: 30 de abril

· Montaje: del 9 al 13 de mayo

· Inauguración: sábado 14 de mayo a las 7 de la tarde

· Participantes: socios de Penya Filatèlica

MATASELLOS ESPECIALES

El sábado 14 de mayo de 10 a 14 h, en nuestra sede social, funcionará una estafeta de Correos extraordinaria, que dispondrá de un matasellos especial de la exposición y del 60º aniversario.

Habrá también un sobre ilustrado y un sello personalizado.

PENYA FILATÈLICA, for its 60th anniversary, organizes the exposition

TOT COL·LECCIONISME

which will take place between May 14th and May 31st 2011

OBJECTIVES.- As its name indicates, we want to pay homage the vast field of collecting, which is the Penya Filatelica’s reason of being and the constant guide of our activities.

ITEMS TO BE DISPLAYED.- Any kind. To achieve the maximum variety possible, only one entry of each category of items will be accepted.For those kinds of collecting that are very diversified, several entries will be considered if there is a significant difference, either in concept or in form.

QUANTITY OF THE COLLECTIONS.- Limited. The aim is not to display everything we have, but to provide a sample. The organisation can supply participants with different models of display cabinets or spaces, suitable to the specific forma of collecting.

SPECIAL POSTMARK

On Saturday May 14th, from 10 to 14h., our offices will house a temporary post office which will have the special postmark of the 60th anniversary.

There will also be an illustrated envelope and a custom stamp.