de maig 19, 2021

Tres efemèrides més aquest any

Per completar les efemèrides d’aquest any 2021, tampoc volem deixar de recordar altres personatges vilanovins dels que es commemoren diferents aniversaris i que mereixen ser protagonistes dels seus propis segells d’iniciativa particular que promovem des de la nostra Societat.

En primer lloc ens volem fer ressò del centenari del naixement de fotògraf Jordi Mas Morando. El fotògraf va reunir un dels arxius fotogràfics més importants de la ciutat i de la comarca. La seva dilatada vida professional cobria diversos àmbits del món de la fotografia. Per una part la vessant periodística va quedar palesa en la seva col·laboració, entre altres, amb el Diari de Vilanova, i la vessant més artística en els paisatges idíl·lics de la costa catalana reproduïts en col·leccions de postals. Popularment fou molt conegut per la botiga, el laboratori i l’estudi fotogràfic que regentà durant molts anys al carrer dels Caputxins de la nostra ciutat. Part de la seva obra va quedar recollida en un volum de la col·lecció “els nostres fotògrafs” publicat per l’editorial “El Cep i la Nansa”.

En segon lloc tenim el centenari del naixement de Francesc Roig Toqués. Roig Toqués fou un home polifacètic, mestre d'aixa, col·leccionista, miniaturista naval, cineasta amateur, cronista i creador del Museu de Curiositats Marineres que porta el seu nom. La seva figura es troba lligada a la carpa “Juanita” que va ser coneguda internacionalment per les seves habilitats de beure en porró i menjar amb una cullereta. La proximitat del mar amb casa seva va exercir una potent fascinació que es traslladà a la resta de les seves aficions. Amb catorze anys va construir la primera maqueta, una fragata de quatre pals. A part de construir miniatures va escriure articles sobre el tema en revistes especialitzades i va destacar com a fotògraf i cineasta amateur, àmbits en què també va ser premiat i des dels quals va col·laborar a la conservació del patrimoni. Com a mostra d'alguns dels premis que va rebre: l'any 1984 li van concedir el premi Master's, el 1988 la Merenga de plata i l'any 1997 l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va reconèixer la seva tasca en favor de la difusió del patrimoni i de Vilanova atorgant-li la Medalla de la Ciutat i publicant el seu retrat. El segell que editem ara reprodueix el cartell de Jordi Caba que s’ha fet pel centenari.

I en tercer lloc, tenim l’aniversari de dos personatges vilanovins molt populars del nostre folklore festiu. Es tracta del 250 aniversari dels gegants de Vilanova “L’Hereu i la Pubilla”. El 1771 s’afegiren als Gegants de Vilanova aquesta parella  que foren estrenats durant la benedicció de la primera part de la construcció de l'església de Sant Antoni. Aquests gegants foren construïts per Francesc Amich de Barcelona i tenien aparença de fadrins de casa adinerada. Amb els anys patiren nombroses restauracions, la darrera de les quals va tenir lloc el 1916, quan passaren a tenir imatge de pagesos catalans. El 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil van desaparèixer, juntament amb el drac i les mulasses quan havien d'assistir a la inauguració de l'Olimpíada Popular de Barcelona. El 1948, sota l'impuls de gent procedent del Foment Vilanoví, es recuperaren els gegants amb un projecte elaborat per Lluís Sabadell. Els “nous” van ser construïts a la casa El Ingenio de Barcelona. El 1996 i 2001 se li canviaren els vestits i el 2008 se'ls hi restauraren els caps.

Els tres segells estan ja a disposició de tots els socis i de totes les persones interessades al nostre local social, en el nostre horari habitual.Para completar las efemérides de este año 2021, tampoco queremos dejar de recordar otros personajes locales de los que se conmemoran diferentes aniversarios i que se merecen ser protagonistas de sus propios sellos de iniciativa particular que promovemos desde nuestra Sociedad.

En primer lugar, nos queremos hacer eco del centenario del nacimiento de fotógrafo Jordi Mas Morando. El fotógrafo reunió uno de los archivos fotográficos más importantes de la Ciudad y de la comarca. Su dilatada vida profesional cubría diversos ámbitos del mundo de la fotografía. Por una parte, la vertiente periodística quedo manifiesta en su colaboración, entre otros, con el “Diari de Vilanova”, y por otra la vertiente más artística con los paisajes idílicos de la costa catalana reproducidos en colecciones de postales. Popularmente era muy conocido por su tienda, laboratorio y estudio fotográfico de la calle de los Capuchinos en nuestra ciudad. Parte de su obra quedó recogida en un volumen de la colección “els nostres fotògrafs”, publicado por la editorial “El cep i la nansa”

En segundo lugar, tenemos el centenario del nacimiento de Francesc Roig Toqués. Roig Toqués fue un hombre polifacético, carpintero de ribera, coleccionista, miniaturista naval, cineasta amateur, cronista i creador del Museo de Curiosidades Marineras que lleva su mismo nombre. Su figura se encuentra ligada a la de la carpa “Juanita” que fue conocida internacionalmente por su habilidad de beber en porrón y comer con una cuchara. La proximidad del mar a su casa ejerció una potente fascinación que se trasladó al resto de sus aficiones, Con catorce años construyo su primera maqueta, una fragata de cuatro palos. A parte de construir miniaturas, escribió artículos sobre sobre el tema en diversas revistes especializadas, i destaco como fotógrafo y cineasta amateur, ámbitos en los que también fue premiado i colaboró para conservar el patrimonio. Como muestra de algunos premios que recibió: en 1984 se le concedió el premio “Master’s”, en 1988 recibió el merengue de plata i en 1997 el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú reconoció su Trabajo para difundir el patrimonio y le entrego la medalla de la Ciudad, i publicó su “retrats”. El sello que editamos reproduce el cartel que Jordi Caba ha realizado para su centenario.

Y en tercer lugar, tenemos el aniversario de dos personajes locales muy Populares de nuestro folclore festivo. Se trata del 250 aniversario de los gigantes de Vilanova “l’Hereu i la pubilla”. En 1771, esta pareja se sumó a los Gigantes de Vilanova, y fueron estrenados durante la bendición de la primera parte de la reconstrucción de la Iglesia de San Antonio. Estos gigantes fueron esculpidos por Francesc Amich de Barcelona y tenían el aspecto de los herederos de una casa adinerada. Con los años sufrieron varias restauraciones. En la de 1916, la pareja pasó a vestir como payeses catalanes. En 1936, con el estallido de la Guerra Civil los gigantes desaparecieron junto al Drac de Vilanova i a las mulasas cuando se dirigían a Barcelona para asistir a la inauguración de la Olimpiada Popular. En 1948, bajo el impulso de la gente de la Sociedad “Foment Vilanoví” se recuperaron los gigantes con un proyecto elaborado por Lluís Sabadell. Los “nuevos” fueron construidos en la casa “El ingenio” de Barcelona. En 1996 y 2001 se les cambiaron los vestidos, y en 2008 se restauraron las cabezas.

Los tres sellos ya están a disposición de todos los socios y de todas las persones interesadas en nuestro local social, en el horario habitual.To complete the ephemeris of this year 2021, we also do not want to stop remembering other local figures who commemorate different anniversaries and who deserve to be the protagonists of their own stamps of particular initiative that we promote from our Society.

First, we want to echo the centenary of the birth of photographer Jordi Mas Morando. The photographer gathered one of the most important photographic archives of the city and the region. His long professional life covered various areas of the world of photography. On the one hand, the journalistic aspect was manifested in his collaboration, among others, with the "Diari de Vilanova", and on the other, the more artistic aspect with the idyllic landscapes of the Catalan coast reproduced in postcard collections. He was popularly well known for his shop, laboratory and photographic studio on Caputxins street in our city. Part of his work was collected in a volume of the collection "Our photographers", published by the editorial "El cep i la nansa"

Second, we have the centenary of the birth of Francesc Roig Toqués. Roig Toqués was a versatile man, a ship carpenter, collector, naval miniaturist, amateur filmmaker, chronicler and creator of the Museum of Marine Curiosities that bears his name. His figure is linked to that of the "Juanita" carp that was internationally known for its ability to drink from a jug and eat with a spoon. The proximity of the sea to his home exerted a powerful fascination that was transferred to the rest of his hobbies. At the age of fourteen he built his first model, a four-masted frigate. Apart from building miniatures, he wrote articles on the subject in various specialized magazines, and stood out as an amateur photographer and filmmaker, areas in which he was also awarded and collaborated to conserve heritage. As a sample of some awards he received: in 1984 he was awarded the “Master's” award, in 1988 he received the Silver Meringue and in 1997 the Vilanova i la Geltrú City Council recognized his work to spread the heritage and gave him the medal of the City, and published his "portraits" biography. The stamp that we publish reproduces the poster that Jordi Caba has made for his centenary.

And thirdly, we have the anniversary of two very popular local characters from our festive folklore. It is the 250th anniversary of the Vilanova giants "l’Hereu i la pubilla". In 1771, this couple joined the Giants of Vilanova, and they were premiered during the blessing of the first part of the reconstruction of Saint Anthony Church. These giants were sculpted by Francesc Amich from Barcelona and looked like the heirs of a wealthy house. Over the years, they underwent several restorations. In 1916, the couple began to dress as Catalan peasants. In 1936, with the outbreak of the Civil War, the giants disappeared along with the Dragon of Vilanova and the Mules when they went to Barcelona to attend the inauguration of the Popular Olympiad. In 1948, under the impulse of the people of the “Foment Vilanoví” Society, the giants were recovered with a project drawn up by Lluís Sabadell. The “new” ones were built in the “El ingenio” house in Barcelona. In 1996 and 2001 their dresses were changed, and in 2008 their heads were restored.

The three stamps are already available to all members and to all interested people in our social premises, during the usual hours.