de juliol 24, 2021

Bon estiu

Com cada any tancarem el local uns dies del mes d’agost, del 2 al 24, per descansar d’aquest dies de calor.

Que tingueu un molt bon estiu, i fins a la tornada.Como cada año cerramos el local unos días del mes de agosto, del 2 al 24, para descansar del calor. Esperamos tengáis un buen verano y hasta la vuelta.

As every year, our offices will be closed a few days during august, from the 2nd to the 24th, to rest from this heat. We wish you a good summer and we will see you when we will come back.

de maig 19, 2021

Tres efemèrides més aquest any

Per completar les efemèrides d’aquest any 2021, tampoc volem deixar de recordar altres personatges vilanovins dels que es commemoren diferents aniversaris i que mereixen ser protagonistes dels seus propis segells d’iniciativa particular que promovem des de la nostra Societat.

En primer lloc ens volem fer ressò del centenari del naixement de fotògraf Jordi Mas Morando. El fotògraf va reunir un dels arxius fotogràfics més importants de la ciutat i de la comarca. La seva dilatada vida professional cobria diversos àmbits del món de la fotografia. Per una part la vessant periodística va quedar palesa en la seva col·laboració, entre altres, amb el Diari de Vilanova, i la vessant més artística en els paisatges idíl·lics de la costa catalana reproduïts en col·leccions de postals. Popularment fou molt conegut per la botiga, el laboratori i l’estudi fotogràfic que regentà durant molts anys al carrer dels Caputxins de la nostra ciutat. Part de la seva obra va quedar recollida en un volum de la col·lecció “els nostres fotògrafs” publicat per l’editorial “El Cep i la Nansa”.

En segon lloc tenim el centenari del naixement de Francesc Roig Toqués. Roig Toqués fou un home polifacètic, mestre d'aixa, col·leccionista, miniaturista naval, cineasta amateur, cronista i creador del Museu de Curiositats Marineres que porta el seu nom. La seva figura es troba lligada a la carpa “Juanita” que va ser coneguda internacionalment per les seves habilitats de beure en porró i menjar amb una cullereta. La proximitat del mar amb casa seva va exercir una potent fascinació que es traslladà a la resta de les seves aficions. Amb catorze anys va construir la primera maqueta, una fragata de quatre pals. A part de construir miniatures va escriure articles sobre el tema en revistes especialitzades i va destacar com a fotògraf i cineasta amateur, àmbits en què també va ser premiat i des dels quals va col·laborar a la conservació del patrimoni. Com a mostra d'alguns dels premis que va rebre: l'any 1984 li van concedir el premi Master's, el 1988 la Merenga de plata i l'any 1997 l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va reconèixer la seva tasca en favor de la difusió del patrimoni i de Vilanova atorgant-li la Medalla de la Ciutat i publicant el seu retrat. El segell que editem ara reprodueix el cartell de Jordi Caba que s’ha fet pel centenari.

I en tercer lloc, tenim l’aniversari de dos personatges vilanovins molt populars del nostre folklore festiu. Es tracta del 250 aniversari dels gegants de Vilanova “L’Hereu i la Pubilla”. El 1771 s’afegiren als Gegants de Vilanova aquesta parella  que foren estrenats durant la benedicció de la primera part de la construcció de l'església de Sant Antoni. Aquests gegants foren construïts per Francesc Amich de Barcelona i tenien aparença de fadrins de casa adinerada. Amb els anys patiren nombroses restauracions, la darrera de les quals va tenir lloc el 1916, quan passaren a tenir imatge de pagesos catalans. El 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil van desaparèixer, juntament amb el drac i les mulasses quan havien d'assistir a la inauguració de l'Olimpíada Popular de Barcelona. El 1948, sota l'impuls de gent procedent del Foment Vilanoví, es recuperaren els gegants amb un projecte elaborat per Lluís Sabadell. Els “nous” van ser construïts a la casa El Ingenio de Barcelona. El 1996 i 2001 se li canviaren els vestits i el 2008 se'ls hi restauraren els caps.

Els tres segells estan ja a disposició de tots els socis i de totes les persones interessades al nostre local social, en el nostre horari habitual.Para completar las efemérides de este año 2021, tampoco queremos dejar de recordar otros personajes locales de los que se conmemoran diferentes aniversarios i que se merecen ser protagonistas de sus propios sellos de iniciativa particular que promovemos desde nuestra Sociedad.

En primer lugar, nos queremos hacer eco del centenario del nacimiento de fotógrafo Jordi Mas Morando. El fotógrafo reunió uno de los archivos fotográficos más importantes de la Ciudad y de la comarca. Su dilatada vida profesional cubría diversos ámbitos del mundo de la fotografía. Por una parte, la vertiente periodística quedo manifiesta en su colaboración, entre otros, con el “Diari de Vilanova”, y por otra la vertiente más artística con los paisajes idílicos de la costa catalana reproducidos en colecciones de postales. Popularmente era muy conocido por su tienda, laboratorio y estudio fotográfico de la calle de los Capuchinos en nuestra ciudad. Parte de su obra quedó recogida en un volumen de la colección “els nostres fotògrafs”, publicado por la editorial “El cep i la nansa”

En segundo lugar, tenemos el centenario del nacimiento de Francesc Roig Toqués. Roig Toqués fue un hombre polifacético, carpintero de ribera, coleccionista, miniaturista naval, cineasta amateur, cronista i creador del Museo de Curiosidades Marineras que lleva su mismo nombre. Su figura se encuentra ligada a la de la carpa “Juanita” que fue conocida internacionalmente por su habilidad de beber en porrón y comer con una cuchara. La proximidad del mar a su casa ejerció una potente fascinación que se trasladó al resto de sus aficiones, Con catorce años construyo su primera maqueta, una fragata de cuatro palos. A parte de construir miniaturas, escribió artículos sobre sobre el tema en diversas revistes especializadas, i destaco como fotógrafo y cineasta amateur, ámbitos en los que también fue premiado i colaboró para conservar el patrimonio. Como muestra de algunos premios que recibió: en 1984 se le concedió el premio “Master’s”, en 1988 recibió el merengue de plata i en 1997 el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú reconoció su Trabajo para difundir el patrimonio y le entrego la medalla de la Ciudad, i publicó su “retrats”. El sello que editamos reproduce el cartel que Jordi Caba ha realizado para su centenario.

Y en tercer lugar, tenemos el aniversario de dos personajes locales muy Populares de nuestro folclore festivo. Se trata del 250 aniversario de los gigantes de Vilanova “l’Hereu i la pubilla”. En 1771, esta pareja se sumó a los Gigantes de Vilanova, y fueron estrenados durante la bendición de la primera parte de la reconstrucción de la Iglesia de San Antonio. Estos gigantes fueron esculpidos por Francesc Amich de Barcelona y tenían el aspecto de los herederos de una casa adinerada. Con los años sufrieron varias restauraciones. En la de 1916, la pareja pasó a vestir como payeses catalanes. En 1936, con el estallido de la Guerra Civil los gigantes desaparecieron junto al Drac de Vilanova i a las mulasas cuando se dirigían a Barcelona para asistir a la inauguración de la Olimpiada Popular. En 1948, bajo el impulso de la gente de la Sociedad “Foment Vilanoví” se recuperaron los gigantes con un proyecto elaborado por Lluís Sabadell. Los “nuevos” fueron construidos en la casa “El ingenio” de Barcelona. En 1996 y 2001 se les cambiaron los vestidos, y en 2008 se restauraron las cabezas.

Los tres sellos ya están a disposición de todos los socios y de todas las persones interesadas en nuestro local social, en el horario habitual.To complete the ephemeris of this year 2021, we also do not want to stop remembering other local figures who commemorate different anniversaries and who deserve to be the protagonists of their own stamps of particular initiative that we promote from our Society.

First, we want to echo the centenary of the birth of photographer Jordi Mas Morando. The photographer gathered one of the most important photographic archives of the city and the region. His long professional life covered various areas of the world of photography. On the one hand, the journalistic aspect was manifested in his collaboration, among others, with the "Diari de Vilanova", and on the other, the more artistic aspect with the idyllic landscapes of the Catalan coast reproduced in postcard collections. He was popularly well known for his shop, laboratory and photographic studio on Caputxins street in our city. Part of his work was collected in a volume of the collection "Our photographers", published by the editorial "El cep i la nansa"

Second, we have the centenary of the birth of Francesc Roig Toqués. Roig Toqués was a versatile man, a ship carpenter, collector, naval miniaturist, amateur filmmaker, chronicler and creator of the Museum of Marine Curiosities that bears his name. His figure is linked to that of the "Juanita" carp that was internationally known for its ability to drink from a jug and eat with a spoon. The proximity of the sea to his home exerted a powerful fascination that was transferred to the rest of his hobbies. At the age of fourteen he built his first model, a four-masted frigate. Apart from building miniatures, he wrote articles on the subject in various specialized magazines, and stood out as an amateur photographer and filmmaker, areas in which he was also awarded and collaborated to conserve heritage. As a sample of some awards he received: in 1984 he was awarded the “Master's” award, in 1988 he received the Silver Meringue and in 1997 the Vilanova i la Geltrú City Council recognized his work to spread the heritage and gave him the medal of the City, and published his "portraits" biography. The stamp that we publish reproduces the poster that Jordi Caba has made for his centenary.

And thirdly, we have the anniversary of two very popular local characters from our festive folklore. It is the 250th anniversary of the Vilanova giants "l’Hereu i la pubilla". In 1771, this couple joined the Giants of Vilanova, and they were premiered during the blessing of the first part of the reconstruction of Saint Anthony Church. These giants were sculpted by Francesc Amich from Barcelona and looked like the heirs of a wealthy house. Over the years, they underwent several restorations. In 1916, the couple began to dress as Catalan peasants. In 1936, with the outbreak of the Civil War, the giants disappeared along with the Dragon of Vilanova and the Mules when they went to Barcelona to attend the inauguration of the Popular Olympiad. In 1948, under the impulse of the people of the “Foment Vilanoví” Society, the giants were recovered with a project drawn up by Lluís Sabadell. The “new” ones were built in the “El ingenio” house in Barcelona. In 1996 and 2001 their dresses were changed, and in 2008 their heads were restored.

The three stamps are already available to all members and to all interested people in our social premises, during the usual hours.
d’abril 02, 2021

Efemèrides i nous segells personalitzats

Aquest any 2021 s’escauen diverses efemèrides relacionades amb personatges vilanovins. Des de la Penya Filatèlica volem continuar deixant referència de les mateixes mitjançant nous exemplars de segells del tipus personalitzat que hem demanat a Correus. En aquesta ocasió amb segells de: en Joan Collell Xirau, “Pere Tàpias”, en el 75 aniversari del seu naixement i en Ramon Ferrer Parera “Piular” en el 150 aniversari també del seu naixement. Son molt conegudes les seves biografies però pensem que aquí és bo anotar un petit esbós dels seus trets més destacats.

La personalitat i popularitat de Pere Tàpias es construí durant la seva trajectòria com a músic i cantant, amb la seva etapa de divulgador en el mitjans de comunicació i la seva petjada en el món de la gastronomia. També cal remarcar la seva vessant poètica, obra que ha vist la llum recentment publicada per l’editorial vilanovina “El cep i la nansa”. No es pot oblidar el Joan Collell compromès socialment exercint el càrrec del primer Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú. Se’l podia definir com amant de la conversa i dels plaers de la vida, i tal com es deia en la presentació del seu “Retrat”: “tothom qui el coneixia, sabia que era de Vilanova i la Geltrú, ell en feia gala i n’exercia, com a veí del barri de Mar, però també com a veí d’arreu”.

En Ramon Ferrer Parera era un comercial que havia tombat molt per la península tot i residir sempre a la nostra vila (tenia una targeta on es llegia: Ramon Ferrer Parera, vilanoví cent per cent). La seva labor és reconeguda en activitats locals de caràcter cultural i artístic.  El 1929 participà activament en l’organització de la III Exposició d’Art del Penedès. El 1930 va ser el director de la revista Prisma. I el 1935 fou nominat president de l’Associació de Premsa de Vilanova i la Geltrú. Era també un gran col·leccionista de segells, vitoles, rajoles antigues, i d’una forma especial de tot allò que fes referència a Vilanova. La seva tasca editorial començà el 1947, quant ja tenia complerts els 70 anys, amb la reedició de “Los Misterios de Villanueva”. El 1949 inicià la publicació de “Pairalia”, el 1956 publicà “Artesania Vilanovina”, el 1958 “Poetes versaires i rimadors vilanovins”, el 1959 edità “Preludios de mi lira” i per acabar, el 1960 publicà “El Carnaval de Vilanova”.

Els segells d’aquests dos personatges vilanovins ja estan disponibles per tots els nostres socis i tothom que n’estigui interessat.


Este año 2021 suceden diversas efemérides relacionadas con personajes locales. Des de la Penya Filatèlica queremos continuar dejando referencia de las mismas mediante nuevos ejemplares de sellos de tipo personalizado que hemos pedido a Correos. En esta ocasión con sellos de: Joan Collell Xirau “Pere Tàpias” en el 75 aniversario de su nacimiento, y de Ramón Ferrer Parera “Piular” en el 150 aniversario también de su nacimiento. Son muy conocidas sus biografías, pero pensamos que sería bueno hacer un pequeño borrador de sus elementos más destacados.

La personalidad y popularidad de Pere Tàpias se construyó durante su trayectoria como músico y cantante, con su etapa de divulgador en los medios de comunicación y de su impronta en el mundo de la gastronomía. También cabe destacar su vertiente poética, obra que ha visto la luz recientemente publicada por la editorial local de “El cep i la nansa”. No se puede olvidar el Joan Collel comprometido socialmente ejerciendo el cargo del primer Defensor de la Ciudadanía de Vilanova i la Geltrú. Se lo podía definir como amante de la conversación y de los placeres de la vida, y tal y como se decía en la presentación de su “Retrat”: “todos los que lo conocían sabían que era de Vilanova i la Geltrú, el hacía gala de ello y ejercía como vecino del barrio de mar y también como vecino de todos sitios”.

Ramón Ferrer Parera era un comercial que había dado muchas vueltas por la península a pesar de residir toda la vida en la Ciudad (tenía una tarjeta donde se leía: Ramon Ferrer Parera, “vilanoví” cien por cien). Su labor es reconocida en actividades locales de carácter cultural y artístico. El 1929 participó activamente en la organización de la III Exposición de Arte del Penedés. En 1930 fue el director de la revista Prisma. Y el 1935 fue nombrado presidente de la Asociación de Prensa de Vilanova i la Geltrú. Era también un gran coleccionista de sellos, vitolas, azulejos antiguos, y de manera especial de todo lo que hiciese referencia a la Ciudad. Su labor editorial empezó en 1947, cuando ya tenía cumplidos los 70 años, con la reedición de “Los Misterios de Villanueva”. En 1949 inició la publicación de “Pairalia”, en 1956 publicó “Artesania Vilanovina”, en 1958 “Poetas versadores y rimadores vilanovins”, en 1959 editó “Preludios de mi lira” y, para terminar, en 1960 publicó el “Carnaval de Vilanova”.

Los sellos de estos dos personajes locales ya están disponibles para todos nuestros socios y para todos aquellos que estén interesados.


This year 2021 there are various events related to local characters. From the Penya Filatèlica we want to continue to refer to them by means of new issues of personalized stamps that we have requested from Corres. On this occasion with stamps from: Joan Collell Xirau "Pere Tàpias" on the 75th anniversary of his birth, and Ramón Ferrer Parera "Piular" on the 150th anniversary also of his birth. His biographies are well known, but we think it would be good to make a small draft of their most important elements.

The personality and popularity of Pere Tàpias was built during his career as a musician and singer, with his time as a popularizer in the media and his mark on the world of gastronomy. Also noteworthy is his poetic side, a work that has recently seen the light published by the local publishing house of “El cep i la nansa”. One cannot forget the socially committed Joan Collel exercising the position of the first Ombudsman for the Citizenship of Vilanova i la Geltrú. He could be defined as a lover of conversation and the pleasures of life, and as it was said in the presentation of his "Retrat": "Everyone who knew him knew that he was from Vilanova i la Geltrú, he was proud of this and he worked as a neighbour of the sea-side neighbourhood and also as a neighbour of all places”.

Ramón Ferrer Parera was a salesperson who had been around the peninsula many times despite living in the city all his life (he had a card that read: Ramon Ferrer Parera, “vilanoví” one hundred percent). His work is recognized in local activities of cultural and artistic nature. In 1929, he actively participated in the organization of the III Penedés Art Exhibition. In 1930, he was the director of the magazine Prisma. And in 1935, he was appointed president of the Vilanova i la Geltrú Press Association. He was also a great collector of stamps, vitolas, old tiles, and especially of everything that referred to Vilanova. His editorial work began in 1947, when he was already 70 years old, with the reissue of "Los Misterios de Villanueva". In 1949 he began publishing “Pairalia”, in 1956 he published “Artesania Vilanovina”, in 1958 “Poetas versadores y rimadores vilanovins”, in 1959 he published “Preludes de mi lira” and, finally, in 1960 he published the “Carnaval de Vilanova”.

The stamps of these two local characters are now available to all our partners and to all those who are interested.

de febrer 18, 2021

Carnaval 2021?

S’ha acabat el Carnaval 2021. 

Aquest any 2021 el Carnaval s’ha hagut de realitzar amb la mobilitat limitada, grups reduïts, mascaretes (que no mascarots) i en ambients familiars. I si no fos prou, a més ha coincidit amb la jornada electoral. Amb tot la Penya Jove de la nostra entitat no ha volgut deixar passar aquest dies sense la seva participació en els pocs actes que s’han dut a terme.

En primer lloc s’ha d’esmentar la decoració del carrer Albert Virella amb una col·lecció de “segells” que reproduïen indrets, festes i tradicions vilanovines i alguna que altre referencia al poble veí.


En segon lloc, la participació en el concurs cinematogràfic de la “mascara d’or” amb una paròdia del programa de TV3 “Plats bruts”, la qual va obtenir el premi a la millor actiu per les dues protagonistes: la Neus Llorens (actual cap dels joves de la Penya Jove) i la Aina Abalo.

En tercer lloc mereix especial esment que la nostra bandera va estar exposada, junt amb les de les altres entitats, als balcons de la Plaça de la Vila.

I en darrer lloc, la participació en el “Coros de Carnestoltes” amb una adaptació carnavalera  excel·lentment interpretada del musical “Els Miseràbles”.

Per tots aquests esdeveniments, la Junta de la Penya Filatèlica vol felicitar a tots els joves que han participat i treballat per mantenir el carnaval durant aquest 2021.


Se ha terminado el Carnaval 2021. 

Este año 2021 el Carnaval se ha tenido que realizar con la movilidad limitada, grupos reducidos, mascarillas (que no mascaras) i en ambientes familiares. Y si no había suficiente, además ha coincidido con la jornada electoral. A pesar de todo, la Penya Jove de nuestra entidad no ha dejado pasar estos días sin su participación en los pocos actos que sí se han podido llevar a cabo.

En primer lugar, hay que citar la decoración de la calle Albert Virella con una colección de “sellos” que reproducían lugares, fiestas y tradiciones locales y alguna que otra referencia al pueblo vecino.

En segundo lugar, la participación en el concurso cinematográfico de la “Mascara de Oro” con una parodia del programa de TV3 “Plats Bruts”, la cual obtuvo el premio a la mejor actriz para las dos protagonistas: la Neus Llorens (actual jefa de los jóvenes de la Penya Jove) y la Aina Abalo.

En tercer lugar, merece especial citación el hecho que nuestra bandera estuvo expuesta, junto con las de las otras entidades, en los balcones de la Plaça de la Vila.

I en último lugar, la participación en los “Coros de Carnestoltes” con la adaptación carnavalera excelentemente interpretada del musical “Los Miserables”.

Por todos estos acontecimientos, la Junta de la Penya Filatèlica quiere felicitar a todos los jóvenes que han participado y trabajado para mantener el Carnaval durante este 2021. 


Carnival 2021 has ended. 

This year 2021 the Carnival has had to be carried out with limited mobility, small groups, masks (not the carnival ones) and in family environments. And if there was not enough, it also coincided with electoral day. In spite of everything, the Penya Jove of our entity has not let these days pass without its participation in the few acts that have been carried out.

First of all, we must mention the decoration of Albert Virella street with a collection of "stamps" that reproduced places, local festivals and traditions and the occasional reference to the neighboring town.

Secondly, the participation in the "Golden Mask" film contest with a parody of the TV3 program "Plats Bruts", which won the award for the best actress for the two protagonists: Neus Llorens (current head of the youth of Penya Jove) and Aina Abalo.

Thirdly, the fact that our flag was displayed, along with those of the other entities, on the balconies of Plaça de la Vila deserves special mention.

Lastly, the participation in the “Coros de Carnestoltes” with the excellently performed carnival adaptation of the musical “Les Miserables”.

For all these events, the Junta de la Penya Filatèlica wants to congratulate all the young people who have participated and worked to maintain the Carnival during this 2021.

de desembre 21, 2020

Felicitació de Nadal

 Bon Nadal i feliç any nou.Feliz Navidad y Prospero año nuevo.

Merry Christmas and happy new year.
d’octubre 25, 2020

La Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, Museu d’interès Nacional

Ara fa un any la Generalitat de Catalunya va declarar la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer Museu d’interès Nacional i des de el dia 20 d’aquest octubre la Oficina Postal de Vilanova i la Geltrú disposa del segon mata-segell turístic dedicat en aquest cas a la Biblioteca-Museu.
Des de la Penya Filatèlica volem donar una major projecció als dos fets i per això hem demanat a Correus un nou segell, del tipus personalitzat, dedicat a la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer. Aquest segell es el franqueig bàsic per una carta de fins a 20 grams dirigida a qualsevol destinació del Estat Espanyol, carta que es pot demanar sigui cancel·lada amb l’esmentat mata-segells turístic. Aquí us presentem la imatge del prototip del segell que hem demanat i que ben aviat estarà a disposició de tothom interessat.


Ahora hace un año que la Generalitat de Catalunya declaró la Biblioteca Museo Víctor Balaguer como Museo de Interés Nacional. Y desde el día 20 de octubre, la oficina postal de Vilanova i la Geltrú dispone de un segundo matasellos turístico dedicado en esta ocasión a la Biblioteca Museo.
Des de la Penya Filatélica queremos dar una mayor proyección a los dos hechos y por eso hemos pedido a Correos un nuevo sello de tipo personalizado dedicado a la Biblioteca Museo Víctor Balaguer. Este sello es de franqueo básico para una carta de hasta 20 gramos dirigida a cualquier destino del estado español, la cual se puede pedir que sea cancelada con el citado matasellos turístico. Aquí os presentamos la imagen del prototipo del sello que hemos solicitado y que estará a disposición de todos los interesados.It has now been a year since the Generalitat de Catalunya declared the Víctor Balaguer Library Museum as a Museum of National Interest. In addition, since October 20, the Vilanova i la Geltrú post office has a second tourist postmark dedicated on this occasion to the Library Museum.
From the Penya Filatélica we want to give a greater projection to both events and that is why we have asked the Post Office for a new personalized stamp dedicated to the Víctor Balaguer Library Museum. This stamp is basic postage for a letter of up to 20 grams addressed to any destination in the Spanish state, which can be cancelled with the aforementioned tourist postmark by request. Here we present the image of the prototype of the seal that we have requested and that will be available to all interested parties.d’octubre 07, 2020

2n mata-segell turístic de Vilanova i la Geltrú

Us fem saber que l'oficina postal de Vilanova i la Geltrú disposarà, probablement a partir del dia 20 d'octubre, el 2n mata-segell turístic de la ciutat. Aquest estarà dedicat a la Biblioteca-Museu Victor Balaguer recentment declarat Museu d’Interès Nacional.
Un cop disponible, tota la correspondència que es dipositi, degudament franquejada, en l'oficina postal podrà ser mata-segellada amb aquesta marca si així es sol·licita.
La disponibilitat del mata-segells, amb seguretat, tornarà a portar el nom de Vilanova i la Geltrú i el seu patrimoni arreu.Os hacemos saber que la oficina postal de Vilanova i la Geltrú dispondrá, probablemente a partir del día 20 de octubre, de un 2º matasellos turístico de la Ciudad. Este estará dedicado a la Biblioteca Museo Víctor Balaguer recientemente declarado Museo de Interés Nacional. Una vez disponible, toda la correspondencia que se deposite debidamente franqueada en la oficina postal podrá ser matasellada con esta marca si así se solicita. La disponibilidad del matasellos, con seguridad, volverá a llevar el nombre de la ciudad y de su patrimonio por doquier.

We let you know that the Vilanova i la Geltrú post office will have, probably as of October 20, the 2nd tourist postmark of the City. This will be dedicated to the Víctor Balaguer Library Museum, coinciding with the recently declaration of Museum of National Interest. Once available, the post office will use it if requested in all correspondence deposited and properly franked. The availability of the postmark clearly will once again bear the name of the city and its heritage everywhere.

Tres efemèrides d’art. Mostra documental

Coincidint amb la disposició dels tres segells personalitzats dedicats a Pere Brull Carreras, Joan Magrinyà Sanromà i Carles Albet Olivella tenim ja a la sala de la nostra Entitat una petita mostra documental dedicada als tres personatges. És una bona oportunitat per recordar alguns moments de la trajectòria artística i vital de cada un dels homenatjats.

Es podrà visitar per tothom interessat tot el mes d’octubre dimecres i dissabtes de 18 a 20 hores i diumenges d’11 a 13 hores.
Coincidiendo con la disponibilidad de los tres sellos personalizados dedicados a: Pere Brull Carreras, Joan Magrinyà Sanromà y Carles Albet Olivella, tenemos ya en la sala de nuestra entidad una pequeña muestra documental dedicada a los tres personajes. Esta es una buena oportunidad para recordad algunos momentos de la trayectoria artística y vital de cada uno de los homenajeados. Se podrá visitar por todos aquellos interesados durante todo el mes de octubre, los miércoles y sábados de 18 a 20 horas y los domingos de 11 a 13.


Coinciding with the availability of the three personalized stamps dedicated to Pere Brull Carreras, Joan Magrinyà Sanromà and Carles Albet Olivella, we have a small documentary exhibition dedicated to the three characters in the hall of our entity. This is a good opportunity to remember some moments of the artistic and vital career of each of the honorees. It can be visited by all those interested throughout the month of October, on Wednesdays and Saturdays from 6 to 8 p.m. and Sundays from 11 a.m. to 1 p.m.