de maig 02, 2024

Exposició Tot Col·leccionisme, 7a edició

El dissabte dia 25 de maig, a les set de la tarda, inaugurarem l’Exposició Tot Col·leccionisme que aquest any arriba a la setena edició. És l’oportunitat per que els socis que hi vulguin participar puguin mostrar un tast de les seves dèries col·leccionistes.
Tant en les sis edicions anteriors com en aquesta s’han mostrat i es mostren una gran diversitat d’especialitats col·leccionistes. Algunes es repeteixen (com la numismàtica o la filatèlia), però sempre hi la novetats de les col·leccions d’objectes inversemblants però a la vegada molt preuats pel seu propietari.
Com en alguna edició anterior volem aprofitar l’exposició per donar rellevància a una de les efemèrides que commemorem aquest any: el centenari del naixement del pintor i gravador vilanoví Salvador Masana Mercadé. Masana, l’artista de la Geltrú, fou deixeble avantatjat de Joaquim Mir i la seva trajectòria artística pública s’inicià mostrant una sèrie de pintures al Castell de la Geltrú l’any 1939. També fou un col·laborador de la nostra entitat i alguns dels seus gravats il·lustren sobres commemoratius de les nostres exposicions.
Com a record d’aquesta edició de “Tot Col·leccionisme” publicarem un díptic amb la relació d’expositors i un nou punt de llibre de la nostra col·lecció. Així mateix hem demanat a Correus dos nous segells personalitzats per deixar constància de l’efemèride que commemorem i que esperem tenir disponibles per la inauguració. Aquí us presentem la imatge del dos segells.
El sábado día 25 de mayo, a las siete de la tarde, inauguraremos la Exposición “Tot Col·leccionisme” que este año llega a la séptima edición. Es la oportunidad para que los socios que quieran participar puedan mostrar una cata de sus manías coleccionistas. Tanto en las seis ediciones anteriores como en ésta se han mostrado y se muestran una gran diversidad de especialidades coleccionistas. Algunas se repiten (como la numismática o la filatelia), pero siempre hay novedades de las colecciones de objetos inverosímiles, pero a la vez muy apreciados por su propietario. Como en alguna edición anterior queremos aprovechar la exposición para dar relevancia a una de las efemérides que conmemoramos este año: el centenario del nacimiento del pintor y grabador de Vilanova Salvador Masana Mercadé. Masana, el artista de la Geltrú, fue discípulo aventajado de Joaquim Mir y su trayectoria artística pública se inició mostrando una serie de pinturas en el Castillo de la Geltrú en 1939. También fue un colaborador de nuestra entidad y algunos de sus grabados ilustran sobres conmemorativos de nuestras exposiciones. Como recuerdo de esta edición de “Tot Col·leccionisme” publicaremos un díptico con la relación de expositores y un nuevo punto de libro de nuestra colección. Así mismo hemos pedido a Correos dos nuevos sellos personalizados para dejar constancia de la efeméride que conmemoramos y que esperamos tener disponibles para su inauguración. Aquí os presentamos la imagen de los dos sellos.

On Saturday May 25, at seven in the afternoon, we will inaugurate the “All Collecting” Exhibition, which this year reaches its seventh edition. It is the opportunity for the members who want to participate to be able to show a taste of their collector's delights. Both in the previous six editions and in this one, a great diversity of collector specialties has been shown and is still being shown. Some are repeated (such as numismatics or philately), but there are always new collections of oddities that at the same time are very precious objects to their owners. As in a previous edition, we want to take advantage of the exhibition to highlight one of the anniversaries we are commemorating this year: the centenary of the birth of the painter and engraver Salvador Masana Mercadé from Vilanova. Masana, the artist from Geltrú, was a favored disciple of Joaquim Mir and his public artistic career began by showing a series of paintings at the Geltrú Castle in 1939. He was also a collaborator of our organization and some of his engravings illustrate commemorative envelopes for our exhibitions. As a souvenir of this edition of “All Collecting” we will publish a leaflet with the list of exhibitors and a new bookmark of our collection. We have also requested from “Correos” two new personalized stamps to record the anniversary we are commemorating and which we hope to have available for the inauguration. Here we present the image of the two stamps.


d’abril 12, 2024

La Penya protagonista del Carnaval 2025

La nostra Societat, Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú, celebrarà el proper any 2025 els 40 anys de la primera participació activa en el nostre Carnaval.
En aquest context la Secció Jove ens va comunicar la seva voluntat i il·lusió d’organitzar l’Arrivo i l’Enterro de sa Majestat Carnestoltes del Carnaval 2025. Iniciativa que la Junta va recolzar i que en l’assemblea de la FAC, celebrada el dia 11 d’abril, s’ha fet realitat.
Es un repte gran pels nostres joves però estem segurs que el seu esforç i dedicació donaran els  fruits desitjats per que el Carnaval continuï sent un referent per Vilanova.Nuestra Sociedad, Peña Filatélica de Vilanova y la Geltrú, celebrará el próximo año 2025 los 40 años de la primera participación activa en nuestro Carnaval. En este contexto la Sección Joven nos comunicó su voluntad e ilusión de organizar el Arrivo y el Entierro de su Majestad Carnestoltes del Carnaval 2025. Iniciativa que la Junta apoyó y que, en la asamblea de la FAC celebrada el pasado 11 de abril, se ha hecho realidad. Es un reto grande para nuestros jóvenes, pero estamos seguros de que su esfuerzo y dedicación darán los frutos deseados para que el Carnaval siga siendo un referente para Vilanova.


Our Society, Penya Filatélica de Vilanova i la Geltrú, will next year 2025 celebrate 40 years of the first active participation in our Carnival. In this context, the Youth Section communicated to us its desire and excitement to organize the Arrival and Burial of His Majesty Carnestoltes during the 2025 Carnival. An initiative that the Board supported and that in the FAC assembly, held on April 11, has materialized. It is a big challenge for our young people but we are sure that their effort and dedication will produce the desired results so that the Carnival continues to be a point of reference for Vilanova.


d’abril 03, 2024

Nou segell personalitzat: Estanislau Vallverdú

Estanislau Vallverdú Villalonga va nàixer el 1904 i malauradament va morir molt jove, el 1939, víctima de la Guerra Civil. Des de molt jove mostrà una gran aptitud artística i exercí de dibuixant. Signava els seus dibuixos amb les lletres “LAU” i entre els més coneguts figura el de la parella de comparsers que va servir d’il·lustració per la portada dels programes de Carnaval. Amb aquest mateix dibuix es va editar una vinyeta promocional i també el mata-segells especial de la exposició filatèlica del Carnaval de 1984 organitzada per la Penya Filatèlica.
Recentment s’han trobat diversos dibuixos inèdits d’en LAU i la seva figura s’ha posat d’actualitat. A iniciativa de la directora de l’Arxiu Comarcal del Garraf, que està treballant actualment en un merescut reconeixement, hem demanat a Correus un segell personalitzat il·lustrat amb una auto caricatura de l’artista. El segell ja està disponible per tots els interessats.

Estanislau Vallverdú nació en 1904 y desgraciadamente murió muy joven, en 1939, víctima de la Guerra Civil. Desde muy joven mostró una gran aptitud artística y ejerció de dibujante. Firmaba sus dibujos con las letras “LAU” y entre los más conocidos figura el de la pareja de comparseros que sirvió de ilustración por la portada de los programas de Carnaval. Con este mismo dibujo se editó una viñeta promocional y también el matasellos especial de la exposición filatélica del Carnaval de 1984 organizada por la Peña Filatélica. Recientemente se han encontrado varios dibujos inéditos de LAU y su figura se ha puesto de actualidad. A iniciativa de la directora del Archivo Comarcal del Garraf, que está trabajando actualmente en un merecido reconocimiento, hemos pedido a Correos un sello personalizado ilustrado con una auto caricatura del artista. El sello ya está disponible para todos los interesados.


Estanislau Vallverdú was born in 1904 and unfortunately died very young in 1939, a victim of the Civil War. From a very young age, he showed great artistic aptitude and practiced drawing. He signed his drawings with the letters "LAU" and among the most well-known is the one of the “comparsers” couple that served as an illustration for the cover of the Carnival programs. With this same drawing, a promotional vignette was published and also the special stamp-cutter for the philatelic exhibition of the Carnival of 1984 organized by the Penya Filatélica. Recently, several unpublished drawings by LAU have been found and his figure has been brought up to date. At the initiative of the director of the Arxiu Comarcal del Garraf, who is currently working on a well-deserved recognition, we have asked Correos for a personalized stamp illustrated with a self-caricature of the artist. The stamp is now available to all interested parties.

de març 03, 2024

Centenari del naixement de Francesca Cabrisses Vilàs.

Comencem a fer-nos ressò de les efemèrides d’aquest any 2024 amb el centenari del naixement de Francesca Cabrisses Vilàs.
La Francesca fou una mestre que va començar de ben jove, als dotze anys, durant a Guerra Civil. Nascuda a Barcelona es traslladà a Vilanova l’any 1945 en casar-se amb el vilanoví Josep M. Ràfols Vidal. Al 1968, motivada per la seva vocació educativa i pel moviment de renovació pedagògica, fundà l’Escola Llebetx. L’escola va començar a funcionar a la seva casa familiar, i l’any 1975 es traslladà a la casa Pahissa. L’escola impulsà i portà a terme, gràcies a la cooperació dels pares, la construcció d’un edifici de nova planta en el sector de Sant Gervasi, on es traslladà definitivament el 1982. Posteriorment, la Francesca promogué la creació de l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de la comarca del Garraf. I al cap d’un temps va ser la presidenta de l’entitat que agrupa totes les aules d’aquestes característiques de Catalunya.
La Francesca Cabrisses també fou important per l’activisme a la ciutat, com ho demostra la seva participació a “la manifestació de les galledes”. El 1965, ella i cinc dones més van protagonitzar una protesta cívica, convocada clandestinament, per reclamar una solució al greu problema de manca d’aigua a la ciutat.  
Aquest aniversari és el motiu del segell personalitzat que em demanat a Correus i que ja està a disposició de tots els nostres socis i interessats.


Empezamos a hacernos eco de las efemérides de este año 2024 con el centenario del nacimiento de Francesca Cabrisses Vilàs.
Francesca fue una maestra que empezó muy joven, a los doce años, durante la Guerra Civil. Nacida en Barcelona se trasladó a Vilanova en 1945 al casarse con el vilanoví Josep M. Ràfols Vidal. En 1968, motivada por su vocación educativa y por el movimiento de renovación pedagógica, fundó la Escola Llebetx. La escuela empezó a funcionar en su casa familiar, y en 1975 se trasladó a la casa Pahissa. La escuela impulsó y llevó a cabo, gracias a la cooperación de los padres, la construcción de un edificio de nueva planta en el sector de Sant Gervasi, donde se trasladó definitivamente en 1982. Posteriormente, Francesca promovió la creación del Aula de Extensión Universitaria para las Personas Mayores de la comarca del Garraf. Y al cabo de un tiempo fue la presidenta de la entidad que agrupa todas las aulas de estas características de Catalunya.
Francesca Cabrisses también fue importante para el activismo en la ciudad, como lo demuestra su participación en “la manifestación de los cubos”. En 1965, ella y otras cinco mujeres protagonizaron una protesta cívica, convocada clandestinamente, para reclamar una solución al grave problema de falta de agua en la ciudad.
Este aniversario es el motivo del sello personalizado que hemos pedido a Correos y que ya está a disposición de todos nuestros socios e interesados.


We begin to reflect on the anniversaries of this year 2024 with the centenary of the birth of Francesca Cabrisses Vilàs.
Francesca was a teacher who started very young, at the age of twelve, during the Civil War. Born in Barcelona, she moved to Vilanova in 1945 when she married Josep M. Ràfols Vidal. In 1968, motivated by her educational vocation and the pedagogical renewal movement, she founded the Llebetx School. The school started operating in his family home, and in 1975, it moved to the Pahissa house. The school promoted and carried out, thanks to the cooperation of the parents, the construction of a new building in the Sant Gervasi sector, where it moved definitively in 1982. Later, Francesca promoted the creation of the Classroom of University Extension for the Elderly in the Garraf region. Moreover, after a while she was the president of the organization that brings together all the classrooms with these characteristics in Catalonia.
Francesca Cabrisses was also important for the activism in the city, as evidenced by her participation in "the demonstration of the buckets". In 1965, she and five other women led a civic protest, convened clandestinely, to demand a solution to the serious problem of lack of water in the city.
This anniversary is the motive for the personalized stamp that we requested from Correos and which is now available to all our members and interested parties.
de febrer 10, 2024

Carnaval 2024

 Aquest any, la Penya torna a participar al Carnaval de Vilanova.Punt de llibre 54

Aquí podeu veure el punt de llibre numero 54, il·lustrat per Manel Claver, i que vam emprar per felicitar el Nadal a tots els socis.


Aquí podéis ver el punto de libro numero 54, ilustrado por Manel Claver, el cual usamos para felicitar las Navidades a todos los socios.

Here you can see the 54th bookmark, with an illustration from Manel Claver. It was used it to wish Christmas greetings to all members.


de novembre 26, 2023

20 aniversari del Diccionari Biogràfic de Vilanova i la Geltrú

Aquest any fa 20 anys de la publicació del “Diccionari Biogràfic de Vilanova i la Geltrú” obra del nostre amic, consoci i erudit local, Francesc Xavier Puig Rovira.

Aquesta obra és una contribució bàsica pel coneixement de la història local a través dels homes i dones que l’han fet possible. S’ha de destacar que amés de la informació descriptiva, també hi ha una contextualització en el temps i una interpretació de les accions polítiques, socials o cíviques. Es en definitiva una eina bàsica per coneixement de la nostra realitat passada i present.

Hem cregut oportú recordar aquest aniversari amb un nou segell d’iniciativa privada o personalitzat que hem demanat a Correus i que ja està disponible per tots els nostres socis i persones interessades.

Este año se cumplen 20 años de la publicación del “Diccionario Biográfico de Vilanova i la Geltrú” obra de nuestro amigo, consocio y erudito local, Francesc Xavier Puig Rovira. Esta obra es una contribución básica para el conocimiento de la historia local a través de los hombres y mujeres que le han hecho posible. Cabe destacar que además de la información descriptiva, también existe una contextualización en el tiempo y una interpretación de las acciones políticas, sociales o cívicas. Es en definitiva una herramienta básica para el conocimiento de nuestra realidad pasada y presente. Hemos creído oportuno recordar este aniversario con un nuevo sello de iniciativa privada o personalizado que hemos pedido a Correos y que ya está disponible por todos nuestros socios y personas interesadas.


This year marks 20 years since the publication of the "Biographical Dictionary of Vilanova i la Geltrú" by our friend, partner and local scholar, Francesc Xavier Puig Rovira. This work is a basic contribution to the knowledge of local history through the men and women who have made it possible. It should be noted that in addition to descriptive information, there is also a contextualization in time and an interpretation of political, social or civic actions. It is ultimately a basic tool for knowledge of our past and present reality. We thought it appropriate to remember this anniversary with a new private or personalized initiative stamp that we requested from the Post Office and which is now available to all our members and interested parties.

de novembre 04, 2023

Cap el 75 aniversari

L’any 2026 s’esdevindrà el 75 aniversari de la fundació de la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú. És un aniversari que podem celebrar orgullosos al veure la nostra trajectòria al llarg dels anys. La societat va néixer com a Societat Filatèlica, i al llarg dels anys ha anat creixent fins a convertir-se en una Societat de Col·leccionistes on tots son benvinguts.

Durant la celebració d’aquest aniversari volem recordar les persones que al llarg dels anys ho han fet possible, en especial aquelles que han portat les regnes de la societat. Per fer-ho, hem pensat en un objecte col·leccionable com son els segells d’iniciativa particular o personalitzats “Tu sello”. Aquest any hem demanat a Correus els dos primers segells d’una series per recordar el primer i segon dels nostres president.

Joan Serra Figueras: un dels fundador de la Societat i ànima de la mateixa durant molts anys. Fou el primer president en el període 1951 a 1953 i després va repetir entre els anys 1979 a 1993. Aquest últim període va incloure els anys 1980s en la que la Societat va passar per moments difícils que va superar gràcies al seu esforç i dedicació.

Francisco Ferrer Prats: filatelista destacat. Va ser president entre els anys 1953 i 1957, aquest últim també fou el de la seva mort. Era fill d’en Ramón Ferrer Parera “Piular”, també col·leccionista destacat en diferents especialitats. Va ser president en el moment d’assentament de la Societat període que s'inicià amb la celebració de la primera exposició filatèlica de l’any 1952.

Els dos segells ja estan disponibles al nostre local, per tots els socis i interessats.


El año 2026 tendrá lugar el 75 aniversario de la fundación de la Peña Filatélica de Vilanova y la Geltrú. Es un cumpleaños que podemos celebrar orgullosos al ver nuestra trayectoria a lo largo de los años. La sociedad nació como Sociedad Filatélica, y a lo largo de los años ha ido creciendo hasta convertirse en una Sociedad de Coleccionistas en la que todos son bienvenidos.
Durante la celebración de este aniversario queremos recordar a las personas que a lo largo de los años lo han hecho posible, en especial a aquellas que han llevado las riendas de la sociedad. Para ello, hemos pensado en un objeto coleccionable como son los sellos de iniciativa particular o personalizados “Tu sello”. Este año hemos pedido a Correos los dos primeros sellos de una serie para recordar al primero y segundo de nuestros presidentes.
Joan Serra Figueras: uno de los fundadores de la Sociedad y alma de la misma durante muchos años. Fue el primer presidente en el período 1951 a 1953 y después repitió entre los años 1979 a 1993. Este último período incluyó los años 1980s en los que la Sociedad pasó por momentos difíciles que superó gracias a su esfuerzo y dedicación.
Francisco Ferrer Prats: filatelista destacado. Fue presidente entre los años 1953 y 1957, éste último también fue el de su muerte. Era hijo de Ramón Ferrer Parera “Piular”, también coleccionista destacado en diferentes especialidades. Fue presidente en el momento de asentamiento de la Sociedad, periodo que se inició con la celebración de la primera exposición filatélica del año 1952.
Ambos sellos ya están disponibles en nuestro local, para todos los socios e interesados.The year 2026 will be the 75th anniversary of the foundation of the Penya Filatélica de Vilanova i la Geltrú. It is an anniversary that we can celebrate proudly when we see our trajectory over the years. The society was born as a Philatelic Society, and over the years it has grown to become a Society of Collectors where everyone is welcome.
During the celebration of this anniversary, we want to remember the people who over the years have made it possible, especially those who have taken the reins of the society. To do this, we have thought of a collectible object such as the private initiative or personalized "Tu sello" stamps. This year we asked Correus for the first two stamps of a series to remember the first and second of our presidents.
Joan Serra Figueras: one of the founders of the Society and soul of it for many years. He was the first president in the period 1951 to 1953 and then repeated between the years 1979 to 1993. This last period included the 1980s in which the Society went through difficult times that it overcame thanks to its effort and dedication.
Francisco Ferrer Prats: outstanding philatelist. He was president between 1953 and 1957, the latter also being the year of his death. He was the son of Ramón Ferrer Parera “Piular”, also an outstanding collector in different specialties. He was president at the time of the establishment of the Society and it is worth highlighting as initial of this period the celebration of the first philatelic exhibition in 1952.
The two stamps are now available in our premises, for all members and interested parties.