de setembre 25, 2020

Tres efemèrides d’art

Aquest any s’esdevenen tres efemèrides relacionades amb l’art a Vilanova i la Geltrú, i com ens és habitual volem recordar-les i deixar constància en un objecte de col·lecció. En aquet cas, el segell de correus en la seva modalitat de segell personalitzat que hem demanat a Correus.


El primer segell és per la commemoració dels deu anys de la mort del pintor vilanoví Pere Brull Carreras. Brull Carreras era un pintor ben conegut i caracteritzat com un artista molt personal i inquiet. Les seves primeres pintures paisatgístiques son d’influència postimpressionista. Les seves estades a Castella i a Xile en els anys 1970s i els deserts dels Monegros i d’Atacama provocaren canvis en la seva pintura. Cal destacar també les seves investigacions sobre la figura humana sobretot amb rostres que expressen les dificultats de la vida impregnada de dramatisme.
Va ser un bon amic i col·laborador de la nostra Societat. Fruit d’aquesta col·laboració és el punt de llibre-nadala del 2009 i el targetó integrant en la col·lecció que vam editar el 1982 en motiu del centenari de l’Exposició Regional de Vilanova.


El segon segell vol recordar els 25 anys de la mort del ballarí vilanoví Joan Magrinyà Sanromà. Al 1926, Magrinyà ingressà en el cos de ball del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, i al 1932 debutà al Teatre Urquinaona com a solista. Al 1937 fou nomenat primer Ballarí del Liceu, i poc després i fins que es retirà al 1957 exercí de coreògraf. Entre 1966 i 1977 fou el director del Ballet del Liceu, creat com a cos estable de dansa, i durant aquells anys es convertí en el mestre de diverses generacions de ballarins.
El 1983 va rebre la creu de Sant Jordi i el 1990 la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts del Ministeri de Cultura d'Espanya. També va rebre el Premi Nacional Extraordinari de Teatre, Medalla d'Or del Gran Teatre del Liceu de Barcelona i Medalla de Plata de la Ciutat de Vilanova i la Geltrú.
 

El tercer segell és dedicat al 50 aniversari de la mort de l’artista i pintor vilanoví Carles Albet Olivella. Deixeble de Salvador Masana des de la infantesa, l'any 1946 inicià els seus estudis a l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. La seva pintura rebé la influència de l'escola colorista i lluminista de Joaquim Mir i Salvador Masana Mercadé. La seva producció foren principalment paisatges a l'oli, tot i que també treballà com a cartellista. Albet viatjà per França, Anglaterra, Estats Units i Suïssa, i en aquest últim residí per uns anys. Va ser professor de dibuix de l'Institut Nacional d'Ensenyament Mitjà Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú des de la seva fundació l'any 1969. Va presentar exposicions a Vilanova el 1944, 1945, 1952, 1959 i 1961; a Barcelona el 1951 i 1953; i a Nova York el 1966. El 1971 es va fer a Vilanova una exposició pòstuma d’homenatge. 

Coincidint amb l’edició d’aquests tres segells i la seva disponibilitat per a tot el públic, tindrem a la sala de la nostra Societat una petita mostra documental dedicada als tres artistes que podrà ser visitada lliurament per tothom interessat.


Este año se producen tres efemérides relacionadas con el arte en Vilanova i la Geltrú, y como nos es habitual queremos recordarlas y dejar constancia en un objeto de colección. En este caso, el sello de correos en su modalidad de sello personalizado que hemos pedido a Correos. 
El primer sello es para la conmemoración de los diez años de la muerte del pintor local Pere Brull Carreras. Brull Carreras era un pintor bien conocido y caracterizado como un artista muy personal e inquieto. Sus primeras pinturas paisajísticas son de influencia postimpresionista. Sus estancias en Castilla durante los años 1970s y en los desiertos de los Monegros y de Atacama provocaron cambios en su pintura. Cabe destacar también sus investigaciones sobre la figura humana, sobretodo en rostros que expresan las dificultades de la vida impregnada de dramatismo. Fue un buen amigo y colaborador de nuestra Sociedad. Fruto de esta relación son el punto de libro y felicitación de navidad de 2009, y la tarjeta que formó parte de la colección que editamos en 1982 con motivo del centenario de la Exposición regional de Vilanova.
El segundo sello quiere recordar los 25 años de la muerte del bailarín Joan Magrinyà Sanromà. En 1926, Magrinyà ingresó en el cuerpo de baile del Gran Teatro del Liceu de Barcelona, y en 1932 debutó en el Teatro Urquinaona como solista. En 1937 fue nombrado Primer Bailarín del Liceu, y poco después y hasta que se retiró en 1957 ejerció como coreógrafo. Entre 1966 y 1977 fue el director del Ballet del Liceu, creado como cuerpo estable de danza, y durante aquellos años se convirtió en el maestro de diversas generaciones de bailarines. En 1983 recibió la Cruz de Sant Jordi y en 1990 la Medalla de oro al mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura de España. También recibió el premio nacional Extraordinario de Teatro, la Medalla de oro del Gran Teatro del Liceu de Barcelona y la Medalla de plata de la Ciudad de Vilanova i la Geltrú.
El tercer sello está dedicado al 50 aniversario de la muerte del artista y pintor local Carles Albet Olivella. Fue discípulo de Salvador Masana des de la infancia, i en 1946 inició sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Sant Jordi en Barcelona. Su pintura recibió la influencia de la escuela colorista y luminista de Joaquim Mir y Salvador Masana Mercadé. Su producción fue principalmente de paisajes al óleo, a pesar de que también trabajó como cartelista. Albet viajó por Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Suiza, i en este último residió unos años. Fue profesor de dibujo del Instituto Nacional de Enseñanza Media Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú desde su fundación en 1969. Presentó exposiciones en Vilanova en 1944, 1945, 1952, 1959 y 1961; en Barcelona el 1951 y 1953; y en Nova York el 1966. En 1971 se realizó una exposición póstuma de homenaje en Vilanova.

Coincidiendo con la edición de estos tres sellos y de su disponibilidad para todo el público, tendremos en la sala de nuestra Sociedad una pequeña muestra documental dedicada a los tres artistas y que podrá ser visitada libremente por todos aquellos interesados.


This year there are three ephemeris related to art in Vilanova i la Geltrú, and as usual, we want to remember them and leave a record in a collector's item. In this case, the postage stamp in its form of a personalized stamp that we have requested from Correos.
The first stamp is for the commemoration of the ten years of the death of the local painter Pere Brull Carreras. Brull Carreras was a well-known painter and characterized as a very personal and restless artist. His early landscape paintings are of post-impressionist influence. His stays in Castilla during the 1970s and in the deserts of the Monegros and Atacama caused changes in his painting. Also noteworthy is his research on the human figure, especially on faces that express the difficulties of life impregnated with drama. He was a good friend and collaborator of our Society. The result of this relationship is the bookmark and Christmas greeting for 2009, and the card that was part of the collection that we published in 1982 on the centenary of the Vilanova Regional Exhibition.
The second stamp wants to commemorate the 25 years since the death of the dancer Joan Magrinyà Sanromà. In 1926, Magrinyà joined the ballet at the Gran Teatre del Liceu in Barcelona, ??and in 1932 he made his debut at the Urquinaona Theater as a soloist. In 1937, he was appointed First Dancer of the Liceu, and shortly after and until he retired in 1957, he worked as a choreographer. Between 1966 and 1977, he was the director of the Ballet del Liceu, created as a stable dance group, and during those years he became the teacher of several generations of dancers. In 1983, he received the Cross of Sant Jordi and in 1990 the Gold Medal for Merit in Fine Arts from the Ministry of Culture of Spain. He also received the Extraordinary National Theater Award, the Gold Medal from the Gran Teatre del Liceu in Barcelona and the Silver Medal from the City of Vilanova i la Geltrú.
The third stamp is dedicated to the 50th anniversary of the death of the local artist and painter Carles Albet Olivella. He was a disciple of Salvador Masana from childhood, and in 1946 he began his studies at the Sant Jordi School of Fine Arts in Barcelona. The colourist and illuminist school of Joaquim Mir and Salvador Masana Mercadé influenced his paintings. His production was mainly of oil landscapes, although he also worked as a poster artist. Albet travelled through France, England, the United States and Switzerland, and in the latter he lived for a few years. He was a drawing professor at the Manuel de Cabanyes National Institute of Secondary Education in Vilanova i la Geltrú since its foundation in 1969. He presented exhibitions in Vilanova in 1944, 1945, 1952, 1959 and 1961; in Barcelona in 1951 and 1953; and in New York in 1966. In 1971, Vilanova hold a posthumous tribute exhibition.

Coinciding with the edition of these three stamps and their availability to the public, we will have a small documentary exhibition dedicated to the three artists in our Society that can be freely visited by all those interested.